Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

型なし言語のための型

 型なし言語のための型

富山Ruby会議01

Soutaro Matsumoto

November 03, 2019
Tweet

More Decks by Soutaro Matsumoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  দຊफଠ࿠

  !TPVUBSP

  View full-size slide

 2. Ruby3ͷܕݕࠪ
  • RubyϓϩάϥϜͷࣜͷܕΛ࣮ߦͤͣʹ൑ఆ͠ɺ։ൃͷମݧΛվળ͢Δ

  • ύϑΥʔϚϯε͸໨తͰ͸ͳ͍
  conf = Conference.find_by!(name: "෋ࢁRubyձٞ", volume: 1)
  conf.talks.each do |talk|
  puts talk.speaker.email
  end

  View full-size slide

 3. Ruby3ͷܕݕࠪ
  • RubyϓϩάϥϜͷࣜͷܕΛ࣮ߦͤͣʹ൑ఆ͠ɺ։ൃͷମݧΛվળ͢Δ

  • ύϑΥʔϚϯε͸໨తͰ͸ͳ͍
  conf = Conference.find_by!(name: "෋ࢁRubyձٞ", volume: 1)
  conf.talks.each do |talk|
  puts talk.speaker.email
  end
  ::Conference

  View full-size slide

 4. Ruby3ͷܕݕࠪ
  • RubyϓϩάϥϜͷࣜͷܕΛ࣮ߦͤͣʹ൑ఆ͠ɺ։ൃͷମݧΛվળ͢Δ

  • ύϑΥʔϚϯε͸໨తͰ͸ͳ͍
  conf = Conference.find_by!(name: "෋ࢁRubyձٞ", volume: 1)
  conf.talks.each do |talk|
  puts talk.speaker.email
  end
  ::Conference
  () { (::Talk) -> void } -> self

  View full-size slide

 5. Ruby3ͷܕݕࠪ
  • RubyϓϩάϥϜͷࣜͷܕΛ࣮ߦͤͣʹ൑ఆ͠ɺ։ൃͷମݧΛվળ͢Δ

  • ύϑΥʔϚϯε͸໨తͰ͸ͳ͍
  conf = Conference.find_by!(name: "෋ࢁRubyձٞ", volume: 1)
  conf.talks.each do |talk|
  puts talk.speaker.email
  end
  ::String
  ::Conference
  () { (::Talk) -> void } -> self

  View full-size slide

 6. ૬ؔਤ
  type-profiler
  Steep
  Sorbet
  RDL
  RBS (stdlib types)
  Level 1 ܕݕࠪ
  Level 2 ܕݕࠪ
  Type signature language

  View full-size slide

 7. ૬ؔਤ
  type-profiler
  Steep
  Sorbet
  RDL
  RBS (stdlib types)
  Level 1 ܕݕࠪ
  Level 2 ܕݕࠪ
  Type signature language
  ࢖༻
  ࢖༻

  View full-size slide

 8. ૬ؔਤ
  type-profiler
  Steep
  Sorbet
  RDL
  RBS (stdlib types)
  Level 1 ܕݕࠪ
  Level 2 ܕݕࠪ
  Type signature language
  ࢖༻
  ࢖༻
  Ruby3ʹಉࠝ ޷͖ͳ΋ͷΛΠϯετʔϧ

  View full-size slide

 9. 3#4SVCZTJHOBUVSF
  w 3#4ΛಡΜͰɺΫϥεఆٛͷ৘ใΛॲཧ͢ΔϥΠϒϥϦ
  w ৄ͘͠͸དྷिͷ3VCZ)BDL$IBMMFOHF)PMJEBZͰ

  IUUQTSIDDPOOQBTTDPNFWFOU
  class Set[A]
  def initialize: (_Each[A, untyped]) -> void
  | () -> void
  def intersection: (_Each[A, untyped]) -> self
  ...
  end

  View full-size slide

 10. Ξ΢τϥΠϯ
  w 3VCZͷ࿩
  w ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  w 5ZQF4DSJQUͱ࠷ۙͷྲྀΕ
  w 3VCZͷͨΊͷܕ

