$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

フィギュアスケートのジャンプで見るデシジョンテーブル

 フィギュアスケートのジャンプで見るデシジョンテーブル

社内LT

Kihara, Takuya

August 13, 2020
Tweet

More Decks by Kihara, Takuya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. גࣜձࣾϊʔεσΟςʔϧ ։ൃ%JWJTJPOٕज़ਪਐ(SPVQ ໦ݪ୎໵ /%-5 ϑΟΪϡΞεέʔτͷ δϟϯϓͰݟΔ σγδϣϯςʔϒϧ 

 2. /%-5 σγδϣϯςʔϒϧ 2

 3. /%-5 • ৚݅ͱબ୒ࢶΛચ͍ग़͢ • ৚݅ͱબ୒ࢶͷ૊Έ߹ΘͤΛ࡞੒ • ૊Έ߹Θͤͱ݁ՌΛ݁ͼ͚ͭ • ͋Γ͑ͳ͍৚݅ɾෆཁͳ৚݅͸ચ͍ग़ͨ͠ޙʹ࡟আ
 (໢ཏੑͷ୲อͷͨΊ)

  • ૊Έ߹Θͤͱ݁ՌΛ݁ͼ͚ͭΔ͜ͱͰɺ
 ৚݅Λ·ͱΊΔɾݮΒ͢͜ͱ΋͋Δɻ σγδϣϯςʔϒϧ 3
 4. /%-5 4 ϑΟΪϡΞεέʔτͷ δϟϯϓ

 5. /%-5 • Ұൠʹݟ෼͚͕೉͍͠ͱݴΘΕΔ͕ɺ
 ಛఆͷཁૉͷ૊Έ߹ΘͤͰݟ෼͚Δ͜ͱ͕Մೳɻ • δϟϯϓͷछྨ (೉қ౓ॱ) • ΞΫηϧ •

  ϧοπ • ϑϦοϓ • ϧʔϓ • αϧί΢ • τΡϧʔϓ ϑΟΪϡΞεέʔτͷδϟϯϓ 5
 6. /%-5 6 ϑΟΪϡΞεέʔτͷ δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ

 7. /%-5 1.δϟϯϓ࣌ͷճసํ޲ 2.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ͷਐߦํ޲ 3.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ 4.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ͷΤοδͷํ޲ 5.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ͷ࣠଍Ͱͳ͍଍ͷར༻༗ແ 6.ணණ࣌ͷਐߦํ޲ 7.ணණ࣌ʹ࢖͏଍ 8.ணණ࣌ʹ࢖͏଍ͷΤοδͷํ޲ δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ

  7
 8. /%-5 • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷճసํ޲ɻ • ࠨճసͷબख͕ଟ͍ͨΊɺҎ߱ͷ৚݅͸ࠨճసΛલఏʹߟྀɻ
 (ӈճస͸ࠨӈΛٯʹ͢Δ͚ͩͳͷͰׂѪ) δϟϯϓ࣌ͷճసํ޲ 8 ൓࣌ܭճΓ ࠨճస

  ࣌ܭճΓ ӈճస (ٯճస)
 9. /%-5 • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷਐߦํ޲ɻ • εέʔτۺ(ͱਓؒͷ਎ମೳྗ)ͷಛੑ͔Βɺલ͔ޙΖɻ ౿Έ੾Γ࣌ͷਐߦํ޲ 9 ޙΖ લ

 10. /%-5 • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɻ • ਓؒͷ਎ମͷಛੑ͔Βɺࠨ଍ɺӈ଍ɺ྆଍ɻ • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓʹ྆଍δϟϯϓ͸ແ͍ɻ ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ 10 લ

  ӈ଍ ࠨ଍
 11. /%-5 • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺʹཤ͍͍ͯΔɺ
 εέʔτۺͷϒϨʔυͷࠨӈͷ୺ͷͲͪΒΛ࢖͍ͬͯΔ͔ɻ • εέʔτۺͷϒϨʔυͷಛੑ͔Βɺ
 ΠϯαΠυΤοδ(಺ଆ)ɺΞ΢ταΠυΤοδ(֎ଆ)ɻ ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ͷΤοδͷํ޲ 11 https://sposhiru.com/figureskating-supplies39

  Ξ΢ταΠυ ΠϯαΠυ
 12. /%-5 • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺ
 Ͱ͸ͳ͍ɺ΋͏Ұํͷ଍ͷ௺ઌΛ͍ͭͯ௓ͼ্͕Δ͔Ͳ͏͔ɻ • ࢖͏৔߹ʮτΡδϟϯϓʯɺ࢖Θͳ͍৔߹ʮΤοδδϟϯϓʯ
 ͱ͍͏ݺͼ෼͚΋͢Δɻ ౿Έ੾Γ࣌ͷ࣠଍Ͱͳ͍଍ͷར༻༗ແ 12 https://sposhiru.com/figureskating-supplies39

