Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

unname

705b0f3083aa2936450c633ede04f4c0?s=47 rosiad3
November 06, 2020

 unname

705b0f3083aa2936450c633ede04f4c0?s=128

rosiad3

November 06, 2020
Tweet

Transcript

 1. یاه یشاقن jon mcnaughton @ras7r77

 2. DEMOCRATS PLAYING POKER

 3. دراد طبر اکیرمآ تاباختنا هب تساه تارکومد رکوپ شمان هک

  یشاقن نیا دنتسهرکوپ یزاب لاح رد هک مینیبیم ار اه تارکومد ریوصت نیا رد ه تارکومد رگا سپ هشیم مومت نارگ رایسب هدنزاب یارب رکوپ یزاب رد تخاب نیا رد ا دنهدب تسد زا ار ناشیگدنز مامت دیاش دنزابب یزاب . درک هجوت نوا هب دیاب هک تسه هصخاش دنچ ریوصت رد اما (1 هم نیرتشیب هک یدرف و تسا یبآ زا رتشیب رایسب گنر زمرق یاه هرهم ار هر تسا ندیاب وج هتشادرب (2 تسه شرانک رد هدش یفرعم وج نواعم ناونع هب هک سیره الماک (3 یزاب رد بلقت لاح رد هک مینیبیم زیم یولج درم ود بلقت دراد دصق هک یدرف دنتسه ( زینشگ سآ ) دهدب ار دراد مان رکوبیروک . ججدوب رتپ مان هب رگید درف دوشیم تشادرب روط نیاو دراد تسد رد ار لد سآ دریگب ار قرو درادندصق هک . یلد سآ یور الامتحا دربیم ار یزاب هک تسه نئمطم دراد تسدرد هک Booker
 4. پمارت سکع باق کی رد ،اه سکع باق اما و

  تارکومد رکوپ یاشامت لاح رد و تسا لماک تساه . دراد و تسا یزاب هراظن لاح رد وا یزاب زا دراد ربخ وا ینعی ،دنزیم کمشچ ار اه قرو یمامت زین و نوا بلقت و رکوپ دنیبیم . شیزاب اه تارکومد ات هدرک ربص ار نا دننکب . هک تسا ازجم یشاقن کی ،رگید باق نآ اما هداد یرتشیب حیضوت دعب یاه هحفص رد ما . ب طقف هک دوشیم هدهاشم ریوصت نیا رد شخ دوشیم هدید یلک فا ناج و نوتلوب ناج .
 5. انعم یب دیاش باق نیا زا یشخب دوجو دشابن .

  ک یدارفا نیا منکیم ساسحا نم ه دنراکتنایخ دنتسه باق شخب نیا رد نوتلوب ناج : قباس یلم تینما رواشم پمارت یوناک نیلک : پمارت رواشم یلک فا ناج : ک نانکراک داتس سیئر خا دیفس
 6. صاخ لیلد امتح هک هجوت لباق یاه شخب رگید ی

  دنشاب هتشاد دیاب رفص تعاس هب ندش کیدزن رتسول یور یرنوسامارف یاه دامن یزاب زیم فارطا رد رامشیب یاه گس سکع هدرک رشتنم زین شاقن هک ییویدیو رد دوجو ی دنرکوپ یزاب لاح رد اه گس هک دراد . نیا دیاش فلاخم یجراخ یاه تردق هدنهد ناشن اه گس دنتسه پمارت
 7. رکوپ یزاب رد رضاح دارفا Cory Booker Beto O’Rourke Elizabeth

  Warren joe biden Kamala Harris Bernie Sanders Peter Buttigieg
 8. رشان هتشون تسا پمارت ینوگنرس یارب اه تارکومد هئطوت و

  حرط ، هتسب یاهرد تشپ . شالت رد دیدج غورد دادعت هچ تسا دهد همادا یو هیلع ار دوخ حاضیتسا ات ، دنک راد هکل ار روهمج سیئر ات . ب اه تارکومد یدعب دزمان یسک هچ یار یروهمج تسایر یارب اهنآ هک مه ردقچ ره ؟درک دنهاوخ هچ اجنآ هب ندیسر یارب اهنآ و تسا یروهمج تسایر دننزب لوگ ار اکیرمآ مدرم دنناوت یمن ، دننک یدزد و بلقت ، غورد . دهد یم رظن پچ تمس زا یسک ، منک یم رشتنم دیدج یشاقن کی هک راب ره ؟متفرگ اجک زا ار نیا هدیا ، " نیا ، تسین یشاقن نآ زا رتهب یزیچ " Dogs Playing Poker! " یگرزب ی هدیا هچ ! و درف هب رصحنم یا هویش هب اه پچ هچنآ دروم رد ار تقیقح ات درک بیغرت ار نم نیا منک میسرت دننک یم میسرت زیمآزنط . مارت یزوریپ یگنوگچ رطاخ هب یشاقن نیا منک یم رکف نم نیا همه رب پ تسا هدنام راگدای هب راکبیرف یاه تارکومد . یروهمج سیئر ناونعب پمارت زا اما ، دش دهاوخ شومارف اهنآ مان دای یادف ار دوخ هک دوش یم " دراد هگن گرزب ار اکیرمآ ! " تسار هب پچ بقع فیدر ؟تسا هتسشن زیم تشپ یسک هچ : اک ، ندیاب وج ، نراو تبازیلا ، کروروا وتب سیره الام زردنس ینرب ، - لوا فیدر : رکوب یروک و گیگیتوب رتیپ
 9. Crossing the Swamp

