Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP7.2で始める型宣言 // Type declaration with PHP 7.2

PHP7.2で始める型宣言 // Type declaration with PHP 7.2

2017/12/06 社内テックミーティング

Yoshihide TANIGUCHI

December 06, 2017
Tweet

More Decks by Yoshihide TANIGUCHI

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1)1Ͱ࢝ΊΔܕએݴ
  &$5&$).&&5*/(

  !SBWFMMM

  View full-size slide

 2. w ࣾ಺Ͱ1)1Yͷػӡ͕ͲΜͲΜߴ·͍ͬͯ·͢
  w ॲཧ͕ߴ଎Խ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺͰ͖Δ͜ͱ͕૿͑·͢
  w ͦͷதͰ΋ɺ1)1͔Β෇͖߹͍ํ͕มΘΔɾม͑Δ
  ͱྑ͍֓೦͕͋Γ·͢
  w ߴ඼࣭ͳιϑτ΢ΣΞΛ࡞Γ͍ͨɺ1)1Ͱɻ

  View full-size slide

 3. w ൃදͷ಺༰Λ͖ͬͪΓ֮͑Δඞཁ͸ͳ͍Ͱ͢
  w ͜ͷ৔ʹ͍Δਓ͕কདྷ1)1ͷίʔυΛॻ͘ͱ͖ʹ

  ʮͦ͏͍͑͹͍͋͋͏ػೳ͕͋ͬͨؾ͕͢Δʯͱ

  ࢥ͍ग़ͯ͠΋Β͑Ε͹े෼
  w ػೳͷ࢖͍ํ͸ௐ΂ΒΕΔ͚Ͳ

  ػೳͷଘࡏ͸ೳಈతʹ௥ͬͯΔਓҎ֎ؾ͚ͮͳ͍

  View full-size slide

 4. ࠓճઆ໌͢Δػೳɿܕએݴ

  View full-size slide

 5. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3(3);
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => 27

  View full-size slide

 6. ܕએݴ
  w ݹ͘͸λΠϓώϯςΟϯάͱ΋
  w ϝιου΍ؔ਺ͷҾ਺ɾฦΓ஋ͷܕΛࢦఆ͢Δػೳ
  w 1)1͔Βଘࡏ͕ͨ͠ɺόʔδϣϯ্͕͕ΔʹͭΕɺ

  ΑΓଟ͘ͷܕ͕ࢦఆͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  w ֤όʔδϣϯͰࢦఆͰ͖Δܕʹ͍ͭͯ͸

  υΩϡϝϯτ˞ʹॻ͍ͯ͋Γ·͢
  ˞IUUQQIQOFUNBOVBMKBGVODUJPOTBSHVNFOUTQIQGVODUJPOTBSHVNFOUTUZQFEFDMBSBUJPO

  View full-size slide

 7. ܕએݴͷແ͍࣮૷

  View full-size slide

 8. class Calculator
  {
  public static function pow3($n)
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  print Calculator::pow3(3);
  // => 27

  View full-size slide

 9. class Calculator
  {
  public static function pow3($n)
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  print Calculator::pow3("string");
  // ???

  View full-size slide

 10. class Calculator
  {
  public static function pow3($n)
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  print Calculator::pow3("string");
  // => 0

  View full-size slide

 11. w จࣈྻΛೖྗͨ͠৔߹
  w ֘౰ͷϝιουͰ͸ΤϥʔʹͳΒͳ͍͕ɺ

  ͦ΋ͦ΋๬·͍͠ೖྗͰ͸ͳ͘ɺ݁Ռͷ͸ແҙຯ
  w ଓ͘ॲཧͰΤϥʔʹͳͬͨͱ͖ɺσόοά͕ࠔ೉ʹ
  w (BSCBHFJO HBSCBHFPVU
  w ແҙຯͳೖྗ͔Β͸ແҙຯͳ݁Ռ͕ಘΒΕΔ

  View full-size slide

 12. Ҿ਺ΛνΣοΫͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 13. class CalculateException extends Exception {}
  class Calculator
  {
  public static function pow3($n)
  {
  if (!is_int($n)) {
  throw new CalculateException;
  }
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3('string');
  } catch (CalculateException $e) {
  print 'Exception!!!';
  }
  // => 'Exception!!!'

  View full-size slide

 14. w Ҿ਺૿͑ͨͱ͖ʹՄಡੑ͕Լ͕Δ
  w &YDFQUJPO͸༧૝͞ΕΔΤϥʔ΁ͷରॲ๏Ͱ͋ͬͯɺ

  ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ࣄ৅ ࠓճͷ৔߹ͩͱจࣈྻΛೖྗ͢Δ͜ͱ

  ͷରॲ๏Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͸ʁ
  w ෆਖ਼ͳೖྗ͸ͦ΋ͦ΋ड͚෇͚ͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠

  View full-size slide

 15. ͦ͜Ͱܕએݴ

  View full-size slide

 16. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3(3);
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => 27

  View full-size slide

 17. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3("string");
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => "TypeError!"

  View full-size slide

 18. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3("3");
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // ???

  View full-size slide

 19. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3("3");
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => 27

  View full-size slide

 20. declare(strict_types=1);
  class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3("3");
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => "TypeError!"
  SF

  View full-size slide

 21. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3(null);
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // ???

  View full-size slide

 22. class Calculator
  {
  public static function pow3(int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3(null);
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => "TypeError!"

  View full-size slide

 23. class Calculator
  {
  public static function pow3(?int $n) : int
  {
  return $n ** 3;
  }
  }
  try {
  print Calculator::pow3(null);
  } catch (TypeError $e) {
  print "TypeError!";
  }
  // => 0
  OVMMBCMF

  View full-size slide

 24. w ܕએݴͰೖग़ྗΛ੍ݶ͢Δ
  w ؒҧͬͨ࢖͍ํ͕Ͱ͖ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  w ๷ޚతϓϩάϥϛϯάͷख๏
  w ࢖͍खʹաࣦ͕͋ͬͯ΋ඃ֐͕ٴ͹ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  w OPHBSCBHFBMMPXFEJO
  w ͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ͕$PEF$PNQMFUFʹॻ͔ΕͯΔ
  w ձࣾͷຊ୨ʹ͋Γ·͢

  View full-size slide

 25. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUXBEBQIQDPOGFSFODF
  ΑΓ࣮ફతͳ಺༰͸U@XBEB͞ΜͷεϥΠυΛಡΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 26. ·ͱΊ
  w 1)1ʹ͸ܕએݴͱ͍͏ػೳ͕͋Δ
  w ܕએݴΛ࢖͏͜ͱͰϝιουͷҾ਺ɾฦΓ஋ͷܕΛࢦఆͰ͖Δ
  w ೖྗΛ੍ݶ͢Δ͜ͱͰ࢖͍ख͕ؒҧ͑Δ͜ͱΛࠔ೉ʹͰ͖Δ

  View full-size slide