Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フィギュアスケートのジャンプで見るデシジョンテーブル

 フィギュアスケートのジャンプで見るデシジョンテーブル

社内LT

Kihara, Takuya

August 13, 2020
Tweet

More Decks by Kihara, Takuya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. גࣜձࣾϊʔεσΟςʔϧ
  ։ൃ%JWJTJPOٕज़ਪਐ(SPVQ
  ໦ݪ୎໵
  /%-5
  ϑΟΪϡΞεέʔτͷ
  δϟϯϓͰݟΔ
  σγδϣϯςʔϒϧ

  View full-size slide

 2. /%-5
  σγδϣϯςʔϒϧ
  2

  View full-size slide

 3. /%-5
  • ৚݅ͱબ୒ࢶΛચ͍ग़͢

  • ৚݅ͱબ୒ࢶͷ૊Έ߹ΘͤΛ࡞੒

  • ૊Έ߹Θͤͱ݁ՌΛ݁ͼ͚ͭ

  • ͋Γ͑ͳ͍৚݅ɾෆཁͳ৚݅͸ચ͍ग़ͨ͠ޙʹ࡟আ

  (໢ཏੑͷ୲อͷͨΊ)

  • ૊Έ߹Θͤͱ݁ՌΛ݁ͼ͚ͭΔ͜ͱͰɺ

  ৚݅Λ·ͱΊΔɾݮΒ͢͜ͱ΋͋Δɻ
  σγδϣϯςʔϒϧ
  3

  View full-size slide

 4. /%-5
  4
  ϑΟΪϡΞεέʔτͷ
  δϟϯϓ

  View full-size slide

 5. /%-5
  • Ұൠʹݟ෼͚͕೉͍͠ͱݴΘΕΔ͕ɺ

  ಛఆͷཁૉͷ૊Έ߹ΘͤͰݟ෼͚Δ͜ͱ͕Մೳɻ

  • δϟϯϓͷछྨ (೉қ౓ॱ)

  • ΞΫηϧ

  • ϧοπ

  • ϑϦοϓ

  • ϧʔϓ

  • αϧί΢

  • τΡϧʔϓ
  ϑΟΪϡΞεέʔτͷδϟϯϓ
  5

  View full-size slide

 6. /%-5
  6
  ϑΟΪϡΞεέʔτͷ
  δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ

  View full-size slide

 7. /%-5
  1.δϟϯϓ࣌ͷճసํ޲

  2.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ͷਐߦํ޲

  3.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍

  4.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ͷΤοδͷํ޲

  5.δϟϯϓ౿Έ੾Γ࣌ͷ࣠଍Ͱͳ͍଍ͷར༻༗ແ

  6.ணණ࣌ͷਐߦํ޲

  7.ணණ࣌ʹ࢖͏଍

  8.ணණ࣌ʹ࢖͏଍ͷΤοδͷํ޲
  δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ
  7

  View full-size slide

 8. /%-5
  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷճసํ޲ɻ

  • ࠨճసͷબख͕ଟ͍ͨΊɺҎ߱ͷ৚݅͸ࠨճసΛલఏʹߟྀɻ

  (ӈճస͸ࠨӈΛٯʹ͢Δ͚ͩͳͷͰׂѪ)
  δϟϯϓ࣌ͷճసํ޲
  8
  ൓࣌ܭճΓ
  ࠨճస
  ࣌ܭճΓ
  ӈճస (ٯճస)

  View full-size slide

 9. /%-5
  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷਐߦํ޲ɻ

  • εέʔτۺ(ͱਓؒͷ਎ମೳྗ)ͷಛੑ͔Βɺલ͔ޙΖɻ
  ౿Έ੾Γ࣌ͷਐߦํ޲
  9
  ޙΖ લ

  View full-size slide

 10. /%-5
  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɻ

  • ਓؒͷ਎ମͷಛੑ͔Βɺࠨ଍ɺӈ଍ɺ྆଍ɻ

  • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓʹ྆଍δϟϯϓ͸ແ͍ɻ
  ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍
  10

