Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「お金」を支える技術

F7a2d3914b17486005a931ca3054b8a2?s=47 sgtn
December 18, 2019

 「お金」を支える技術

F7a2d3914b17486005a931ca3054b8a2?s=128

sgtn

December 18, 2019
Tweet

More Decks by sgtn

Other Decks in Education

Transcript

 1. ʮ͓ۚʯΛࢧ͑Δٕज़ མ߹বޛ

 2. େֶ࣌୅ͷؔ৺ ೴֪ from ߈֪ػಈୂ

 3. େֶ࣌୅ͷؔ৺ Braingate2 from Brown Univ.

 4. ΠϯυωγΞ όϦౡ

 5. ༸෰ͷ૔ݿ VIPPLAZA

 6. ౰࣌ͷΦϑΟεͱࣾ௕ VIPPLAZA

 7. Ұ൪ྲྀߦͬͯͨΞϓϦ Gojek

 8. ࠤ઒ͷ഑ૹηϯλʔ ͸͍Βͳ͍ΜͩΑͶɾɾɾ

 9. 1ਓ1ϊʔτύιίϯ ͕࢝·Δͱ

 10. 1ਓ1iPad ͸ԆظʹͳΔΑͶɾɾɾ

 11. ϦʔϓϑϩοΪϯά ̍ஈඈ͹͠ͷਐԽ

 12. ਓੜλΠϛϯά͕8ׂ ٕज़΋λΠϛϯά

 13. தࠃͷϦʔϓϑϩοά 15ԯਓ

 14. ΠϯυͷϦʔϓϑϩοά 15ԯਓ

 15. ΞϑϦΧͷϦʔϓϑϩοά 2050೥ʹ25ԯਓ

 16. ͸Μ͜ϩϘοτ աڈΛ੾ΓࣺͯΔʹ͸

 17. ۜߦ ͱγεςϜ

 18. ΫϨδοτΧʔυ ͱγεςϜ

 19. Paypay ͱγεςϜ

 20. Bitcoin ͱγεςϜ

 21. εϚʔτίϯτϥΫτ ͱγεςϜ

 22. զʑ͸৽ٕज़Λ ड͚ೖΕΒΕΔͷ͔ ͋Δ͍͸ୀԽ͢Δͷ͔

 23. ྺ࢙ʹֶ΅͏ ࣾձͱٕज़

 24. γϡϝʔϧͷτʔΫϯ لݩલ8000೥

 25. ΢ϧΫݹ੿จࣈ ไೲ඼ͷ୆ா

 26. Ϡοϓౡ 1915-1945 ೔ຊ

 27. υΡʔϜζσΠϒοΫ 1086೥

 28. ۚݿͱ༬͔Γূ ࢴฎͷ࢝·Γ

 29. ѱ՟ர଄ ۚ༥ͷ࢝·Γ

 30. φϙϨΦϯͷઓඅௐୡ आۚͱུୣ

 31. ฏਗ਼੝ͱ૙મ 1118‐1181 ҆Ձͳௐୡͱେن໛Խ

 32. ࢈ۀֵ໋ͱ๰੷ٕज़ 1450೥~פྫྷԽ χϡʔτϯ ຽओԽʹΑΔن੍ೈԽ

 33. ଄ฎͱ͍͏ٕज़ ِࡳͱͷઓ͍

 34. ূ݊औҾॴ ʮ໿ଋʯΛചങ͢Δٕज़

 35. ిࢠূ݊औҾͱBot ࢢ৔ͱٕज़ͷڰ૝ۂ

 36. ΞϝϦΧͷதԝۜߦ ࡮Γա͗ https://www.google.com/url? sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uac t=8&ved=2ahUKEwigpIq7urzmAhXGdd 4KHTdbBmsQjhx6BAgBEAI&url=https% 3A%2F%2Fwebronza.asahi.com%2Fbu siness%2Farticles%2F2014040700001. html&psig=AOvVaw2IagEteA5LlxRl98E4 _fO_&ust=1576664270451564

 37. ೔ຊͷதԝۜߦ ࡮Γա͗

 38. δϯόϒΤͷ ϋΠύʔΠϯϑϨ ࢴฎͷՁ஋ͱ͸ʁ

 39. ࢭΊΒΕͳ͍ ྔͷܾ·͓ͬͨۚ ੈքதʹ͋ΔBitcoin Node

 40. ࢭΊΒΕͳ͍ܖ໿ Ethereum

 41. Φʔϓϯιʔεٕज़ ʮڧͯ͘χϡʔήʔϜʯͳ։ൃ

 42. ిؾΛചΓങ͍͢Δࢢ৔ ׭Ӧͱࢢ৔ͷ૊Έ߹Θͤ ۚ༥γεςϜͷ௠෗Խ

 43. ૬ख͕͍ͳͯ͘΋ ͓ۚΛआΓΔٕज़ ʮ͜ͷੈքʯ͕ܖ໿૬ख

 44. ͓ۚͱܖ໿ͷ Πϯλʔωοτ શ͘৽͍ࣾ͠ձͷϧʔϧ

 45. AIͱϒϩοΫνΣʔϯ ͷྖ౔૪͍ தࠃͱ෼ࢄࣾձΛݟΑ