Introduction to Information Architecture (Hebrew)

785846e0b50e3227f431edd1bd359e58?s=47 Guy Haviv
January 14, 2020

Introduction to Information Architecture (Hebrew)

A cheeky short & sweet introduction to information architecture.
Slides from a talk at Bezalel Academy of Art & Design, 2016

785846e0b50e3227f431edd1bd359e58?s=128

Guy Haviv

January 14, 2020
Tweet

Transcript

 1. עדימ תרוטקטיכרא אובמ 2016 ,לאלצב איג ביבח ביבח איג 2016

  רבמבונ
 2. * החיתפ 2016 ,לאלצב איג ביבח

 3. ןלהא .איג ינא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 4. :ש תלבוקמ הרימא שי Design is problem solving 2016 ,לאלצב

  איג ביבח
 5. ?םימיכסמ 2016 ,לאלצב איג ביבח

 6. ?רותפל םילוכי ונחנא תויעב הזיא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 7. תויעב םע המ ?תולודג רתוי 2016 ,לאלצב איג ביבח

 8. ?אמגודל המ 2016 ,לאלצב איג ביבח

 9. ?אמגודל המ ?ןמז ךוסחל 2016 ,לאלצב איג ביבח

 10. ?אמגודל המ ?ןמז ךוסחל ?תוחיטב לע עיפשהל 2016 ,לאלצב איג

  ביבח
 11. ?אמגודל המ ?ןמז ךוסחל ?תוחיטב לע עיפשהל ?םישנא לש םייח

  תונשל 2016 ,לאלצב איג ביבח
 12. ?אמגודל המ ?ןמז ךוסחל ?תוחיטב לע עיפשהל ?םישנא לש םייח

  תונשל ?םייח ליצהל 2016 ,לאלצב איג ביבח
 13. 2016 ,לאלצב איג ביבח

 14. Incremental change 2016 ,לאלצב איג ביבח

 15. Can we do more than incremental? 2016 ,לאלצב איג ביבח

 16. ?הארשה שפחנ הפיא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 17. * :אל וא ונימאת יזמר ןודרוג 2016 ,לאלצב איג ביבח

 18. Kitchen Nightmares 2016 ,לאלצב איג ביבח

 19. 2016 ,לאלצב איג ביבח

 20. 2016 ,לאלצב איג ביבח ?שי תויעב וליא - ןויקנ -

  האפקה ,תוירט ,יאלמ לדוג - חבטמב ץחלב הדימע יא - תורישל חבטמ ןיב הדובע יסחי - תוממוחמ ,תורשפומ ,רוחיאב תואצוי תונמ - …
 21. 2016 ,לאלצב איג ביבח

 22. 2016 ,לאלצב איג ביבח ?הזמ דומלל רשפא המ - םצמוצמו

  ןטק טירפת - תונמה תא ןיכהל דומלל לק - חבטל תונמ 2-3 לש רוציי ספ רצייל רתוי לק - שארמ ןיכהל ימיטגלש לשייפס תונמ - יאלמ תוחפ - חבטמה לע ץחל תוחפ - חבטמל תוריש תווצ ןיב םיביר תוחפל לאיצנטופ
 23. 2016 ,לאלצב איג ביבח - םצמוצמו ןטק טירפת - תונמה

  תא ןיכהל דומלל לק - חבטל תונמ 2-3 לש רוציי ספ רצייל רתוי לק - שארמ ןיכהל ימיטגלש לשייפס תונמ - יאלמ תוחפ - חבטמה לע ץחל תוחפ - חבטמל תוריש תווצ ןיב םיביר תוחפל לאיצנטופ תקזחתמ תרשרשה לכ
 24. ,Designitב ונלש הדובעה תרגסמב םישוע ונחנאש טקפמיאהמ הברה ארקנש בלשב

  הווהתמ םיטקייורפב .עדימ תרוטקטיכרא 2016 ,לאלצב איג ביבח
 25. * עדימ תרוטקטיכרא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 26. ?עדימ תרוטקטיכרא הז המ 2016 ,לאלצב איג ביבח

 27. יופימב תוקסועש תויגולודותמ לש הרדס .ילטיגיד רצומ וא תכרעמב עדימ

  2016 ,לאלצב איג ביבח
 28. ,סיסבב לבא ,םירבד ינימ לכל רושק הז .ןוגרא תוטיש לע

  הדובע לע רבודמ 2016 ,לאלצב איג ביבח wearebuild.com
 29. ,תורצואכ תצק הז לע לכתסהל רשפא םירבד תושעל ץמאמו ,ןוגרא

  תוטיש בולישב .רתוי םיטושפ 2016 ,לאלצב איג ביבח
 30. עדימ תרוטקטיכרא לע הדובעהמ הברה ,סלכתב .תיכרריה הרוצב עדימ רודיסל

  הרושק היצקילפא תופמ וא רתא תופמ ךותל .םיר׳ציפ לש תוטרופמ תומישרו 2016 ,לאלצב איג ביבח
 31. ךמסמכ בותכל םג רשפא רבדה ותוא תא תוראתמש (תויְצַטְנֶדְּניִא) תוחזה