  ӈ଍
  ࠨ଍

  View full-size slide

 11. /%-5
  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺʹཤ͍͍ͯΔɺ

  εέʔτۺͷϒϨʔυͷࠨӈͷ୺ͷͲͪΒΛ࢖͍ͬͯΔ͔ɻ

  • εέʔτۺͷϒϨʔυͷಛੑ͔Βɺ

  ΠϯαΠυΤοδ(಺ଆ)ɺΞ΢ταΠυΤοδ(֎ଆ)ɻ
  ౿Έ੾Γ࣌ʹ࢖͏࣠଍ͷΤοδͷํ޲
  11
  https://sposhiru.com/figureskating-supplies39
  Ξ΢ταΠυ
  ΠϯαΠυ

  View full-size slide

 12. /%-5
  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍͷ౿੾ʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺ

  Ͱ͸ͳ͍ɺ΋͏Ұํͷ଍ͷ௺ઌΛ͍ͭͯ௓ͼ্͕Δ͔Ͳ͏͔ɻ

  • ࢖͏৔߹ʮτΡδϟϯϓʯɺ࢖Θͳ͍৔߹ʮΤοδδϟϯϓʯ

  ͱ͍͏ݺͼ෼͚΋͢Δɻ
  ౿Έ੾Γ࣌ͷ࣠଍Ͱͳ͍଍ͷར༻༗ແ
  12
  https://sposhiru.com/figureskating-supplies39
  ௺ઌ
  τΡϐοΫ

  View full-size slide

 13. /%-5
  • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍͷਐߦํ޲ɻ

  • εέʔτۺ(ͱਓؒͷ਎ମೳྗ)ͷಛੑ͔Βɺલ͔ޙΖɻ

  • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸શͯޙΖ޲͖ͷணණɻ
  ணණ࣌ͷਐߦํ޲
  13
  ޙΖ લ

  View full-size slide

 14. /%-5
  • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɻ

  • ਓؒͷ਎ମͷಛੑ͔Βɺࠨ଍ɺӈ଍ɺ྆଍ɻ

  • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸ӈ଍ͰͷணණͷΈɻ
  ணණ࣌ʹ࢖͏଍
  14
  ӈ଍
  ࠨ଍
  ޙΖ

  View full-size slide

 15. /%-5
  • δϟϯϓΛணණ͢Δࡍʹ࢖͍ͬͯΔ଍ɺʹཤ͍͍ͯΔɺ

  εέʔτۺͷϒϨʔυͷࠨӈͷ୺ͷͲͪΒΛ࢖͍ͬͯΔ͔ɻ

  • εέʔτۺͷϒϨʔυͷಛੑ͔Βɺ

  ΠϯαΠυΤοδ(಺ଆ)ɺΞ΢ταΠυΤοδ(֎ଆ)ɻ

  • ͨͩ͠ɺݱࡏͷ࠾఺͞ΕΔδϟϯϓ͸

  ӈ଍ͷΞ΢ταΠυͰͷணණͷΈɻ
  ணණ࣌ʹ࢖͏଍ͷΤοδͷํ޲
  15
  https://sposhiru.com/figureskating-supplies39
  Ξ΢ταΠυ
  ΠϯαΠυ

  View full-size slide

 16. /%-5
  16
  ϑΟΪϡΞεέʔτͷ
  δϟϯϓͷߏ੒ཁૉ͔Β
  σγδϣϯςʔϒϧ࡞੒

  View full-size slide

 17. /%-5
  ৚݅ͱબ୒ࢶ
  17

  View full-size slide

 18. /%-5
  ৚݅ͱબ୒ࢶ
  18
  • ଘࡏ͠ͳ͍બ୒ࢶ(+ճసํ޲ͷݶఆ)Λআ֎

  • ணණ࣌͸બ୒ࢶ͕͢΂ͯݶఆ͞Ε͍ͯΔˠ৚͔݅Βআ֎Մೳ

  • શύλʔϯ໢ཏͯ͠΋ɺߴʑ 2ͷ4৐ ʹݶΒΕΔ

  View full-size slide

 19. /%-5
  ςʔϒϧ࡞੒
  19
  • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ

  • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅ 16 ݸ

  View full-size slide

 20. /%-5
  ςʔϒϧ࡞੒
  20
  • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ

  • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅ 16 ݸ

  View full-size slide

 21. /%-5
  • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺʮτΡδϟϯϓʯ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ

  • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺࠨ଍ͷʮΠϯαΠυʯ͔ΒࠨճసͰ͖ͳ
  ͍ɻ

  • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹ɺʮӈ଍ʯΛ࣠଍ʹ͠ͳ͍ɻ

  • લ޲͖ʹ௓Ϳ৔߹͸ɺ

  ʮΞΫηϧδϟϯϓʯ
  ΞΫηϧ
  21

  View full-size slide

 22. /%-5
  ςʔϒϧ࡞੒
  22
  • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ

  • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅ 16 ݸ

  View full-size slide

 23. /%-5
  • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮࠨ଍ʯ

  • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ

  • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷΤοδ͸ʮΠϯαΠυʯ

  • ӈ଍ͷτΡΛண͍ͯδϟϯϓ͢Δͱ

  ʮϑϦοϓδϟϯϓʯ

  • τΡΛண͔ͳ͍Ͱδϟϯϓ͢Δͱ

  ʮαϧί΢δϟϯϓʯ
  ϑϦοϓͱαϧί΢
  23

  View full-size slide

 24. /%-5
  • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮࠨ଍ʯ

  • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ

  • δϟϯϓΛ௓Ϳࡍʹӈ଍ͷτΡΛண͘

  • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷࠨ଍ͷΤοδ͕ΠϯαΠυͩͱ

  ʮϑϦοϓδϟϯϓʯ

  • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷࠨ଍ͷΤοδ͕Ξ΢ταΠυͩͱ

  ʮϧοπδϟϯϓʯ
  ϑϦοϓͱϧοπ
  24

  View full-size slide

 25. /%-5
  ςʔϒϧ࡞੒
  25
  • શ໢ཏͯ͠δϟϯϓͷछྨʹ౰ͯ͸ΊΔͱ

  • δϟϯϓ 6छྨ / ৚݅ 16 ݸ

  View full-size slide

 26. /%-5
  • δϟϯϓͷ࣠଍͸ʮӈ଍ʯ

  • ʮޙΖʯ޲͖ʹ௓Ϳ

  • δϟϯϓΛ௓Ϳ࣌ͷӈ଍ͷΤοδ͸ʮΞ΢ταΠυʯ

  • ࠨ଍ͷτΡΛண͍ͯδϟϯϓ͢Δͱ

  ʮτΡϧʔϓδϟϯϓʯ

  • τΡΛண͔ͳ͍Ͱδϟϯϓ͢Δͱ

  ʮϧʔϓδϟϯϓʯ
  ϧʔϓͱτΡϧʔϓ
  26

  View full-size slide

 27. /%-5
  ͭ·Γ
  27
  δϟϯϓ ਐߦํ޲ ౿੾ Τοδ ٯ଍τΡ
  ΞΫηϧ લ ࠨ଍ Ξ΢ταΠυ ண͔ͳ͍
  ϧοπ ޙ ࠨ଍ Ξ΢ταΠυ ண͘
  ϑϦοϓ ޙ ࠨ଍ ΠϯαΠυ ண͘
  ϧʔϓ ޙ ӈ଍ Ξ΢ταΠυ ண͔ͳ͍
  αϧί΢ ޙ ࠨ଍ ΠϯαΠυ ண͔ͳ͍
  τΡϧʔϓ ޙ ӈ଍ Ξ΢ταΠυ ண͘

  View full-size slide

 28. /%-5
  28
  δϟϯϓͷछྨ΋ؚΊͯ
  ϑΟΪϡΞεέʔτ؍ઓΛ
  ָ͠Έ·͠ΐ͏

  View full-size slide