  View full-size slide

 11. ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  w ܕ
  w ίϯύΠϧ࣌ʹ൑໌͢Δࣜͷଐੑ
  w ͋ΔछͷޡΓΛݕग़Ͱ͖Δʢܕݕࠪʣ
  w ܕͳ͠ݴޠ
  w ίϯύΠϧ࣌ʹܕݕࠪ͞Εͳ͍ݴޠʢ㲈ಈతܕ෇͚ݴޠʣ
  w 3VCZͱ͔

  View full-size slide

 12. ίʔυฤू
  ίϯύΠϧ
  ࣮ߦ
  ܕݕࠪ
  ίʔυฤू
  ίϯύΠϧ
  ࣮ߦ
  ܕݕࠪ

  View full-size slide

 13. class Person
  def name
  @name
  end
  def name=(value)
  @name = value
  end
  end
  if rand(10) < 5
  person = Person.new
  person.nme = "Soutaro Matsumoto" # NoMethodError
  end
  w ܕݕࠪʹΑͬͯɺ໢ཏతʹʢJGͷத΋ʣݕࠪ͞Εͯɺ࣮
  ߦલʹ໰୊͕ݕग़͞ΕΔʢίϯύΠϧ࣌ʣ
  w ܕݕࠪ͠ͳ͍৔߹ʹ͸ɺϓϩάϥϜͷ࣮ߦঢ়گʹΑͬ
  ͯ͸ɺ໰୊͕ݟ͔ͭΒͳ͍ʢ࣮ߦ࣌ʣ

  View full-size slide

 14. ܕݕࠪͷಘࣦ
  w ໰୊͕ࣄલʹݕग़Ͱ͖Δ
  w ໢ཏతͳݕࠪʢ࣮ߦͷύεʹґଘ͠ͳ͍ʣ
  w ॻ͚ΔϓϩάϥϜʹ੍ݶ͕ՃΘΔ
  w ࣮ࡍʹ͸࣮ߦ͞Εͳ͍ύεʹ͍ͭͯ΋ݕࠪ͞Εͯ͠·͏

  View full-size slide

 15. 4DIFNF 4.- )BTLFMM
  +BWB 3VCZ +BWB4DSJQU 1)1
  1ZUIPO
  5ZQF4DSJQU
  4XJGU

  View full-size slide

 16. 4DIFNF 4.- )BTLFMM
  +BWB 3VCZ +BWB4DSJQU 1)1
  1ZUIPO
  5ZQF4DSJQU
  4XJGU
  ܕਪ࿦
  4PGU5ZQJOH
  (FOFSJDT '+

  (SBEVBM5ZQJOH

  View full-size slide

 17. 4DIFNF 4.- )BTLFMM
  +BWB 3VCZ +BWB4DSJQU 1)1
  1ZUIPO
  5ZQF4DSJQU
  4XJGU
  ܕਪ࿦
  4PGU5ZQJOH
  (FOFSJDT '+

  (SBEVBM5ZQJOH

  View full-size slide

 18. 4DIFNF 4.- )BTLFMM
  +BWB 3VCZ +BWB4DSJQU 1)1
  1ZUIPO
  5ZQF4DSJQU
  4XJGU
  ܕਪ࿦
  4PGU5ZQJOH
  (FOFSJDT '+

  (SBEVBM5ZQJOH

  View full-size slide

 19. .-ͷܕਪ࿦
  w ʮ࠙੾ஸೡʹશ෦ͷࣜʹܕΛॻ͔ͳͯ͘΋ྑ͍ʯͱ͍͏ൃݟ
  w ύϥϝʔλଟ૬ʢେମ(FOFSJDTͷ͜ͱʣ
  # let rec map f xs = match xs with
  [] -> []
  | x::xs -> f x :: map f xs;;
  val map : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list =

