Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

B0f8177e3259f29952640f98bf795965?s=47 satorufujiwara
November 28, 2017

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

B0f8177e3259f29952640f98bf795965?s=128

satorufujiwara

November 28, 2017
Tweet

More Decks by satorufujiwara

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ 2017.11.28 VP of Engineering Meetup @satorufujiwara

 2. @satofurujiwara About me Satoru Fujiwara (@satorufujiwara) Android Engineer & Engineering

  Manager @CyberAgent ,Inc Organizer of Shibuya.apk ຋༁ॻ :ʮKotlin ΠϯɾΞΫγϣϯʯ 2
 3. 3

 4. 4

 5. @satofurujiwara ࣾ಺ͷͰͷུྺ • 2011೥αΠόʔΤʔδΣϯτೖࣾ • ϖίϦɺAmebaΞϓϦͳͲͷAndroid։ൃΛ୲౰ • 2015೥3݄ʙ FRESH!ͷ্ཱͪ͛(Android͸KotlinͰ։ൃ) •

  2016೥8݄ʙ ਓࣄʹҟಈɺओʹ࠾༻ͱࣾ಺੍౓ɺٕज़ϒϥϯσΟϯά • 2016೥12݄ʙ CA.apkɺCA.ktͳͲͷษڧձΛ্ཱͪ͛ 5
 6. @satofurujiwara ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ 6

 7. @satofurujiwara ࠓ೔࿩͢͜ͱ • ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུʹ͍ͭͯ • ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚ΔษڧձͷҐஔ͚ͮ 7

 8. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུ 8

 9. @satofurujiwara 9 ΤϯδχΞ ࠾༻ ํ๏

 10. @satofurujiwara ࠾༻୲౰ʹͳͬͯ·ͣ΍ͬͨ͜ͱ • ·ͣ͸ௐ΂·ͬͨ͘ • ΤϯδχΞ͸Կ͔ٕज़Λಋೖ͢ΔࡍʹɺެࣜϦϑΝϨϯεɺॻ੶ɺ WebهࣄɺQiitaͳͲௐ΂·͘Δ • ಉ͡ײ֮ͰΤϯδχΞ࠾༻ʹ͍ͭͯௐ΂·͘Δ •

  ଞࣾͷਓࣄͷਓϑΥϩʔͯ͠ΈͨΓɺษڧձʹߦͬͨΓ 10
 11. @satofurujiwara ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ • (Պֶ)ٕज़͸೔ਐ݄า • ௕೥ͷܦݧ΍צ͚ͩʹཔ͍ͬͯͯ͸͙͢ʹ௠෗Խ͢Δ • ࠾༻ʹ΋ಉ͜͡ͱ͕͍͑ΔͷͰ͸ • ࠾༻୲౰ऀؒͰɺ࠾༻͢Δٕज़΍ઓུʹ͍ͭͯ͋·Γ࿩͋͠ΘΕ

  ͍ͯͳ͍͔΋ 11
 12. @satofurujiwara ࠾༻ΛϚʔέςΟϯάࢥߟͰߟ͑Δ • ࠾༻ΛͦͷΑ͏ʹઓཱུ͍ͯͯΔਓ͕Ұఆ਺͍ͨ • AIDMAͷ๏ଇ 12 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ

  https://dentsu-ho.com/articles/3100
 13. @satofurujiwara ࠾༻ͱAIDMAͷ๏ଇ • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Desireʢཉٻʣ:

  ೖ͍ࣾͨ͠ͱࢥͬͯ΋Β͏ • MemoryʢهԱʣ: ೖ͍ࣾͨ͠ཉٻΛ֮͑ͯ΋Β͏ • Actionʢߦಈʣ: ืूʹԠืͯ͠΋Β͏ 13 →ͦΕͧΕͷஈ֊ʹ͓͍ͯ࠷େԽ͢ΔઓུΛߟ͑Δ
 14. @satofurujiwara AISASͷ๏ଇͷ΄͏͕ΑΓωοτ޲͖ • SearchʢݕࡧʣͱShare (ڞ༗)ͷ͋ΔΠϯλϥΫςΟϒͳؔ܎ • AISASͷ๏ଇ 14 ը૾Ҿ༻ݩ :

  ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100
 15. @satofurujiwara Dual-AISASϞσϧʹߦ͖ண͘ 15 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100

 16. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯʹʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS 16

 17. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 17
 18. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 18 →ձࣾͷ৘ใ͕ਖ਼͘͠ग़͍ͯΔ͔ʁݕࡧͰืू͕͙͢ݟ͔ͭΔ͔ʁ
 19. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 19 →Ԡื͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌ʹɺ஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯΔ͔ʁ
 20. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 20 →ೖࣾޙͷظ଴஋ͷΪϟοϓ͸ͳ͍͔ʁ׆༂Ͱ͖͍ͯΔ͔ʁ
 21. @satofurujiwara ಛʹ࠷ޙͷShare͸ൈ͚͕ͪ • ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ • ޠݯ : ʮᯂʯͱ͸ɺதࠃͷઓࠃ࣌୅ͷਓ෺ɺֲᯂͷ͜ͱɻͲ͏͢Ε͹ݡऀΛট͘͜ͱ ͕Ͱ͖Δ͔ͱԏͷতԦʹ໰ΘΕͨͱ͖ʹֲᯂ͕ɺʮ·ͣࢲͷΑ͏ͳຌਓΛ༏۰͢Δ͜ ͱ͔Β࢝ΊͯԼ͍͞ɻͦ͏͢Ε͹༏लͳਓࡐ͕ू·ͬͯ͘ΔͰ͠ΐ͏ʯͱݴͬͨͱ͍

  ͏ɺʰઓࠃࡦɾԏʱʹ͋Δނࣄʹجͮ͘ɻ • ҙຯ : ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑͱ͸ɺԕେͳࣄۀ΍ܭըΛ࢝ΊΔͱ͖ʹ͸ɺ·ͣ͸खۙͳͱ ͜Ζ͔Βணख͢Δͷ͕͍͍ͱ͍͏ͨͱ͑ɻ·ͨɺ෺ࣄ͸ݴ͍ग़ͨ͠ऀ͔Β࢝ΊΑͱ͍ ͏ͨͱ͑ɻ 21 Ҿ༻ݩ : ނࣄ͜ͱΘࣙ͟య http://kotowaza-allguide.com/ma/kaiyorihajimeyo.html
 22. @satofurujiwara ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ • ࣾ಺ͷΤϯδχΞΛް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ • ୀ৬ऀ΋ް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ • ΤϯδχΞͷτοϓ͕࠾༻ʹίϛοτ͢Δ 22

 23. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS 23

 24. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • Attentionͷઓུ(σΟϕϩούʔϒϩάɺษڧձɺΠϕϯτڠࢍ) ͕͜ΕΒΛ࠷େԽͰ͖͍ͯΔ͔νΣοΫ • Activate(׆ੑԽ)͠ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISASʹܨ͛Δ 24

 25. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ 25

 26. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ • ձࣾ΍࠾༻୲౰͕ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ͜ͱ͕ॏཁ

  26
 27. @satofurujiwara খ೉͘͠ݴ͚ͬͨͲɺɺ 27

 28. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ 28

 29. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ • ɹɹ΋େࣄͩΑ

  29
 30. @satofurujiwara খ೉͍͠ઓུͷͪΐͬͱͨ͠෭࣍ޮՌ • ࠾༻͸໨ඪཱͯͮΒ͍ • ʮ˓ਓ࠾༻ʯΈ͍ͨͳͷ͸ɺ࠾༻ͷϋʔυϧԼ͛Ε͹ୡ੒ • શମઓུ͸ߪങߦಈͷϞσϧͰཱͯͯɺݸผͷΞΫγϣϯʹKPI ͳͲΛઃఆ͢Ε͹ྑͦ͞͏ •

  ͳΜͰ΋ఆྔ໨ඪཉ͕͠ΔਓΛୀ࣏ग़དྷΔ 30
 31. ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚Δษڧձ

 32. 32

 33. 33 cyberagentΞΧ΢ϯτ͕ۭ͍ ͔ͯͨΒউखʹ্ཱͪ͛ 2017೥͚ͩͰ໿2400ਓ

 34. @satofurujiwara ΤϯδχΞษڧձͷҙٛ • ٕज़ίϛϡχςΟ΁ͷߩݙ • CAͷٕज़ྗɾ༏लͳΤϯδχΞͷର֎޿ใ • ࣾ಺ͷΤϯδχΞͷ࠙਌ͱͦͷର֎޿ใ • ొஃ͢ΔΤϯδχΞͷࢢ৔Ձ஋Λ͋͛Δ

  34
 35. @satofurujiwara ΤϯδχΞษڧձΛӡӦ͢Δ্ͰؾΛ͚͍ͭͯΔࣄ • ԿΑΓ΋ڞ໐͕ॏཁͳͷͰɺ࠾༻͸ؤுΒͣɺࢀՃऀʹָ͠ΜͰ ΋Β͏ • ࢀՃऀָ͕͠ΊΔɺڵຯͷ͋ΔίϯςϯπΛूΊΔ • ໎࿭ͳࢀՃऀͷഉআ(ࢀՃऀͷෛ୲ʹͳΒͳ͍Α͏ʹ) •

  ొஃͨ͘͠ͳΔɾӡӦͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳงғؾͮ͘Γ 35
 36. Thank you!