Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

ゆるWeb勉強会@札幌 OnLine #11 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 OnLine #11 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 第11回の挨拶スライド。
https://mild-web-sap.connpass.com/event/197638/
https://youtu.be/nq56PcmVLQk

13725f35541aa680ed5f85d16b85947a?s=128

Kihara, Takuya

December 28, 2020
Tweet

Transcript

 1. UBDDL ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ ɹ0O-JOF 

 2. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢!! ͝ѫࡰ 2

 3. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ Webʹؔ͢Δ։ൃΛ΍͍ͬͯͯɺ
 ؾʹͳΔ͜ͱ΍஌Γ͍ͨ͜ͱΛɺ
 ΏΔͬͱΈΜͳͰڞ༗͍ͨ͠ɻ ͦ͏͍͏ษڧձͰ͢ɻ ΏΔ8FCษڧձͱ͸ 3

 4. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ϑϩϯτΤϯυ • όοΫΤϯυ • Πϯϑϥ • ։ൃ؀ڥ΍ຊ൪؀ڥͷ࡞Γํ

  ༷ʑͳٕज़ɾ஌͕ࣝඞཁ 4
 5. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • WebʹڵຯΛ࣋ͪ࢝Ίͨਓ • ษڧΛͯ͠ϓϩάϥϜΛ֮͑࢝Ίͨਓ • ٸʹۀ຿Ͱඞཁʹͳͬͨਓ • ࢓ࣄͰ࢖͏Ҏ֎ʹ΋৽͍͜͠ͱΛ஌Γ͍ͨਓ

  ৭Μͳਓ͕͍ͨͪΔ 5
 6. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ࣗ෼ʹͱͬͯͷ౰ͨΓલ͸ɺຊ౰ʹ౰ͨΓલ? • ଞͷਓʹฉ͍ͯΈ͍ͨ • ଞͷਓʹ஌ͬͯཉ͍͠ ౰ͨΓલͷ֬ೝΛ͍ͨ͠ 6

 7. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 7 ͦ͏͍͏͜ͱΛ ΈΜͳͰΏΔͬͱ࿩͢৔ॴ

 8. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ࠓ೔ͷεέδϡʔϧ ࣌d 8 λΠτϧ ൃදऀ ࣌ؒ 20:00 Φʔϓχϯά

  tacck 5෼ 20:05 ΫιΞϓϦΛ࡞Γଓ͚ͯಘͨ΋ͷ de_teiu_tkg ͞Μ 5෼ 20:10 ྑ͍ιϑτ΢ΣΞͷఆٛʢॻ੶ϨΨγʔίʔυ͔Βͷ୤٫ΑΓʣ YosukeHori ͞Μ 5෼ 20:15 Amazon ECR Λར༻͍ͯͨ͠ͱࢥͬͨΒɺDocker Hub Λར༻͠ଓ͚͍ͯͨ okabeeeat ͞Μ 5෼ 20:20 Θ͍Θ͍ ΈΜͳ 10෼ 20:30 ࣗ෼ͷͳΓ͍ͨϦʔμʔ૾ʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈͨ Marie Kawasuji ͞Μ 5෼ 20:35 νʔϜͰָ͘͠;Γ͔͑Γ͢Δख๏঺հ Cat_Maru ͞Μ 5෼ 20:40 ΦϯϥΠϯͰϋϯζΦϯΛ΍ͬͯΈͨ࿩ kazuhiro1982 5෼ 20:45 Θ͍Θ͍ ΈΜͳ 10෼ 20:55 ٳܜ ΈΜͳ 10෼
 9. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ࠓ೔ͷεέδϡʔϧ ࣌d 9 λΠτϧ ൃදऀ ࣌ؒ 21:05 WindowsͰiPhoneΞϓϦΛ։ൃͯ͠Έͨ࿩

  TomoeMakino ͞Μ 5෼ 21:10 GCP PubSub EmulatorͷWEB UIπʔϧ࡞ͬͨ࿩(ະ׬) yamato_sorariku ͞Μ 5෼ 21:15 streamlit sharingσϓϩΠͯ͠Έͨ u-tan ͞Μ 5෼ 21:20 Θ͍Θ͍ ΈΜͳ 10෼ 21:30 ࢠڙ΋େਓ΋ϓϩάϥϛϯάͷษڧ͕Ͱ͖Δ ϓϩάϥϚϒϧ ϩϘοτ ͷ࠷ۙ ࢁ઒޿ਓ ͞Μ 5෼ 21:35 (༧උ) - 5෼ 21:40 ΞΠςϜొ࿥αʔϏε࡞͍ͬͯ·͢ tacck 5෼ 21:45 Θ͍Θ͍ ΈΜͳ 10෼ 21:55 ΤϯσΟϯά tacck 5෼
 10. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 10 ʮΘ͍Θ͍ʯͱ͸

 11. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ൃදͯ͘͠Εͨਓͷ಺༰Λݩʹɺ
 ΈΜͳͰ࣭໰ɾίϝϯτɾࢥͬͨ͜ͱɺ
 ͍ΖΜͳ͜ͱΛʮΘ͍Θ͍ʯͱָ͠Ή࣌ؒ! ʮΘ͍Θ͍ʯͱ͸ 11

 12. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 12 Ұ͚͓ͭͩ໿ଋ

 13. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ॳΊʹ࣭໰Λ͢Δਓ͸Ғ͍! • ଞͷਓ΋࣭໰͠΍͘͢ͳΔ • ૉ๿ͳ࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࣭໰ͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  • ؔ܎ͳ͍࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࿩͕޿͕Δ ࣭໰ɾίϝϯτΛ͠Α͏ 13 https://togetter.com/li/1116798
 14. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ௚઀੠Λฉ͚ͳ͍…… Ͱ΋ΦϯϥΠϯͩͱ 14

 15. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 15 ͦ͜Ͱ

 16. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 16 ͲΜͲΜ ͭͿ΍͖·͠ΐ͏ :PV5VCF-JWF$IBU΋Ͷ ΏΔ8FCࡳຈ

 17. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 17 ͱ͍͏Θ͚Ͱ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