  View full-size slide

 20. 4PGU5ZQJOH
  w ܕͳ͠ͷݴޠʹ΋ܕΛ෇͚͍ͨ
  w ܕ͕͍ͭͨ෦෼͸Τϥʔ͕ݕग़Ͱ͖Δ
  w Θ͔Βͳ͍΋ͷ͸࣮ߦ࣌ʹݕࠪ͢Δ
  w ಈ͘ϓϩάϥϜ͸Ͱ͖Δ͚ͩͦͷ··ܕݕࠪΛ௨͍ͨ͠
  w ܕ஫ऍ͸ઈରॻ͖ͨ͘ͳ͍

  View full-size slide

 21. 6OJPOUZQFT
  def f(x)
  if x
  1
  else
  "2"
  end
  end

  View full-size slide

 22. 6OJPOUZQFT
  def f(x)
  if x
  1
  else
  "2"
  end
  end
  (bool) -> (Integer | String)

  View full-size slide

 23. 'MPXTFOTJUJWF5ZQJOH
  def g(n)
  n.abs # NoMethodError
  n.bytes # n: Integer | String
  case n
  when Integer
  n.abs # n: Integer
  when String
  n.bytes # n: String
  end
  end
  (Integer | String) -> Integer

  View full-size slide

 24. 4PGU5ZQJOH
  w 4DIFNFϓϩάϥϜͷܕ෇͚ʹඞཁͳ΋ͷ͕Θ͔ͬͨ
  w 6OJPOUZQFT 'MPXTFOTJUJWFUZQJOH
  w ࣮૷
  w .-ͷܕਪ࿦ʹجͮ͘΋ͷ
  w ϑϩʔղੳ͢Δ΋ͷ

  View full-size slide

 25. ΋ͬͱۙ୅తͳݴޠͰ͸ʁ
  w +BWB4DSJQUͱ͔3VCZͱ͔< >
  w ΦϒδΣΫτʹର͢Δଟ૬ੑ BLBμοΫλΠϐϯά

  w ʮ͋Δϝιου͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔ೚ҙͷΫϥεʯΈ͍ͨͳܕ
  def add(x, y)
  x + y
  end
  def add: [A, B] ({ +: (A) -> B }, A) -> B

  View full-size slide

 26. 3VCZͰࢼͨ͠ͱ͜Ζ
  w ΍ͬͺΓݫ͍͠
  w .-ͷܕਪ࿦Ͱ͸ॲཧͰ͖ͳ͍ఆ͕ٛͰͯ͘Δ "SSBZNBQ

  w Ϋϥεఆ໋͕ٛྩతʹมΘ͍ͬͯ͘ͷ͕ݫ͍͠ʢϝλϓϩάϥϛϯάʣ
  w ͦ΋ͦ΋յΕ͍ͯΔఆ͕ٛͨ͘͞Μ͋Δ
  w "SSBZTFMFDUWT0CKFDUTFMFDU
  w )BTIΛฦ͢IBTIΛఆٛͨ͜͠ͱ͕ͳ͍ਓ

  View full-size slide

 27. "SSBZJTB0CKFDU
  w 0CKFDUʹରͯ͠ಈ͘ϓϩάϥϜ͸"SSBZʹରͯ͠΋ಈ͘ʁʁ
  class Object
  def use_select
  select [STDIN], [], []
  end
  end
  "".use_select # OK
  [1,2,3].use_select # ????

  View full-size slide

 28. 4PGU5ZQJOH͔ΒಘΒΕͨ஌ݟ
  w ࿦จͰ͸੒ޭ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δ͕࣮༻Ϩϕϧͷ΋ͷ͸ͳ͍
  w ඞཁͦ͏ͳܕγεςϜͷػೳ͸Θ͔͖ͬͯͨ
  w Ή͠ΖܕΛॻ͍ͨํ͕ྑ͍ͷͰ͸ʁʁ
  w ϓϩάϥϚͷҙਤΛܕͰදݱ͢Δ
  w ҙਤͱҰக͠ͳ͍ίʔυΛݕग़͢Δ

