Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

こんなこともあろうかと、 サーバーは予め増やして置いた 〜アクセス頻度予測を用いてサーバーを自動増減する「計画的スケーリング」その後〜 / LINE Developer Meetup #32

こんなこともあろうかと、 サーバーは予め増やして置いた 〜アクセス頻度予測を用いてサーバーを自動増減する「計画的スケーリング」その後〜 / LINE Developer Meetup #32

LINE Developer Meetup #32 https://line.connpass.com/event/83597/

Ryo Takaishi

April 25, 2018
Tweet

More Decks by Ryo Takaishi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ∁ੴྒ / GMO Pepabo, Inc.
  2018-04-24 LINE Developer Meetup #32
  ʙΞΫηεස౓༧ଌΛ༻͍ͯαʔόʔΛࣗಈ૿ݮ͢ΔʮܭըతεέʔϦϯάʯͦͷޙʙ
  ͜Μͳ͜ͱ΋͋Ζ͏͔ͱɺ
  αʔόʔ͸༧Ί૿΍ͯ͠ஔ͍ͨ

  View full-size slide

 2. ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  ∁ੴ ྒ / @r_takaishi
  https://repl.info/
  TAKAISHI Ryo
  ٕज़෦ ٕज़ج൫νʔϜ

  View full-size slide

 3. ΩϟύγςΟϓϥϯχϯά

  View full-size slide

 4. μ΢ϯ͠ͳ͍ෛՙΛ͞͹͘

  ແବͳ͘ద੾ͳϦιʔεΛ഑ஔ͢Δ

  View full-size slide

 5. !5
  • ϐʔΫλΠϜʹ͋Θͤͯ୆਺Λܾఆ
  • ϝσΟΞ࿐ग़ɾΩϟϯϖʔϯ࣌ʹ͸ݸผʹ૿ઃ
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʔͷ৔߹@minne

  View full-size slide

 6. !6
  ϐʔΫλΠϜʹ͋Θͤͯ୆਺Λઃఆ͢Δ৔߹


  ࣌ؒ

  ΞΫηεස౓ʢਖ਼نԽࡁʣ αʔόʔ୆਺

  View full-size slide

 7. ΞΫηε͕গͳ͍࣌ؒ͸αʔόʔ
  ୆਺Λ͍͍ײ͡ʹݮΒ͍ͨ͠

  View full-size slide

 8. ΞΫηε͕ଟ͍࣌ؒ͸ͦΕΛࡹ͚
  ΔΑ͏ͳαʔόʔ୆਺ʹ͍ͨ͠

  View full-size slide

 9. ෛՙʹԠͯ͡
  Φʔτεέʔϧ͢Ε͹͍͍

  View full-size slide

 10. !10
  • ϐʔΫ࣌ͷෛՙ͸ॠؒతʹൃੜ͢ΔͨΊɺݕ஌ͯ͠
  ͔ΒͷεέʔϧΞ΢τͰ͸ؒʹ߹Θͳ͍
  • αʔόʔͷىಈʙαʔϏεΠϯʹ͔͔ΔλΠϜϥά
  • Ծ૝Ϛγϯͷىಈ
  • ىಈ࣌ʹ࠷৽ͷΞϓϦέʔγϣϯίʔυΛσϓϩΠ
  ෛՙΛݕ஌ͯ͠Φʔτεέʔϧ͢Δख๏

  View full-size slide

 11. ͳ͔ͳ͔೉͍͠ʜ

  View full-size slide

 12. ͱࢥ͍ͬͯͨΒɺ೥ͷ಄ʹ

  View full-size slide

 13. ͍͍΋ͷ͋ΔΑ…ʂ

  View full-size slide

 14. ࡾ୐ݚڀॴһʹΑΔ
  ఏҊख๏

  View full-size slide

 15. ΞΫηεස౓༧ଌΛ༻͍ͨ
  ܭըతεέʔϦϯά

  View full-size slide

 16. ͜Ε·Ͱ஝ੵ͖ͯͨ͠
  ΞΫηεϩάΛ࢖ͬͯ
  ະདྷͷΞΫηεස౓Λ༧ଌ͢Δ

  View full-size slide

 17. ࣄલʹΞΫηεස౓͕Θ͔Ε͹ɺ
  ඞཁͳαʔόʔ୆਺΋Θ͔Δ

  View full-size slide

 18. • minneͰ͸ΞΫηεϩάɾߦಈϩάΛอଘ͍ͯ͠Δ
  • ྫ͑͹աڈ1ϲ݄ؒɺ1࣌ؒ୯ҐͷΞΫηεස౓͕Θ͔Δ
  • ͜ͷ࣌ܥྻσʔλΛ༻͍ͯɺະདྷͷΞΫηεස౓Λ༧ଌ͢Δ
  • ࣄલʹΞΫηεස౓͕Θ͔Ε͹ɺॲཧՄೳͳ୆਺ʹ૿ݮͰ͖Δ
  !18
  Ͳ͏͍͏΋ͷ͔ͬ͘͟Γ

  View full-size slide

 19. • minneͰ͸ΞΫηεϩάɾߦಈϩάΛอଘ͍ͯ͠Δ
  • ྫ͑͹աڈ1ϲ݄ؒɺ1࣌ؒ୯ҐͷΞΫηεස౓͕Θ͔Δ
  • ͜ͷ࣌ܥྻσʔλΛ༻͍ͯɺະདྷͷΞΫηεස౓Λ༧ଌ͢Δ
  • ࣄલʹΞΫηεස౓͕Θ͔Ε͹ɺॲཧՄೳͳ୆਺ʹ૿ݮͰ͖Δ
  !19
  Ͳ͏͍͏΋ͷ͔ͬ͘͟Γ
  ࠓ೔࿩͢ͷ͸ɺಛʹ͜ͷ෦෼

  View full-size slide

 20. !20
  ϩάऩू෦෼͕ؾʹͳΔํ͸εϥΠυΛνΣοΫʂ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNNPOPDISPNFHBOFQFQBCPMPHJOGSBTUSVDUVSFCJHGPPU

  View full-size slide

 21. !21
  ༧ଌʹ͍ͭͯؾʹͳΔํ͸ϖύݚϒϩάΛνΣοΫʂ
  IUUQTSBOEQFQBCPDPNBSUJDMFJPUNJZBLFZ

  View full-size slide

 22. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ࡞͍ͬͯͧ͘

  View full-size slide

 23. !23

  ΞΫηεස౓༧ଌ܅ʢϖύݚʣ

  αʔόʔ୆਺ܭࢉɾ૿ݮ܅ʢminneʣ
  ඞཁͳίϯϙʔωϯτ͸Կ͔ʁ

  View full-size slide

 24. !24
  ͜Ε͕ܭըతεέʔϦϯάͷߏ੒ͩʂ
  cron
  Redis
  ΞΫηεස౓༧ଌ܅
  (Sidekiq)
  IaaS API Endpoint
  ༧ଌΞΫηε਺ͷऔಘ
  ఆظ࣮ߦ
  αʔόʔ୆਺ܭࢉɾ૿ݮ܅
  (hakata)
  ඞཁαʔόʔ୆਺Λܭࢉɾ૿ݮ
  ༧૝ΞΫηεස౓Λอଘ

  View full-size slide

 25. !25
  ܭըతεέʔϦϯάͷྲྀΕ
  ࣌ ࣌
  ࣌ ࣌


  ຖ೔0࣌ա͗ɿ
  1೔෼ͷΞΫηεස౓Λ༧ଌ͢ΔΑ
  ຖ࣌40෼࣌ա͗ɿ
  ࣍ͷ1࣌ؒͷΞΫηεස౓༧ଌ͔Βαʔόʔ୆਺Λ૿ݮ͢ΔΑ

  View full-size slide

 26. • ༧ଌΞΫηεස౓(ϦΫΤετ਺/࣌)Λϕʔεͱ͢Δ
  • αʔόʔ͕ৗʹҰఆͷεϧʔϓοτ(rpm)Λอͭ୆਺Λ໨ࢦ͢
  • εϧʔϓοτظ଴஋(rpm)͸NewRelicͷϝτϦΫε͔Βࢉग़
  !26
  ඞཁαʔόʔ਺ͷܭࢉ
  ඞཁ୆਺༧ଌΞΫηεස౓εϧʔϓοτظ଴஋

  View full-size slide

 27. !27
  • ༧ଌΞΫηεස౓ɿ60,000 ϦΫΤετ/࣌
  • εϧʔϓοτظ଴஋ɿ1,000 rpm
  αʔόʔ୆਺ܭࢉͷྫ
  ඞཁ୆਺༧ଌΞΫηεස౓εϧʔϓοτظ଴஋


  View full-size slide

 28. • ʮΞΫηεස౓༧ଌʯͱʮϦιʔεྔܭࢉɾ૿ݮʯͷ2͕ͭඞཁ
  • ΞΫηεස౓༧ଌ͸1೔ʹ1ճ
  • Ϧιʔε૿ݮͷλΠϛϯά͸1࣌ؒʹ1ճ
  • Ϧιʔεྔܭࢉ͸༧ଌ஋ͱεϧʔϓοτظ଴஋Λݩʹܭࢉ
  !28
  ܭըతεέʔϦϯάͷઃܭ·ͱΊ

  View full-size slide

 29. ධՁɾ՝୊

  View full-size slide

 30. !30
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʔͷCPU࢖༻཰
  ܭըతεέʔϧɿແޮ
  ܭըతεέʔϧɿ༗ޮ

  View full-size slide

 31. !31
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʔ୆਺ͷભҠ
  ܭըతεέʔϧɿແޮ ܭըతεέʔϧɿ༗ޮ

  View full-size slide

 32. ݁ߏ͍͍͔Μ͡ʹಈ͍͕ͨʜ

  View full-size slide

 33. ͍͔ͭ͘՝୊΋

  View full-size slide

 34. !34
  • ༧ଌͷਫ਼౓௿ԼʹΑΔϦιʔεෆ଍
  • ༧ଌʹݱΕͳ͍ΞΫηε΁ͷରԠ
  • εέʔϧΞ΢τ͕ؒʹ߹Θͳ͍έʔε
  ՝୊

  View full-size slide

 35. ͜͜·Ͱ͸೥ͷ࿩

  View full-size slide

 36. ผ࡞ۀͷͨΊɺ
  Ұ࣌తʹఀࢭ͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 37. ݄ࠒ͔Βվળʹணख

  View full-size slide

 38. εέʔϧΞ΢τ
  ͕ؒʹ߹Θͳ͍໰୊

  View full-size slide

 39. !39
  • αʔόʔىಈ࣌ʹΞϓϦέʔγϣϯͷίʔυΛऔಘɾ
  ల։͓ͯ͠ΓɺϘτϧωοΫͱͳ͍ͬͯΔ
  • ࠷৽Πϝʔδ ≠ ࠷৽ΞϓϦ
  • ΞϓϦͷϥΠϑαΠΫϧ ≠ αʔόʔͷϥΠϑαΠΫϧ
  ͳͥɺεέʔϧΞ΢τ͕ؒʹ߹Θͳ͍ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 40. !40
  ϥΠϑαΠΫϧ
  CentOS minimal www www
  build
  minimal image
  build
  www image
  image lifecycle server lifecycle
  install puppet
  apply puppet
  deploy minne-app
  launch
  www server
  www
  deploy minne-app
  terminate
  www server
  deleted
  release
  minne-app

  View full-size slide

 41. !41
  • ࠷৽ΞϓϦ = ࠷৽ΠϝʔδΛ໨ࢦ͢
  • ϦϦʔε࣌ʹΠϝʔδΛϏϧυ͠ɺ࠷৽ͷΞϓϦΛ
  ؚΉΑ͏ʹ͢Δ
  ϦϦʔε࣌ʹΠϝʔδΛϏϧυ͢Δ

  View full-size slide

 42. !42
  • baseΠϝʔδͷϏϧυ
  • wwwΠϝʔδͷϏϧυ
  • wwwΠϝʔδͷݕࠪ
  • αʔόʔͱͯ͠ىಈ͢Δͷ͔ʁ
  • ىಈͨ͠ޙɺͪΌΜͱ֤ϓϩηε͕ಈ͍ͯΞΫηεͰ͖Δ͔ʁ
  ΠϝʔδϏϧυʹඞཁͳ΋ͷ͸…ʁ

  View full-size slide

 43. !43
  ͍͍͔Μ͡ʹΠϝʔδΛϏϧυͯ͘͠ΕΔ΍ͭ
  hakata
  workflow
  - build
  - push
  - verify
  notify
  run
  खݩ͔Βssh࣮ͯ͠ߦ
  ΞϓϦͷϦϦʔε࣌ʹϏϧυ
  IaaCͷϦϦʔε࣌ʹϏϧυ

  View full-size slide

 44. ࣮૷ͯ͠ɺಈ࡞Λ֬ೝ
  ࠷৽ΞϓϦ࠷৽Πϝʔδ✨

  View full-size slide

 45. ܭըతεέʔϦϯάΛ࠶Քಇͯ͠ɺ
  վળ͞Ε͔ͨݕূͨ͠

  View full-size slide

 46. ܭըతεέʔϦϯάΛ࠶Քಇͯ͠ɺ
  վળ͞Ε͔ͨݕূͨ͠

  View full-size slide

 47. !47
  • ΠϝʔδͷࣗಈϏϧυʹࢥͬͨΑΓ͕͔͔࣌ؒͬͨ
  • ࠶Քಇ͠Α͏ͱͨ͠Β͍Ζ͍Ζಈ͔ͣbug fix
  ࠶Քಇ͸͜ͷMeetupʹؒʹ߹Θͣ…

  View full-size slide

 48. ࠓޙʹ͝ظ଴͍ͩ͘͞ʂ

  View full-size slide

 49. !50
  • ΞΫηεස౓༧ଌΛ༻͍ɺΞΫηε͕૿͑ΔલʹΦʔ
  τεέʔϧ
  • ϖύݚͱ࿈ܞɾ෼୲͠ɺ࣮ݱ
  • ࢼݧӡ༻͠ɺ՝୊Λચ͍ग़ͨ͠
  • ͕ɺվળ·Ͱ͸Ͱ͖ͣ…
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 50. Α͔ͬͨ͜ͱ

  View full-size slide

 51. !52
  • ϖύݚͱ࿈ܞ͠ɺ৽ٕज़Λ࣮ࡍͷαʔϏεʹಋೖ
  • Φʔτεέʔϧʹ͍ͭͯͷ஌ݟΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
  Α͔ͬͨ͜ͱ

  View full-size slide

 52. !53
  • ࢓૊Έͷ൚༻Խ
  • ࠓճ͸IaaS্Ͱ࡞͕ͬͨɺ࢓૊Έࣗମ͸ଞͰ΋࢖͑Δ
  • ྫɿKubernetesͷΑ͏ͳίϯςφج൫΁ͷల։
  • ༧ଌʹݱΕͳ͍ΞΫηε΁ͷରԠ
  • ෛՙΛτϦΨʔͱͨ͠εέʔϧΞ΢τ
  ࠓޙ΍͍͖͍ͬͯͨ͜ͱ

  View full-size slide

 53. We are hiring!
  ϗεςΟϯάαʔϏεͰ৽ٕज़Λ׆༻
  ΢ΣϒαʔϏεͷ4JUF3FMJBCJMJUZ&OHJOFFSJOH
  શࣾతͳٕज़ج൫Λ͕ͬͭΓ
  ࣄۀΛࠩผԽͰ͖Δٕज़Λ࡞Γग़͍ͨ͠ FUDʜ

  View full-size slide