Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The State of JavaScript in FECF 2018 #fec_fukuoka

The State of JavaScript in FECF 2018 #fec_fukuoka

Hiroyuki ANAI

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Hiroyuki ANAI

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 5IF4UBUFPG+BWB4DSJQU
  JO
  '&$'
  !QJSPTJLJDL

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  w!QJSPTJLJDL
  w݀Ҫ޺޾
  wϠϑʔגࣜձࣾ
  wΤϯδχΞ
  wఱਆͷΦϑΟεʹډ·͢

  View full-size slide

 3. 5IF4UBUFPG+4
  w IUUQTTUBUFPGKTDPN
  w 8FCϑϩϯτΤϯυʹؔ͢ΔΞϯέʔτ

  View full-size slide

 4. IUUQTTUBUFPGKTDPNGSPOUFOEGSBNFXPSLTPWFSWJFX

  View full-size slide

 5. ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ·ͨ࢖͍͍ͨ
  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋ΓɺֶΜͰΈ͍ͨ
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺڵຯ͕ͳ͍
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍

  View full-size slide

 6. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ
  w ϠϑʔͷϒʔεͰ࣮ࢪͨ͠؆қ൛ʮ5IF4UBUFPG+4ʯ
  w ʮฉ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯ͸ແ͠ɺ߲໨͸ݫબ
  w γʔϧͰ౤ථ
  w ݄ʹ։࠵͞Εͨ)5.-ΧϯϑΝϨϯεͰ΋࣮ࢪࡁΈ

  View full-size slide

 7. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ
  JO)5.-ΧϯϑΝϨϯε
  wਪఆ౤ථਓ਺ɿਓʂ

  View full-size slide

 8. 64%
  58%
  3%
  54% 56%
  19%
  16%
  4%
  33%
  8%
  2%
  2%
  8%
  38%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  30%
  2%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  9%
  12%
  26%
  47%
  4%
  29% 27%
  57%
  15%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery


  in HTML5


  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ
  ·ͨ࢖͍͍ͨ
  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ
  ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Γɺ
  ֶΜͰΈ͍ͨ
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ
  ڵຯ͕ͳ͍
  ແ౤ථ

  View full-size slide

 9. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ
  JO'&$'
  wਪఆ౤ථਓ਺ɿਓʂ
  w͝ڠྗ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 10. ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ
  ·ͨ࢖͍͍ͨ
  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ
  ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Γɺ
  ֶΜͰΈ͍ͨ
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ
  ڵຯ͕ͳ͍
  ແ౤ථ
  ΧϯϑΝϨϯεޙɺूܭ༧ఆ
  68%
  60%
  10%
  50%
  61%
  27%
  32%
  7%
  19%
  5%
  10%
  2%
  7%
  2%
  52%
  8%
  28%
  6%
  32%
  26%
  31%
  45%
  49%
  1%
  38%
  2%
  6%
  25%
  3%
  5%
  19%
  23%
  6%
  36%
  14% 15%
  19%
  40%
  8%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery
  in FECF2018

  View full-size slide

 11. ܏޲͕ࣅ͍ͯΔ΋ͷ
  w ແ౤ථΛআ͘ͱࡉ͔͍ࠩ͸͋ΕͲ܏޲͕ࣅ͍ͯΔ΋ͷ
  w &49
  w 5ZQF4DSJQU
  w 'MPX
  w 3FBDU
  w (SBQI2-
  w K2VFSZ

  View full-size slide

 12. 5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  &49ɿ
  ஌Βͳ͍ਓ͕গͳ͍ɾܧଓͯ͠࢖͍͍ͨਓ͕ଟ͍
  64%
  58%
  3%
  54% 56%
  8%
  2%
  2%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  26%
  47%
  4%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue


  in HTML
  68%
  60%
  5%
  8%
  28%
  1%
  23%
  6%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript

  View full-size slide

 13. 64%
  58%
  3%
  54% 56%
  19%
  8%
  2%
  2%
  8%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  26%
  47%
  4%
  29%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular


  in HTML5

  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  5ZQF4DSJQUɿ
  ։ൃݴޠͷελϯμʔυʹͳ͍͖ͬͯͦ͏
  68%
  60%
  10%
  5%
  10%
  8%
  28%
  6%
  1%
  38%
  23%
  6%
  36%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow

  View full-size slide

 14. 64%
  58%
  3%
  54% 56%
  19%
  16%
  8%
  2%
  2%
  8%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  26%
  47%
  4%
  29% 27%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL


  in HTML5


  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  'MPXɿ
  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ΋গͳ͍͜͠Ε͔Β΋૿͑ͳͦ͏
  68%
  60%
  10%
  50%
  5%
  10%
  2%
  8%
  28%
  6%
  32%
  1%
  38%
  2%
  23%
  6%
  36%
  14%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React