 10. دوب دوجوم اه تارکومد رکوپ رد هک تسینامه یشاقن نیا

  شمیت قیاق ات ددرگیم هار لابند تسد هب سوناف و تسا پمارت ریوصت نیا رد رادناکس تاجن ار دهد یا هب تسا رارق هک دنا هدش هیبش یسک هب راگنا و دنتسه اهراسموس قیاق نیا فارطا رد میت ن دنک دراو هبرض . تسین یربخ دیفس خاک یزبسرس زا یربخ رگید هک تسا دوهشم ریوصت نیا رد ( ب هراشا نتفر ه دیفس خاک زا یشوخ و تکرب ) ار فارطا یراکش نیبرود اب دراد یعس پمارت هاگن تهج فالخ رب ریوصت نیا رد مه وئپمپ دنیبب ( هجراخ روما ریزو طسوت یجراخ نانمشد لرتنک و دید ) دراد تسد رد ار اکیرمآ مچرپ سنپ کیام ریوصت نیا رد ( اکیرمآ زا یراد هگن ) تسا هتسشن یتشک رد پمارت اینالم دنکیم هاگن اه تسد رود هب دراد پمارت دید اب تهج مه پمارت اکیناویا و ( تاباختنا 2024 )
 11. شاقن تاحیضوت طسوت ، بادرم زا روبع Jon McNaughton زا

  شیب 240 ات درک روبع روالد هناخدور زا و درب جنر جروف هرد قیرط زا نتگنشاو جروج شیپ لاس دروآ ناغمرا هب هراق شترا یارب ار یزیگنا تریح یزوریپ . ف یرایسب هک دش یزیچ هب رجنم رما نیا یم رک وا بیهم شترا و دبتسم هاشداپ کی نداد تسکش ، تسا نکممریغ دندرک . زا ات دنک یم شالت پمارت ، زورما " قالتاب " دیما ، تقیقح غارچ اریز دنک روبع یس ید نتگنشاو و دراد هارمه هب ار تداعس . لیام ًالماک ، تسا یکانرطخ یذوم تاناویح زا ولمم قیمع تلود نیا هریت بآ هب اهنآ یلام عفانم و یصخش یاه یژولوئدیا یارب اکیرمآ هافر ندرب نیب زا . ناهاوخیروهمج ، اه تارکومد وم زا یریگولج یارب دنراد ناوت رد هچره یلعج یربخ یاه هناسر و تیتسا پید ، رپمورت تقو چیه تیقف درک دنهاوخ شالت اکیرمآ مدرم تیرثکا . تفگ نامروشک یلعف تیعضو دروم رد تسا مزال منک یم ساسحا ار هچنآ دنمرنه کی ناونع هب نم دوش ه منک یم یشاقن ، . گزاب ار اکیرمآ تمظع هک یروهمج سیئر ناونع هب پمارت زا هک تسا نیا نم دیما دنادر دوش دای ، . مشاب قیاق نآ رد یدازآ یارب مهاوخ یم نم !
 12. تسار هب پچ زا ریوصت رد رضاح دارفا Nikki Haley,

  James Mattis, Ben Carson, President Trump, Jeff Sessions, Mike Pence, Melania Trump, Mike Pompeo, Sarah Sanders, Ivanka Trump, John Bolton, Kellyanne Conway, John Kelly
 13. دنتسه طبترم مه هب یدعب ریواصت

 14. PEACE IS COMING

 15. حیسم روهظ 1 دنا هدرک هدجس نامز حیسم هب ،یداژن

  و یا هیلبق و موق ره زا هک دوشیم هدهاشم ریوصت نیا رد دنتسه هیبش هتشذک ماوقا هب ریوصت نیا ( تسیمیدق اهنآ ششوپ ) دشاب هتشذگ یارب هک دراد نآ زا ناشن و تسین رگید زیچ ای یدیفس خاک ریوصت نیا رد شاقن تاحیصوت ربارب رد هنحص نیا ، دنک یم تکرح نامز فلتخم یاه هرود همه زا نازابرس نایم رد هوکش اب حیسم هک یماگنه دراد رارق یدود گنج نادیم کی کیرات نامسآ . دنا هدش جراخ دربن زا یگتسخ و یزیرنوخ زا شیپ یتاظحل ییوگ دنروآ یم دورف میلست رس ، ساسحا رد قرغ ناهاشداپ هاشداپ ربارب رد ، . تسا هدش هتشون ناتساب یربع هب ایعشا تاملک ، حیسم سرا یور رب : " دنهاوخ عرازم هب ار دوخ یاهریشمش اهنآ دیشک ... تفرگ دنهاوخن دای ار یگنج رگید و " نم ؟دنک کرد ، دننک یم تمدخ شترا رد هک ار ام ناوج نادرم و نانز یاه یراکادف دناوت یم ًاعقاو یسک ایآ و دنتسه دوخ هداوناخ هب تمدخ لاح رد ای و هدرک تمدخ دوخ روشک هب گنج نادیم رد هک یناسک مامت یارب منک یم میدقت هنانتورف ار یشاقن نیا ، دنتسه ناشنازیزع تشگزاب رظتنم اعد اب هک یناسک یارب . نآ هک دشاب ار اه تسا هار رد حلص هک مینادب و میروآ دای هب دوخ یاهاعد رد .
 16. ONE NATION UNDER GOD

 17. تسه حیسم روضح زا دعب یارب ریوصت نیا دوش یم

  هدهاشم اکیرمآ یانس نامتخاس و دیفس خاک حیسم رس تشپ رد دوشیم دای یکین هب اهنآ زا هک دنتسه یا هدش هتخانش صاخشا دنتسه حیسم رس تشپ رد هک ینامدرم . هرهج رد دوشیم هدید یلاحشوخ و ،هتشذگ زا تمادن ،مارتحا دارفا نیا . دنرادرارق مدرم وا پچ و تسار تمس ،حیسم یولج رد اما . ارگ پچ و ارگ تسار هب هراشا دیاش دنلب شیوس هب ار ناشتسد ای دننکیم سامتلا حیسم هب دنراد ای و دنراد تهابش یداع مدرم هب ،پچ تمس دارفا دندرک . بحص ضوع هک مینیبیم ار هناسر ،دننکیم هجوت حیسم زا رتشیب ناشلوپ هب هک راد هیامرس دارفا ،تسار تمس اما ت تسیرگید صخش اب هبحاصم لاح رد و هدرک وا تمس هب ار شتشپ حیسم اب . ار شنامشچ یولج هک یشیشک هدش نیمز شخپ شسدقم یاه هتشون و هتفرگ ( دنرادن شلوبق ار اه هتشون نآ رکید مدرم ) ار حیسم دهاوخیمن و دنک شوگ شیاه فرح هب و دنیبب . مها شیارب تسایس و هدوب نفلت اب تبحص لاح رد هک مینیبیم ار نویسایس تی دراد رشب هدنهد تاجن ات یرتشیب . یتیربلس و ( تسد هب باتک درف ) سم هب تشپ هک مینیبیم ار لایخ یب مدرم و حی دننزیم دنخشین وا هبو دندرک . هب دراد دصق راگنا شفلاخم تمس هب هراشا اب هک دوشیم هدید مه هلماح مناخ کی دوش صالخ هناسر تسد زا دناوتب رگا هتبلا دورب تمس نآ (. دراد هناسر یزغم یوشتسش هب هراشا )
 18. هدنام مهم شخب ود اما تمس رد اقافتا هک ناطیش

