Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The State of JavaScript in FECF 2018 #fec_fukuoka

The State of JavaScript in FECF 2018 #fec_fukuoka

Dc52871050369929247b69f3767e8737?s=128

Hiroyuki ANAI

December 08, 2018
Tweet

Transcript

 1. 5IF4UBUFPG+BWB4DSJQU JO '&$' !QJSPTJLJDL

 2. ࣗݾ঺հ w!QJSPTJLJDL w݀Ҫ޺޾ wϠϑʔגࣜձࣾ wΤϯδχΞ wఱਆͷΦϑΟεʹډ·͢

 3. 5IF4UBUFPG+4 w IUUQTTUBUFPGKTDPN w 8FCϑϩϯτΤϯυʹؔ͢ΔΞϯέʔτ

 4. IUUQTTUBUFPGKTDPNGSPOUFOEGSBNFXPSLTPWFSWJFX

 5. ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ·ͨ࢖͍͍ͨ ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋ΓɺֶΜͰΈ͍ͨ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺڵຯ͕ͳ͍ ฉ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍

 6. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ w ϠϑʔͷϒʔεͰ࣮ࢪͨ͠؆қ൛ʮ5IF4UBUFPG+4ʯ w ʮฉ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯ͸ແ͠ɺ߲໨͸ݫબ w γʔϧͰ౤ථ w ݄ʹ։࠵͞Εͨ)5.-ΧϯϑΝϨϯεͰ΋࣮ࢪࡁΈ

 7. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ JO)5.-ΧϯϑΝϨϯε wਪఆ౤ථਓ਺ɿਓʂ

 8. 64% 58% 3% 54% 56% 19% 16% 4% 33% 8%

  2% 2% 8% 38% 5% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 30% 2% 4% 3% 37% 6% 4% 29% 6% 9% 12% 26% 47% 4% 29% 27% 57% 15% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in HTML5  ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ ·ͨ࢖͍͍ͨ ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Γɺ ֶΜͰΈ͍ͨ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ ڵຯ͕ͳ͍ ແ౤ථ
 9. ϑϩϯτΤϯυ૯બڍ JO'&$' wਪఆ౤ථਓ਺ɿਓʂ w͝ڠྗ
 ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

 10. ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Γɺ ·ͨ࢖͍͍ͨ ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ ΋͏࢖͍ͨ͘ͳ͍ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Γɺ ֶΜͰΈ͍ͨ ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ ڵຯ͕ͳ͍ ແ౤ථ ΧϯϑΝϨϯεޙɺूܭ༧ఆ

  68% 60% 10% 50% 61% 27% 32% 7% 19% 5% 10% 2% 7% 2% 52% 8% 28% 6% 32% 26% 31% 45% 49% 1% 38% 2% 6% 25% 3% 5% 19% 23% 6% 36% 14% 15% 19% 40% 8% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in FECF2018
 11. ൺֱ

 12. ܏޲͕ࣅ͍ͯΔ΋ͷ w ແ౤ථΛআ͘ͱࡉ͔͍ࠩ͸͋ΕͲ܏޲͕ࣅ͍ͯΔ΋ͷ w &49 w 5ZQF4DSJQU w 'MPX w

  3FBDU w (SBQI2- w K2VFSZ
 13. 5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' &49ɿ ஌Βͳ͍ਓ͕গͳ͍ɾܧଓͯ͠࢖͍͍ͨਓ͕ଟ͍ 64% 58%

  3% 54% 56% 8% 2% 2% 5% 38% 4% 35% 38% 4% 3% 37% 6% 4% 26% 47% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue  in HTML 68% 60% 5% 8% 28% 1% 23% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript
 14. 64% 58% 3% 54% 56% 19% 8% 2% 2% 8%

  5% 38% 4% 35% 38% 15% 4% 3% 37% 6% 4% 29% 26% 47% 4% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular  in HTML5 5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' 5ZQF4DSJQUɿ ։ൃݴޠͷελϯμʔυʹͳ͍͖ͬͯͦ͏ 68% 60% 10% 5% 10% 8% 28% 6% 1% 38% 23% 6% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow
 15. 64% 58% 3% 54% 56% 19% 16% 8% 2% 2%

  8% 5% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 4% 3% 37% 6% 4% 29% 6% 26% 47% 4% 29% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL  in HTML5  5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' 'MPXɿ ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ΋গͳ͍͜͠Ε͔Β΋૿͑ͳͦ͏ 68% 60% 10% 50% 5% 10% 2% 8% 28% 6% 32% 1% 38% 2% 23% 6% 36% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React 
 16. 64% 58% 3% 54% 56% 19% 16% 4% 8% 2%

