Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

webpackが何故必要で、 何故分かりづらいのか

tomof
November 20, 2016

webpackが何故必要で、 何故分かりづらいのか

tomof

November 20, 2016
Tweet

More Decks by tomof

Other Decks in Programming

Transcript

 1. webpack͕ԿނඞཁͰɺ
  Կނ෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔
  @tomof
  1

  View full-size slide

 2. ໨࣍
  1. Կނwebpackͳͷ͔ʁ
  2. webpackೖ໳
  3. webpack͸Կނ͜Μͳʹ΋෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔?
  4. ·ͱΊ
  2

  View full-size slide

 3. 1. Կނwebpackͳͷ͔ʁ
  3

  View full-size slide

 4. طଘͷπʔϧ͸Կ͕ବ໨ͩͬͨͷ͔ʁ
  4

  View full-size slide

 5. 5
  େن໛ͳϓϩδΣΫτʹ͸
  ద͍ͯ͠ͳ͍

  View full-size slide

 6. զʑ͸ɺ1ͭͷڊେͳϑΝΠϧʹ࿈݁͢ΔΑ͏ɺ
  ڭҭ͞Εͯ͠·ͬͨʂʂ
  6

  View full-size slide

 7. طଘͷπʔϧΛ࢖ͬͯ
  ղܾͰ͖ͳ͔ͬͨͷ͔ʁ
  7

  View full-size slide

 8. 8
  ֦ுΛࢼΈ͕ͨ
  ্ख͘ߦ͔ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 9. webpackͷ໨త
  • ґଘੑͷ͋ΔπϦʔߏ଄ΛɺಡΈࠐΈ࣌ͷඞཁੑʹԠͯ͡

  νϟϯΫ(chunk/ݻ·Γ)ຖʹ෼ׂ͢Δɻ
  • ॳճͷಡΈࠐΈ࣌ؒΛ୹͘͢Δ(อͭ)ɻ
  • શͯͷ੩తΞηοτΛϞδϡʔϧʹ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ
  • େن໛ϓϩδΣΫτʹదͨ͠࢓૊Έɻ
  9

  View full-size slide

 10. खಈͰղܾͰ͖ͳ͍͔ʁ
  • ґଘੑͷղܾɺඇಉظಡΈࠐΈ
  • ؾ͕ڰ͍ͦ͏…ɻ
  10

  View full-size slide

 11. webpackʹҕͶΔࣗಈԽͷઃఆ
  • ෼ׂͨ͠ϑΝΠϧαΠζ͕খ͗͢͞Δ৔߹͸ɺ

  ෼ׂ͠ͳ͍ͱ͍͏ઃఆ
  • ը૾αΠζ͕খ͚͞Ε͹ΠϯϥΠϯԽɺ

  େ͖͚Ε͹URLͰಡΈࠐΈɻ
  11
  background-image: url('../img/puppy.jpg');
  background-image: url(‘data:image/png;base64, iVB0Rw0…’);
  size

  size

  View full-size slide

 12. • webpack your bags ͷ Maxime Fabre ࢯ
  – طଘͷπʔϧͰຬ଍͍ͯͨ͠͠ɺ࠷ॳʹwebpackͷ֓ཁʹ໨Λ
  ௨ͨ࣌͠ʹΠϥοͱͯ͠λϒΛดͨ͡ɻ
  – ࠓ͸શͯΛwebpackʹҕͶͯ͠·͑ͱͳ͍ͬͯΔɻ
  12
  webpackΛ࢖ͬͨਓͷײ૝

  View full-size slide

 13. 2. webpackೖ໳
  13

  View full-size slide

 14. webpackΛ࢖༻͢Δʹ͸?
  1. webpackΛΠϯετʔϧ
  2. webpack.config.jsʹઃఆΛॻ͖ࠐΉ
  3. webpack͔Βఏڙ͞ΕΔrequireؔ਺ʹΑͬ
  ͯɺϞδϡʔϧͷಡΈࠐΈΛߦ͏ɻ
  4. ϏϧυίϚϯυΛ࣮ߦ
  14

  View full-size slide

 15. webpack.config.js
  • ࠷ऴతʹ module.exports ʹΦϒδΣΫΛࢦఆ͢Δ
  15
  module.exports = {

  entry: …,

  output: {…},

  module: {

  loaders: [
  …

  ],

  },
  plugins: […],
  ɹ…

  };

  View full-size slide

 16. webpack.config.js
  • ΤϯτϦϙΠϯτ = JavaScript࣮ߦͷೖΓޱͱͳΔϑΝΠϧΛࢦఆ
  16
  module.exports = {

  entry: …,

  output: {…},

  module: {

  loaders: [
  …

  ],

  },
  plugins: […],
  ɹ…

  };

