Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ベイズで単回帰モデルを考える /bayes-simple-linear-regression

Thimblee
November 09, 2022

ベイズで単回帰モデルを考える /bayes-simple-linear-regression

Thimblee

November 09, 2022
Tweet

More Decks by Thimblee

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϕΠζͰ୯ճؼϞσϧΛߟ͑Δ
  5IJNCMFF
  1

  View full-size slide

 2. ໰୊ઃఆ
  ܇࿅σʔλͷઆ໌ม਺ ͱ໨తม਺ ͔ΒҎԼͷ
  ༧ଌ෼෍ΛٻΊΔ

  ҎԼͷ୯ճؼϞσϧΛ࢖༻͢Δ
  x = (x1
  , x2
  , ⋯, xN
  )T t = (t1
  , t2
  , ⋯, tN
  )T
  p(t*
  |x*
  , t, x)
  p(t*
  |x*
  , w, β) =
  𝒩
  (t*
  |w0
  + w1
  x*
  , β−1)
  2

  View full-size slide

 3. ۩ମతʹ͸
  ͜͏͍͏σʔλʹର͍͍ͯ͠ײ͡ʹύϥϝʔλ Λௐ੔ͯ͠ɺ௚ઢ
  ΛҾ͖͍ͨɻ͜ͷσʔλ͸େମ ͱͳ͍ͬͯΔɻ
  w = (w0
  , w1
  )T
  y = w0
  + w1
  x t = − 2 + 2x
  3

  View full-size slide

 4. ϕΠζͷఆཧ
  p(A|B) =
  p(A)p(B|A)
  p(B)
  4

  View full-size slide

 5. ࣄޙ෼෍ QPTUFSJPS

  ͸ύϥϝʔλɺ ͸σʔλ


  ࣄޙ෼෍Λ༻͍ͨύϥϝʔλͷਪఆ͕ϕΠζਪఆͰ͢ɻ
  w t
  p(w|t) =
  p(w)p(t|w)
  p(t)
  ∝ p(w)p(t|w)
  (posterior) ∝ (prior)(likelihood)
  5

  View full-size slide

 6. ࣄલ෼෍ QSJPS


  p(w) =
  𝒩
  (w|0, α−1I), α = 0.25
  6

  View full-size slide

 7. ໬౓ؔ਺ MJLFMJIPPE


  L(w) = p(t|w)
  =
  𝒩
  (t|m, β−1I)
  where m = (w0
  + w1
  x1
  , w0
  + w1
  x2
  , ⋯, w0
  + w1
  xN
  )T, β = 2.0
  7

  View full-size slide

 8. ໬౓ؔ਺ͷྫ
  ͜ͷΑ͏ͳ͍͍ײ͡ͷ௚ઢͩͱͱ͍͏େ͖͍஋ΛͱΔ

  L((−2.1,2.2)T) = 0.39
  8

  View full-size slide

 9. ໬౓ؔ਺ͷྫ
  ͜ͷΑ͏ͳ௚ઢͩͱͱ͍͏஋ΛͱΔ

  L((−1.0,0.0)T) = 0.29
  9

  View full-size slide

 10. ໬౓ؔ਺ͷྫ
  ͜ͷΑ͏ͳѱ͍௚ઢͩͱͱ͍͏খ͍͞஋ΛͱΔ

  L((1.0, − 3.0)T) = 0.18
  10

  View full-size slide

 11. ࣄલ෼෍ͱ໬౓ؔ਺ʢ࠶ܝʣ
  ໬౓ؔ਺ MJLFMJIPPE

  ࣄલ෼෍ QSJPS

  11

  View full-size slide

 12. ࣄલ෼෍ͱ໬౓ؔ਺ͷੵ
  12

  View full-size slide

 13. ٻΊΒΕͨ௚ઢ
  ࣄޙ෼෍͸ ͷ࣌ʹ࠷େʹͳΔ

  w = (−1.08,0.38)
  L((−1.08,0.38)T) = 0.31
  13

  View full-size slide

 14. ໬౓ؔ਺͚ͩʢ࠷໬ਪఆʣͰ͍͍ͷͰ͸
  ϕΠζʢࣄޙ෼෍ʣͩͱσʔλΛ͏·͘දݱͰ͖͍ͯͳ͍
  ࣮ࡍɺ͜ͷσʔλΛ୯ճؼϞσϧͰֶश͢Δࡍʹ͸ϕΠζ͸ඞཁͳ͍
  ʢ୯ճؼϞσϧ͕ཧղ͠΍͍͔͢Β༻͍ͨʣ
  ͔͠͠ɺҰൠʹ͸ϕΠζͰߟ͑ΔϝϦοτ͕ଟ͍
  14

  View full-size slide

 15. ϕΠζͷಛ௃
  w ύϥϝʔλʢ୯ճؼϞσϧͳΒ ʣʹ͍ͭͯ΋֬཰෼෍Λߟ͑ΒΕΔ
  w ࣄલ෼෍ʹʢσʔλҎ֎ͷʣط஌ͷ৘ใΛ൓өͤ͞ΒΕΔ
  w ֬཰෼෍ͷஞ࣍ߋ৽͕Ͱ͖Δ
  w աֶशΛ๷͛Δʢਖ਼ଇԽʣ
  w ʢଞʹ΋৭ʑ͋Δͱࢥ͍·͢ʣ
  w
  15

  View full-size slide

 16. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  16

  View full-size slide