Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

satorufujiwara
November 28, 2017

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

satorufujiwara

November 28, 2017
Tweet

More Decks by satorufujiwara

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़
  2017.11.28 VP of Engineering Meetup
  @satorufujiwara

  View Slide

 2. @satofurujiwara
  About me
  Satoru Fujiwara (@satorufujiwara)
  Android Engineer & Engineering Manager @CyberAgent ,Inc
  Organizer of Shibuya.apk
  ຋༁ॻ :ʮKotlin ΠϯɾΞΫγϣϯʯ
  2

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. @satofurujiwara
  ࣾ಺ͷͰͷུྺ
  • 2011೥αΠόʔΤʔδΣϯτೖࣾ
  • ϖίϦɺAmebaΞϓϦͳͲͷAndroid։ൃΛ୲౰
  • 2015೥3݄ʙ FRESH!ͷ্ཱͪ͛(Android͸KotlinͰ։ൃ)
  • 2016೥8݄ʙ ਓࣄʹҟಈɺओʹ࠾༻ͱࣾ಺੍౓ɺٕज़ϒϥϯσΟϯά
  • 2016೥12݄ʙ CA.apkɺCA.ktͳͲͷษڧձΛ্ཱͪ͛
  5

  View Slide

 6. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़
  6

  View Slide

 7. @satofurujiwara
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུʹ͍ͭͯ
  • ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚ΔษڧձͷҐஔ͚ͮ
  7

  View Slide

 8. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུ
  8

  View Slide

 9. @satofurujiwara
  9
  ΤϯδχΞ ࠾༻ ํ๏

  View Slide

 10. @satofurujiwara
  ࠾༻୲౰ʹͳͬͯ·ͣ΍ͬͨ͜ͱ
  • ·ͣ͸ௐ΂·ͬͨ͘
  • ΤϯδχΞ͸Կ͔ٕज़Λಋೖ͢ΔࡍʹɺެࣜϦϑΝϨϯεɺॻ੶ɺ
  WebهࣄɺQiitaͳͲௐ΂·͘Δ
  • ಉ͡ײ֮ͰΤϯδχΞ࠾༻ʹ͍ͭͯௐ΂·͘Δ
  • ଞࣾͷਓࣄͷਓϑΥϩʔͯ͠ΈͨΓɺษڧձʹߦͬͨΓ
  10

  View Slide

 11. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़
  • (Պֶ)ٕज़͸೔ਐ݄า
  • ௕೥ͷܦݧ΍צ͚ͩʹཔ͍ͬͯͯ͸͙͢ʹ௠෗Խ͢Δ
  • ࠾༻ʹ΋ಉ͜͡ͱ͕͍͑ΔͷͰ͸
  • ࠾༻୲౰ऀؒͰɺ࠾༻͢Δٕज़΍ઓུʹ͍ͭͯ͋·Γ࿩͋͠ΘΕ
  ͍ͯͳ͍͔΋
  11

  View Slide

 12. @satofurujiwara
  ࠾༻ΛϚʔέςΟϯάࢥߟͰߟ͑Δ
  • ࠾༻ΛͦͷΑ͏ʹઓཱུ͍ͯͯΔਓ͕Ұఆ਺͍ͨ
  • AIDMAͷ๏ଇ
  12 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100

  View Slide

 13. @satofurujiwara
  ࠾༻ͱAIDMAͷ๏ଇ
  • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  • Desireʢཉٻʣ: ೖ͍ࣾͨ͠ͱࢥͬͯ΋Β͏
  • MemoryʢهԱʣ: ೖ͍ࣾͨ͠ཉٻΛ֮͑ͯ΋Β͏
  • Actionʢߦಈʣ: ืूʹԠืͯ͠΋Β͏
  13
  →ͦΕͧΕͷஈ֊ʹ͓͍ͯ࠷େԽ͢ΔઓུΛߟ͑Δ

  View Slide

 14. @satofurujiwara
  AISASͷ๏ଇͷ΄͏͕ΑΓωοτ޲͖
  • SearchʢݕࡧʣͱShare (ڞ༗)ͷ͋ΔΠϯλϥΫςΟϒͳؔ܎
  • AISASͷ๏ଇ
  14 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100

  View Slide

 15. @satofurujiwara
  Dual-AISASϞσϧʹߦ͖ண͘
  15 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100

  View Slide

 16. @satofurujiwara
  ʮങ͍͍ͨʯʹʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS
  16

  View Slide

 17. @satofurujiwara
  ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS
  • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  • Searchʢݕࡧʣ: ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢
  • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ
  • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ
  17

  View Slide

 18. @satofurujiwara
  ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS
  • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  • Searchʢݕࡧʣ: ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢
  • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ
  • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ
  18
  →ձࣾͷ৘ใ͕ਖ਼͘͠ग़͍ͯΔ͔ʁݕࡧͰืू͕͙͢ݟ͔ͭΔ͔ʁ

  View Slide

 19. @satofurujiwara
  ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS
  • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  • Searchʢݕࡧʣ: ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢
  • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ
  • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ
  19
  →Ԡื͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌ʹɺ஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯΔ͔ʁ

  View Slide

 20. @satofurujiwara
  ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS
  • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  • Searchʢݕࡧʣ: ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢
  • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ
  • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ
  20
  →ೖࣾޙͷظ଴஋ͷΪϟοϓ͸ͳ͍͔ʁ׆༂Ͱ͖͍ͯΔ͔ʁ