  View full-size slide

 29. (SBEVBM5ZQJOH
  w ઴ਐతܕ෇͚
  w ܕͳ͠ͷίʔυͱܕ͖ͭͷίʔυΛࠞͥΔ
  w ͩΜͩΜܕΛ෇͚͍ͯ͘
  w ܕ͸ॻ͘

  View full-size slide

 30. ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  w ͦΕͳΓʹڧྗͳܕγεςϜ
  w 6OJPOUZQFT qPXTFOTJUJWFUZQJOH HFOFSJDT
  w μοΫλΠϐϯά
  w ߏ଄త෦෼ܕ
  w Ϋϥεͷܧঝؔ܎Λ͋ͱͰมߋͰ͖Δ࢓૊Έ )BTLFMM 4XJGU $

  w (SBEVBM5ZQJOH

  View full-size slide

 31. Ξ΢τϥΠϯ
  w 3VCZͷ࿩
  w ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  w 5ZQF4DSJQUͱ࠷ۙͷྲྀΕ
  w 3VCZͷͨΊͷܕ

  View full-size slide

 32. ࠷ۙͷྲྀߦ
  w ܕ͖ͭͷํݴ
  w 5ZQF4DSJQU 5ZQFE4DIFNF
  w ܕ஫ऍͷαϙʔτ
  w 1ZUIPO 1)1

  View full-size slide

 33. 5ZQF4DSJQU
  w ೥ݱࡏͰҰ൪উ͍ͬͯΔܕ͖ͭํݴ
  w λʔήοτݴޠ͸+4ʢϥϯλΠϜ΋+4ʣ
  class Drawer {
  contents: ClothingType[] = [];
  add(object: ClothingType) {
  this.contents.push(object);
  }
  }
  interface Sock { color: string }
  interface TShirt { size: "s" | "m" | "l" }
  const drawer: Drawer = new Drawer()
  drawer.push({ color: "white" })
  drawer.push({ size: "s" })

  View full-size slide

 34. 5ZQF4DSJQUͷ͍͢͝ͱ͜Ζ
  w ܕͳ͠ݴޠʹܕΛ෇͚Δਓྨͷເ͕׎ͬͨ
  w ΈΜͳܕΛॻ͍͍ͯΔͷ͕͍͢͝
  w ߏ଄తͳܕ͚ͩͰͳΜͱ͔ͳͬͯΔͷ͕͍͢͝
  w 6OJPOUZQFTͱ͔qPXTFOTJUJWFUZQFTͱ͔MPHJDBMUZQFTͱ͔͠Εͬͱ
  ೖͬͯΔͷ͕͍͢͝
  w ϥϯλΠϜͱͷ੍໿Λ৐Γӽ͑ͯಈ͍ͯΔͷ͕͍͢͝

  View full-size slide

 35. ܕ͸ॻ͔ͳͯ͘͸͍͚ͳ͍
  w ΑͬΆͲࣗ໌ͳ΋ͷҎ֎͸ॻ͘
  w ϥΠϒϥϦͷܕ͸EFpOJUFMZUZQFEʹू·͍ͬͯΔ
  const numbers: number[] = [1,2,3]
  numbers.map(x => x.toString())

  View full-size slide

 36. ߏ଄తͳܕ
  w Ϋϥεͷܧঝؔ܎Ͱ͸ͳ͘ɺϝιουͷू߹Ͱ෦෼ܕؔ܎Λ൑ఆ͢Δ
  w ߏ଄తͳܕ͚ͩͱ͍͏ͷ͸௝͍͠
  w ໰୊͸͋Δ
  interface ForEach {
  forEach: (fun: (a: A) => void) => void
  }
  const x: ForEach = [1,2,3]

  View full-size slide

 37. ͨ·ͨ·ಉ͡ߏ଄͕͋ͬͨΒʁ
  w 5γϟπͱζϘϯ͕۠ผͰ͖ͳ͘ͳΔ
  w #SBOEFEUZQFͰରԠ͢Δ
  interface TShirt {
  size: "s" | "m" | "l";
  }
  interface Pants {
  size: "s" | "m" | "l";
  }