  هب هیبش یتیصخش دوجو دراد روضح تسار رد هک حیسم تسد رد یا هگرب ،ارجام مهم اما و دوشیم رارکت یدایز یاه یشاقن رد هک مینیبیم روب یاهوم و درز سابل اب یکدوک تسا هدیسر غولب هب یدعب یاه یشاقن ؟؟؟تسیک هچب نآ اما
 19. هدنسیون تاحیضوت : غاد یاه لدج و ثحب و یندرکنرواب

  یاه ثحب أشنم تسا هدش هفاضا تعیب هب شیپ اه ههد زا هک هداس ترابع نیا تسا هدوب . ترابع ، بیترت نیمه هب " میراد دامتعا ام ادخ هب " هلمح دروم نانچمه و هتفرگ رارق فده دروم ام زرا یور تسا تسردان یسایس رظن زا و تسردان ناونع هب و هتفرگ رارق . راک هب یقوقح نهذ و هدش لیکشت ییاضق یاه هدنورپ موهفم یتاراهظا نینچ ایآ دمهفب ات تسا هدش هتفرگ " تلود و اسیلک ییادج " دنک یم ضقن ار . تسرپ نهیم و راذگناینب ناردپ هک دندرک یریگ هجیتن ًاحیولت صصختم حالطصا هب دارفا زا یخرب ، ثحب نیا همادا اب نا دندوبن یبهذم ام . خیرات زا ار گرزب نانز و نادرم نیا یتح ، دوخ فادها دربشیپ یارب شالت رد ، رالوکس نانامرهق نیا دنا هدرک میسرت ادخ هب داقتعا یتح ای یبهذم تاساسحا زا یراع ناونع هب ام . فذح یارب اهنآ یژتارتسا زا یشخب نیا تسا یمومع عماجم زا ادخ هرابرد ثحب هنوگره . دنک تبث ار دوخ دروکر دراد تسود نوتان کم نوج . دندید یم دوخ فارطا رد ار ادخ تسد و دندوب یبهذم ترارح و روش اب نادرم و نانز نیا . رد وا تسد زا اهنآ ادخ هب دندرک رکشت گرزب تلم نیا سیسأت . هب ، دندش یم نازیوآ لداعت رد یدازآ و یگدنز هک یماگنه ، دوخ تداهش قبط دندرک یم یور تردق و لقع وا یوس . تشاد دهاوخ همادا تلایا و اسیلک ییادج دروم رد تافالتخا ًانئمطم . چیه اما دنک فالتخا دنوادخ دروم رد ام ناتسرپ نهیم و راذگناینب ناردپ ساسحا دروم رد دناوت یمن سک . صخشم قباوس تسا . " ادخ ریز تلم کی " هک دنتسناد یم دندوب ام زا لبق هک یناسک هک تسا نوتان کم ناج یروآدای و دهاش تسا هدمآ اجک زا ناشتمعن !
 20. THE FORGOTTEN MAN

 21. دراد امابوا ندیسر تردق هب زا ناشن ریوصت نیا هتشذگ

  روهمج سیئر شوب جرج ،امابوا رس تشپ دوشیم هدهاشم حیسم تسد رد یا هگرب نامه ،امابوا یاپ ریز نتشاذگ اپ ریز ینعی نیا و دوشیم هدهاشم دوب حیسم تسه شخب ود زاب امابوا رس تشپ دننزیم تسد و دنلاحشوخ هک تسار تمس ( تارکومد ) زا و دندوب حیسم تشپ هک یصاخشا پچ تمس و دنناوتیمن مه یراک و ندرک بجعت تکرح نیا دننکب .
 22. ب دوشیم هدید یناوج یشاقن نیا رد و ا روب

  یاهوم و درز زرشیوس فا و هتسشن هنادیما ان یلدنص یور وا دار کیم هراشا وا هب هناروابان وا رس تشپ و دنن تسامابوا هب ناشمشچ
 23. شاقن تاحیضوت شادیمارگ یارب ییوگ ، دنوش یم عمج دیفس