  View full-size slide

 15. 64%
  58%
  3%
  54% 56%
  19%
  16%
  4%
  8%
  2%
  2%
  8%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  30%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  9%
  26%
  47%
  4%
  29% 27%
  57%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC


  in HTML5


  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  3FBDUɿ
  ਓؾɺݏ͍ͳਓ͕গͳ͍
  68%
  60%
  10%
  50%
  61%
  5%
  10%
  2%
  7%
  8%
  28%
  6%
  32%
  26%
  1%
  38%
  2%
  6%
  23%
  6%
  36%
  14%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue

  View full-size slide

 16. 3%
  54% 56%
  19%
  16%
  4%
  33%
  8%
  2%
  2%
  8%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  30%
  2%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  9%
  12%
  47%
  4%
  29% 27%
  57%
  15%
  Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery


  in HTML5


  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  (SBQI2-ɿ
  ΈΜͳ࢖͍͖͍ͬͯͨɺࠓޙࣄྫ͕૿͑ͦ͏
  68%
  60%
  10%
  50%
  61%
  27%
  32%
  7%
  5%
  10%
  2%
  7%
  2%
  8%
  28%
  6%
  32%
  26%
  31%
  45%
  49%
  1%
  38%
  2%
  6%
  25%
  3%
  5%
  23%
  6%
  36%
  14% 15%
  19%
  40%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC
  in FECF2018

  View full-size slide

 17. %
  16%
  4%
  33%
  %
  38%
  %
  50%
  30%
  2%
  %
  6%
  9%
  12%
  % 27%
  57%
  15%
  ular GraphQL gRPC jQuery


  10%
  50%
  61%
  27%
  32%
  7%
  19%
  10%
  2%
  7%
  2%
  52%
  6%
  32%
  26%
  31%
  45%
  49%
  38%
  2%
  6%
  25%
  3%
  5%
  19%
  36%
  14% 15%
  19%
  40%
  8%
  low React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery
  in FECF2018
  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  K2VFSZɿ
  ʮ·ͩ࢖͏ͩΖ͏ʯͱ͍͏ਓ͕݁ߏډͨ

  View full-size slide

 18. ҧ͍͕͋Δ͔΋
  w "OHVMBS
  w 7VF

  View full-size slide

 19. 58%
  3%
  54% 56%
  19%
  16%
  4%
  33%
  8%
  2%
  2%
  8%
  38%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  30%
  2%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  9%
  12%
  47%
  4%
  29% 27%
  57%
  15%
  TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery


  in HTML5


  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  "OHVMBSɿ
  ෱Ԭ͸ར༻ऀଟ͍ʁؔ৺౓΋ߴ͍ʁ
  68%
  60%
  10%
  50%
  61%
  27%
  32%
  5%
  10%
  2%
  7%
  2%
  8%
  28%
  6%
  32%
  26%
  31%
  45%
  1%
  38%
  2%
  6%
  25%
  3%
  23%
  6%
  36%
  14% 15%
  19%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL
  in FECF2018

  View full-size slide

 20. 64%
  58%
  3%
  54% 56%
  19%
  16%
  4%
  33%
  8%
  2%
  2%
  8%
  38%
  5%
  38%
  4%
  35%
  38%
  15%
  50%
  30%
  2%
  4%
  3%
  37%
  6%
  4%
  29%
  6%
  9%
  12%
  26%
  47%
  4%
  29% 27%
  57%
  15%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery


  in HTML5


  5IF4UBUFPG+4

  )5.-ΧϯϑΝϨϯε

  '&$'

  7VFɿ
  7VFઌਐࠃɺ೔ຊɻ෱Ԭɺ7VF੎ଟ͍ʁ
  68%
  60%
  10%
  50%
  61%
  27%
  5%
  10%
  2%
  7%
  2%
  8%
  28%
  6%
  32%
  26%
  31%
  1%
  38%
  2%
  6%
  25%
  23%
  6%
  36%
  14% 15%
  0%
  10%
  20%
  30%
  40%
  50%
  60%
  70%
  80%
  90%
  100%
  ES201X TypeScript Flow React Vue Angular
  in FECF2018

  View full-size slide

 21. ·ͱΊ
  w &49͸े෼ਁಁ͍ͯ͠Δ
  w 5ZQF4DSJQU͸ελϯμʔυͬΆ͍
  w ೔ຊˍ෱Ԭͷ7VFͷ੎͍͍͢͝ɻ෱Ԭͷ"OHVMBS੎ଟ͍
  w ίϛϡχςΟͷӨڹ͸େ͖͍ʁ
  w (SBQI2-͸ΈΜͳ࢖ͬͯΈ͍ͨɺ

  ͜Ε͔Βͷࣄྫʹظ଴

  View full-size slide

 22. 8FBSFIJSJOH
  w IUUQTBCPVUZBIPPDPKQIS

  View full-size slide

 23. ʢਫʣʹ
  NFFUVQ΍Γ·͢
  w Ϡϑʔ෱Ԭ5FDI.FFUVQ
  w IUUQTZBIPPGVLVPLBDPOOQBTTDPNFWFOU

  View full-size slide

 24. ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide