Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

大公開! ZOZOTOWN iOSのコードレビューを覗きながらレビューの必要性を再確認しよう! / Big reveal! Let's revisit the need for reviews with a peek into the ZOZOTOWN iOS code review!

Saya Matsui
December 07, 2021

大公開! ZOZOTOWN iOSのコードレビューを覗きながらレビューの必要性を再確認しよう! / Big reveal! Let's revisit the need for reviews with a peek into the ZOZOTOWN iOS code review!

ZOZO Tech Talk #2 - iOSでの登壇資料です。

Saya Matsui

December 07, 2021
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. େެ։ʂ


  ZOZOTOWN iOSͷίʔυϨϏϡʔΛ೷͖
  ͳ͕ΒϨϏϡʔͷඞཁੑΛ࠶֬ೝ͠Α͏ʂ
  גࣜձࣾZOZ
  O

  ZOZOTOWN։ൃຊ෦ ZOZOTOWNΞϓϦ෦ iOSϒϩοΫ
  Saya Matsui
  Copyright © ZOZO, Inc.

  View Slide

 2. © ZOZO, Inc.
  גࣜձࣾZOZO


  ZOZOTOWN։ൃຊ෦ ZOZOTOWNΞϓϦ෦ iOSϒϩοΫ
  দҪ ࠼ʢSaya Matsuiʣ
  2020೥7݄ʹೖࣾ


  ZOZOTOWN iOSΞϓϦͷ։ൃΛ୲౰
  2

  View Slide

 3. © ZOZO, Inc.
  3
  talk topic

  View Slide

 4. © ZOZO, Inc.
  ZOZOTOWN iOSͷPull RequestʢҎԼɺPRʣϨϏϡʔࣄ৘ͱ


  ະܦݧͰೖࣾͨ͠Θ͕ͨ͠ɺखް͍ϨϏϡʔચྱΛड͚ͳ͕Β


  1೥ͰͲͷΑ͏ʹ੒௕ͨ͠ͷ͔Λ͓࿩͠·͢ɻ
  4

  View Slide

 5. © ZOZO, Inc.
  Agenda
  5
  1. ZOZOTOWN iOSͷνʔϜମ੍ͱϨϏϡʔࣄ৘


  2. Θͨ͠Λ੒௕ͤͨ͞PRϨϏϡʔ


  3.PRΛग़͢ͱ͖ʹҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ


  4.·ͱΊɿPRϨϏϡʔͷඞཁੑ

  View Slide

 6. © ZOZO, Inc.
  6
  ZOZOTOWN iOS ͷ


  νʔϜମ੍ͱϨϏϡʔࣄ৘
  01
  CHAPTER

  View Slide

 7. © ZOZO, Inc.
  7
  ຊ࣭վળɾPRඞਢϨϏϡϫʔ
  ZOZOTOWN iOS νʔϜମ੍
  νʔϜϦʔμʔ ։ൃ

  View Slide

 8. © ZOZO, Inc.
  8
  ຊ࣭վળɾPRඞਢϨϏϡϫʔ
  ػೳ։ൃɾෆ۩߹मਖ਼
  ZOZOTOWN iOS νʔϜମ੍

  View Slide

 9. © ZOZO, Inc.
  ٕज़ސ໰ɹ؛઒͞Μ
  9

  View Slide

 10. © ZOZO, Inc.
  PRϨϏϡʔΛͯ͠΋ΒͬͨΓ


  SlackͰٕज़తͳ࣭໰ʹ


  ౴͑ͯ΋ΒͬͨΓ͍ͯ͠·͢ʂ
  10

  View Slide

 11. © ZOZO, Inc.
  11
  ׬શʹۀ຿෼୲͞Ε͍ͯΔͷʁ🤔


  ඞਢϨϏϡϫʔ͕͍ͳ͍࣌ɺ։ൃ͸ࢭ·ΔΜͰ͔͢ʁ💥

  View Slide

 12. © ZOZO, Inc.
  12
  ຊ࣭վળɾPRඞਢϨϏϡϫʔ
  ػೳ։ൃɾෆ۩߹मਖ਼
  ZOZOTOWN iOS νʔϜମ੍

  View Slide

 13. © ZOZO, Inc.
  ZOZOTOWN iOS ։ൃࣄ৘
  13
  ෳ਺ͷϓϩδΣΫτ͕ฒߦɺ


  ϒϥϯν͕ཚཱ͕ͪ͠
  ͱ͋Δ೔ͷϒϥϯνঢ়گ

  View Slide

 14. © ZOZO, Inc.
  14
  ࣮૷ͷҰ෦ΛݟΔࢹ఺ͱશମΛݟ௨͢ࢹ఺͸ҟͳΔ


  ϨϏϡʔʹूதͯ͠΋Β͏͜ͱͰಘΒΕΔϝϦοτ
  ඼࣭୲อ ੒௕
  શମతͳυϝΠϯ஌ࣝΛ࣋ͭਓ͕ෳ਺͍Δ͜ͱͰɺ
  ଞͷը໘΁ͷӨڹൣғʹؾͮ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔͳͲ
  ඼࣭୲อʹܨ͕Δ
  ඞਢϨϏϡϫʔ͸ϨϏϡʔʹूதͰ͖ΔͨΊɺ
  ઃܭ΍ॻ͖ํͳͲΑΓྑ͍ํ๏Λࡉ͔͘
  ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰɺϨϏϡΠʔͷ੒௕ʹܨ͕Δ

  View Slide

 15. © ZOZO, Inc.
  15
  Θͨ͠Λ੒௕ͤͨ͞PRϨϏϡʔ
  02
  CHAPTER

  View Slide

 16. © ZOZO, Inc.
  16
  ීஈ΋Β͍ͬͯΔ


  ϨϏϡʔίϝϯτΛ


  େެ։͠·͢ʂ

  View Slide

 17. © ZOZO, Inc.
  ೖࣾͯ͠͸͡Ίͯग़ͨ͠PRͷ͓࿩
  17
  ͓୊
  मਖ਼diff
  ಛఆͷಈ࡞Λͨ࣌͠ʹૹΒΕΔΠϕϯτͷIDΛ਺஋͔Βจࣈྻʹมߋ͢Δ

  View Slide

 18. © ZOZO, Inc.
  ೖࣾͯ͠͸͡Ίͯग़ͨ͠PRͷ͓࿩
  18
  ͓୊
  मਖ਼diff
  ಛఆͷಈ࡞Λͨ࣌͠ʹૹΒΕΔΠϕϯτͷIDΛ਺஋͔Βจࣈྻʹมߋ͢Δ
  ͜ͷPRɺԿ݅ίϝϯτ͕
  ͍ͭͨͱࢥ͍·͔͢ʁ

  View Slide

 19. © ZOZO, Inc.
  thinking time!!
  19

  View Slide

 20. © ZOZO, Inc.
  16݅
  20
  ʘͨͬͨ1ߦमਖ਼ͳͷʹʂʁʗ

  View Slide

 21. © ZOZO, Inc.
  21
  ͔͠΋1ͭ1ͭͷίϝϯτΊͬͪΌ௕͍΍Μʂ

  View Slide

 22. © ZOZO, Inc.
  22
  ਤΛ༻͍ͨઆ໌΋׆ൃʹ͓͜ͳΘΕ͍ͯ·͢

  View Slide

 23. © ZOZO, Inc.
  23
  վળޙ

  View Slide

 24. © ZOZO, Inc.
  24
  1೥ؒͰग़ͨ͠


  PRͷ਺
  ࢲͷPRʹ͍ͭͨ


  ૯ίϝϯτ਺
  PR1ݸʹ͖ͭ


  ฏۉίϝϯτ਺
  Θͨ͠ͷ1೥ؒͷPRʹؔ͢Δ਺ࣈΛݟͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 25. © ZOZO, Inc.
  25
  1೥ؒͰग़ͨ͠


  PRͷ਺
  120
  ࢲͷPRʹ͍ͭͨ


  ૯ίϝϯτ਺
  PR1ݸʹ͖ͭ


  ฏۉίϝϯτ਺
  Θͨ͠ͷ1೥ؒͷPRʹؔ͢Δ਺ࣈΛݟͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 26. © ZOZO, Inc.
  26
  1೥ؒͰग़ͨ͠


  PRͷ਺
  120 1426
  ࢲͷPRʹ͍ͭͨ


  ૯ίϝϯτ਺
  PR1ݸʹ͖ͭ


  ฏۉίϝϯτ਺
  Θͨ͠ͷ1೥ؒͷPRʹؔ͢Δ਺ࣈΛݟͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 27. © ZOZO, Inc.
  27
  1೥ؒͰग़ͨ͠


  PRͷ਺
  120 1426 12
  ࢲͷPRʹ͍ͭͨ


  ૯ίϝϯτ਺
  PR1ݸʹ͖ͭ


  ฏۉίϝϯτ਺
  Θͨ͠ͷ1೥ؒͷPRʹؔ͢Δ਺ࣈΛݟͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 28. © ZOZO, Inc.
  28
  ͜Ε·Ͱ΋ΒͬͨίϝϯτͰ


  جຊ͚ͩͲͱͯ΋େࣄͩͱࢥͬͨ
  ۩ମྫΛ঺հ͠·͢ʂ

  View Slide

 29. © ZOZO, Inc.
  29
  01. ม਺΍ؔ਺ͷ໊͚ͮ

  View Slide

 30. © ZOZO, Inc.
  30
  ͓୊
  ίʔσΟωʔτ৘ใΛAPI͔Βऔಘ͠ɺ


  CollectionViewʹදࣔͤ͞Δ

  View Slide

 31. © ZOZO, Inc.
  Question!!
  31

  View Slide

 32. © ZOZO, Inc.
  32
  मਖ਼diff
  thinking time!!

  View Slide

 33. © ZOZO, Inc.
  33
  ϨϏϡʔ

  View Slide

 34. © ZOZO, Inc.
  34
  मਖ਼diff

  View Slide

 35. © ZOZO, Inc.
  νϣοτσΩϧΑ͏ʹͳͬͨPoint
  35
  ɾฦΓ஋ͷͳ໋͍ྩతͳfunc͸ಈࢺͰॻ͘


  ɾରͷfuncΛ࡞Δ࣌͸ରশੑͷ͋ΔಈࢺΛ࢖͏


  ɾಉ͡Α͏ͳॲཧͷͱ͖पลίʔυͰͲΜͳ໊͚͕ͮ͞Ε͍ͯΔ͔֬ೝ͢Δ

  View Slide

 36. © ZOZO, Inc.
  36
  02. ੹຿Λߟ͑Δ

  View Slide

 37. © ZOZO, Inc.
  37
  ͓୊
  ΦϑϥΠϯঢ়ଶͰ঎඼ͷ


  ʮΧʔτʹೖΕΔʯϘλϯΛԡͨ࣌͠ɺ


  ద੾ͳΤϥʔΛදࣔͤ͞Δ

  View Slide

 38. © ZOZO, Inc.
  Question!!
  38

  View Slide

 39. © ZOZO, Inc.
  39
  मਖ਼diff
  thinking time!!

  View Slide

 40. © ZOZO, Inc.
  40
  मਖ਼diff

  View Slide

 41. © ZOZO, Inc.
  41
  ϨϏϡʔ

  View Slide

 42. © ZOZO, Inc.
  νϣοτσΩϧΑ͏ʹͳͬͨPoint
  42
  ɾ໾ׂΛཧղͯ͠ద੾ͳ৔ॴʹίʔυΛॻ͘


  ɾPRΛग़͢લʹࣗ෼ͷॻ͍͍ͯΔίʔυ͕ద੾ͳ৔ॴʹॻ͔Ε͍ͯΔ͔ݕ౼͢Δ

  View Slide

 43. © ZOZO, Inc.
  43
  03. ίʔυͷՄಡੑΛߴΊΔ

  View Slide

 44. © ZOZO, Inc.
  44
  ͓୊
  ΞΠςϜͷ਺͕ح਺ͷ৔߹͸


  ۭനηϧΛදࣔ͢Δ
  Before After
  brandName brandName
  Name
  brandName
  Name

  View Slide

 45. © ZOZO, Inc.
  45
  طଘ࣮૷
  ঎඼͸goodsListͱ͍͏ม਺͕঎඼৘ใΛ͓࣋ͬͯΓɺ


  goodsListͷcountͰηϧ͕࡞ΒΕΔ࣮૷ʹͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 46. © ZOZO, Inc.
  Question!!
  46

  View Slide

 47. © ZOZO, Inc.
  47
  मਖ਼diff
  goods͕nilͷ࣌͸emptyCellΛද͍ࣔͤͨ͞ͷͰɺ


  goodsΛΦϓγϣφϧʹ͠ɺisEmptyΛBoolͰදݱͰ͖ΔܕΛ࡞Γɺ


  ͦΕΛgoodsListͷܕʹͨ͠
  goodsΛgoodͱλΠϙ͍ͯ͠Δ…
  thinking time!!

  View Slide

 48. © ZOZO, Inc.
  48
  ϨϏϡʔ

  View Slide

 49. © ZOZO, Inc.
  49
  վળޙ
  enumΛ࢖ͬͯgoods͕ଘࡏ͢Δঢ়ଶͳͷ͔ɺ


  emptyͷঢ়ଶͳͷ͔ΛΘ͔Γ΍ͨ͘͢͠

  View Slide

 50. © ZOZO, Inc.
  νϣοτσΩϧΑ͏ʹͳͬͨPoint
  50
  ɾঢ়ଶͷ؅ཧʹؾΛ෇͚Δ


  ɾϩʔΧϧม਺Ͱྑ͍΋ͷΛϝϯόม਺ʹ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ


  ɾؔ਺ʹ໊͚ͭͨલҎ֎ͷॲཧΛͤ͞ͳ͍Α͏ʹ͢Δ


  ɾద੾ͳίϝϯτΛੵۃతʹ͚ͭΔ

  View Slide

 51. © ZOZO, Inc.
  51
  ͍·Ͱ͸ɺޙഐ΁ͷPRϨϏϡʔΛ͢ΔͳͲ


  ࣗ෼͕ڭ͑ͯ΋Β͖ͬͯͨ͜ͱΛؐݩ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 52. © ZOZO, Inc.
  52
  PRΛग़͢ͱ͖ʹҙ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ
  03
  CHAPTER

  View Slide

 53. © ZOZO, Inc.
  ϨϏϡϫʔͷෛ୲Λܰݮ͢ΔͨΊʹɾɾɾ
  53
  ɾͲͷΑ͏ʹमਖ਼ͨ͠ͷ͔ɺͳͥͦͷमਖ਼Ҋʹͨ͠ͷ͔


  ਤΛ࢖ͬͯઆ໌͢ΔͱΘ͔Γ΍͍͢͜ͱ΋͋Δ


  ʢͱ͘ʹෳ਺ͷঢ়ଶ΍ύλʔϯ͕͋Δ৔߹ͳͲʣ

  View Slide

 54. © ZOZO, Inc.
  ϨϏϡϫʔͷෛ୲Λܰݮ͢ΔͨΊʹɾɾɾ
  54
  ɾͲ͜ΛͲ͏͍͏෩ʹमਖ਼ͨ͠ͷ͔ɺͳͥͦͷ


  मਖ਼Ҋʹͨ͠ͷ͔ΛͳΔ΂͘ॻ͘Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 55. © ZOZO, Inc.
  ϨϏϡϫʔͷෛ୲Λܰݮ͢ΔͨΊʹɾɾɾ
  55
  ɾमਖ਼Օॴ΍ӨڹൣғΛύοͱݟͰΘ͔ΔΑ͏ʹ


  ɹ໌ࣔ͢Δ


  ʢνʔϜϝϯόʔ͔Βڭ͑ͯ΋Βͬͨ͜ͱͷ1ͭͰ͢ʂʣ

  View Slide

 56. © ZOZO, Inc.
  56
  ·ͱΊɿPRϨϏϡʔͷඞཁੑ
  04
  CHAPTER

  View Slide

 57. © ZOZO, Inc.
  57
  ͜ΜͳʹϨϏϡʔΛ͔ͬ͠Γ΍Δͱɺ޻਺૿͑·͢ΑͶʁ🤔


  ͦΕ͚ͩ޻਺Λඅ΍ͯ͠େৎ෉ͳΜͰ͔͢ʁ⚠

  View Slide

 58. © ZOZO, Inc.
  58
  ݟੵ΋Γஈ֊ͰɺϨϏϡʔظؒΛؚΊͯ޻਺Λࢉग़


  ϦϦʔε೔ʹରͯ͠ॊೈͳରԠ΋࣮ࢪ͍ͯ͠Δ
  ʢಈ࡞ʹ͸໰୊͕ͳ͘ɺίʔυͷॻ͖ํ͚ͩͷϨϏϡʔʹ͍ͭͯ͸


  λεΫΛ෼͚ͯϦϑΝΫλϦϯάͱͯ͠ޙͰରԠ͢ΔͳͲʣ

  View Slide

 59. © ZOZO, Inc.
  PRϨϏϡʔͷඞཁੑ
  59
  • ϓϩμΫτͷ඼࣭୲อͷͨΊʹඞཁͰ͋Δ


  • ઃܭɺॻ͖ํ͕ΑΓྑ͍΋ͷʹͳΔ


  • ϨϏϡʔ͢Δ͜ͱͰυϝΠϯ஌͕ࣝ਎ʹͭ͘


  • ੒௕ʹܨ͕Δ

  View Slide

 60. View Slide