  View full-size slide

 17. webpack.config.js
  17
  module.exports = {

  entry: …,

  output: {…},

  module: {

  loaders: [
  …

  ],

  },
  plugins: […],
  ɹ…

  };
  • ग़ྗϑΝΠϧͷઃఆ

  View full-size slide

 18. webpack.config.js
  • ϩʔμʔͷઃఆ
  18
  module.exports = {

  entry: …,

  output: {…},

  module: {

  loaders: [
  …

  ],

  },
  plugins: […],
  ɹ…

  };

  View full-size slide

 19. webpack.config.js
  • ϓϥάΠϯͷઃఆ
  19
  module.exports = {

  entry: …,

  output: {…},

  module: {

  loaders: [
  …

  ],

  },
  plugins: […],
  ɹ…

  };

  View full-size slide

 20. ϏϧυίϚϯυΛ࣮ߦ
  20

  View full-size slide

 21. webpack༻ޠ
  • νϟϯΫ
  • ϩʔμʔ
  • ϓϥάΠϯ
  • HMR (Hot Module Replacement)
  21

  View full-size slide

 22. νϟϯΫ
  22
  1νϟϯΫ=࠷ऴతʹ1ϑΝΠϧʹग़ྗ͞ΕΔͱ͸ݶΒͳ͍?
  (͜͜Ͱ͸ɺϓϥάΠϯ͕ɺCSSΛൈ͖ग़ͯ͠ผϑΝΠϧʹ෼཭)
  • ίʔυͷݻ·Γ

  View full-size slide

 23. ϩʔμʔ
  23
  • Ϟδϡʔϧͱͯ͠ಡΈࠐΊΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ
  • loaderͷଞʹpreLoader(લ)ɺpostLoader(ޙ)͕͋Δ
  – preLoader : ओʹlintܥͷॲཧͰ࢖༻͞ΕΔ
  – postLoader : ओʹίʔυΧόϨοδͷॲཧͰ࢖༻͞ΕΔ

  View full-size slide

 24. ϩʔμʔͷઃఆྫ
  24
  module: {

  loaders: [

  {

  test: /\.js/,

  loader: 'babel',

  include: __dirname + '/src',

  },

  {

  test: /\.scss/,

  loader: 'style!css!sass'

  },

  …

  ]

  View full-size slide

 25. ϩʔμʔͷνΣʔϯ
  25
  • νΣʔϯͰܨ͛Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  ྫ)ɹ'style!css!sass'
  1. SassΛCSSʹม׵
  2. CSSΛJavaScriptʹจࣈྻͱͯ͠ಡΈࠐΉ
  3. ಡΈࠐΜͩจࣈྻΛλάͱͯ͠<head>಺ʹ௥Ճ<br/>.sass .css<br/>HTML<br/><style><br/>body: {…}<br/>header:<br/>{…}<br/>1 2 3<br/>

  View full-size slide

 26. ϩʔμʔΛconfigʹઃఆ͢Δ͜ͱͰ…
  26
  require("!style!css!./style.css");
  require("./style.css");

  View full-size slide

 27. ϓϥάΠϯ͕ߦ͏͜ͱʢ̍ʣ
  27
  • ϩʔμʔʹΑͬͯग़ྗ͞ΕͨϑΝΠϧʹରͯ͠Կ͔Λ
  ߦ͏
  –ɹѹॖԽ ɾ೉ಡԽ
  –ɹڞ௨͢ΔίʔυΛҰవΊʹͯ͠ผϑΝΠϧʹൈ͖ग़͢
  –ɹಛఆͷαΠζʹຬͨͳ͍ϑΝΠϧͷ෼ׂΛऔΓ΍ΊΔ

  View full-size slide

 28. 28
  • ϩʔμʔͷ໾ׂ͔Β֎ΕΔ͜ͱΛ୲͏
  –ɹग़ྗϑΥϧμ಺ΛΫϦʔϯΞοϓ͢Δ
  –ɹwebpackͷग़ྗ಺༰ʹ߹ΘͤͯಈతʹHTMLΛੜ੒͢Δ
  ϓϥάΠϯ͕ߦ͏͜ͱʢ̎ʣ

  View full-size slide

 29. HMR
  29
  • Hot Module Replacement
  • ΦʔτϦϩʔυ͸ϖʔδશମΛ࠶ಡࠐΈ͢Δ͕ɺHMR͸࠶ಡ
  ࠐ͢Δ͜ͱແ͘ɺมߋ͞ΕͨՕॴ͚ͩΛಈతʹஔ׵͢Δɻ
  • ྫ͑͹ɺ͋ΔखॱΛز͔ͭ౿ΜͰදࣔͨ͠μΠΞϩά಺ͷॲ
  ཧΛมߋͨ͠৔߹ʹɺͦͷखॱΛ܁Γฦ͢ඞཁ͕ແ͘ͳΔɻ

  View full-size slide

 30. web-dev-serverͬͯʁ
  30
  • Expressϕʔεͷ։ൃ༻αʔόʔ
  • ΦʔτϦϩʔυ΍HMRΛαϙʔτ
  • /webpack-dev-server/ʹiframeΛ࢖༻ͨ͠

  ಛผͳ؀ڥΛఏڙ

  View full-size slide

 31. web-dev-serverΛ࢖༻͢Δʹ͸ʁ
  1. webpack-dev-serverΛΠϯετʔϧ
  2. webpack.config.js·ͨ͸ίϚϯυϥΠϯҾ਺ʹઃఆ
  Λࢦఆͯ͠ɺίϚϯυͰαʔόʔΛ্ཱͪ͛Δɻ
  3. localhost:8080 ·ͨ͸ɺ

  localhost:8080/webpack-dev-server/ Ͱ֬ೝ

  (8080͸σϑΥϧτઃఆͷϙʔτ൪߸)
  31

  View full-size slide

 32. 3. webpack͸Կނ͜Μͳʹ΋
  ɹ෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔?
  32

  View full-size slide

 33. 33
  ෼͔ΓͮΒ͍ݪҼ
  • ઃఆͷࢦఆ
  –ɹઃఆͷΩʔɾ஋ͳͲʹҰ؏ੑ͕ແ͍ɻ
  –ɹϓϥάΠϯͷಈ࡞͕΍΍͍͜͠ɻ
  • υΩϡϝϯτྨ
  –ɹቕΓͦ͏ͳϙΠϯτ΍෼͔ΓͮΒ͍ϙΠϯτΛ

  ڧௐͨ͠ΓɺԿނͦ͏ͳͷ͔ʁͱ͍ͬͨઆ໌͕

  ෆ଍͍ͯ͠Δɻ

  View full-size slide

 34. 34
  entry: ‘./src’,
  entry: ‘./src/*’,
  ʁ
  gulp.src(“./path/to/**/*.js”) ʹ
  ͍ۙײ͡ʁ
  webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ

  View full-size slide

 35. entry: ‘./src/*’,
  entry: ‘./src’,
  35
  ʁ
  webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ
  ҧͬͨ

  View full-size slide

 36. entry: ‘./src’,
  entry: ‘./src/index.js’,
  36
  webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ

  View full-size slide

 37. 37
  webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ
  ͦͷҰํͰ…
  output: {

  …

  path: ‘./builds’
  …

  },
  outputͷpathͳͲɺϑΥϧμΛࣔ͢ઃఆ΋͋Δɻ

  View full-size slide

 38. 38
  entry: ‘./src’,
  ࣮͸”main”ͱ͍͏νϟϯΫ໊͕ࣗಈతʹ෇͚ΒΕ͍ͯΔɻ
  output: {

  filename: '[name]-bundle.js',


  },
  νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍
  main-bundle.js

  View full-size slide

 39. 39
  entry: {

  main: './src',

  vendor: ["jquery", "mustache"],

  admin: './admin'

  },
  νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍
  entry: ‘./src’,
  νϡʔτϦΞϧ౳ͰΑ͘༻͍ΒΕΔྫ͕ͩ…
  ࣮ફͰ͸͜ͷΑ͏ʹͳΔͷͰ͸

  View full-size slide

 40. 40
  entry: {

  main: './src',

  vendor: ["jquery", "mustache"],

  admin: './admin'

  },
  νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍
  entry: ‘./src’,
  νϡʔτϦΞϧ౳ͰΑ͘༻͍ΒΕΔྫ͕ͩ…
  ࣮ફͰ͸͜ͷΑ͏ʹͳΔͷͰ͸
  ೚ҙʹࢦఆՄೳͳνϟϯΫ໊

  View full-size slide

 41. 41
  • ϩʔμʔͷνΣʔϯ͸ɺԿނӈ͔Βࠨͳͷ͔ʁ
  ϩʔμʔઃఆͷॻ͖ํ
  ɹ ’style!css!sass’

  View full-size slide

 42. 42
  • ͜͏͍͏͜ͱͳͷ͔ʁ
  ϩʔμʔઃఆͷॻ͖ํ
  style( css( sass( ) ) )
  ΋ͦ͠͏ͳΒɺҰݴॻ͍ͯ͘ΕΕ͹͍͍ͷʹ…ɻ

  View full-size slide

 43. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍
  43
  module: {

  loaders: [

  {

  test: /\.js/,

  loader: 'babel',

  include: __dirname + '/src',

  },

  {

  test: /\.scss/,

  loader: 'style!css!sass'

  },

  …

  ]

  View full-size slide

 44. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍
  44
  module: {

  loaders: [

  {

  test: /\.js/,

  loader: 'babel',

  include: __dirname + '/src',

  },

  {

  test: /\.scss/,

  loader: 'style!css!sass'

  },

  …

  ]
  ͳͥɺtest ͳͷ͔ʁ

  View full-size slide

 45. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍
  45
  JavaScriptͷਖ਼نදݱͷtest()ϝιουʹ༝དྷʁ
  © 2005-2016 Mozilla Developer Network & ߩݙऀ֤ਓ

  View full-size slide

 46. ϓϥάΠϯ͕೉͍͠…
  46
  • ࣮ફͰආ͚ͯ͸௨Εͳ͍͚Ͳཧղ͕೉͍͠ϓϥάΠϯ
  –ɹCommonsChunkPluginɹ(webpackެࣜ)
  –ɹextract-text-webpack-plugin

  View full-size slide

 47. CommonsChunkPlugin
  47
  • ֤νϟϯΫͰڞ௨(ॏෳ)͢ΔϞδϡʔϧΛൈ͖ग़ͯ͠ผ
  ϑΝΠϧʹ·ͱΊͯ͘ΕΔϓϥάΠϯ
  • αʔυύʔςΟ੡ͷϞδϡʔϧ͚ͩΛ·ͱΊͨ

  vendor.jsΛ࡞Δͷʹ΋࢖༻͞ΕΔ͕ɺ͜Ε͕

  ඇৗʹ෼͔ΓͮΒ͔ͬͨɻ

  View full-size slide

 48. CommonsChunkPlugin
  48
  • ͪͳΈʹɺ͜ͷϓϥάΠϯΛ࢖༻͠ͳ͍ͱ…

  webpack͸࠷௿ݶͷ࠷దԽ͔͠ߦΘͳ͍ͨΊɺ

  View full-size slide

 49. CommonsChunkPlugin
  49
  • ڞ௨ͯ͠࢖༻͞ΕΔϥΠϒϥϦ΍Ϟδϡʔϧ͕

  ෳ਺ͷνϟϯΫͰಡΈࠐ·Εͯ͠·͏ɻ

  View full-size slide

 50. CommonsChunkPlugin
  50
  Ծʹɺ͜ΜͳΤϯτϦʔϙΠϯτ͕͋ͬͨͱͯ͠ɺ
  entry: {

  pageA: "./pageA",

  pageB: "./pageB",

  pageC: "./pageC",

  adminPageA: "./adminPageA",

  adminPageB: "./adminPageB",

  adminPageC: "./adminPageC",

  },
  ࣍ͷΑ͏ͳCommonsChunkPluginࢦఆ͕

  ͋ͬͨͱ͢Δͱɺ

  View full-size slide

 51. CommonsChunkPlugin
  51
  var webpack = require('webpack');


  plugins: [
  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "admin-commons",

  chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "commons",

  chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],

  minChunks: 2

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "c-commons",

  chunks: ["pageC", "adminPageC"]

  }),

  ],

  View full-size slide

 52. CommonsChunkPlugin
  52
  var webpack = require('webpack');


  plugins: [
  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "admin-commons",

  chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "commons",

  chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],

  minChunks: 2

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "c-commons",

  chunks: ["pageC", "adminPageC"]

  }),

  ],

  View full-size slide

 53. CommonsChunkPlugin
  53
  adminPageA
  adminUkl
  adminAcontroller
  projectUkl
  adminPageB
  adminUkl
  adminBcontroller
  projectUkl

  View full-size slide

 54. CommonsChunkPlugin
  54
  admin-commons
  adminUkl
  projectUkl
  adminPageA
  adminAcontroller
  adminPageB
  adminBcontroller

  View full-size slide

 55. CommonsChunkPlugin
  55
  var webpack = require('webpack');


  plugins: [
  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "admin-commons",

  chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "commons",

  chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],

  minChunks: 2

  }),

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: "c-commons",

  chunks: ["pageC", "adminPageC"]

