Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

階層クラスタリングにおける仮説検定

 階層クラスタリングにおける仮説検定

saltcooky

May 23, 2020
Tweet

More Decks by saltcooky

Other Decks in Science

Transcript

 1. ֊૚ΫϥελϦϯάʹ͓͚ΔԾઆݕఆ
  !TBMUDPPLZ
  5PLZP3
  1

  View Slide


 2. !TBMUDPPLZ
  • 3ྺɿ೥͙Β͍͔ͳ
  • ۈઌɿݪ॓ʹ͋Δ*5ܥͷձࣾ
  • ࢓ࣄ಺༰ɿ3%తͳ෦ॺͰ
  ɹɹɹ3Λ࢖ͬͨσʔλ෼ੳ԰͞Μ
  ৽ਓݚमͷ"*ߨ࠲ͷ४උ
  • झຯɿ෰ϑΝογϣϯඒज़ؗ८Γ
  2

  View Slide

 3. ಺༰ΛҰݴͰ
  ίϩφ΢Οϧεͷܥ౷෼ੳʹ΋ར༻͞Ε͍ͯΔ
  ΫϥελϦϯάʹ͓͚Δ౷ܭతԾઆݕఆΛ঺հ
  3
  5IFTQFDJFT4FWFSFBDVUFSFTQJSBUPSZTZOESPNFSFMBUFEDPSPOBWJSVTDMBTTJGZJOHO$P7BOEOBNJOHJU4"34$P7

  View Slide

 4. ΫϥελϦϯάͷؾʹͳΔ͜ͱ
  σʔλ͕গ͠มΘ͚ͬͨͩͰΫϥελܗ੒ͷ࢓ํ͕มԽ͢Δ
  ࠓಘΒΕ͍ͯΔσʔλͷΫϥελ͸ɺਅͷΫϥελ͔ʁ
  4
  ಘΒΕ͍ͯΔ
  σʔληοτ"
  ಘΒΕ͍ͯͳ͍
  σʔληοτ#
  σʔλ͕ҰͭมԽͱ
  Ϋϥελͷܗ੒͕มԽ
  ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ
  ಘΒΕ͍ͯΔΫϥελʹ
  ॴଐ͍ͯ͠Δσʔλ͸
  ຊ౰ʹಉ͡Ϋϥελ͔ʁ

  View Slide

 5. ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔݕఆ
  ͭͷର৅ ͷҨ఻ࢠ
  ʹΑΓܗ੒͞ΕΔथܗਤ ܥ౷थ
  ͸௨Γ
  5

  ը૾Ҿ༻(Ұ෦վม) http://stat.sys.i.kyoto-u.ac.jp/titech/multiboot-j.html

  View Slide

 6. ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔݕఆ
  w /ݸͷઆ໌ม਺ Ҩ఻ࢠ഑ྻ
  ͷσʔλ͔ΒॏෳΛڐ͠ɺ/ݸͷઆ໌ม਺Λ
  ϦαϯϓϦϯάͯ͠ϒʔτετϥοϓඪຊΛੜ੒
  w ϦαϯϓϦϯάͨ͠σʔλΛ༻͍ͯथܗਤΛ࡞੒͢Δ
  w ͜ΕΛ#ճ܁Γฦ͢͜ͱͰಘΒΕͨ#ݸͷथܗਤಘΒΕ·͢
  6

  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5
  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5
  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5

  View Slide

 7. 7
  ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔथܗਤΛ/ݸ࡞੒͢Δ͜ͱͰɺ֤थܗਤ͕ಘΒ
  ΕΔ֬཰Λਪఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ը૾Ҿ༻(Ұ෦վม) http://stat.sys.i.kyoto-u.ac.jp/titech/multiboot-j.html
  ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔݕఆ

  View Slide

 8. ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔݕఆ 8
  4IJNPEBJSB)BTFHBXBݕఆ
  थܗਤͷ#4๏ʹΑΔݕఆͰ͸ɺݕग़ͷِӄੑ͕ଟ͘ͳͬͯ͠·͏ͨΊɺ
  ଟॏൺֱʹΑΔӨڹΛิਖ਼ͨ͠ݕఆ
  ը૾Ҿ༻(Ұ෦վม) http://stat.sys.i.kyoto-u.ac.jp/titech/multiboot-j.html

  View Slide

 9. Ϛϧνεέʔϧϒʔτετϥοϓ
  "QQSPYJNBUFMZ6OCJBTFEݕఆ
  ϦαϯϓϦϯά਺Λ/͔Β༷ʑͳ஋ΛͱΔ/`ʹ͢ΔϚϧνεέʔϧϒʔτ
  ετϥοϓ๏ʹΑΔݕఆ
  4)ݕఆͳͲΑΓෆภͳਪఆΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  9

  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5 $ $ 5 5
  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5 $ $ 5 5
  $ $
  5
  (
  (
  5
  (
  5 ( (
  ( (
  $
  (
  5
  (
  (
  $ ( 5 $ $ 5 5

  View Slide

 10. Ϛϧνεέʔϧϒʔτετϥοϓ 10
  ͳͥϚϧνεέʔϧʹ͢Δ͜ͱͰෆภͳਪఆΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔
  زԿֶతʹߟ͑ΔͱϚϧνεέʔϧʹ͢Δ͜ͱͰɺԾઆͷۭؒͷܗঢ়Λ
  ௨ৗͷݕఆʹ͚ۙͮΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ৄ͘͠͸ࢀߟจݙ

  UݕఆͳͲ
  ܥ౷थʹ͓͚Δݕఆ
  ը૾Ҿ༻ https://www.ism.ac.jp/editsec/toukei/pdf/50-1-033.pdf

  View Slide

 11. 3Ͱ΍ͬͯΈΔ 11
  ./*45ͷσʔλ͔Β ͷσʔλΛݸͣͭϥϯμϜʹऔಘ

  View Slide

 12. 3Ͱ΍ͬͯΈΔ 12
  3Ͱ"6ݕఆΛߦ͏ͨΊʹ͸QWDMVTUύοέʔδΛར༻͢Δ
  ɹlibrary(pvclust)
  ɹlibrary(parallel)
  ɹcl <- makeCluster(detectCores()) #ฒྻԽͷ͓·͡ͳ͍
  ɹ
  ɹ# આ໌ม਺͕ߦɺର৅͕ྻͷঢ়ଶʹ͢ΔͨΊʹసஔ
  ɹmnist_df_t <-
  ɹɹɹɹmnist_df %>%
  ɹɹɹɹdplyr::select(-label) %>%
  ɹɹɹɹt()
  ɹcolnames(mnist_df_t) <- mnist_df$label
  ɹsa <- 9^seq(-1,1,length=13)ɹ# Ϛϧνεέʔϧϒʔτετϥοϓͷεέʔϧ഑ྻΛੜ੒
  ɹmnist_boot <- pvclust(data = mnist_df_t,
  ɹ r = 1/sa,
  ɹ nboot = 2000,
  ɹ method.hclust = "ward.D2",
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹparallel = cl)

