Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DatabricksとSparkではじめる [ビッグデータETL処理/データ可視化] 実践入門 / Databricks and Spark with ETL and Visualization

DatabricksとSparkではじめる [ビッグデータETL処理/データ可視化] 実践入門 / Databricks and Spark with ETL and Visualization

DatabricksとSparkではじめる [ビッグデータETL処理/データ可視化] 実践入門

Masatoshi Shimada

January 19, 2019
Tweet

More Decks by Masatoshi Shimada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. %BUBCSJDLTͱ4QBSLͰ͸͡ΊΔ
  <Ϗοάσʔλ&5-ॲཧσʔλՄࢹԽ>
  ࣮ફೖ໳
  ౡాխ೥
  4DBMB෱Ԭ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  w ౡాխ೥!TNENUT
  w σʔλ΢ΣΞϋ΢εΞʔΩςΫτ
  4DBMBc1ZUIPOc(PMBOHc+BWBc%%%

  w גࣜձࣾΤϒϦʔॴଐ
  w %&-*4),*5$)&/σʔλ෼ੳܥશൠ୲౰
  ओʹ෼ੳج൫ɺ഑৴໘࠷దԽͳͲΛ୲౰

  View Slide

 3. ΞϓϦϦϦʔε
  μ΢ϯϩʔυɿສ
  Ϩγϐ਺ɿສ݅Ҏ্
  ݄ؒಈը࠶ੜ਺ɿԯສճҎ্
  "QQ4UPSF#&450'
  (PPHMF1MBZϕετΦϒ
  ೥ࠃ಺ΞϓϦμ΢ϯϩʔυୈ̏Ґ
  ʢ̍Ґ-*/&ɺ̎Ґ:BIPP+"1"/˞ඇήʔϜɹ"QQ"OOJFௐ΂ʣ
  ɾຖ೔৽ணϨγϐಈը͕഑৴͞ΕΔ
  ɹɾྉཧϨγϐಈըʢௐཧݙཱखॱʣ
  ɹɾ޿ࠂओλΠΞοϓಈը
  <13>%&-*4),*5$)&/ͷ঺հʢ͔ΜͨΜʹʣ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμʢ֓ཁʣ
  %&-*4),*5$)&/Ͱ͸ɺ
  σʔλ෼ੳͷجװٕज़ͷҰͭͱͯ͠4QBSLΛར༻͍ͯ͠·͢ɹ
  ຊ೔͸αϯϓϧίʔυΛަ͑ͯɺ
  %BUBCSJDLTͷ֓ཁͱ&5-ʹ͓͚Δ4QBSLͷ࣮૷ςΫχοΫɺ
  σʔλՄࢹԽʹ͍ͭͯղઆͤͯ͞௖͖·͢

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  w %BUBCSJDLTͷղઆίϯηϓτಋೖํ๏
  w 4QBSLʹΑΔ&5-ॲཧ
  w σʔλՄࢹԽ
  w ࢹௌҡ࣋཰ͷՄࢹԽ

  View Slide

 6. %BUBCSJDLTͷղઆ
  ίϯηϓτಋೖํ๏

  View Slide

 7. %BUBCSJDLT6OJpFE"OBMZUJDT1MBUGPSN

  View Slide

 8. %BUBCSJDLT6OJpFE"OBMZUJDT1MBUGPSN
  ɾ4QBSLΛ࣮ߦج൫ͱͨ͠σʔλ෼ੳϓϥοτϑΥʔϜ
  6OJpFE"OBMZUJDT1MBUGPSNΛ໨ࢦ͍ͯͯ͠࡞ΒΕ͍ͯΔ
  ɾ "84"[VSF
  ͷϢʔβΞΧ΢ϯτͰɺ71$࡞੒ͳͲॴఆͷΠϯετʔϧͰಋೖ
  ར༻ऀͷ "84"[VSF
  ΞΧ΢ϯτͰΫϥελ͕ىಈ͞ΕΔ
  ɾσʔλΤϯδχΞαΠΤϯςΟετ͸
  ɹ/PUFCPPLͰεΫϦϓτΛॻ͍ͯ։ൃ͢Δ
  4DBMB1ZUIPO34IFMM42-͕ར༻Մ
  &5-ॲཧ΋/PUFCPPLͰ࣮૷Մ

