$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

野球を科学する技術-Pythonと統計ライブラリと分析基盤 #pyconjp

Shinichi Nakagawa
September 08, 2017

野球を科学する技術-Pythonと統計ライブラリと分析基盤 #pyconjp

PyConJP 2017登壇資料

https://pycon.jp/2017/ja/schedule/presentation/15/

#Python #野球統計学 #セイバーメトリクス #Airflow #Scrapy

Shinichi Nakagawa

September 08, 2017
Tweet

More Decks by Shinichi Nakagawa

Other Decks in Science

Transcript

 1. ໺ٿΛՊֶ͢Δٕज़
  ʙPythonΛ༻͍ͨ౷ܭϥΠϒϥϦ࡞੒ͱ෼ੳج൫ߏஙʙ
  Shinichi Nakagawa@shinyorke(໺ٿͷਓ)
  PyConJP 2017 Talk Session 2017/9/8

  View Slide

 2. ਖ਼૷ = ໺ٿϢχϑΥʔϜʂ
  ※ࣸਅ෇͖ͰγΣΞ͓ئ͍͠·͢ʂ

  View Slide

 3. Who am I ?(͓લ୭Α)
  • ໺ٿͷਓͰ͢(PythonΫϥελతʹ͸)
  • Shinichi Nakagawa(@shinyorke)
  • Retty.Inc Engineer/ڕྉཧ୲౰
  • Baseball Scientist(ݸਓ׆ಈ)
  • Python΋͘΋ࣗ͘शࣨ #rettypy
  • #Python #SABRmetrics #໺ٿ౷ܭֶ #Agile #Scrum

  View Slide

 4. Starting member(͓͠ͳ͕͖)
  • Զʑ΍͖͏෼ੳج൫ʮbradfordʯΛPythonͳͲͰ࡞ͬͨ
  • ෼ੳج൫ͷ͘͠Έ(Scrapy, Airflow, ౷ܭϥΠϒϥϦetc…)
  • ໺ٿΛՊֶ͢Δٕज़
  • ໺ٿՊֶͷجૅ஌ࣝ(Liner Weights, ಘ఺ظ଴஋,ಘ఺Ձ஋)
  • ʮ࢛൪ଧऀ͕ফ͑ͨνʔϜʯͷͦͷޙΛ௥͏
  • ·ͱΊ

  View Slide

 5. ຊ୊ͷલʹ

  View Slide

 6. PyConJPͱ΍͖͏ͷྺ࢙
  • PyConJP 2014ʮPythonͰ͸͡ΊΔ໺ٿϓϩάϥϛϯάʯ

  Infra as a CodeͱWeb Application(Django),ΠϯϓϨʔଧ཰(BABIP)
  • PyConJP 2015ʮ໺ٿHack!ʙPythonΛ༻͍ͨσʔλ෼ੳͱՄࢹԽʯ

  PyDataͱԶʑ෼ੳج൫(Jupyter,matplotlib,Docker),ΞμϜɾμϯ཰
  • PyConJP 2016ʮϏοΫσʔλͱPythonͰ͸͡ΊΔ໺ٿͷ౷ܭ෼ੳʯ

  εΫϨΠϐϯάͱύοέʔδԽ(Beautifulsoup4),WHIP,౤ٿ෼ੳ
  • PyConJP 2017ʮ໺ٿΛՊֶ͢Δٕज़ʯˡNew!(4೥࿈ଓ4ճ໨)

  Զʑ෼ੳج൫(Scrapy, Airflow, Docker, sabr, Redash), Liner Weights, wRAA

  View Slide

 7. ΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱ
  (2೥લͷPyConJP 2015ΑΓ)

  View Slide

 8. ໺ٿHack!~PythonΛ༻͍ͨσʔλ෼ੳͱՄࢹԽ
  - The Art Of Programming A Baseball Game! -
  Shinichi Nakagawa@shinyorke
  PyCon JP 2015 Talk Session

  View Slide

 9. ͜Ε͔Βͷ໺ٿHack(ئ๬)
  • ʮσʔλυϦϒϯ໺ٿղઆʯΛ௨ͯ͡৽͍͠໺ٿͱεϙʔπͷՄೳੑΛઆ͍ͯੜ͖͍ͨʂʂ
  ˠ΍͖͏ΛΦʔϓϯͳ৘ใج൫ʹʂ
  • ౦ژޒྠʹ޲͚ͯɺ৽͍͠໺ٿɾεϙʔπͷָ͠ΈํΛ໛ࡧ&Ϧʔυ͍͖͍ͯͨ͠ʂʂʂ

  View Slide

 10. ϫΠʮ΍͖͏෼ੳج൫Λ࡞ͬͨϯΰʯ
  #ࠓ೥ͷൃදςʔϚ

  View Slide

 11. ʮԶʑ෼ੳج൫ʯߏஙϧʔϧ
  • ʮؾܰʹ࡞ͬͯյͯ͠·ͨ࡞Δʯ։ൃ

  ओཁՕॴ͸ςετॻ͘,ϛυϧ΢ΣΞ͸DockerͰ࠶ݱੑ୲อ.
  • ࢖͍͍ͨɾࢼ͍ͨ͠ϥΠϒϥϦ͸ੵۃ׆༻

  ࣗ෼ͰϑϧεΫϥον։ൃ͸μϧ͍ͷͰۃྗճආ.


  ੈͷதͰ࢖͑ͦ͏ͳϞϊ͸OSSԽͯ͠ެ։

  ໺ٿϥΠϒϥϦΛPyPIʹ,Airflow ServerΛDocker Imageʹ.

  View Slide

 12. Զʑ΍͖͏෼ੳج൫ʮbradfordʯ
  ηΠόʔϝτϦΫε͕ݟ͚ͭͨαϒϚϦφʔʮνϟυɾϒϥουϑΥʔυʯ͕༝དྷ.
  ৄ͍͠Τϐιʔυ͸໊ஶʮϚωʔɾϘʔϧʯΛνΣοΫʂ

  View Slide

 13. Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 14. ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 15. ᶃ4DSBQZ εΫϨΠϐϯά

  બख੒੷Λ୳ͯ͠อଘ
  ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 16. ᶃ4DSBQZ εΫϨΠϐϯά

  બख੒੷Λ୳ͯ͠อଘ
  ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  ᶄલॲཧ 4"#3NFUSJDT

  ࢦඪ஋ܭࢉσʔλߋ৽
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 17. ᶃ4DSBQZ εΫϨΠϐϯά

  બख੒੷Λ୳ͯ͠อଘ
  ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  ᶄલॲཧ 4"#3NFUSJDT

  ࢦඪ஋ܭࢉσʔλߋ৽
  ᶅ"JSqPX +0#؅ཧ

  4DSBQZ ᶃ
  ͱલॲཧ ᶄ
  Λఆظ࣮ߦ
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 18. ᶃ4DSBQZ εΫϨΠϐϯά

  બख੒੷Λ୳ͯ͠อଘ
  ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  ᶄલॲཧ 4"#3NFUSJDT

  ࢦඪ஋ܭࢉσʔλߋ৽
  ᶅ"JSqPX +0#؅ཧ

  4DSBQZ ᶃ
  ͱલॲཧ ᶄ
  Λఆظ࣮ߦ
  ᶆ෼ੳՄࢹԽ 3FEBTI

  ܾ·ͬͨϝτϦΫεΛݟΔ
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)

  View Slide

 19. ᶃ4DSBQZ εΫϨΠϐϯά

  બख੒੷Λ୳ͯ͠อଘ
  ͜͜ʹ໺ٿσʔλΛूΊΔ
  ᶄલॲཧ 4"#3NFUSJDT

  ࢦඪ஋ܭࢉσʔλߋ৽
  ᶅ"JSqPX +0#؅ཧ

  4DSBQZ ᶃ
  ͱલॲཧ ᶄ
  Λఆظ࣮ߦ
  ᶇ෼ੳՄࢹԽ +VQZUFS

  ԾઆΛܾΊ࣮ͯݧతͳ෼ੳ
  Զʑ΍͖͏෼ੳج൫(શମ૾)
  ᶆ෼ੳՄࢹԽ 3FEBTI

  ܾ·ͬͨϝτϦΫεΛݟΔ

  View Slide

 20. ΍͖͏෼ੳج൫Λࢧ͑Δٕज़
  1. Scrapy(εΫϨΠϐϯά)
  2. લॲཧ(SABRmetrics)
  3. Airflow(JOB؅ཧ)
  4. ෼ੳ&ՄࢹԽ(Redash)
  5. ෼ੳ&ՄࢹԽ(Jupyter)

  View Slide

 21. ScrapyʙΫϩʔϥʔFW
  • WebαΠτͷΫϩʔϧͱεΫϨΠϐϯά,σʔλͷอଘͳ
  ͲΛҰؾ௨؏ʹߦ͑ΔΫϩʔϥʔFW
  • ΫϩʔϥʔքͷDjango/Ruby On RailsͱݺΜͰ͍͍ଘࡏ
  • εέδϡʔϥʔ,UserAgent,HTTP Header,μ΢ϯϩʔυͷ
  λΠϛϯά,Ωϟογϡetc…ඞཁʹͳΔ΋ͷ͕͋Β͔͡Ί
  ༻ҙ͞Ε͍ͯΔ&ύϥϝʔλͷઃఆͳͲͰ؆୯ʹઃఆՄೳ

  View Slide

 22. Scrapyͷશମ૾
  https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/architecture.html

  View Slide

 23. Scrapyͷશମ૾(໾ׂ)
  https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/architecture.html
  ɾItemΛValidate
  ɾσʔλͱͯ͠อଘ
  ScrapyͷػೳΛ׆༻
  ։ൃऀ͕ઃܭɾ࣮૷
  ίϯϙʔωϯτؒΛ੍ޚ
  ɾεΫϨΠϐϯά
  ɾ݁ՌΛItemʹอଘ
  ΩϡʔʹஷΊΔ&࣮ߦ
  αΠτΛμ΢ϯϩʔυ

  View Slide

 24. ScrapyͷΑ͍ͱ͜Ζ
  • εΫϨΠϐϯάͱσʔλอଘͷ࣮૷ʹूதͰ͖Δ

  ςϯϓϨ௨Γʹ࡞Δ,σʔλอଘ͸޷͖ͳํ๏Ͱ

  ˞σʔλ͸CSV,JSON,DBͳΜͰ΋OK
  • ൥Θ͍͠νϡʔχϯά͸͢΂ͯScrapy͕୅ߦ

  ϦΫΤετͷ࣮ߦִؒ,Ωϟογϡ੍ޚetc…

  settings.pyͷઃఆΛνϡʔχϯάͰࣄ͕଍ΓΔ

  View Slide

 25. ScrapyͰͷ։ൃͰ஫ҙ͢Δ͜ͱ
  • settings.pyΛσϑΥϧτઃఆͰ࢖Θͳ͍

  σϑΥϧτ͸μ΢ϯϩʔυִؒθϩඵ,ฒߦϦΫΤετ
  ਺16,Ωϟογϡແޮͱ͔ͳΓϩοΫͳ࢓༷(਒͑੠)

  ͜ͷ··࢖͏ͱαΠτΛ౗ͪ͠Ό͏͔΋ͳͷͰΩέϯʂ
  • ϖʔδ͸߄ͯͣʮʹΜ͛ΜΒ͘͠ʯεΫϨΠϐϯά

  εΫϨΠϐϯά͢ΔωλͰϦΞϧλΠϜੑΛٻΊΔ͜ͱ
  ͸جຊແ͍ͱࢥ͏ͷͰ,αΠτʹ͸΍͘͞͠઀͢Δ.

  View Slide

 26. ΍͖͏෼ੳج൫Scrapyઃఆ(ൈਮ)
  • robots.txtʹै͏
  • ROBOTSTXT_OBEY=True
  • ಉ࣌ϦΫΤετ਺ɿ4
  • CONCURRENT_REQUESTS=4
  • ϦΫΤετִؒɿ60ඵ
  • DOWNLOAD_DELAY=60
  • Ωϟογϡɿ൒೔ؒอ࣋(΍Γ௚͕͠ޮ͘Α͏ʹ)
  • HTTPCACHE_ENABLED = True
  • HTTPCACHE_EXPIRATION_SECS = 60 * 60 * 12
  • ࢓༷: https://doc.scrapy.org/en/latest/topics/settings.html?highlight=settings.py#settings

  View Slide

 27. αΠτ(ͱਓʹ)΍͘͞͠͠Α͏ʂ
  αΠτʹౖΒΕͳ͍Α͏ʹ͠Α͏(&έϯΧ͸΍Ίͯ)

  View Slide

 28. લॲཧ(SABRmetrics)
  • औಘݩαΠτʹແ͍ηΠόʔϝτϦΫε(SABRmetrics)ࢦඪ
  • wOBA,wRAA(ޙ΄Ͳ঺հ)
  • ಘ఺૑ग़ೳྗ(Run Create,௨শRC)
  • xx/9(HR/9,BB/9,etc…౤खͷ҆ఆײɾ࣮ྗΛଌΔܥͷࢦඪ)
  • ScrapyͰItemอଘ࣌or͢΂ͯͷσʔλΛऔಘޙʹܭࢉͷඞཁ͕
  • ʲ݁࿦ʳηΠόʔϝτϦΫεࢦඪܭࢉ༻ͷύοέʔδΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 29. SABR(໺ٿ౷ܭֶϥΠϒϥϦ)
  • GithubΛάάͬͯ΋ແ͔ͬͨͷͰࣗ࡞ͯ͠PyPIʹެ։
  • OPS,RC,wOBA,wRAA,ΞμϜɾμϯ཰ͳͲΛܭࢉ͢Δ
  ΫϥεΛύοέʔδԽͨ͠
  • https://github.com/Shinichi-Nakagawa/sabr
  • SABR͸΋ͪΖΜʮSABRmetricsʯͷ͜ͱ

  ୭΋࢖ͬͯͳ͔ͬͨͷͰಊʑͱొ࿥͠·ͨ͠w

  View Slide

 30. SABR(Example)
  $ pip install sabr
  $ python
  >>> import sabr
  >>> from sabr.stats import Stats
  >>> Stats.hr9(26, 209.7) # Yu Darvish(2013) HR/9
  1.1

  View Slide

 31. Airflow(JOB؅ཧ)

  View Slide

 32. AirflowʙJOB؅ཧ
  • ຖ೔ܾ·ͬͨ࣌ؒʹΫϩʔϦϯά&εΫϨΠϐϯά͍ͨ͠
  • ͨ·ͬͨσʔλʹରͯ͠લॲཧ΋͍ͨ͠
  • ͱ͍͏༁Ͱ,Airbnbۘ੡ͷʮAirflow(ؾྲྀ)ʯΛར༻

  https://airflow.incubator.apache.org/
  • ݱࡏ͸ApacheͷϓϩδΣΫτʹ,࢖ͬͯΔॴ΋ଟ͍
  • ͪͳΈʹRettyͰ΋Ұ෦ϓϩμΫτ(όοΫΤϯυ)ͰAirflowΛར༻

  View Slide

 33. Airflowͷ௕ॴ
  • ͔ͳΓߴػೳ.

  scheduler,workerʹ؅ཧը໘GUI·Ͱॆ࣮
  • ΄΅͢΂ͯPythonͰ࣮૷.

