$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

モバイルアプリのリストUIにおける
理想的なState表示について / The ideal state display in a mobile app list UI

rockname
November 17, 2021

モバイルアプリのリストUIにおける
理想的なState表示について / The ideal state display in a mobile app list UI

[Online] potatotips #76 iOS/Android開発Tips共有会
https://potatotips.connpass.com/event/224395/

rockname

November 17, 2021
Tweet

More Decks by rockname

Other Decks in Design

Transcript

 1. ϞόΠϧΞϓϦͷϦετUIʹ͓͚Δ

  ཧ૝తͳStateදࣔʹ͍ͭͯ
  גࣜձࣾϛΫγΟ ΈͯͶࣄۀ෦
  ϩΫωϜ @_rockname

  View Slide

 2. mixi, Inc.
  ࣗݾ঺հ
  ϩΫωϜ / rockname
  • ϛΫγΟͰʮՈ଒ΞϧόϜΈͯͶʯͱ͍͏ΞϓϦΛ

  ։ൃͯ͠Δ
  • iOSϝΠϯɺAndroid, RailsͳͲ΋ॻ͍ͯΔ
  • εϚϒϥ͕޷͖

  View Slide

 3. mixi, Inc.
  ϦετUIʹ͍ͭͯ
  • ྫ͑͹ɺʮ͜Μͳը໘Λ࣮૷͍ͯͩ͘͠͞ʯͱσβΠφʔ͔ΒFigma͕ڞ༗͞Εͨͱ͢Δ

  View Slide

 4. mixi, Inc.
  ಡΈࠐΈத͸ͲΜͳUIʁ

  View Slide

 5. mixi, Inc.
  ಡΈࠐΈʹࣦഊͨ͠Βʁ
  ಡΈࠐΈத͸ͲΜͳUIʁ

  View Slide

 6. mixi, Inc.
  ಡΈࠐΈத͸ͲΜͳUIʁ
  ಡΈࠐΈʹࣦഊͨ͠Βʁ
  ಡΈࠐΜͩϦετ͕ۭͩͬͨΒʁ

  View Slide

 7. mixi, Inc.
  ϦετUIʹ͓͚Δ͞·͟·ͳState
  • ϦετUIͰ͸ɺॳճʹίϯςϯπΛಡΈࠐΉॲཧ͕૸Δ
  • ͞ΒʹɺϦετͷ্୺, Լ୺͔Β௥ՃͰಡΈࠐΉॲཧ΋ଘࡏ͢Δ
  • ಡΈࠐΈॲཧ͔Β͸ʮ੒ޭʯʮࣦഊʯʮۭʯͷେ͖͘3ύλʔϯͷ݁Ռ͕ಘΒΕΔ
  • ॳճ͓Αͼ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚ΔಡΈࠐΈதͷStateɺ͞Βʹ͔ͦ͜ΒಘΒΕΔ݁
  ՌͷStateΛ߹ΘͤΔͱɺϦετUIͰ͸දࣔ͢΂͖State͕਺ଟ͘ଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔
  Δ

  View Slide

 8. ॳճͷಡΈࠐΈॲཧ

  View Slide

 9. mixi, Inc.
  ॳճͷಡΈࠐΈॲཧ -Loading State-
  • ॳճͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚ΔಡΈࠐΈதͷදࣔʹ
  ͍ͭͯߟ͑Δ
  • ҰൠతͳσβΠϯͱͯ͠ਅΜதʹIndicatorΛදࣔ͢
  Δύλʔϯ͕ڍ͛ΒΕΔ

  View Slide

 10. mixi, Inc.
  Human Interface Guidelines
  • AppleͷHuman Interface GuidelinesͷLoadingͷ߲໨ʹ͸ɺʮ͙͢ʹը໘Λදࣔ͠ɺίϯ
  ςϯπ͕·ͩར༻Ͱ͖ͳ͍৔ॴΛࣔͨ͢ΊʹɺϓϨʔεϗϧμʔͷςΩετɺάϥϑΟο
  ΫɺΞχϝʔγϣϯΛ࢖༻͢Δɻʯͱ͍͏Α͏ʹه͞Ε͍ͯΔ
  https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/app-architecture/loading/

  View Slide

 11. mixi, Inc.
  Skeleton Screen
  • ίϯςϯπ͕׬શʹಡΈࠐ·ΕΔલʹϓϨʔεϗϧμʔΛදࣔ
  ͢ΔUIύλʔϯͱͯ͠ɺSkeleton Screenͱ͍͏ख๏͕ଘࡏ͢Δ
  • IndicatorΛදࣔ͢Δ͚ͩͷύλʔϯͱ͸ҧͬͯɺͲ͜ʹԿ͕ಡ
  Έࠐ·ΕΔ͔ͱ͍͏৘ใΛϓϨʔεϗϧμʔͰࣔ͢͜ͱʹΑ
  ΓɺಡΈࠐΈͷϓϩηεͰ͸ͳ͘දࣔ͞ΕΔίϯςϯπ΁Ϣʔ
  βʔͷҙ͕ࣝ޲͖ɺମײͷ଴͕ͪ࣌ؒݮগ͢ΔޮՌ͕ಘΒΕΔ
  • SwiftUIͰ͸؆୯ʹ࣮૷Ͱ͖ΔAPI͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔɺJetpack
  ComposeͰ΋Googleఏڙͷ֦ுϥΠϒϥϦͰ؆୯ͳ࣮૷͕Մ

  View Slide

 12. mixi, Inc.
  ॳճͷಡΈࠐΈॲཧ -Error State-
  • ॳճͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚ΔΤϥʔදࣔʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  • Alert΍DialogΛදࣔͯ͠ϢʔβʔΛϞʔμϧ΁ભҠͤ͞
  ͯ͠·͏͜ͱ͸ආ͚͍ͨ
  • ίϯςϯπ͕ಡΈࠐ·ΕΔ͸ͣͩͬͨ৔ॴʹɺԿ͕ى͖
  ͔ͨΛϢʔβʔ΁Θ͔Γ΍͘͢දࣔͰ͖Δͱྑ͍
  • ϦτϥΠͷಋઢ·ͰදࣔͰ͖͍ͯΔͱͳ͓ྑ͍
  https://material.io/archive/guidelines/patterns/errors.html#errors-app-errors

  View Slide

 13. mixi, Inc.
  ॳճͷಡΈࠐΈॲཧ -Empty State-
  • ॳճͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚Δۭදࣔʹ͍͍ͭͯͭͯߟ͑
  Δ
  • Կ΋දࣔ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ɺϢʔβʔʹͱͬͯ͸ͦΕ͕Τ
  ϥʔͳͷ͔ۭͨͩͳ͚ͩͳͷ͔൑ผ͕͔ͭͣɺόάͷΑ
  ͏ʹࢥΘΕͯ͠·͏
  • Τϥʔදࣔͱಉ༷ʹɺίϯςϯπ͕ಡΈࠐ·ΕΔ͸ͣ
  ͩͬͨ৔ॴʹɺϢʔβʔͷΞϓϦ΁ͷཧղΛଅਐΑ͏ͳ
  ԿΒ͔ͷಋઢΛදࣔͰ͖Δͱྑ͍
  https://material.io/design/communication/empty-states.html#content

  View Slide

 14. ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧ

  View Slide

 15. mixi, Inc.
  ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧ -Loading State-
  • ϦετUIͷ্Լ͔Β௥ՃͰίϯςϯπΛಡΈࠐΉࡍͷಡ
  ΈࠐΈதදࣔʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  • ্͔ΒͷಡΈࠐΈ͸ɺPull to Refresh͕ύλʔϯͱͯ͠ڍ
  ͛ΒΕΔ
  • Լ͔ΒͷಡΈࠐΈ͸ɺϦετ͕Լ·ͰεΫϩʔϧͨ͠ࡍ
  ʹInidicatorΛԼ෦ʹදࣔ͢Δύλʔϯ͕ߟ͑ΒΕΔ
  • ௥ՃಡΈࠐΈॲཧ͕ൃੜ͢Δ৔ॴʹద੾ʹIndicatorΛ഑
  ஔ͢Δͷ͕ྑ͍

  View Slide

 16. mixi, Inc.
  ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧ -Error State-
  • ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚ΔΤϥʔදࣔʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  • Alert΍DialogʹΑΔදࣔ͸΍͸Γආ͚͍ͨ
  • ॳճͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚ΔΤϥʔදࣔͷΑ͏ʹը໘શମʹΤϥʔ
  දࣔΛͯ͠͠·͏ͷ΋ମݧͱͯ͠ѱ͍ͷͰආ͚Δ΂͖
  • AndroidͷSnackbarͷΑ͏ͳϢʔβʔͷૢ࡞Λதஅͤ͞ͳ͍ίϯϙʔ
  ωϯτΛ༻͍ͯΤϥʔΛ௨஌͢Δύλʔϯ͕ྑ͍
  • IndicatorΛද͍ࣔͯͨ͠ՕॴʹΤϥʔʹ͍ͭͯͷจݴΛදࣔͯ͋͛͠
  Δͷ΋Θ͔Γ΍ͯ͘͢ྑ͍ͩΖ͏ (Twitter͸ͦͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ)

  View Slide

 17. mixi, Inc.
  ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧ -Empty State-
  • ௥ՃͷಡΈࠐΈॲཧʹ͓͚Δۭදࣔʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  • ॳճͷಡΈࠐΈॲཧͱ͸ҧ͍ϢʔβʔΛҊ಺͢Δඞཁ΋
  ಛʹͳ͍ͨΊɺԿ͔Empty Stateͱͯ͠දࣔ͢Δඞཁ΋ͳ
  ͍ͩΖ͏
  • গ͠εϖʔεΛ࣋ͨͤͯ͋͛Δͱʮۭ͔ͩͬͨΒ͜ΕҎ
  ্͸ಡΈࠐΊͳ͍ʯͱ͍͏͜ͱ͕Ϣʔβʔʹ఻ΘΓ΍͢
  ͘ͳΔ͔΋͠Εͳ͍ (Twitter͸ͦͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ)

  View Slide

 18. mixi, Inc.
  ·ͱΊ
  • ϦετUIͰѻ͏΂͖State͸ҙ֎ͱଟ͘ɺ࢓༷ͱͯ͠දݱ͞Εͳ͍··งғؾͰ࣮૷͕ਐ
  Ή͜ͱ΋ଟ͍
  • งғؾͰͷ࣮૷ʹͳͬͯ͠·͏ཧ༝͸ɺ֬ೝͳͲͷίϛϡχέʔγϣϯίετ͕ߴ͍͔Β
  • ࠓճ͓࿩ͨ͠͠Α͏ͳύλʔϯʹ͍ͭͯ͋Β͔͡ΊνʔϜͰڞ௨ೝࣝΛ߹ΘͤͯΨΠυϥ
  ΠϯԽͰ͖͍ͯΔͱɺίϛϡχέʔγϣϯίετΛ࡟ݮͭͭ͠ΤϯδχΞ͕ࣗ཯తʹ࣮૷
  Ͱ͖Δ
  • ΈͯͶͰ͸͜ͷΑ͏ͳΨΠυϥΠϯΛσβΠϯγεςϜͷҰ෦ͱͯ͠σβΠφʔͱڠྗ͠
  ͭͭΤϯδχΞओಋͰӶҙ੍࡞த💪

  View Slide

 19. Thank you!!!

  View Slide