  View Slide

 9. %BUBCSJDLT؅ཧը໘ᶃ
  ɾ։ൃऀʢσʔλΤϯδχΞσʔλαΠΤϯςΟετʣ͸
  ɹ%BUBCSJDLT$MPVEͷ63-Λ։͖ɺ؅ཧը໘ʹ઀ଓͯ͠։ൃΛ࢝ΊΔ

  View Slide

 10. %BUBCSJDLT؅ཧը໘ᶄ
  ɾ։ൃऀຖʹׂΓ౰ͯΒΕͨ8PSLTQBDF্ͷɺ/PUFCPPLͰ։ൃΛ͢͢ΊΔ
  ɹ4DBMB1ZUIPO342-͕બ୒ՄೳʢͲΕΛબΜͰ΋૬ޓݺͼग़͠Ͱ͖Δʣ

  View Slide

 11. %BUBCSJDLT؅ཧը໘ᶅ
  ɾ4QBSLΫϥελͷΠϯελϯελΠϓઃఆը໘
  ɹΦʔτεέʔϧىಈΫϥελ $16(16
  4QBSLόʔδϣϯ౳͕ࢦఆՄೳ
  εϙοτೖࡳ
  ΠϯελϯελΠϓ
  ୆਺ׂ߹
  Φʔτεέʔϧઃఆ
  Φʔτλʔϛωʔτઃఆ

  View Slide

 12. Πϯϑϥߏ੒ྫʢ%&-*4),*5$)&/ͷ৔߹ʣ
  %BUBCSJDLT71$
  ΞϓϦέʔγϣϯ71$
  εέʔϥϒϧ
  71/PS*OUFSOFU
  71$ϐΞϦϯά઀ଓ
  4
  &MBTUJ
  $BDIF
  3%4 3FETIJGU
  %BUBCSJDLT
  $MPVE
  ʢ؅ཧը໘ʣ
  ىಈઃఆ
  /PUFCPPL

  View Slide

 13. ɾ/PUFCPPLΛ࡞੒ͯ͠ɺ4UFQCZ4UFQͰॲཧΛ࣮ߦ͢Δ
  ΠϯλϥΫςΟϒʢର࿩తʣʹίϚϯυ͕ஞ࣮࣍ߦ͞ΕΔ
  ɾίϚϯυؒͷσʔλ࿈ܞ͸ɺ4DBMBͷΠϯελϯε΍4QBSL42-Ͱߦ͏
  ɾ42-%4-ͳͲͰ్தஅ໘ͷσʔλΛ֬ೝ͠ͳ͕Β։ൃΛਐΊΔ
  /PUFCPPLʹΑΔ։ൃ
  5%4QBSL

  View Slide

 14. /PUFCPPL࣮ߦ%&.0

  View Slide

 15. 4QBSLʹΑΔ&5-ॲཧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 16. &5-ͱ͸
  &YUSBDU
  5SBOTGPSN
  -PBE
  σʔλநग़
  ܕม׵
  ӬଓԽ
  ʨ+40/^

  View Slide

 17. ͜ͷ෦෼ͷ࿩
  σʔλ΢ΣΞϋ΢εུ֓ਤ
  "1*αʔό
  ޿ࠂޮՌଌఆ
  Πϕϯτܭଌ
  ՄࢹԽ
  3&45"1*
  %8)

  View Slide

 18. w 'JSFCBTF"OBMZUJDT͸ແݶʹΠϕϯτϩάΛӬଓԽग़དྷ
  ͯศར͕ͩΫΤϦ͕ෳࡶԽ͢ΔͳͲͷ໰୊͕͋ͬͨ
  w 'JSFCBTFͷ#JH2VFSZ্ʹੜ੒͞ΕΔεΩʔϚ͸ΫΤϦ
  ͕ෳࡶԽ͠ΤϯδχΞҎ֎͸ΫΤϦΛॻ͘͜ͱ͕ࠔ೉
  w ೥݄຤ʹεΩʔϚ͕ߋ৽͞Ε͕ͨͦΕͰ΋೉͍͠
  w 6//&45จ͕େྔʹग़ݱ͢Δ෼ੳΫΤϦ͕ൃੜ͢Δ
  ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔

  View Slide

 19. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  XJUIMPH"4
  4&-&$5
  [email protected]
  QMBUGPSN

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@TUS

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@JOU

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ4FDPOET
  "4TFDPOET
  6/*[email protected]&$0/%4 5*.&45"[email protected]*$304 [email protected]


  "4UJNF
  '30.
  [email protected]@A"4EBUB
  8)&3&
  [email protected]

  CBTF"4
  4&-&$5
  $"4&
  8)&/QMBUGPSN*045)&/$"45 [email protected]@TUS"4
  */5

  &-4&[email protected]@JOU
  &/%"[email protected]
  TFDPOET
  '30.
  MPH

  R"4
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  CBTF
  8)&3&
  TFDPOET
  (3061#:


  4&-&$5
  DBTU [email protected]
  [email protected]
  SBUJOH
  '30.
  R
  ඵࢹௌ͞Εͨಈըͷ֤߹ܭճ਺Λऔಘ͍ͨ͠৔߹

  View Slide

 20. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  εΩʔϚఆ্ٛ͸ɺߦͰදݱ͞ΕΔ
  ໰୊͸3&$03%ܕͷ෼ղͰ
  6//&45ߏจ͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 21. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  4&-&$5'[email protected]
  3FDPSEܕ͕ωετ͞Ε͓ͯΓ
  ॎʹ௕͍Ϩίʔυ͕ग़ྗ͞ΕΔ
  Ωʔͷ਺͚ͩॎʹ৳ͼΔ
  ,74ͷߏ଄ͱྨࣅ

  View Slide

 22. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  ඵࢹௌ͞Εͨಈըͷ֤߹ܭճ਺Λऔಘ͍ͨ͠৔߹
  XJUIMPH"4
  4&-&$5
  [email protected]
  QMBUGPSN

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@TUS

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@JOU

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ4FDPOET
  "4TFDPOET
  6/*[email protected]&$0/%4 5*.&45"[email protected]*$304 [email protected]

  "4UJNF
  '30.
  [email protected]@A"4EBUB
  8)&3&
  [email protected]

  CBTF"4
  4&-&$5
  $"4&
  8)&/QMBUGPSN*045)&/$"45 [email protected]@TUS"4*/5

  &-4&[email protected]@JOU
  &/%"[email protected]
  TFDPOET
  '30.
  MPH

  R"4
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  CBTF
  8)&3&
  TFDPOET
  (3061#:


  4&-&$5
  DBTU [email protected]
  [email protected]
  SBUJOH
  '30.
  R
  ࣮ߦ݁Ռ
  [email protected]

  View Slide

 23. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  Կނ͜ͷΑ͏ʹ
  ௕͍ΫΤϦΛॻ͘ඞཁ͕͋Δͷ͔

  View Slide

 24. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  XJUIMPH"4
  4&-&$5
  [email protected]
  QMBUGPSN

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@TUS

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@JOU

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ4FDPOET
  "4TFDPOET
  6/*[email protected]&$0/%4 5*.&45"[email protected]*$304 [email protected]


  "4UJNF
  '30.
  [email protected]@A"4EBUB
  8)&3&
  [email protected]

  CBTF"4
  4&-&$5
  $"4&
  8)&/QMBUGPSN*045)&/$"45 [email protected]@TUS"4
  */5

  &-4&[email protected]@JOU
  &/%"[email protected]
  TFDPOET
  '30.
  MPH

  R"4
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  CBTF
  8)&3&
  TFDPOET
  (3061#:


  4&-&$5
  DBTU [email protected]
  [email protected]
  SBUJOH
  '30.
  R
  Ϩγϐ*%
  J04CJU୺຤͸ɺ4USJOHܕ
  ඵࢹௌ͞Εͨಈըͷ֤߹ܭճ਺Λऔಘ͍ͨ͠৔߹
  Ϩγϐ*%
  ͦΕҎ֎ͷ୺຤͸ɺ*/5ܕ

  View Slide

 25. XJUIMPH"4
  4&-&$5
  [email protected]
  QMBUGPSN

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@TUS

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@JOU

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ4FDPOET
  "4TFDPOET
  6/*[email protected]&$0/%4 5*.&45"[email protected]*$304 [email protected]


  "4UJNF
  '30.
  [email protected]@A"4EBUB
  8)&3&
  [email protected]

  ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  CBTF"4
  4&-&$5
  $"4&
  8)&/QMBUGPSN*045)&/$"45 [email protected]@TUS"4
  */5

  &-4&[email protected]@JOU
  &/%"[email protected]
  TFDPOET
  '30.
  MPH

  R"4
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  CBTF
  8)&3&
  TFDPOET
  (3061#:


  4&-&$5
  DBTU [email protected]
  [email protected]
  SBUJOH
  '30.
  R
  42-্Ͱ਺஋ܕʹม׵
  4USJOH*/5
  ඵࢹௌ͞Εͨಈըͷ֤߹ܭճ਺Λऔಘ͍ͨ͠৔߹

  View Slide

 26. ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  ͜ͷΑ͏ͳΫΤϦΛॻ͖ଓ͚Δࣄ͸ɺ
  ੜ࢈ੑʹ໰୊͕ग़Δࣄ͕༧૝͞Εͨ

  View Slide

 27. 4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  [email protected]
  8)&3&
  [email protected]

  "/%TFDPOET
  (3061#:

  4QBSLͰ&5-Λ͢Δ͜ͱͰؔ৺ࣄʹूதՄೳʹ
  w ܕม׵ෆཁ
  w ໊લม׵ෆཁ
  ඵࢹௌ͞Εͨಈըͷ֤߹ܭճ਺Λऔಘ͍ͨ͠৔߹
  ؔ৺ͷ෼཭

  View Slide

 28. 4QBSLʹΑΔ&5-ॲཧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 29. &5-ͱ͸
  &YUSBDU
  5SBOTGPSN
  -PBE
  σʔλநग़
  ܕม׵
  ӬଓԽ
  ʨ+40/^

  View Slide

 30. $ %
  " #
  '
  Ћ
  Ћ
  Ћ
  Ћ
  &
  " #
  $ % &
  '
  ܕม׵ʢ&5-ʣΠϝʔδਤ
  Ϩίʔυ

  ςʔϒϧ"
  ຌྫ
  ςʔϒϧ#
  ςʔϒϧ$
  #` #
  "730
  1MB[NB%#
  3FETIJGU

  View Slide

 31. ಉ͡ҙຯͰ΋໊લͱܕ͕ҟͳΔϨίʔυ͕ଘࡏ͢Δ
  04ຖͰҟͳΔ։ൃऀʹΑΔ࣮૷ϛεͳͲ͕ݪҼ
  όʔδϣϯΞοϓͰमਖ਼ͯ͠΋چόʔδϣϯͰ͸ͦͷ··ͱͳΔʜ
  [email protected]*%
  [email protected]*E
  [email protected]
  SFDJQF*E
  3FDJQF*E
  3FDJQF*%
  4USJOHܕ
  *OUܕ
  ʷ
  εωʔΫέʔε
  Ωϟϝϧέʔε
  ʁʁʁέʔε

  [email protected]
  *OUܕ
  &5-ͱ͸
  %BUB'SBNF
  [email protected]

  View Slide

 32. 1ZUIPOͰ"730ܗࣜͰ($4ʹμϯϓ͢Δ
  TQBSLCJHRVFSZ͸্ख͘ಈ͔ͳ͔ͬͨ
  EBUBCSJDLT͸1ZUIPOΛ௚઀ίʔϧͰ͖ͯศར
  &YUSBDUϑΣʔζ

  View Slide

 33. $ %
  " #
  '
  Ћ
  #
  "730
  WBMSFDPSETQBSLSFBE
  GPSNBU DPNEBUBCSJDLTTQBSLBWSP

  MPBE HTGPPBWSP

  DBDIF
  SFDPSEDSFBUF0S3FQMBDF5FNQ7JFX EBUB

  WBMEBUBTQBSLTRM
  4&-&$5
  [email protected] [email protected]
  "4SFDPSE

  '30.
  EBUB


  DBDIF
  4QBSL42-
  %BUB'SBNF
  '30.Ͱݺͼग़͠Մೳʹ
  &YUSBDUϑΣʔζ

  View Slide

 34. 5SBOTGPSNϑΣʔζ
  %BUB'SBNFͷߏ଄Λ+40/4USJOHʹม׵ͯ͠ɺ
  ɹߏ଄ղੳ͠ܕ৘ใಉఆΫϥεΛ࡞੒͢Δ
  Ͱ࡞੒ͨ͠ܕ৘ใಉఆΫϥεΛར༻ͯ͠ɺ
  ɹ'MBUUFOʢܕͱ໊ΛدͤΔʣࡁΈͷ+40/4USJOHΛ࡞Δ
  ͷ+40/4USJOHΛ4QBSL͕ඪ४Ͱ༻ҙ͍ͯ͠Δɺ
  +40/ϦʔμʔʹಡΈࠐ·ͤͯ%BUB'SBNFʹม׵͢Δ

  View Slide

 35. \
  [email protected]
  [email protected]\
  FMFNFOU<
  \
  LFZ6TFS*%
  WBMVF\
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  ^
  ^
  লུ
  >
  ^
  ^
  WBMEBUBTQBSLTRM
  4&-&$5
  [email protected] [email protected]
  "4SFDPSE

  '30.
  EBUB


  DBDIF
  4QBSL42-
  5SBOTGPSNϑΣʔζ
  +40/จࣈྻ

  View Slide

 36. \
  [email protected]
  [email protected]\
  FMFNFOU<
  \
  LFZ6TFS*%
  WBMVF\
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  ^
  ^
  লུ
  >
  ^
  ^
  ܕ৘ใ͕+40/ͷΩʔͰఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  *%ܥ͸TUSJOHͱJOU͕ࠞࡏ͢Δ
  ɹCJU04ʹىҼ͢Δॾࣄ৘
  +40/͸׬શʹܕ৘ใΛอ࣋Ͱ͖ͳ͍ҝɺ
  'JSFCBTF͸ΩʔͰϝλ৘ใΛอ͍࣋ͯ͠Δɻ
  ͜Ε͕42-ΛෳࡶԽ͢ΔཁҼɻ
  5SBOTGPSNϑΣʔζ

  View Slide

 37. View Slide

 38. \
  [email protected]
  [email protected]
  OBNFCBS
  ^
  5SBOTGPSNϑΣʔζ
  5SBOTGPSN
  Լهͷม׵Λ࣮ߦ͍ͯ͠Δ
  LFZͷ஋ 6TFS*%ʣΛεωʔΫέʔεԽͯ͠LFZԽ
  [email protected]ͷ஋Λ*OUԽͯ͠WBMVFԽ
  5SBOTGPSN
  \
  [email protected]
  [email protected]\
  FMFNFOU<
  \
  LFZ6TFS*%
  WBMVF\
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  ^
  ^
  লུ
  >
  ^
  ^
  'MBUUFO+40/

  View Slide

 39. \
  [email protected]
  [email protected]
  OBNFCBS
  ^
  5SBOTGPSNϑΣʔζ
  'MBUUFO+40/
  [email protected]
  [email protected]
  OBNF4USJOH
  4USVDU5ZQF
  %BUB'SBNF
  [email protected] [email protected] OBNF
  GPP CBS

  View Slide

 40. 5SBOTGPSNϑΣʔζ
  [email protected]
  WBMVEG5ZQF1BSTFS 4USJOH4FR<5ZQF%FUFDUPS>

  KTPO4USJOH4USJOH
  \
  5ZQF1BSTFS KTPO4USJOH
  ղੳϩδοΫͷ࣮ଶ
  ^
  TRM$POUFYUVEGSFHJTUFS [email protected] VEG5ZQF1BSTFS

  DBTFDMBTT5ZQF%FUFDUPS [email protected]
  OPSNBMJ[[email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]@QSJPSJUZ4USJOH

  4QBSL42- 6%'

  ܕ৘ใಉఆΫϥεͷ࡞੒
  4QBSL42-ͷ6%'Λར༻͢Δ
  ߏ଄ղੳ࣌ʹΩʔͷ໊લέʔεܕ৘ใΛղੳ͢Δ
  1BSTFS಺෦Ͱ͸$JSDFΛར༻ͯ͠ม׵Λߦ͍ͬͯΔ
  ίʔυ͸ൈਮ

  View Slide

 41. 5SBOTGPSNϑΣʔζ
  WBMEFUFDUPS4FR<5ZQF%FUFDUPS>TQBSLTRM
  8*5)B"4
  4&-&$5
  [email protected] QBSBNT
  "4DPM
  [email protected]
  '30.
  EBUB


  C"4
  4&-&$5
  FYQMPEF
  [email protected] DPM


  "4DPM
  '30.
  B

  4&-&$5DPM'30.C  BT<5ZQF%FUFDUPS>
  DPMMFDU

  4QBSL42-
  4QBSL42-ͰܕσʔλΛऔಘ͢Δ
  +40/4USJOHԽ
  ܕͷੜ੒
  4DBMBͷܕʹม׵

  View Slide

 42. 5SBOTGPSNϑΣʔζ
  [email protected]
  WBMEFUFDUPS4FR<5ZQF%FUFDUPS>ུ
  WBMFWFOU1BSTFS 4USJOH4USJOH
  KTPO4USJOH4USJOH
  \
  ύʔαʔͷ࣮૷
  &WFOU1BSTFS KTPO4USJOH 5ZQF%FUFDUPST EFUFDUPS


  ^
  TRM$POUFYUVEGSFHJTUFS [email protected] FWFOU1BSTFS

  +40/4USJOHΛ'MBUUFOʢܕͱ໊ΛدͤΔʣ͢Δ
  ࣄલʹੜ੒ͨ͠ΠϯελϯεΛ6%'ʹ༩͑Δࣄ͕Մೳ
  6%'Λ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ΋Մೳ
  WBMSFDPSETQBSLTRM
  [email protected] [email protected] QBSBNT

  BTSFDPSEGSPNEBUB


  ίʔυ͸ൈਮ

  View Slide

 43. +40/4USJOHΛ'MBUUFOʢܕͱ໊ΛدͤΔʣ͢Δ
  5SBOTGPSNϑΣʔζ
  \
  [email protected]
  [email protected]
  OBNFCBS
  ^
  \
  [email protected]
  [email protected]\
  FMFNFOU<
  \
  LFZ6TFS*%
  WBMVF\
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  ^
  ^
  লུ
  >
  ^
  ^
  5SBOTGPSN
  ͜ͷ࣌఺Ͱ͸4USJOHͷͨΊɺ
  ͦͷ··ΫΤϦ͕࣮ߦͰ͖ͳ͍
  ྻ໊SFDPSEɿ4USJOHܕ

  View Slide

 44. +40/4USJOHΛ%BUB'SBNFʹม׵͢Δ
  +40/4USJOH%BUB'SBNFͰΫΤϦՄೳʹ
  5SBOTGPSNϑΣʔζ
  WBMEBUB4FU%BUB4FU<4USJOH>SFDPSE
  SEE
  NBQ @HFU4USJOH


  UP%4
  +40/ͷ%BUB4FU͔Β%BUB'SBNFʹม׵
  WBMTUSVDUFE+TPO%BUB'SBNF
  TRM$POUFYUSFBEKTPO EBUB4FU

  TUSVDUFE+TPODSFBUF0S3FQMBDF5FNQ7JFX SFDPSET

  WBMSFHJTUFS%BUBTQBSLTRM
  TFMFDUOBNF [email protected] [email protected]


  [email protected] [email protected] OBNF
  GPP CBS
  %BUB'SBNF
  3%%%BUB4FU%BUB'SBNF

  View Slide

 45. -PBEϑΣʔζ
  WBMSFHJTUFS%BUBTQBSLTRM
  TFMFDUOBNF [email protected] [email protected]


  SFHJTUFS%BUB
  XSJUF
  GPSNBU DPNEBUBCSJDLTTQBSLSFETIJGU

  PQUJPO VSM KECD6SM

  PQUJPO UFNQEJS UFNQ%JS

  PQUJPO ECUBCMF SFETIJGU5BCMF

  PQUJPO [email protected]@SPMF BSOBXTJBNGPPSPMFCBS

  TBWF

  3FETIJGU

  View Slide

 46. -PBEϑΣʔζ
  [email protected]
  SFHJTUFS%BUBJOTFSU*OUP5% GPPCBS

  "SN5SFBTVSF%BUB
  IUUQTUXJUUFSDPNUBSPMFPTUBUVTFT

  5SFBTVSF%BUB͸4DIFNB0O3FBEͷҝɺ
  8SJUF࣌ʹεΩʔϚΛҙࣝ͢Δඞཁ͕ແ͘ѻ͍΍͍͢ɻ

  View Slide

 47. XJUIMPH"4
  4&-&$5
  [email protected]
  QMBUGPSN

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@TUS

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ3FDJQF*%
  "[email protected]@JOU

  4&-&$5
  [email protected]
  '30.
  6//&45 [email protected]

  8)&3&
  LFZ4FDPOET
  "4TFDPOET
  6/*[email protected]&$0/%4 5*.&45"[email protected]*$304 [email protected]