  View Slide

 13. 3Ͱ΍ͬͯΈΔ 13
  ݁ՌΛ֬ೝ
  ɹ> mnist_boot
  ɹCluster method: ward.D2
  ɹDistance : euclidean
  ɹEstimates on edges:
  ɹ si au bp se.si se.au se.bp v c pchi
  ɹ1 0.999 1.000 0.999 0.000 0.000 0.000 -3.175 0.156 0.000
  ɹ2 0.979 0.990 0.971 0.001 0.001 0.001 -2.117 0.221 0.000
  ɹ3 0.579 0.801 0.759 0.004 0.002 0.001 -0.775 0.073 0.000
  ɹ4 0.392 0.718 0.655 0.003 0.002 0.001 -0.487 0.089 0.000
  ɹ5 0.771 0.900 0.852 0.004 0.002 0.002 -1.151 0.105 0.000
  ɹ6 0.112 0.634 0.455 0.003 0.002 0.001 -0.119 0.231 0.000
  ɹ7 0.213 0.795 0.323 0.004 0.002 0.002 -0.182 0.641 0.000
  ɹ8 0.532 0.770 0.755 0.004 0.002 0.001 -0.716 0.025 0.000
  ɹ9 0.266 0.779 0.394 0.004 0.002 0.002 -0.250 0.520 0.000
  ɹ10 0.915 0.969 0.878 0.003 0.001 0.002 -1.518 0.354 0.183
  ɹ11 0.223 0.757 0.397 0.004 0.002 0.001 -0.211 0.471 0.000
  ɹ12 0.229 0.704 0.475 0.003 0.002 0.001 -0.237 0.299 0.000
  ɹ13 0.246 0.752 0.409 0.004 0.002 0.001 -0.235 0.464 0.017
  ɹ14 0.229 0.691 0.492 0.003 0.002 0.001 -0.239 0.258 0.000

  View Slide

 14. 3Ͱ΍ͬͯΈΔ 14
  ݁ՌΛՄࢹԽͯ͠ΈΔ QΛ༗ҙͱ͢Δ

  ɹplot(mnist_boot, cex=0.5, cex.pv=0.5)ɹ# σϯυϩάϥϜͷϓϩοτ
  ɹpvrect(mnist_boot, alpha = 0.9, pv = “au") # p-value >= 0.9 Λғ͏
  ༗ҙ
  ͦͷଞ
  ༗ҙ
  ͦͷଞ

  View Slide

 15. 3Ͱ΍ͬͯΈΔ 15
  ݁ՌΛՄࢹԽͯ͠ΈΔ
  ɹplot(mnist_boot, cex=0.5, cex.pv=0.5)ɹ# σϯυϩάϥϜͷϓϩοτ
  ɹpvrect(mnist_boot, alpha = 0.9, pv = “au") # p-value >= 0.9 Λғ͏
  ڑ཭͸͍͕ۙ
  ༗ҙͰͳ͍

  View Slide

 16. ؆୯ʹ·ͱΊ
  w֊૚ΫϥελϦϯάʹ͓͚Δϒʔτετϥοϓ๏Λ༻͍ͨ
  ԾઆݕఆΛ঺հ
  wϦαϯϓϦϯά਺ΛϚϧνεέʔϧ ༷ʑͳ஋ΛͱΔ
  ʹ͢Δ
  ͜ͱͰෆภͳݕఆΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w3Ͱ͸QWDMVTUύοέʔδͷQWDMVTUؔ਺Λ༻͍Δ͜ͱͰ࣮
  ߦ͢Δ͜ͱͰ͖Δ
  16

  View Slide

 17. ࢀߟ
  ϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔΫϥελ෼ੳͷόϥπΩධՁ
  IUUQTXXXJTNBDKQFEJUTFDUPVLFJQEGQEG
  Ϛϧνεέʔϧϒʔτετϥοϓͷ઴ۙཧ࿦
  ɹIUUQTXXXUFSSBQVCDPKQKPVSOBMTKKTTKQEGQEG
  ϚϧνεςοϓʹϚϧνεέʔϧɾϒʔτετϥοϓ๏Լฏӳण
  ɹIUUQTUBUTZTJLZPUPVBDKQUJUFDINVMUJCPPUKIUNM
  Ϛϧνεέʔϧϒʔτετϥοϓ๏ʹΑΔΫϥελϦϯάͷ༗ҙࠩݕఆ
  ɹ[email protected]
  17

  View Slide

 18. &/% 18
  &OKPZ

  View Slide