  View full-size slide

 38. ͨ·ͨ·ಉ͡ߏ଄͕͋ͬͨΒʁ
  w 5γϟπͱζϘϯ͕۠ผͰ͖ͳ͘ͳΔ
  w #SBOEFEUZQFͰରԠ͢Δ
  interface TShirt {
  size: "s" | "m" | "l";
  }
  interface Pants {
  size: "s" | "m" | "l";
  }
  interface TShirt {
  type: "tshirt"
  size: "s" | "m" | "l";
  }
  interface Pants {
  type: "pants"
  size: "s" | "m" | "l";
  }

  View full-size slide

 39. 6OJPO5ZQFT'MPXTFOTJUJWF5ZQJOH
  w OVMMVOEFpOFEͱ͏·͘΍ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  const x: string | undefined = ...
  // Object is possibly 'undefined'.
  x.toUpperCase()
  if (x) {
  x.toUpperCase()
  }

  View full-size slide

 40. ϥϯλΠϜͷ੍໿
  w +4ͷϥϯλΠϜʹͰ͖ͳ͍͜ͱ͸54Ͱ΋Ͱ͖ͳ͍
  w ʮ͋Δ஋͕ΠϯλʔϑΣʔεʹద߹͍ͯ͠Δ͔ݕ͍ࠪͨ͠ʯ
  w Ϣʔβʔ͕ࣗ෼ͷ੹೚Ͱݕূ͢Δ -PHJDBMUZQFT

  • function isPants(object: any): object is Pants {

  return object.type == "pants"

  }

  View full-size slide

 41. ஌ݟ
  w ਓؒ͸ܕΛॻ͘
  w ʢܕΛॻ͖ͨ͘ͳ͍ਓ͸5ZQF4DSJQUΛ࢖Θͳ͍ͷͰ؍ଌͰ͖ͳ͍ʣ
  w େମ+BWB4DSJQUͷίʔυʹܕ͕ͭ͘
  w 6OJPOUZQFTͱ͔qPXTFOTJUJWFUZQJOHͱ͔͕ॏཁ
  w ߏ଄త෦෼ܕ΋ಈ͘
  w ϥϯλΠϜͷ੍ݶΛ৐Γӽ͑ΔͨΊ޻෉ JTܕ

  View full-size slide

 42. 1ZUIPO
  1)1
  w ϝιουͷܕΛॻ͘ه๏͕ಋೖ͞Εͨ
  w ܕݕࠪ͸࣮ߦ࣌
  w ϝιουݺͼग़͠ͷͱ͖ʹܕݕࠪ͢Δ
  w ੩తͳܕݕࠪث΋։ൃ͞Ε͍ͯΔ
  function sum(int $a, int $b) {
  return $a + $b;
  }

  View full-size slide

 43. Ξ΢τϥΠϯ
  w 3VCZͷ࿩
  w ܕͳ͠ݴޠͷͨΊͷܕ
  w 5ZQF4DSJQUͱ࠷ۙͷྲྀΕ
  w 3VCZͷͨΊͷܕ

  View full-size slide

 44. 3VCZͷͨΊͷܕ
  w 4PGUUZQJOHͷ஌ݟˠਪ࿦ΛؤுΔͷ͸௅ઓతʢ!NBNFʣ
  w 5ZQF4DSJQUͷ஌ݟ
  w ਓྨ͸ܕΛॻ͘
  w ͦΕͳΓʹڧྗͳܕγεςϜ͕͋Ε͹্ख͘΍Εͦ͏
  w 1ZUIPO 1)1ͷ஌ݟ
  w ܕ஫ऍ͸ܾΊͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  w ܕݕࠪث͸ผπʔϧʹ͢Δ

  View full-size slide

 45. ܕ஫ऍͷه๏ 3#4

  w গͳ͘ͱ΋ϥΠϒϥϦͷܕΛॻ͘ํ๏͕ඞཁ
  w ܕݕࠪπʔϧ͕ͦΕͧΕʹ༻ҙ͢Δͷ͸͔ͳΓݫ͍͠
  w ϥϯλΠϜͷݕ͕ࠪͰ͖Δ͚ͩͰ΋ͦΕͳΓʹخ͍͠Ͱ͸ʁ
  w ιʔείʔυʹຒΊࠐΉߏจ͸࠾༻͠ͳ͍