  PythonΛ஌͍ͬͯΕ͹อक&։ൃ΋ΠέΔ
  • ࠷ۙࣄྫ͕૿͍͑ͯΔ,ίϛϡχςΟ΋ݩؾͬΆ͍

  View Slide

 34. AirflowͷਏΈ
  • ઃఆ͕͔ͳΓ൥ࡶ

  airflow.cfgʹू໿ͯ͠Δ΋ͷͷ,݁ߏΫη͋Δ
  • ґଘϥΠϒϥϦ͕େਿ಺

  ֦ுػೳΛશ෦ͷͤͰ100Λ௒͑Δ(ߴػೳͳ෼ͷ୅ঈ?)
  • ͪΐͬͱͨ͠ઃఆมߋͰ͙͢ಈ͔ͳ͘ͳΔ

  λεΫΛ௥Ճ,ઃఆมߋΛͪΐΖͬͱ͢Δ͚ͩͰ,

  ઃఆͷ࡞Γ௚͕͠ൃੜ&࠶౓migrationΛཁٻ͞ΕΔ(ਏΈ

  View Slide

 35. ʲ൵ใʳAirflow(ؾྲྀ)͸
  ͪΐͬͱͨ͠ΞϨͰෆػݏʹͳΔ
  Turbulence(ཚؾྲྀ)ͩͬͨ
  #ֶͼ

  View Slide

 36. AirflowͷਏΈ͔ΒಀΕΔ
  • Docker Imageʹͯ͠ެ։ͨ͠(docker pull shinyorke/airflow)

  ܁Γฦ͠࡞ͬͯյ͢ͳΒDockerͰ͠ΐʂ

  ͱ͍͏͜ͱͰ৭ʑࢼͭͭ͠,҆ఆ൛ΛDocker ImageԽͨ͠

  https://hub.docker.com/r/shinyorke/airflow/
  • ݁Ռ,ؾܰʹ࡞ͬͯյͤΔ,ߏ੒Λ࿔ΕΔ؀ڥʹ

  ཚؾྲྀʹΑΔཚΕ͸ଟগϚγʹͳͬͨ(Ұ෦όάͬΆ͍ͷ͸͋Δ͕)
  • ৄࡉ͸ϒϩάʹॻ͖·ͨ͠&Contribute͓଴͍ͪͯ͠·͢

  http://shinyorke.hatenablog.com/entry/airflow-docker

  View Slide

 37. ෼ੳͱՄࢹԽʹ͍ͭͯ
  ʙJupyterͱRedashΛ࢖͍෼͚Δʙ

  View Slide

 38. ෼ੳͱՄࢹԽͷצͲ͜Ζ
  • ʮఆظతʹݟΔʯ͔ʮԾઆʹج͖࣮ͮݧʯ͢Δ͔Ͱ,

  ࢖͏ಓ۩Λ੾Γସ͑Δʢ͔ͳΓॏཁʣ.
  • ఆظతʹSQLΛୟ͍ͯάϥϑΛඳ͘ͳΒRedash
  • ڽͬͨՄࢹԽ΍࣮ݧతͳωλͰ͋Ε͹Jupyter
  • ཁ͸దࡐదॴ,μϧ͍ͷͰָ͢Δ෦෼͸ָ͠·͠ΐ͏.

  View Slide

 39. ࠓޙͷ΍͖͏ج൫։ൃܭը
  1. Productionӡ༻(k8s+GCP,ࠓγʔζϯؒʹ߹Θͣ)
  2. σʔληοτΛ૿΍͢(ࢼ߹,౤ٿ,ϝδϟʔϦʔά)
  3. SABRͷpandas൛Λͭ͘Δ(ͩͬͯpandasศར͡ΌΜ?)
  4. ෼ੳ݁ՌΛఆظతʹൃ৴͢ΔϝσΟΞ(ϒϩά)ެ։
  5. σʔλͷఏڙݩΛΈ͚ͭΔ(εΫϨΠϐϯάͭΒ͍)

  View Slide

 40. (PythonͬΆ͍τʔΫ͸)
  ͜͜·Ͱʂ
  ͜ͷઌ͸օ͞Μ͓଴͔ͪͶ…

  View Slide

 41. ΍͖͏ͷ࣌ؒͩ͋͋͋ʂʂʂ

  View Slide

 42. ໺ٿΛՊֶ͢Δٕज़
  • Liner Weights(LWTS)
  • ಘ఺ظ଴஋(Run Expectancy)
  • ಘ఺Ձ஋(Run Value)
  • ಘ఺Ձ஋Λݩʹͨ͠ηΠόʔϝτϦΫεࢦඪ
  • wOBA(Weighted On-Base Average, ॏΈ෇͖ग़ྥ཰)
  • wRAA(Weighted Runs Above Average, ଧܸߩݙ౓)

  View Slide

 43. Liner Weights(LWTS) #ͱ͸
  • ໺ٿͷϓϨʔΛಘ఺ʹஔ͖׵͑ͯධՁ͢ΔͨΊͷख๏
  • ༷ʑͳঢ়گ(Ξ΢τΧ΢ϯτ,ϥϯφʔͷ਺etc…)ຖʹϓϨʔ
  Λه࿥,ฏۉԽͨ͠਺஋ΛݩʹʮϓϨʔͷՁ஋ʯΛଌΔ
  • ۩ମతͳ֓೦ͱͯ͠ʮಘ఺ظ଴஋ʯʮಘ఺Ձ஋ʯΛ༻͍Δ
  • ৄ͘͠஌Γ͍ͨํ͸WikipediaͷղઆΛͲ͏ͧ

  https://ja.wikipedia.org/wiki/Linear_Weights

  View Slide

 44. ಘ఺ظ଴஋ͱಘ఺Ձ஋
  • ϥϯφʔͷ਺(8௨Γ)×Ξ΢τΧ΢ϯτ(3௨Γ)=24௨Γͷ
  ঢ়گΛ෼ྨ,͔ͦ͜Β3Ξ΢τऔΒΕΔ·Ͱʹ֫ಘͰ͖Δ
  (ͱࢥΘΕΔ)ฏۉతͳಘ఺Λʮಘ఺ظ଴஋(Run
  Expectancy)ʯͱݺͿ.
  • ϓϨʔ(ώοτ,૸ྥ,etc…)ʹΑͬͯ,ಘ఺ظ଴஋Λ্͛ͨ
  ͔(·ͨ͸Լ͔͛ͨ)ΛੵΈॏͶͯબखΛධՁ͢Δ.

  ͜ΕΛʮಘ఺Ձ஋(Run Value)ʯͱݺͿ.

  View Slide

 45. wOBA #ͱ͸
  • ಘ఺Ձ஋Λݩʹࢉग़ͨ͠ग़ྥ཰(ಘ఺ʹد༩ͨ͠཰)
  • Weighted On-Base Average(ॏΈ෇͖ग़ྥ཰)ͷུ
  • ʮଧऀ͕1ଧ੮͋ͨΓʹͲΕ͚ͩνʔϜͷಘ఺૿Ճʹ
  ߩݙ͔ͨ͠ʯΛද͢
  • MLB/NPBڞʹ࠷΋ϝδϟʔͳηΠόʔϝτϦΫεࢦඪ
  ͱͯ͠࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View Slide

 46. wOBAͷ਺ࣜͱ࣮૷(sabrΑΓ)
  def woba_npb(cls, bb, hbp, _1b, _2b, _3b, hr, ab, sf, ibb=0, e_bb=0):
  """
  Weighted on-base average for NPB(wOBA)
  http://1point02.jp/
  :param bb: base on ball
  :param hbp: hit by pitch
  :param _1b: single
  :param _2b: double
  :param _3b: triple
  :param hr: home run
  :param ab: at bat
  :param sf: sacrifice fly
  :param ibb: intentional base on balls(default:0)
  :param e_bb: base on ball for error(default:0)
  :return: (float) wOBA
  """
  u_bb = round(0.692 * float(bb-ibb), 3)
  u_hbp = round(float(0.73 * hbp), 3)
  u_e_bb = round(0.966 * float(e_bb), 3)
  u_h = round(0.865 * float(_1b), 3) + round(1.334 * float(_2b), 3)\
  + round(1.725 * (_3b), 3) + round(2.065 * float(hr), 3)
  u_pa = round(float(ab + bb - ibb + hbp + sf), 3)
  return round((u_bb + u_hbp + u_e_bb + u_h) / u_pa, 3)

  View Slide

 47. wRAA #ͱ͸
  • wOBAΛಘ఺ʹ߹Θͤͯscaleͨ͠ࢦඪ
  • Weighted Runs Above Average(ଧऀͷଧܸߩݙ౓)ͷུ
  • ʮฏۉతͳଧऀ͕ಉ͡ଧ੮਺ཱͬͨ৔߹ʹൺ΂ͯ૿΍͠
  ͨಘ఺ʯΛΠϝʔδ
  • wRAA=(ଧऀͷwOBA-ϦʔάwOBA) / wOBAscale * ଧ
  ੮਺

  View Slide

 48. wRAAͷ਺ࣜͱ࣮૷(sabrΑΓ)
  def wraa(cls, woba, lg_woba, pa, woba_scale=1.24):
  """
  Weighted Runs Above Average(wRAA)
  http://1point02.jp/
  :param woba: weighted on-base average
  :param lg_woba: weighted on-base average(league average)
  :param pa: plate appearance
  :param woba_scale: weighted on-base average scale(default:1.24)
  :return: (float) wRAA
  """
  return round(((woba - lg_woba) / woba_scale) * float(pa), 1)