  خاک رود دیفس خاک زا لبق هدحتم تالایا هتشذگ روهمج یاسور همه ، کیرات نامسآ کی هنیمز سپ رد ی ت گرزب هعقاو ک . یشاقن پچ تمس هشوگ رد تسا هتسشن یدرم . دسر یم رظن هب دیماان و ناشیرپ ، تسا دوخ هدنیآ رکف رد یتقو ، تسا هدروآرد هدیمخ تلاح هب ار شرس هک یلاح رد درم نآ . وا دننک یم یعس هتشذگ روهمج یاسور زا یخرب دنیوگ یم راگنا ، تسا نردم یاهروهمج سیئر تمس هب ناشهاگن هک یلاح رد دننک ییوجلد ار " ؟دیا هدرک راک هچ امش " ره زا رهاظ هب هک ، نردم روهمج یاسور نیا زا یرایسب دسر یم رظن هب دنیوگ یم کیربت رگیدکی گرزب یاهتیقفوم رطاخ هب ، دنتسه لفاغ یرگید زیچ . دزو یم داب رد ذغاک هلابز لطس ، درم لباقم رد . همزمز دننام و ینینقت دانسا ، هدش هلاچم رالد یاه سانکسا - نوناق امابوا کاراب یاپ ریز رد هدحتم تالایا یساسا . هدش شومارف درم زا تاداقتنا هب نوتان کم خساپ مهد حیضوت دنتسه نم سکع ریسفت هب لیام هک یناسک یارب ار یمگردرس تاکن زا یخرب و مراذگب تقو هقیقد کی مهاوخ یم . یریسم زا اه ییاکیرمآ زا یرایسب دننام نم ؟مدرک یشاقن ار نیا ارچ منک یم کوش ساسحا دراد رارق نآ رد ام روشک هک . دتفا یم قافتا اکیرمآ رد گرزب یبطق رثا کی هزورما . دننز یم رود امابوا تورث ددجم عیزوت یاه تسایس زا هک دنتسه یرایسب . هچ نم هب تلود دید دیهاوخ یگرزب رییغت دوخ یگدنز لوط رد ًانئمطم ، تسا تلود بسانم شقن نیا دینک یم رکف رگا ؟داد دهاوخ . ریوصت هب ار یلومعم ناسنا تیعضو هک منک میسرت یریوصت متساوخ یم نم دشکب . دیاش FM دش دهاوخ نینچ زین هدنیآ رد ای دشاب هتشاد ار هبرجت نیا رضاح لاح رد . هک تسا نیا نم دیما " دوش رادیب ! " دشاب رید یلیخ هکنیا زا لبق الاح * هک درادن دوجو ییانبریز و یداژن یانعم FM دشابن هایس . تسین یداژن یشاقن کی نیا . تسا ییاکیرمآ یایور نتفر نیب زا دروم رد نیا . * تسین یبزح یشاقن کی نیا . مرادن اه تارکومد و ناهاوخ یروهمج هب یا هقالع چیه نم . دنتسه رصقم فرط ود ره . * شخرچ هئارا نم لح هار اهنت 180 زا کی چیه و دنک یم تظفاحم اه تلایا و دارفا قوقح زا ، دنک یم فیرعت ار دودحم تلود کی هک ، تسا یساسا نوناق لوصا هب تشگزاب و هجرد چ ییاه نادم دناد یمن زاجم ، میا هدرک عمج اه لاس نیا لوط رد هک ار . تسا کاندرد یدوبهب لمحت و یبای هشیر ناطرس نامرد هار اهنت قاقحتسا یاه همانرب لکش . مینامب هدنز ادخ یرای هب دیاش . * تسا شنزرس نودب روهمج سیئر ایآ ؟تسا یمارتحا یب تسا هداتسیا یساسا نوناق ساسا رب هک هدحتم تالایا روهمج سیئر نم یشاقن رد روضح ایآ م ؟ اب هک متسه ییاکیرمآ کی یگداس هب ن منک یم تبحص رگید ییاکیرمآ کی . دهد یم ناشن ار روهمج یاسور ریاس نینچمه و امابوا کاراب تامادقا نیدامن روط هب یشاقن نیا . یاهوم ملق دننامه تسا تاملک زا رتدنلب اهنآ درکلمع ، هلب نم یشاقن . * منک نایب قیقد و هداس ار تاعالطا نیا هک ما هدرک یعس نم . ار نآ دشابن انشآ امش یارب رگا ، تسا یخیرات تاعالطا نیا Google دینک . * تسا هتشاد اکیرمآ یارب ار بیسآ نیرتشیب نم رظن هب هک مدرک باختنا یتاعوضوم ساسارب ار هدش فذح تالاقم نم . اپ ریز بزح ود ره نارادمتسایس طسوت نرق کی زا شیب تاعوضوم نیا تسا هدش هتشاذگ . رییغت یعون و مینک دنلب مه اب ار دوخ یادص دیهد هزاجا ؟دننک عافد هدش شومارف ناسنا زا هک تفرگ دنهاوخ میمصت اکیرمآ مدرم ینامز هچ ار یگدنز هار ًاعقاو هک میوش راتساوخ دهد تاجن ار ام . * ره ییاسانش نم فده اهنت ؟مدرکن هراشا ، تسا هدرک صخشم ار اهنآ یروهمج تسایر هک روهمج یاسور زا یخرب هرابرد مهم تاعالطا هب نم ارچ یئر هک ار هچنآ هداس نایب اب و تسا روهمج س دنا هدش نآ عنام ای هدش شومارف ناسنا هب کمک یارب دنا هداد ماجنا اهنآ . منک یم یشاقن نم هک هچنآ ایآ هک دنبایرد و دننک وجتسج یشاقن مایپ خیرات رد رتشیب هک منک یم توعد همه زا نم تسا تسرد . ؟تسا مظنم ام هناخ هک دییوگب دیناوت یم ًاعقاو ایآ ، دیابر یم اکیرمآ رد ار یدرم و نز ره هدنیآ ام یهدب یتقو ایآ
 24. AWAITING THE COMMAND

 25. تسا روتسد یارب راظتنا یسراف هب یشاقن نیا مسا .

  و یمخز یندب اب مینیبیم دیفس خاک رد ار حیسم هدش هجنکش حیسم سبح ای و راتشک مکح تسا رارق هک راگنا دوش هداد سبح ای هاگلتق ریسم رد شدوخ یاپ اب حیسم روهظ ریوصت رد هک ناطیش هرهچ ریوصت نیا رد دوشیم هدید دوب حیسم رد نوچ ،امابوا دیاش ؟تسا یسک هچ ناطیش سکعلابو تسین ناطیش تسه امابوا هک یریواصت AWAITING THE COMMAND
 26. شاقن تاحیصوت " ؟داد دهاوخ رارق نم رایتخا رد ار