  "4UJNF
  '30.
  [email protected]@A"4EBUB
  8)&3&
  [email protected]

  CBTF"4
  4&-&$5
  $"4&
  8)&/QMBUGPSN*045)&/$"45 [email protected]@TUS"4*/5

  &-4&[email protected]@JOU
  &/%"[email protected]
  TFDPOET
  '30.
  MPH

  R"4
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  CBTF
  8)&3&
  TFDPOET
  (3061#:


  4&-&$5
  DBTU [email protected]
  [email protected]
  SBUJOH
  '30.
  R
  ࣮ߦ̨̡̦ͷൺֱ
  4&-&$5
  [email protected]
  DPVOU
  BTSBUJOH
  '30.
  [email protected]
  8)&3&
  [email protected]
  "/%TFDPOET
  (3061#:


  ߦߦ
  #2Ͱ΋୹͘͢Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͢ʢ೦ͷͨΊʣ

  View Slide

 48. σʔλՄࢹԽ

  View Slide

 49. ࢹௌҡ࣋཰
  ։࢝
  ಈը͸ඵ਺͕͢͢ΉຖʹɺϢʔβ͕ٻΊΔ಺༰Ͱ͸ແ͍৔߹ʹɺ
  Ϣʔβ͸ࢹௌΛ΍Ίͯ཭୤͢Δ܏޲͕͋Δɻ
  ͜ΕΛՄࢹԽͨ͠άϥϑΛࢹௌҡ࣋཰ͱ͍͏ɻʢҎԼͷಈը͸೚ҙʣ
  ӈʹߦ͘΄ͲɺࢹௌϢʔβ਺͕ݮ͍ͬͯ͘

  View Slide

 50. ࢹௌҡ࣋཰
  ։࢝
  ӈʹߦ͘΄Ͳɺ࢒ଘࢹௌϢʔβ͕ݮ͍ͬͯ͘

  View Slide

 51. &YUSBDU
  લষͰ&5-ͰӬଓԽͨ͠
  5%͔ΒUETQBSLΛར༻ͯ͠
  1SFTUPʢ42-ʣͰ&YUSBDU
  σʔλՄࢹԽ

  View Slide

 52. σʔλՄࢹԽ
  ਺஋͔Βάϥϑʹͯ͠ϓϩοτ
  %BUBCSJDLTͷػೳ
  7JFXԽ
  ܭࢉ్தஅ໘ͷՄࢹԽ
  ओʹσόοάͰ໾ʹཱͭ

  View Slide

 53. 7JFXԽ

  View Slide

 54. ࢹௌҡ࣋཰
  ͜ͷಈըͰ͸લޙͰɺ
  ࢹௌ਺ҡ͍࣋ͯ͠ΔϢʔβ͕ଟ͍͜ͱ͕෼͔Δ
  ʢલޙͰ܏͖͕ͳͩΒ͔ʹͳΔʣ

  View Slide

 55. มԽ཰ͷࠩ෼
  ಈըईͷ໿લޙ͔ΒϢʔβ͕཭୤͍ͯ͠ͳ͍
  ͭ·ΓईͷΛ௒͑ͨϢʔβʹ͸ɺ
  ͜ͷಈը΁ͷڵຯؔ৺͕ڧ͔ͬͨͱ൑அͰ͖Δ

  View Slide

 56. ·ͱΊ

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  w σʔλͷՄࢹԽ͸ɺ
  σʔλऔΓग़࣌͠ͷ42-Λ؆ܿʹ͢Δࣄ͕ॏཁ
  ͦͷͨΊʹ͸ɺࣄલॲཧͰ&5-͢Δඞཁ͕͋Δ
  ౎߹ͷྑ͍ܕʹม׵͠ɺ؆ܿʹऔΓग़ͤΔू໿ʹม׵͓ͯ͘͠
  w 4QBSLʹΑΔ&5-Ͱ͸4DBMBʹΑΔॊೈͳίʔυ͕༗༻
  5SBOTGPSNϑΣʔζͰ$JSDFΛར༻͢Δͱ؆୯ͩͬͨ

  w %BUBCSJDLTͷ৔߹͸4QBSLࣗମΛ༨Γҙࣝ͠ͳ͍ͰࡁΈɺ
  /PUFCPPLͷֶशίετ͕௿͘ಋೖ͠΍͍͢ͷͰ͓͢͢Ί

  View Slide

 58. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide