Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

satorufujiwara
November 28, 2017

エンジニアを採用する技術 VPofEngineering Meetup

satorufujiwara

November 28, 2017
Tweet

More Decks by satorufujiwara

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ 2017.11.28 VP of Engineering Meetup @satorufujiwara

 2. @satofurujiwara About me Satoru Fujiwara (@satorufujiwara) Android Engineer & Engineering

  Manager @CyberAgent ,Inc Organizer of Shibuya.apk ຋༁ॻ :ʮKotlin ΠϯɾΞΫγϣϯʯ 2
 3. 3

 4. 4

 5. @satofurujiwara ࣾ಺ͷͰͷུྺ • 2011೥αΠόʔΤʔδΣϯτೖࣾ • ϖίϦɺAmebaΞϓϦͳͲͷAndroid։ൃΛ୲౰ • 2015೥3݄ʙ FRESH!ͷ্ཱͪ͛(Android͸KotlinͰ։ൃ) •

  2016೥8݄ʙ ਓࣄʹҟಈɺओʹ࠾༻ͱࣾ಺੍౓ɺٕज़ϒϥϯσΟϯά • 2016೥12݄ʙ CA.apkɺCA.ktͳͲͷษڧձΛ্ཱͪ͛ 5
 6. @satofurujiwara ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ 6

 7. @satofurujiwara ࠓ೔࿩͢͜ͱ • ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུʹ͍ͭͯ • ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚ΔษڧձͷҐஔ͚ͮ 7

 8. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ͷઓུ 8

 9. @satofurujiwara 9 ΤϯδχΞ ࠾༻ ํ๏

 10. @satofurujiwara ࠾༻୲౰ʹͳͬͯ·ͣ΍ͬͨ͜ͱ • ·ͣ͸ௐ΂·ͬͨ͘ • ΤϯδχΞ͸Կ͔ٕज़Λಋೖ͢ΔࡍʹɺެࣜϦϑΝϨϯεɺॻ੶ɺ WebهࣄɺQiitaͳͲௐ΂·͘Δ • ಉ͡ײ֮ͰΤϯδχΞ࠾༻ʹ͍ͭͯௐ΂·͘Δ •

  ଞࣾͷਓࣄͷਓϑΥϩʔͯ͠ΈͨΓɺษڧձʹߦͬͨΓ 10
 11. @satofurujiwara ΤϯδχΞΛ࠾༻͢Δٕज़ • (Պֶ)ٕज़͸೔ਐ݄า • ௕೥ͷܦݧ΍צ͚ͩʹཔ͍ͬͯͯ͸͙͢ʹ௠෗Խ͢Δ • ࠾༻ʹ΋ಉ͜͡ͱ͕͍͑ΔͷͰ͸ • ࠾༻୲౰ऀؒͰɺ࠾༻͢Δٕज़΍ઓུʹ͍ͭͯ͋·Γ࿩͋͠ΘΕ

  ͍ͯͳ͍͔΋ 11
 12. @satofurujiwara ࠾༻ΛϚʔέςΟϯάࢥߟͰߟ͑Δ • ࠾༻ΛͦͷΑ͏ʹઓཱུ͍ͯͯΔਓ͕Ұఆ਺͍ͨ • AIDMAͷ๏ଇ 12 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ

  https://dentsu-ho.com/articles/3100
 13. @satofurujiwara ࠾༻ͱAIDMAͷ๏ଇ • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Desireʢཉٻʣ:

  ೖ͍ࣾͨ͠ͱࢥͬͯ΋Β͏ • MemoryʢهԱʣ: ೖ͍ࣾͨ͠ཉٻΛ֮͑ͯ΋Β͏ • Actionʢߦಈʣ: ืूʹԠืͯ͠΋Β͏ 13 →ͦΕͧΕͷஈ֊ʹ͓͍ͯ࠷େԽ͢ΔઓུΛߟ͑Δ
 14. @satofurujiwara AISASͷ๏ଇͷ΄͏͕ΑΓωοτ޲͖ • SearchʢݕࡧʣͱShare (ڞ༗)ͷ͋ΔΠϯλϥΫςΟϒͳؔ܎ • AISASͷ๏ଇ 14 ը૾Ҿ༻ݩ :

  ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100
 15. @satofurujiwara Dual-AISASϞσϧʹߦ͖ண͘ 15 ը૾Ҿ༻ݩ : ి௨ใ https://dentsu-ho.com/articles/3100

 16. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯʹʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS 16

 17. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 17
 18. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 18 →ձࣾͷ৘ใ͕ਖ਼͘͠ग़͍ͯΔ͔ʁݕࡧͰืू͕͙͢ݟ͔ͭΔ͔ʁ
 19. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 19 →Ԡื͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌ʹɺ஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯΔ͔ʁ
 20. @satofurujiwara ʮങ͍͍ͨʯ=ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISAS • Attentionʢ஫ҙʣ: ձࣾΛ஌ͬͯ΋Β͏ • Interestʢؔ৺ʣ: ձࣾʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ • Searchʢݕࡧʣ:

  ݕࡧͯ͠ձࣾͷ৘ใΛूΊΔɾԠืϑΥʔϜΛ୳͢ • Actionʢߦಈʣ: Ԡื͠ɾೖࣾ͢Δ • Shareʢڞ༗ʣ: ೖࣾޙʹײ૝ΛγΣΞ͢Δ 20 →ೖࣾޙͷظ଴஋ͷΪϟοϓ͸ͳ͍͔ʁ׆༂Ͱ͖͍ͯΔ͔ʁ
 21. @satofurujiwara ಛʹ࠷ޙͷShare͸ൈ͚͕ͪ • ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ • ޠݯ : ʮᯂʯͱ͸ɺதࠃͷઓࠃ࣌୅ͷਓ෺ɺֲᯂͷ͜ͱɻͲ͏͢Ε͹ݡऀΛট͘͜ͱ ͕Ͱ͖Δ͔ͱԏͷতԦʹ໰ΘΕͨͱ͖ʹֲᯂ͕ɺʮ·ͣࢲͷΑ͏ͳຌਓΛ༏۰͢Δ͜ ͱ͔Β࢝ΊͯԼ͍͞ɻͦ͏͢Ε͹༏लͳਓࡐ͕ू·ͬͯ͘ΔͰ͠ΐ͏ʯͱݴͬͨͱ͍

  ͏ɺʰઓࠃࡦɾԏʱʹ͋Δނࣄʹجͮ͘ɻ • ҙຯ : ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑͱ͸ɺԕେͳࣄۀ΍ܭըΛ࢝ΊΔͱ͖ʹ͸ɺ·ͣ͸खۙͳͱ ͜Ζ͔Βணख͢Δͷ͕͍͍ͱ͍͏ͨͱ͑ɻ·ͨɺ෺ࣄ͸ݴ͍ग़ͨ͠ऀ͔Β࢝ΊΑͱ͍ ͏ͨͱ͑ɻ 21 Ҿ༻ݩ : ނࣄ͜ͱΘࣙ͟య http://kotowaza-allguide.com/ma/kaiyorihajimeyo.html
 22. @satofurujiwara ઌͣᯂΑΓ࢝ΊΑ • ࣾ಺ͷΤϯδχΞΛް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ • ୀ৬ऀ΋ް۰͠ຬ଍౓Λ্͛Δ • ΤϯδχΞͷτοϓ͕࠾༻ʹίϛοτ͢Δ 22

 23. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS 23

 24. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • Attentionͷઓུ(σΟϕϩούʔϒϩάɺษڧձɺΠϕϯτڠࢍ) ͕͜ΕΒΛ࠷େԽͰ͖͍ͯΔ͔νΣοΫ • Activate(׆ੑԽ)͠ʮೖ͍ࣾͨ͠ʯͷAISASʹܨ͛Δ 24

 25. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ 25

 26. @satofurujiwara ʮ޿Ί͍ͨʯͷA+ISAS • Interest(ؔ৺)→Share(ڞ༗)→Accept(ڞ໐)→Spread(֦ࢄ) • ಛʹʮڞ໐͢Δ಺༰͔ʁʯ͸ॏཁ • ΤϯδχΞͱಉཱ͡৔ɺ໨ઢͰߟ͑Δ • ձࣾ΍࠾༻୲౰͕ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ͜ͱ͕ॏཁ

  26
 27. @satofurujiwara খ೉͘͠ݴ͚ͬͨͲɺɺ 27

 28. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ 28

 29. @satofurujiwara ΤϯδχΞ࠾༻ઓུ·ͱΊ • ࠾༻ʹ΋ٕज़͋ΓɺઓུΛཱͯΔ • ·ͣ͸ᯂΑΓ࢝ΊΑ • ΤϯδχΞͷίϛϡχςΟʹೖΔ • ɹɹ΋େࣄͩΑ

  29
 30. @satofurujiwara খ೉͍͠ઓུͷͪΐͬͱͨ͠෭࣍ޮՌ • ࠾༻͸໨ඪཱͯͮΒ͍ • ʮ˓ਓ࠾༻ʯΈ͍ͨͳͷ͸ɺ࠾༻ͷϋʔυϧԼ͛Ε͹ୡ੒ • શମઓུ͸ߪങߦಈͷϞσϧͰཱͯͯɺݸผͷΞΫγϣϯʹKPI ͳͲΛઃఆ͢Ε͹ྑͦ͞͏ •

  ͳΜͰ΋ఆྔ໨ඪཉ͕͠ΔਓΛୀ࣏ग़དྷΔ 30
 31. ΤϯδχΞ࠾༻ʹ͓͚Δษڧձ

 32. 32

 33. 33 cyberagentΞΧ΢ϯτ͕ۭ͍ ͔ͯͨΒউखʹ্ཱͪ͛ 2017೥͚ͩͰ໿2400ਓ

 34. @satofurujiwara ΤϯδχΞษڧձͷҙٛ • ٕज़ίϛϡχςΟ΁ͷߩݙ • CAͷٕज़ྗɾ༏लͳΤϯδχΞͷର֎޿ใ • ࣾ಺ͷΤϯδχΞͷ࠙਌ͱͦͷର֎޿ใ • ొஃ͢ΔΤϯδχΞͷࢢ৔Ձ஋Λ͋͛Δ

  34
 35. @satofurujiwara ΤϯδχΞษڧձΛӡӦ͢Δ্ͰؾΛ͚͍ͭͯΔࣄ • ԿΑΓ΋ڞ໐͕ॏཁͳͷͰɺ࠾༻͸ؤுΒͣɺࢀՃऀʹָ͠ΜͰ ΋Β͏ • ࢀՃऀָ͕͠ΊΔɺڵຯͷ͋ΔίϯςϯπΛूΊΔ • ໎࿭ͳࢀՃऀͷഉআ(ࢀՃऀͷෛ୲ʹͳΒͳ͍Α͏ʹ) •

  ొஃͨ͘͠ͳΔɾӡӦͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳงғؾͮ͘Γ 35
 36. Thank you!