  View Slide

 49. ʮ೉͗͢͠Δϯΰʂ͍͍͔͛Μʹ͠Ζʂʂʯ
  έϯΧμϝθολΠ(ຊ೔ೋճ໨)

  View Slide

 50. ͔ͨ͠ʹ೉͍͠ͷͰ
  ࠷ۙͷϓϩ໺ٿͷࣄ݅Λ
  έʔεελσΟͱͯ͠ղઆ

  View Slide

 51. ͋Δ೔(8/23)ͷ޿ౡελϝϯ

  View Slide

 52. ޿ౡ౦༸Χʔϓͷελϝϯ(8/23)
  1.(༡)ాத
  2.(ೋ)٠஑
  3.(த)ؙ
  4.(ӈ)ླ໦
  5.(ࠨ)দࢁ
  6.(ࡾ)੢઒
  7.(Ұ)҆෦
  8.(ั)။ᖒ
  9.(౤)େ੉ྑ
  ରDeNAઓ
  https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2017082302/stats

  View Slide

 53. ϑΝʔʔʔʂʁʂʁ(਒͑)
  1.(༡)ాத
  2.(ೋ)٠஑
  3.(த)ؙ
  4.(ӈ)ླ໦
  →(ӈ)ؠຊ
  5.(ࠨ)দࢁ
  6.(ࡾ)੢઒
  7.(Ұ)҆෦
  8.(ั)။ᖒ
  9.(౤)େ੉ྑ
  ରDeNAઓ
  https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2017082302/stats

  View Slide

 54. ʲ൵ใʳ࢛൪ླ໦,ফ͑Δ(ࠓقઈ๬)
  ޿ౡླ໦੣໵͕ӈ଍टࠎં൑໌ʂ௧͗͢Δ̐൪ͷ཭୤
  https://www.nikkansports.com/baseball/news/1876605.html

  View Slide

 55. ࠷ۙ(9/3)ͷ޿ౡελϝϯ

  View Slide

 56. ޿ౡ౦༸Χʔϓͷελϝϯ(9/3)
  1.(༡)ాத
  2.(ೋ)٠஑
  3.(த)ؙ
  4.(ࠨ)দࢁ
  5.(ࡾ)੢઒
  6.(Ұ)҆෦
  7.(ั)။ᖒ
  8.(ӈ)໺ؒ
  9.(౤)Ԭా
  ରϠΫϧτઓ
  https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2017090301/stats