  ௺ઌ τΡϐοΫ
 13. /%-5 • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍͷਐߦํ޲ɻ • εέʔτۺ(ͱਓؒͷ਎ମೳྗ)ͷಛੑ͔Βɺલ͔ޙΖɻ • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸શͯޙΖ޲͖ͷணණɻ ணණ࣌ͷਐߦํ޲ 13 ޙΖ

 14. /%-5 • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɻ • ਓؒͷ਎ମͷಛੑ͔Βɺࠨ଍ɺӈ଍ɺ྆଍ɻ • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸ӈ଍ͰͷணණͷΈɻ ணණ࣌ʹ࢖͏଍ 14 ӈ଍

  ࠨ଍ ޙΖ
 15. /%-5 • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺʹཤ͍͍ͯΔɺ
 εέʔτۺͷϒϨʔυͷࠨӈͷ୺ͷͲͪΒΛ࢖͍ͬͯΔ͔ɻ • εέʔτۺͷϒϨʔυͷಛੑ͔Βɺ
 ΠϯαΠυΤοδ(಺ଆ)ɺΞ΢ταΠυΤοδ(֎ଆ)ɻ • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸
 ӈ଍ͷΞ΢ταΠυͰͷணණͷΈɻ

  ணණ࣌ʹ࢖͏଍ͷΤοδͷํ޲ 15 https://sposhiru.com/figureskating-supplies39 Ξ΢ταΠυ ΠϯαΠυ
 16. /%-5 16 ϑΟΪϡΞεέʔτͷ δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ͔Β σγδϣϯςʔϒϧ࡞੒

 17. /%-5 ৚݅ͱબ୒ࢶ 17

 18. /%-5 ৚݅ͱબ୒ࢶ 18 • ଘࡏ͠ͳ͍બ୒ࢶ(+ճసํ޲ͷݶఆ)Λআ֎ • ணණ࣌͸બ୒ࢶ͕͢΂ͯݶఆ͞Ε͍ͯΔˠ৚͔݅Βআ֎Մೳ • શύλʔϯ໢ཏͯ͠΋ɺߴʑ 2ͷ4৐

  ʹݶΒΕΔ
 19. /%-5 ςʔϒϧ࡞੒ 19 • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅

  16 ݸ
 20. /%-5 ςʔϒϧ࡞੒ 20 • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅

  16 ݸ
 21. /%-5 • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺʮτΡδϟϯϓʯ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺࠨ଍ͷʮΠϯαΠυʯ͔ΒࠨճసͰ͖ͳ ͍ɻ • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺʮӈ଍ʯΛ࣠଍ʹ͠ͳ͍ɻ • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹͸ɺ


  ʮΞΫηϧδϟϯϓʯ ΞΫηϧ 21
 22. /%-5 ςʔϒϧ࡞੒ 22 • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅

  16 ݸ
 23. /%-5 • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮࠨ଍ʯ • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷΤοδ͸ʮΠϯαΠυʯ • ӈ଍ͷτΡΛண͍ͯδϟϯϓ͢Δͱ
 ʮϑϦοϓδϟϯϓʯ

  • τΡΛண͔ͳ͍Ͱδϟϯϓ͢Δͱ
 ʮαϧί΢δϟϯϓʯ ϑϦοϓͱαϧί΢ 23
 24. /%-5 • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮࠨ଍ʯ • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍʹӈ଍ͷτΡΛண͘ • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷࠨ଍ͷΤοδ͕ΠϯαΠυͩͱ
 ʮϑϦοϓδϟϯϓʯ

  • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷࠨ଍ͷΤοδ͕Ξ΢ταΠυͩͱ
 ʮϧοπδϟϯϓʯ ϑϦοϓͱϧοπ 24
 25. /%-5 ςʔϒϧ࡞੒ 25 • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅

  16 ݸ
 26. /%-5 • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮӈ଍ʯ • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷӈ଍ͷΤοδ͸ʮΞ΢ταΠυʯ • ࠨ଍ͷτΡΛண͍ͯδϟϯϓ͢Δͱ
 ʮτΡϧʔϓδϟϯϓʯ

  • τΡΛண͔ͳ͍Ͱδϟϯϓ͢Δͱ
 ʮϧʔϓδϟϯϓʯ ϧʔϓͱτΡϧʔϓ 26
 27. /%-5 ͭ·Γ 27 δϟϯϓ ਐߦํ޲ ౿੾ Τοδ ٯ଍τΡ ΞΫηϧ લ

  ࠨ଍ Ξ΢ταΠυ ண͔ͳ͍ ϧοπ ޙ ࠨ଍ Ξ΢ταΠυ ண͘ ϑϦοϓ ޙ ࠨ଍ ΠϯαΠυ ண͘ ϧʔϓ ޙ ӈ଍ Ξ΢ταΠυ ண͔ͳ͍ αϧί΢ ޙ ࠨ଍ ΠϯαΠυ ண͔ͳ͍ τΡϧʔϓ ޙ ӈ଍ Ξ΢ταΠυ ண͘
 28. /%-5 28 δϟϯϓͷछྨ΋ؚΊͯ ϑΟΪϡΞεέʔτ؍ઓΛ ָ͠Έ·͠ΐ͏