  هتشرف نویژل هدزاود زا شیب هلصافالب وا و ، مناوخب ار مردپ مناوت یمن نم دینک یم رکف " ( یتم 26:53 ) مسیونب یشاقن نیا هرابرد مهاوخ یم هک مدوبن نئمطم ادتبا رد . اما ؛دیوگ یم ار زیچ همه تاهج یرایسب زا سدقم باتک اب رت قیمع یاهدامن یخرب و هنیمز نتسناد دیاش " نامرف ربارب رد راظتنا " دشاب رگنشور یخرب یارب . ، درالوب نوسیج راب نیلوا دش کیدزن نم هب یشاقن نیا موهفم اب ، نودلو نیل تاراشتنا راذگناینب . ظاحل نیا زا دنمتردق یشاقن کی نیا هک مدرک قفاوت نم دشاب ناهج یجنم تزع و تردق لماش لماک روط هب هک دوش هتخاس . سطالیپ لباقم رد هک دهد یم ناشن ار یسیع یشاقن نیا دنرب یم رخروگ تمس هب دوخ بیلص لمح یارب ار وا نانابهگن هک یتقو تسا هداتسیا . یم ناشن ار قالش قالش یاه هناشن وا ندب دهد . هداتسیا راقو اب و دنلب ، تسا ندیشوپ هب روبجم یمور ناظفاحم طسوت هک ییاهراخ جات و هراپ هراپ زمرق شوپور مغر یلع وا تسا . دنربب دوخ اب ار یسیع ات دنوش یم سطالیپ روتسد رظتنم یمور نانابهگن هظحل نیا رد . تسا هتسش ار شناتسد هزات ستالیپ . دینک یم هدهاشم تسار تمس یاه نوتس نیب ار وشتسش ضوح . هک دنراد رارق هثجلا میظع هتشرف ود ، نانابهگن رس تشپ ًامیقتسم دنا هداتسیا ریرش نمشد یدوبان و تعافش یارب ناوارف قایتشا و راظتنا اب هظحل ره . ریشمش هبل یور رب ار دوخ ناتسد هتشرف کی دهد یم رارق میظع . دراد نآ یولج یولج ندش بولصم هب هراشا هک تسا هیبش یبیلص هب ریشمش . یم الاب ار شیاهتسد رگید هتشرف دنک دودحم ار نوتس تشپ کیرات لکش ات دریگ . تسین دوخ یدوجو هدودحم زا روبع هب زاجم رورش صخش . دیکأت یارب یسوق هاگرد دریگ یم باق هنادنسپادخ یلکش هب ار حیسم ، وا تیهولا و تردق رب . ، دراد رارق نامز نآ رد هک قیقد یکییازوم فک کی یور یسیع تسا هداتسیا . یم هار لیلج یایرد یور رب وا هک یتقو تسا هزجعم نیا زا یدامن مدرک ساسحا نم هک تسا بآ جاوما فک شقن تفر . تسا تمایق زا یدامن هک تسا هداتسیا یبآ رفولین لگ یور ًامیقتسم وا یاهاپ . هک دوب دهاوخ یا هنادنمزوریپ هظحل تمایق دوش یم لماک وا تیرومأم و دنک یم هبلغ گرم رب یسیع . دوش یم نم بجعت ثعاب یشاقن نیا . و درک یم ثکم رگا دش یم هچ دوش بولصم ات دنهد لیوحت ار شدوخ داد یمن هزاجا . درک یم راضحا تعافش هب ار ناگتشرف وا رگا - ؟دمآ یم ام همه رس ییالب هچ تسا هدش هدامآ ام یارب هک هداعلا قوف یناکم هب و مینک ادیپ تاجن تسا نکمم هک مدقتعم نم ، ام همه هب یسیع دایز قشع لیلد هب میدرگرب . تسا هدوب ریذپ ناکما حیسم یسیع قیرط زا اهنت نیا . و قشع ، مدرک یم میسرت ار هدننازیگنارب ریوصت نیا وا یتقو نم مدرک ساسحا وا هب تبسن یدایز نیسحت .
 27. None
 28. تردق رد امابوا تارهاظت لاح رد رگید تمس و ،دنلاحشوخ

  دنتسه ریجنز رد هک نیا زا مدرم هک مینیبیم ریوصت نیا رد تسا لاحشوخ شیزوریپ نیا زا و درگنیم لاحشوخ دارفا نآ هب امابوا یهارمه یاج هب و دنتسه ریجنز رد مه اه هناسر هک مینیبیم یتح دنتسه امابوا زا نتفرگ شرازگ لاح رد مدرم . ناشهب هک نیا یارب مه ریجنز رد مدرم زا یخرب دننکیمن هجوت یزیچ هب و دنلاحشوخ هدیسر لوپ دنکیم یعس هک مینیبیم ار ناوج رسپ نآ هرابود زاب اما و تسا شدوخ یدازآ لاح رد هرا اب و دبای یصالخ دنب زا . هب دینک تقد زین دنتسه شیاشامت لاح رد هک یدارفا هرهچ مینیبیم ار روتاتکید دارفا مه امابوا رس تشپ . ،یلامش هرک ربهر ؟رفن ود و هیسور و ناریا ،ناتسبرع ،نیچ
 29. شاقن تاحیضوت دوخ یشاقن هرابرد نوتان کم تاحیضوت " Wake

  Up America". اکیرمآ رد کدوک و نز ، درم ره دنتسه ام یلم یاه یهدب ریسا . هک یمیخو طیارش دروم رد ار دوخ هاگدید ، دنمرنه کی ناونع هب نم ما هداد هئارا تسا هدرک هطاحا ار ام . دنک باختنا دیاب ییاکیرمآ ره ، رگید نامز ره زا شیب ، نونکا : ایآ میهاوخ رظن فرص ، میراد ار دوخ یدازآ هک یا هیده نیرتگرزب زا ای مینک یم زاب ار ام دنب یاهدیق درک . دوش رید یلیخ هکنیا زا لبق اکیرمآ هک تسا نیا نم یاعد و دیما " دوش رادیب " . راک اب هک یناسک منک هدافتسا هدننیب ندرک ریگرد یارب هراعتسا و دامن زا مهاوخ یم نم هک دنناد یم دنتسه انشآ نم . دینک ییاشگزمر و ادیپ ار ریوصت نیا رد دوجوم یاهدامن زا یرایسب دیناوت یم ایآ دینیبب . اقن نیا رد یش تراسا یاهریجنز زا ار ام و دنک یم رادیب ار اکیرمآ هک ما هدرک ناهنپ ار دیلک شش دمع هب نم دنک یم دازآ یسایس و یداصتقا . یناوت یم هک ییاکیرمآ دادعت ره اب ار اهنآ و دینک ادیپ ار اهدیلک نیا د دیراذگب کارتشا هب . ام رگا " میوشن رادیب " تسانعم هچ هب ندوب دازآ هک دنادن یدعب لسن تسا نکمم ، . تسا یسایس دنمرنه کی نوتان کم نوج
 30. THE EMPOWERED MAN