  View Slide

 57. ʮOUT:ླ໦ɹ, IN:໺ؒɹ
  ͕Ұिؒଓ͍ͨ৔߹,
  ಘ఺ྗ͸Ͳ͏มԽ͢Δ͔?ʯ
  …ͱ͍͏໰୊ΛwRAAͰղ͘


  ˞࣮ࡍ͸ϥΠτ೔ସΘΓͰ͢

  View Slide

 58. ධՁํ๏
  • ླ໦͕ൈ͚Δલ(8/17-8/23)ͷσʔλͱ

  ླ໦͕ൈ͚ͨޙ(8/28-9/3)ͷσʔλΛൺֱ
  • ླ໦͕ൈ͚ͨ݀Λ(ॹํతʹҰํతʹ)໺ؒͰ୅ೖ͢Δ

  #伱͋Β͹໺ؒ #ͳΜJ
  • ൺֱͷࢦඪ͸wRAAΛ࢖͏,200ଧ੮Ҏ্ग़৔ͷબखͰੵΈ্͛

  ͳ͓໺ؒ͸200ଧ੮ະຬ͕ͩಛผʹೖΕͨ #伱͖͋Β͹໺ؒ
  • खҧ͍Ͱ8/30ͷΈσʔλൈ͚·ͨྃ͠͝ঝΛm(_ _)m

  View Slide

 59. RedashͰՄࢹԽ

  View Slide

 60. RedashͰՄࢹԽ
  ླ໦੣໵཭୤લ

  X3""߹ܭɿ

  View Slide

 61. RedashͰՄࢹԽ
  ླ໦੣໵཭୤લ

  X3""߹ܭɿ
  ໺ؒ*/ͨ͠ޙ
  X3""߹ܭɿͪΐ͍

  View Slide

 62. ಉ͡ՄࢹԽΛJupyterͰ

  View Slide

 63. Jupyter+holoviews

  View Slide

 64. Jupyter+holoviews
  "ɿླ໦੣໵཭୤લ
  X3""߹ܭ஋͕͙Β͍

  View Slide

 65. Jupyter+holoviews
  "ɿླ໦੣໵཭୤લ
  X3""߹ܭ஋͕͙Β͍
  #ɿ཭୤ޙ
  X3""߹ܭͪΐͬͱ

  View Slide

 66. ݁࿦
  • ૯߹ܭͰ໿30%νʔϜͷwRAA͕௿Լͨ͜͠ͱ͕൑໌
  • ϚΠφεཁҼ
  • ࢛൪ଧऀ͕ফ͑ͨ #ͦΒͦ͏Α
  • ໺͕ؒॱௐʹwRAAͰϚΠφε #ͦΒͦ͏Α
  • ࠓճͷՄࢹԽ͸Redashͷํ͕΍Γ΍͔ͬͨ͢
  • Jupyterͱ͍͏͔Holoviews࢖͍͜ͳ͍ͨ͠ #͓ؾ࣋ͪ

  View Slide

 67. ʲ౴ʳ
  ླ໦੣໵཭୤Ͱ

  ಘ఺ྗ͕໿30%௿Լ͢Δ
  (ཧ࿦্͸)

  View Slide

 68. ࣮ࡍͷ޿ౡ͸... ※9/7࣌఺
  • 8/23-9/7ͷ੒੷
  • 9উ5ഊɹ˞6࿈উத
  • ಘࣦ఺ࠩ +20 ※70ಘ఺, 50ࣦ఺
  • উ཰.642, ϐλΰϥεউ཰.662
  • 30%ͷಘ఺ྗ௿ԼΛாফ͠ʹͨ͠ଧऀ͕͍ΔͬΆ͍

  View Slide

 69. ʲਤʳ8/23-9/7ͷwOBAਪҠ

  View Slide

 70. ʲਤʳ8/23-9/7ͷwOBAਪҠ
  ɾদࢁཽฏ ϨϑτɾϥΠτ

  ɾ҆෦༑༟ ϑΝʔετ

  ɾ။ᖒཌྷ Ωϟονϟʔ

  ͷX0#"͕վળˠಘ఺ྗ૿Ճ ॾʑͷϚΠφεΛվળ

  View Slide

 71. ݁ͼ

  View Slide

 72. (੣໵͕ൈ͚ͨΒ)ͦΒͦ͏Α

  View Slide

 73. ݁ͼ
  • ͦΒ(ླ໦੣໵ൈ͚ͨΒಘ఺͕େ෯ʹݮΔʹ)

  ͦ͏Α(ܾ·ͬͯΔ͡Όͳ͍͔)
  • ໺ٿͷՊֶ(ηΠόʔϝτϦΫε)ͱ

  σʔλʹڧ͍PythonͰ٬؍త͔ͭࢹ֮తʹઆ໌Ͱ͖·͢Αͱ
  • 30%ͷಘ఺ྗ௿ԼΛແࢹͯ͠ϚδοΫΛݮΒ͠ଓ͚ΔΧʔϓͷා͞
  • ΍͖͏෼ੳج൫Ͱ໘ന͍͜ͱ͕Ͱ͖ͦ͏ͳͷͰҾ͖ଓ͖։ൃ΍Δͧʂ
  • Python΋໺ٿ΋,͜ͷωλ͕ʮ͓΋Ζ͍ʂʯͱࢥͬͨΒਅࣅͯ͠΄͍͠

  View Slide

 74. ʮਅࣅΛ͢Δ͜ͱʯ
  is
  OUTPUT & FOLLOW
  #ࢲͳΓͷ݁࿦

  View Slide

 75. Special Thanks
  …ͱ,ձ৔ͷօ͞·ʂ
  ͝ڠྗ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂʂ

  View Slide

 76. ήʔϜηοτʂʂʂ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠&Ҿ͖ଓ͖PyConJP 2017Λָ͠Έ·͠ΐ͏!
  Shinichi Nakagawa(Twitter/Facebook/etc… @shinyorke)

  View Slide