  View full-size slide

 46. ૊ΈࠐΈͷܕ஫ऍߏจʢෆ࠾༻ʣ
  class Box
  extend T::Sig
  extend T::Generic
  Elem = type_member
  sig {returns(Elem)}
  # @type var box: Box[Integer]
  box = Box.new
  box.x = "hello"
  &NCFEEFE%4- 4PSCFU

  $PNNFOUT 4UFFQ

  class Box [A]
  def value: A; ...; end
  def value=(value: A): A; ...; end
  end
  a: Box[Integer] = Box.new

  View full-size slide

 47. ͦΕͳΓʹϦονͳܕ
  w λϓϧɺϨίʔυ

  [Integer, Symbol]
  w Ϧςϥϧܕ

  1, "hello", :world
  w 6OJPOUZQFT

  Integer | String
  w 0QUJPOBMUZQFTɺ(FOFSJDTʜ

  Array[String]?
  w յΕ͍ͯΔ΋ͷ͸JODPNQBUJCMF

  incompatible

  def select: [A] () { (Elem) -> A

  View full-size slide

 48. μοΫλΠϐϯά
  w JOUFSGBDFΛఆٛͯ͠ɺཁٻ͞ΕΔϝιουͷू߹Λॻ͘
  w ϝιου͕͋Δ͔ͳ͍͔Ͱݕࠪ͞ΕΔ
  interface _Push
  def <<: (String) -> void
  end
  def foo: (_Push) -> void
  def foo(a)
  a << "hello"
  end
  foo []
  foo ""
  foo 3 # Τϥʔ

  View full-size slide

 49. ࣮ߦ࣌ݕ͚ࠪͩͰ΋
  w γάωνϟΛॻ͍ͨΒɺϢχοτςετͰςετ͢Δํ๏Λఏڙ
  w ϝιουݺͼग़͠ͷલޙʹܕݕࠪΛૠೖ
  w IUUQTSIDDPOOQBTTDPNFWFOU
  $ RBS_TEST_TARGET='Goodcheck::*' \
  RBS_TEST_RAISE=true \
  RUBYOPT='-rbundler/setup -rruby/signature/test/setup' \
  RBS_TEST_OPT='-rset -rpathname -Isig' \

  bundle exec rake test

  View full-size slide

 50. IUUQTHJUIVCDPNTJEFSHPPEDIFDLUSFFSCT

  View full-size slide

 51. ·ͱΊ
  w 4PGUUZQJOHΈ͍ͨʹਪ࿦ΛؤுΔͷ͸߹ཧతͰ͸ͳ͍
  w ܕΛॻ͔ͳ͍ͷ͸ݫ͍͠
  w ਓؒ͸ܕΛॻ͘ʢ͜͜೥ͰಘΒΕͨ஌ݟʣ
  w 3VCZͷͨΊͷܕ
  w ΘΓͱϦονͳܕ(FOFSJDTɺ6OJPOUZQFTɺ'MPXTFOTJUJWFUZQJOH
  w μοΫλΠϐϯά͸ؤுΔʢߏ଄త෦෼ܕʣ

  View full-size slide

 52. w <$BSUXSJHIU >3$BSUXSJHIUBOE.'BHBO4PGUUZQJOH
  w <.BUTVNPUP >4.BUTVNPUPBOE:.JOBNJEF5ZQF*OGFSFODFGPS3VCZ
  1SPHSBNTCBTFEPO1PMZNPSQIJD3FDPSE5ZQFT
  w <+FOTFO >4)+FOTFOBOE".”MMFSBOE15IJFNBOO 5ZQF"OBMZTJTGPS
  +BWB4DSJQU
  w <4JFL >+4JFLBOE85BIB (SBEVBM5ZQJOHGPS0CKFDUT
  w <)PDITUBEU >45)PDITUBEU 5ZQFE4DIFNF'SPN4DSJQUTUP1SPHSBNT
  w

  View full-size slide