  2% 8% 5% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 30% 4% 3% 37% 6% 4% 29% 6% 9% 26% 47% 4% 29% 27% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC  in HTML5  5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' 3FBDUɿ ਓؾɺݏ͍ͳਓ͕গͳ͍ 68% 60% 10% 50% 61% 5% 10% 2% 7% 8% 28% 6% 32% 26% 1% 38% 2% 6% 23% 6% 36% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue 
 17. 3% 54% 56% 19% 16% 4% 33% 8% 2% 2%

  8% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 30% 2% 37% 6% 4% 29% 6% 9% 12% 47% 4% 29% 27% 57% 15% Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in HTML5  5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' (SBQI2-ɿ ΈΜͳ࢖͍͖͍ͬͯͨɺࠓޙࣄྫ͕૿͑ͦ͏ 68% 60% 10% 50% 61% 27% 32% 7% 5% 10% 2% 7% 2% 8% 28% 6% 32% 26% 31% 45% 49% 1% 38% 2% 6% 25% 3% 5% 23% 6% 36% 14% 15% 19% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC  in FECF2018
 18. % 16% 4% 33% % 38% % 50% 30% 2%

  % 6% 9% 12% % 27% 57% 15% ular GraphQL gRPC jQuery  10% 50% 61% 27% 32% 7% 19% 10% 2% 7% 2% 52% 6% 32% 26% 31% 45% 49% 38% 2% 6% 25% 3% 5% 19% 36% 14% 15% 19% 40% 8% low React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in FECF2018 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' K2VFSZɿ ʮ·ͩ࢖͏ͩΖ͏ʯͱ͍͏ਓ͕݁ߏډͨ
 19. ҧ͍͕͋Δ͔΋ w "OHVMBS w 7VF

 20. 58% 3% 54% 56% 19% 16% 4% 33% 8% 2%

  2% 8% 38% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 30% 2% 3% 37% 6% 4% 29% 6% 9% 12% 47% 4% 29% 27% 57% 15% TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in HTML5  5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' "OHVMBSɿ ෱Ԭ͸ར༻ऀଟ͍ʁؔ৺౓΋ߴ͍ʁ 68% 60% 10% 50% 61% 27% 32% 5% 10% 2% 7% 2% 8% 28% 6% 32% 26% 31% 45% 1% 38% 2% 6% 25% 3% 23% 6% 36% 14% 15% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL  in FECF2018
 21. 64% 58% 3% 54% 56% 19% 16% 4% 33% 8%

  2% 2% 8% 38% 5% 38% 4% 35% 38% 15% 50% 30% 2% 4% 3% 37% 6% 4% 29% 6% 9% 12% 26% 47% 4% 29% 27% 57% 15% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular GraphQL gRPC jQuery  in HTML5  5IF4UBUFPG+4 )5.-ΧϯϑΝϨϯε '&$' 7VFɿ 7VFઌਐࠃɺ೔ຊɻ෱Ԭɺ7VF੎ଟ͍ʁ 68% 60% 10% 50% 61% 27% 5% 10% 2% 7% 2% 8% 28% 6% 32% 26% 31% 1% 38% 2% 6% 25% 23% 6% 36% 14% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ES201X TypeScript Flow React Vue Angular  in FECF2018
 22. ·ͱΊ w &49͸े෼ਁಁ͍ͯ͠Δ w 5ZQF4DSJQU͸ελϯμʔυͬΆ͍ w ೔ຊˍ෱Ԭͷ7VFͷ੎͍͍͢͝ɻ෱Ԭͷ"OHVMBS੎ଟ͍ w ίϛϡχςΟͷӨڹ͸େ͖͍ʁ w

  (SBQI2-͸ΈΜͳ࢖ͬͯΈ͍ͨɺ
 ͜Ε͔Βͷࣄྫʹظ଴
 23. ࠷ޙʹ

 24. 8FBSFIJSJOH w IUUQTBCPVUZBIPPDPKQIS

 25. ʢਫʣʹ NFFUVQ΍Γ·͢ w Ϡϑʔ෱Ԭ5FDI.FFUVQ w IUUQTZBIPPGVLVPLBDPOOQBTTDPNFWFOU

 26. ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