  םע ילאוטסקט .היכרריהה התוא תא 2016 ,לאלצב איג ביבח
 32. רתא תופמ ןתוא תא םימגרתמ ,ךילהתה ךשמהב ירתא ומכ ,םייביטקארטניא

  םירצומ לש טווינ הנבמל .׳דכו לייבומ תויצקילפא ,טנרטניא 2016 ,לאלצב איג ביבח
 33. 2016 ,לאלצב איג ביבח יטנוולרה עדימה יופימ לש תוליעפ וז

  םידבוע ונחנאש טקייורפב
 34. ?הז תא םישוע ךיא לבא ?תוטלחה םילבקמ המ יפל 2016

  ,לאלצב איג ביבח
 35. * לע תוטלחה םילבקמ המ יפל ?עדימ תרוטקטיכרא 2016 ,לאלצב

  איג ביבח
 36. Discoverability 2016 ,לאלצב איג ביבח

 37. Browsability 2016 ,לאלצב איג ביבח

 38. Findability 2016 ,לאלצב איג ביבח

 39. Searchability 2016 ,לאלצב איג ביבח

 40. Consistency 2016 ,לאלצב איג ביבח

 41. Discoverability Browsabilty Findability Searchability Consistency 8-) 2016 ,לאלצב איג ביבח

 42. הלע לש םש שחנל רשפא םאה ?ףנע לש םש סיסב

  לע 2016 ,לאלצב איג ביבח
 43. ףנע לש םש שחנל רשפא םאה ?הלע לש םש סיסב

  לע 2016 ,לאלצב איג ביבח
 44. * ?הז תא ׳םיבתוכ׳ ךיא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 45. .םייכרריה טסקט יצבק .TextEditב טושפ כ״רדב 2016 ,לאלצב איג ביבח

 46. תומרגאיד 2016 ,לאלצב איג ביבח Notation

 47. ,הלאה םיכמסמב ,תולוכתו היכרריה אטבל םיסנמ ונחנא .ןמז ריצ וא

  היצקארטניא אל 2016 ,לאלצב איג ביבח
 48. ׳םיקניל׳ םיגציימש םילוגע וא םייקפוא םיציח ילב .המל חתפנ המ

  וא ,המל ליבומ המ לש גוציי ילב 2016 ,לאלצב איג ביבח
 49. בושח יכה המ ךותב המ ?תוצובקל םיארוק ךיא ?םילעל םיארוק

  ךיא 2016 ,לאלצב איג ביבח Notation
 50. * עדימ תרוטקטיכרא םיילטיגיד םירצומל 2016 ,לאלצב איג ביבח

 51. Organizing features 2016 ,לאלצב איג ביבח

 52. :םייזכרמ םילוקיש 3 Coherence, Simplicity, Balance. 2016 ,לאלצב איג ביבח

 53. bento box ומכ הז ,לאידיאב 2016 ,לאלצב איג ביבח

 54. bento box ומכ הז ,לאידיאב 2016 ,לאלצב איג ביבח

 55. bento box ומכ הז ,לאידיאב 2016 ,לאלצב איג ביבח

 56. bento box ומכ הז ,לאידיאב 2016 ,לאלצב איג ביבח

 57. תישגמח ומכ וא 2016 ,לאלצב איג ביבח

 58. Coherence 2016 ,לאלצב איג ביבח Product Scoping

 59. םימולהי שופיח לש םלועהמ תניינעמ אמגוד 2016 ,לאלצב איג ביבח

 60. Shape Size Color Clarity Cut 2016 ,לאלצב איג ביבח Product

  Scoping
 61. ריעב אתבטימ אמגוד 2016 ,לאלצב איג ביבח

 62. 2016 ,לאלצב איג ביבח וקוש

 63. 2016 ,לאלצב איג ביבח הקומ וקוש

 64. 2016 ,לאלצב איג ביבח תות הקומ וקוש

 65. 2016 ,לאלצב איג ביבח תות הקומ וקוש הננב

 66. 2016 ,לאלצב איג ביבח תות הקומ וקוש קוטסיפ הננב

 67. 2016 ,לאלצב איג ביבח תות הקומ וקוש קוטסיפ הננב לינו

 68. 2016 ,לאלצב איג ביבח תות הקומ וקוש קוטסיפ הננב .קיטסמ

  לינו
 69. Coherence Product Scoping

 70. Coherence Simplicity Stickiness Product Scoping

 71. Coherence Simplicity Stickiness Product Scoping

 72. Simplicity Product Scoping

 73. Best blog in the universe ( ! ) Creating Passionate

  Users Product Scoping
 74. The forgotten cost of features Product Scoping

 75. ?תולאש 2016 ,לאלצב איג ביבח Product Scoping

 76. .הבר הדות 2016 ,לאלצב איג ביבח ביבח איג guy.haviv@designit.com