 31. روب وم و شوپ درز ناوج رسپ سکع نیا رد

  مینیبیم ار و دروآ تسد هب ار حیسم هتشون هتسناوت وا هدروا الاب ار نآ راختفا اب اه تارکومد و شوب ،امابوا تسار تمس رد مینیبیم ار مه اه تارکومد و شوب ،هدیسرت امابوا دندرک ادیپ تخاب سج ( هیقب زا رتمک شوب ) حیسم نارادتسود مه پچ تمس رد و دنلاحشوخ قافتا نیا زا هک دنتسه دننزیم تسد شیارب مکح زا ینعی مه دایز گنر درز یاه هگرب تسردان هتبلا و هدش یپک اهراب حیسم
 32. دراد سکع نیا مهم تمسق کی تسا لوپ ،ناوج رسپ

  رگید تسد رد . هدش رادلوپ وا دهدب تسکش ار اه دنمتردق هتسناوت و الاب ار حیسم مکح و هتفرگ نییاپ ار لوپ وا امابوا ناهارمه زا یکی تسد هک یا همانزور رد تسکش هدش هتشون تسه
 33. هتکن رسپ تسد رد مکح یتقو و دوب بش هداد

  رارق اپ ریز ار حیسم مکح امابوا هک یریوصت رد زور هداتفا ناوج رون ،یکیرات
 34. شاقن حیضوت تسا ندیشوج لاح رد اه ییاکیرمآ همه حور

  قامعا رد یزیچ . میتسه هدازآ یمدرم ام هک مینادب میهاوخ یم ام . قوقح تلود هک دنک یم قیدصت ار ام یدرف . تسا قلطم زاین کی یلام تیلوئسم . یم دنگوس یتقو ام نارادمتسایس و روهمج یاسور میهاوخ یم ام دنیوگب ار ناشروظنم هدحتم تالایا یساسا نوناق زا عافد یارب دنروخ . ار ام یگدنز یاه هبنج همه تلود یتقو ایآ ؟میراد یدازآ ام ، دزادرپ یم تایلام رگید یمین زا تیامح یارب روشک زا یمین یتقو ایآ ؟میراد یدازآ ام ، دنک یم میظنت ؟میراد یدازآ ام ایآ ، درادن اکیرمآ مدرم لابق رد یتیلوئسم هنوگ چیه هک دوش لرتنک یتکرش طسوت ام زرا یتقو ایآ ؟میراد یدازآ ایآ ، تسا تخادرپزاب لباق هک میراد یرتشیب یهدب یتقو ایآ م هک یزیچ نآ رگید هک تسا یدح ات یتلود یسارکوروبpay درادن شزرا تسا مزال نآ یرادهگن یارب ید . هک منک یم بجعت نم دنا هتخورف هتفشآ فورظ کی یارب ار ام یادخ یاه یدازآ هک دنا هدش هجوتم اه ییاکیرمآ زا یرایسب هنوگچ دننیبب دنمناوت درم ناونع هب ار دوخ همه مراودیما . امش تسوپ گنر ای دیراد لاس دنچ ، دیشاب درم ای نز دنک یمن یقرف . دیاب امش ب یدرادناتسا ناونع هب ار نآ و دیرادرب ار یساسا نوناق نآ ، دییایب نییاپ دوخ تکمین زا ، دینامن تکاس رگید هک دیریگب میمصت یار دیراد هگن الاب اوه رد ناهج ندید . رادن هگن تسد ! دهاوخ دوبان ییاکیرمآ یایور امش نودب و دیتسه تلم نیا هدنیآ امش نکن توکس دش .
 35. YOU ARE NOT FORGOTTEN

 36. یوم اب شوپ درز ناوج نآ هک مینیبیم ریوصت نیا

  رد تسا هدش راد دنزرف و هدرک جاودزا روب تسا دیفس خاک یولج رد یلگ تشاک لاح رد وا . ییاج هدوب هداتسیا امابوا البق هک دشاب هدش نفد حیسم اج نآ رد دیاش ( و یماظن مارتحا لیلد یب یشاقن رد هتفهن ندرک راختفا و یتحاران تسین ) ناهارمه میدق لسن زا یربخ ناوج نیا رس تشپ رگید دنتسه اجنآ رد دیدج ناتسرپ نهیم و تسین حیسم یلوا هب مدوخ هک دراد تشادرب ود سکع رد رام مدقتعم 1 تسا پمارت یاپ ریز رام رس . دامن هک رام ینعی و هدش دوبان پمارت طسوت تسا ندناسر دنزگ و یدیلپ تسین ناتسرپ نهیم یارب یرطخ رگید 2 پمارت هب ندناسر دنزگ زا ناشن
 37. نآ هک تسا تحار شلایخ ناوج و تسا نما دیفس

  خاک رد نآ یاج هک تسا نیا هدنهد نوشن و دوبن حیسم مکح زا یربخ سکع نیا رد تسا هدرپس پمارت هب ار . هدنسیون حیضوت دیا هدشن شومارف امش روز اب دیتسه روبجم امش تاقوا یهاگ ، اما ؟تسا دایز یلیخ راک نیا ایآ هک مدرک رکف ، مشکب ار ریوصت نیا متفرگ میمصت یتقو نم یشاقن یاهوم ملق لثم ، دینک تبحص . دنا هدرک یشومارف ساسحا نتگنشاو رد رارقتسا اب اه ییاکیرمآ زا یرایسب . و دنتسه دنم هقالع دوخ هب رتشیب هک یدارفا دروم رد نم منک یم تبحص دوخ یسایس لغاشم . تامدخ لیلد هب هداوناخ دنچ ؟دنا هدش هدنار هیشاح هب ام سیلپ نارسفا زا دادعت هچ ؟دنا هتفرگ رارق یهجوت یب دروم زابناج دادعت هچ ؟دنتسه جنر رد تلود ذوفن و دودحم یاه تصرف ، فیعض یتشادهب میدرک باختنا ار پمارت روهمج سیئر ام هتشذگ لاس . درك نایب دوخ راتفر و نانخس اب ، دنتساوخ یم اه ییاكیرمآ هك ار هچنآ وا - دنك مخ رس اهروشك ریاس ای نتگنشاو ربارب رد دوبن رارق هك یدرم . هک یدرم " هدش شومارف نادرم و نانز " ار یو هک ار روشک نیا دنک یمن شومارف هدرک باختنا . دنکشب مه رد ار اکیرمآ تداعس و تلادع ، یدازآ نانمشد هک مهاوخ یم روهمج سیئر کی نم . تشاد دهاوخ ار اهنآ رس ندرک درخ تردق وا اما ، دنشاب هتشاد ار وا هنشاپ یدوبک تردق تسا نکمم اهنآ !
 38. LEGACY OF HOPE

 39. دیما نوناق یشاقن دنا هجوت لباق ریز یاه شخب ریوصت

  نیا رد 1 ) پمارت یور هب ور حیسم مکح 2 ) تسار تمس رد سدقم باتک 3 ) پچ تمس رد دیلک هتسد 4 ) پمارت ناهارمه ( دندوب یلبق ریوصت رد هک ) و سای تلاح رد پمارت رس تتشپ حیسم ناهارمه پمارت اب نامیپ دیدجت و 5 ) وا رکفت و پمارت ندوب مکحم تسا دیفس خاک لخاد زا یبش رد تاقافتا نیا
 40. هدنسیون تاحیضوت ما هدش درسلد مینک یم یگدنز نآ رد

  هک ییاهنامز زا نم - ، هدننک جیگ یریگ همه ، متش و برض یداصتقا دننک دوبان ار ام روشک دنهاوخ یم هک یناسک روک مشخ و اه شروش ، یلخاد یاه یمارآان . زا رتشیب یتح هچنآ لاعف روط هب هک یناسک اب ًارهاظ یلصا نایرج یاه هناسر زا یرایسب هک تسا نیا ، تسا هدننک نارگن نیا ( اب و زیمآ کیرحت ) دنا هدش دحتم ، دنشکب نوخ و کاخ هب ار اکیرمآ دنشالت رد . درک رشتنم ار یسکع ، درک یم رکف اهزیچ نیا هب هک یلاح رد دیفس خاک - داد یم دیما نم هب هک یسکع . هطاحا ار پمارت روهمج سیئر هک دهد یم ناشن ار تسوپ هایس یسایس و یبهذم ناربهر زا یهورگ سکع نیا دننک یم اعد وا یارب و هدرک - دننک یم اعد تلم یارب . مک ، تسا هدیشخب ماهلا نم هب ریوصت نیا هک میوگب رگا تسا یفطل . نانز و نادرم زا یهورگ اجنیا رد - اه ییاکیرمآ - زا پمارت تندیزرپ هب کمک یارب هک دندوب هداتسیا دنتساوخ یم ادخ ! دوب هدنیآ هب دیما و نامیا سکع نیا .
 41. همادا هچخیرات دروم رد متسناوت یمن ، مدرک یم رکف

  دیما نآ هب هک یماگنه و - منکن رکف دوخ دیما ثاریم . نکمم یخرب هچنآ فالخرب لاس رد هدحتم تالایا ، دنیوگب امش هب تسا 1619 درکن راک هب زاغآ ناگدرب تادراو نیلوا اب . دراد صاخ دلوت خیرات کی هدحتم تالایا - لاس رد نیا 1776 دش زاغآ . دراو دیدج یایند هب ار یراد هدرب هک یمتسیس زا ار دوخ لالقتسا اهنت هن ام هک دش زاغآ ینامز نیا دنتسه ربارب درم و نز همه میدرک مالعا هک دش زاغآ ینامز زین ام روشک هکلب ، میدرک مالعا درک . یگرزب نانز و نادرم ، دعب هب زور نآ زا - کیردرف و نوسرفج ساموت ، نلکنیل ماهاربآ ، نمبوت تیره ، نتگنشاو جروج دننام یدارفا سالگاد - دنا هدرم و هدیگنج ، دننک یم یگدنز دوخ راذگناینب دیاقع اب قباطم تلم نیا هکنیا زا نانیمطا یارب و دنا هدرک مایق . دوش شومارف دیابن زگره هک میراد ار دیما ثاریم ییاکیرمآ ناونع هب ام . ماو : زوجم تحت و هدش رشتنم دیفس خاک طسوت یشاقن نیا شخب ماهلا یلصا ریواصتCreative Commons (CC BY 3.0 US) دنتسه زوجم یاراد . منک رکشت دنداتسیا ریوصت نیا رد هک یناسک زا مهاوخ یم نم ، نیا رب هوالع - روهمج سیئر هارمه هک یعاجش نانز و نادرم نآ زا دننک یم یگداتسیا ام روشک یارب نانچمه و دندوب ام بختنم . مرکشتم
 42. ONE NATION UNDER SOCIALISM و تسا هدز شتآ ار حیسم

  مکح امابوا مینیبیم یشاقن نیا رد دنکیم هراشا نآ هب هدنسیون حیضوت ، منک یم تعیب اکیرمآ هدحتم تالایا اب نم ، دنک یمن لمحت زگره هک ، یژولوئدیا کی هب هن و ، نکفا هقرفت ، مسیلایسوس تحت تلم کی یسک یارب تلادع و یدازآ چیه نودب . . درک دیهاوخ باختنا کی امش ، ربماون هام رد . تلم کی ایآ ؟درک دیهاوخ باختنا ار مسیلایسوس تحت ؟مسیلایسوس تحت تلم کی ناونع ارچ
 43. همادا دنک یم تکرح مسیلایسوس تهج رد هک تسا لاس

  دص زا شیب ام لاردف تلود . نوناق نارادمتسایس و روهمج یاسور زا یرایسب میا هداد ام هب تلود هلخادم و قح ناونع تحت ار دوخ یدازآ ام اریز دنا هتخادنا رطخ هب ار یساسا . دنشاب لیام مدرم هک یماگنه موهوم یهاو یگتفشآ کی یارب ار تردق مامت دنهد هزاجا لاردف تلود هب و دننک ادف دوخ یلعف یگدنز کبس یارب ار یدعب لسن دیا هدرک باختنا ار مسیلایسوس تحت تلم کی امش ، دشاب هتشاد . ؟دنک یمن لمحت زگره هک ، تسیچ یژولوئدیا زا ناتروظنم دوش اکیرمآ یدوبان هب رجنم هک منک یمن تیامح یژولوئدیا زا نم . هک تسا هتشادن دوجو یا هدش تبث هنومن زگره ، ناهج خیرات رد دوش مدرم یدازآ دوبهب ای یناسنا طیارش دوبهب هب رجنم مسیلایسوس نآ رد . مسیلایسوس زا یفلتخم فیراعت و تاجرد هک مناد یم نم دراد دوجو . . تسا هدننک ماکان زین کیتارکومد مسیلایسوس ییاپورا لدم یتح هک تسا هدش تباث . دننام ام روشک دیهاوخ یم ایآ ؟دوش گرزب سیلگنا یتح ای لاغترپ ، ایلاتیا ، نانوی ؟تسیچ یسک یارب تلادع و یدازآ نودب ، زادنا هقرفت زا امش روظنم . عیزوت اب همه یارب تلادع و فاصنا هئارا مهوت زا مسیلایسوس دنک یم هدافتسا تلم تورث ددجم . ناگدنزاب و ناگدنرب باختنا و ندیچ . تعنص ، وردوخ تعنص هب ییاهکمک هب هجوت اب تلود نیا تسا هتفرگ رایتخا رد ار ام یتشادهب یاه تبقارم متسیس ، یژرنا تعنص و یرادکناب . دننک یم تیامح تیرتسا لاو لاغشا زا اهنآ . رتمک دنمتورث دارفا هافر یاه هنیزه تخادرپ یارب نادنمتورث تایلام شیازفا شبنج . . قوقح طقف یواسم دراوم زگره یساسا نوناق درکن نیمضت ار تلادع و ربارب . ناگیار تسکش تروص رد و میوش قفوم تیقفوم رد دیاب ام اکیرمآ رد ! دوش یم رو هلعش یعقاو یانعم هب ام یساسا نوناق هظحل نیمه رد . ؟درک دیهاوخ هچ اکیرمآ تاجن و یساسا نوناق ظفح یارب
 44. افیتنآ ،اکیرمآ مچرپ ندش هدز شتآ ،اکیرمآ رد شروش لباقم

  رد مدرم و سیلپ ،ناتسرپ نهیم THE RESISTANCE
 45. THE IMPEACHMENT MOB

 46. هک مینیبیم یشاقن نیا رد 1 ) تساه تارکومد زا

  یکی تسد رد دوب پمارت تسد رانک هک یسدقم باتک ( ندروخ دنگوس یارب هک یباتک هشیم هدافتسا زین یروهمج تسایر ) 2 ) ،تسا تمس نوا هب مه هیقب دید هک یلباقم صخش فرط هب و تسا یراکدوخ یسولپ یسنان تسد رد دراد اضما تساوخرد 3 ) هدش هدافتسا لباقم فرط دیدهت یارب نآ زا و تسا راد بانط زین رگید درف تسد رد 4 ) درف یاه ییاراد ندیشک شتآ هب و ندز کتک هب دیدهت و تسا شتآ و غامچ و بوچ اه نآ همه تسد رد دراد لباقم 5 ) تسا ندیاب وج اه نآ یمامت رس تشپ رد ؟دنراد روز هب ار یروهمج تسایر ذیفنت تساوخرد اهنآ ایآ
 47. ALL - AMERICAN TRUMP

 48. همه یشاقن – ییاکیرمآ پمارت سکع رد هکت نیا رضاح

  یاه تارکومد یماسا دنتسه دوجوم دراد دوجو هک یا هتکن هرامش پمارت ارچ 45 ؟تسا هدیشوپ
 49. تسه سکع رد مه دارفا رگید یماسا دننک شفقوتم و

  دنریگب ار پمارت یاپ دندرک شالت ندیاب و امابوا هک مینیبیم سکع رد هشیم هدید تسکش اه تارکومد هرهچ رد
 50. تسا رواد ،اهنآ زا یکی و هدش هتشاذگ ؟ رفن

  هس یماسا ریوصت نیا رد . لاوس ؟ هک یرفن هس هتشون تاحیضوت رد دنتسه اه هناسر دنتسه تسا شنارادفرط و پمارت روسناس لاح رد هک هشاب رتییوت ریدم کج نیمه رواد زا روظنم دیاش تنایخ لاح رد ای و دندش دیما ان و هتسخ ای هک دنتسه پمارت یاه یمیت مه اه تارکومد رس تشپ اما دندرک یلاخ ار پمارت رس تشپ هک دنتسه یناهاوخ یروهمج روظنم مه دیاش
 51. مینیبیم سکع رد مه ار تارکومد میت نارادفرط یاشامت رد

  و دنراد پمارت هیلع ار ییاه راعش اه نآ دنا هدمآ نیمز رانک هب و دندرک فلخت زین یزاب شیب زمرق گنر مینکیم هاگن هک مویداتسا لک رد اما رت دیآ یم مشچ هب
 52. کیزکم راوید اپورا هیداحتا ،ناریا ،نیچ ،کیزکم زا یرادفرط و

  اکیرمآ روشک حالص هب اه تارکومد یلحم یب ،ناگدنهانپ موجه و ... کسورع ندرک هاگن و نارگید هب پمارت هجوت مدع
 53. زا هبحاصم نتفرگ یارب شالت و یعس ،حیحص رابخا شخپ

  مدع و هناسر ندوب دنب رد ،اه هناسر ندوب وگغورد پمارت تسا پمارت رس تشپ هک یرتپوکله و
 54. ناهج ای هنایمرواخ دیدج هشقن زا پمارت ییامن ور

 55. هب نینوتیم مه رگید یاه سکع ندید و دولناد یارب

  تیاس دینک هعجارم ریز https://jonmcnaughton.com/
 56. None