  View Slide

 21. @satofurujiwara
  ಛʹ࠷ޙͷShare͸ൈ͚͕ͪ
  • ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ
  • ޠݯ : ʮᯂʯͱ͸ɺதࠃͷઓࠃ࣌୅ͷਓ෺ɺֲᯂͷ͜ͱɻͲ͏͢Ε͹ݡऀΛট͘͜ͱ
  ͕Ͱ͖Δ͔ͱԏͷতԦʹ໰ΘΕͨͱ͖ʹֲᯂ͕ɺʮ·ͣࢲͷΑ͏ͳຌਓΛ༏۰͢Δ͜
  ͱ͔Β࢝ΊͯԼ͍͞ɻͦ͏͢Ε͹༏लͳਓࡐ͕ू·ͬͯ͘ΔͰ͠ΐ͏ʯͱݴͬͨͱ͍
  ͏ɺʰઓࠃࡦɾԏʱʹ͋Δނࣄʹجͮ͘ɻ
  • ҙຯ : ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑͱ͸ɺԕେͳࣄۀ΍ܭըΛ࢝ΊΔͱ͖ʹ͸ɺ·ͣ͸खۙͳͱ
  ͜Ζ͔Βணख͢Δͷ͕͍͍ͱ͍͏ͨͱ͑ɻ·ͨɺ෺ࣄ͸ݴ͍ग़ͨ͠ऀ͔Β࢝ΊΑͱ͍
  ͏ͨͱ͑ɻ
  21 Ҿ༻ݩ : ނࣄ͜ͱΘࣙ͟య http://kotowaza-allguide.com/ma/kaiyorihajimeyo.html

  View Slide

 22. @satofurujiwara
  ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ
  • ࣾ಺ͷΤϯδχΞΛް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ
  • ୀ৬ऀ΋ް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ
  • ΤϯδχΞͷτοϓ͕࠾༻ʹίϛοτ͢Δ
  22

  View Slide

 23. @satofurujiwara
  ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS
  23

  View Slide

 24. @satofurujiwara
  ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS
  • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ)
  • Attentionͷઓུ(σΟϕϩούʔϒϩάɺษڧձɺΠϕϯτڠࢍ)
  ͕͜ΕΒΛ࠷େԽͰ͖͍ͯΔ͔νΣοΫ
  • Activate(׆ੑԽ)͠ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISASʹܨ͛Δ
  24

  View Slide

 25. @satofurujiwara
  ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS
  • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ)
  • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ
  • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ
  25

  View Slide

 26. @satofurujiwara
  ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS
  • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ)
  • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ
  • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ
  • ձࣾ΍࠾༻୲౰͕ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ͜ͱ͕ॏཁ
  26

  View Slide

 27. @satofurujiwara
  খ೉͘͠ݴ͚ͬͨͲɺɺ
  27

  View Slide

 28. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ
  • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ
  • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ
  • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ
  28

  View Slide

 29. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ
  • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ
  • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ
  • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ
  • ɹɹ΋େࣄͩΑ
  29

  View Slide

 30. @satofurujiwara
  খ೉͍͠ઓུͷͪΐͬͱͨ͠෭࣍ޮՌ
  • ࠾༻͸໨ඪཱͯͮΒ͍
  • ʮ˓ਓ࠾༻ʯΈ͍ͨͳͷ͸ɺ࠾༻ͷϋʔυϧԼ͛Ε͹ୡ੒
  • શମઓུ͸ߪങߦಈͷϞσϧͰཱͯͯɺݸผͷΞΫγϣϯʹKPI
  ͳͲΛઃఆ͢Ε͹ྑͦ͞͏
  • ͳΜͰ΋ఆྔ໨ඪཉ͕͠ΔਓΛୀ࣏ग़དྷΔ
  30

  View Slide

 31. ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚Δษڧձ

  View Slide

 32. 32

  View Slide

 33. 33
  cyberagentΞΧ΢ϯτ͕ۭ͍
  ͔ͯͨΒউखʹ্ཱͪ͛
  2017೥͚ͩͰ໿2400ਓ

  View Slide

 34. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞษڧձͷҙٛ
  • ٕज़ίϛϡχςΟ΁ͷߩݙ
  • CAͷٕज़ྗɾ༏लͳΤϯδχΞͷର֎޿ใ
  • ࣾ಺ͷΤϯδχΞͷ࠙਌ͱͦͷର֎޿ใ
  • ొஃ͢ΔΤϯδχΞͷࢢ৔Ձ஋Λ͋͛Δ
  34

  View Slide

 35. @satofurujiwara
  ΤϯδχΞษڧձΛӡӦ͢Δ্ͰؾΛ͚͍ͭͯΔࣄ
  • ԿΑΓ΋ڞ໐͕ॏཁͳͷͰɺ࠾༻͸ؤுΒͣɺࢀՃऀʹָ͠ΜͰ
  ΋Β͏
  • ࢀՃऀָ͕͠ΊΔɺڵຯͷ͋ΔίϯςϯπΛूΊΔ
  • ໎࿭ͳࢀՃऀͷഉআ(ࢀՃऀͷෛ୲ʹͳΒͳ͍Α͏ʹ)
  • ొஃͨ͘͠ͳΔɾӡӦͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳงғؾͮ͘Γ
  35

  View Slide

 36. Thank you!

  View Slide