  }),

  ],

  View full-size slide

 56. CommonsChunkPlugin
  56
  admin-commons
  adminUkl
  projectUkl
  pageA
  projectUkl
  pageAcontroller
  pageB
  projectUkl
  pageBcontroller

  View full-size slide

 57. CommonsChunkPlugin
  57
  admin-commons
  adminUkl
  pageA
  pageAcontroller
  pageB
  pageBcontroller
  commons
  projectUkl

  View full-size slide

 58. CommonsChunkPluginͷओͳΦϓγϣϯ
  • nameɿڞ௨νϟϯΫͷ໊લ 

  ͪͳΈʹnames΋ଘࡏ͢Δ(഑ྻΛࢦఆ)
  • chunksɿର৅ͱ͢ΔνϟϯΫ

  ʢলུ͢ΔͱɺશͯͷνϟϯΫ͕ର৅ʂ)
  • minChunksɿ͜ͷ਺ͷνϟϯΫͰ࢖༻͞Ε͍ͯͨΒର৅

  (2ճʙνϟϯΫ਺ or Infinity or ؔ਺)
  58

  View full-size slide

 59. αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  59
  vendor

  View full-size slide

 60. 60


  vendor.jsʹ͸ɺ७ਮʹ3rdύʔςΟͷίʔυ͕
  ࿈݁͞Εͨ΋ͷ͚ͩΛؚΊ͍ͨɻ
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠

  View full-size slide

 61. 61
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  entry: {

  main: './src',

  vendor: ["jquery", "moment", "underscore"],

  admin: './admin'

  },

  View full-size slide

 62. 62
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  entry: {

  main: './src',

  vendor: ["jquery", "moment", "underscore"],

  admin: './admin'

  },

  View full-size slide

 63. 63
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  plugins: [

  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: 'vendor',

  filename: 'vendor.js',

  minChunks: Infinity,

  }),

  ]

  View full-size slide

 64. 64
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  plugins: [

  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: 'vendor',

  filename: 'vendor.js',

  minChunks: Infinity,

  }),

  ]
  Infinity !?

  View full-size slide

 65. 65
  vendor
  CommonsChunkPlugin
  Infinity
  vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ

  View full-size slide

 66. 66
  αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠
  plugins: [

  …

  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({

  name: 'vendor',

  filename: 'vendor.js',

  minChunks: Infinity,

  }),

  ]
  chunks͕লུ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ
  શͯͷνϟϯΫ͕ର৅Ͱ͋Δ͜ͱʹ΋஫ҙʂ
  chunks: …,

  View full-size slide

 67. CommonsChunkPlugin
  67
  app
  app
  appController
  pageA
  pageAcontroller
  admin
  adminController
  admin
  શͯͷνϟϯΫ͔Β

  View full-size slide

 68. CommonsChunkPlugin
  68
  app
  app
  appController
  pageA
  pageAcontroller
  admin
  adminController
  admin
  vendor νϟϯΫͷ
  ϞδϡʔϧΛ(࣮࣭)ൈ͖ग़͚ͩ͢(?)

  View full-size slide

 69. 69
  extract-text-webpack-plugin
  • ࠷ऴతͳόϯυϧ͔Βಛఆͷछྨͷ

  ίϯςϯπΛूΊɺ ଞͷ΋ͷͱύΠϓ͢Δɻ
  • ΄ͱΜͲ͕ɺCSSͷͨΊʹ࢖༻͞ΕΔɻ
  • ϖʔδͷॳظදࣔ࣌ʹɺCSS͕ಈతʹಡΈࠐ·ΕΔ͜ͱ
  ʹΑͬͯى͖Δνϥ͖ͭͷ๷ࢭɻ

  View full-size slide

 70. 70
  extract-text-webpack-plugin
  var ExtractPlugin = require('extract-text-webpack-plugin');
  var plugins = [

  …

  new ExtractPlugin(‘bundle.css'),
  …

  ];

  View full-size slide

 71. 71
  extract-text-webpack-plugin
  module: {

  loaders: [

  …

  {

  test: /\.scss/,

  loader: ExtractPlugin.extract('style', 'css!sass'),

  },

  …

  ],

  },

  View full-size slide

 72. 72
  extract-text-webpack-plugin
  module: {

  loaders: [

  …

  {

  test: /\.scss/,

  loader: ExtractPlugin.extract('style', 'css!sass'),

  },

  …

  ],

  },
  ൈ͖ग़͢͜ͱ͕Մೳͳ৔߹ʹ
  ߦ͏͜ͱ
  ൈ͖ग़͢͜ͱ͕
  ग़དྷͳ͔ͬͨ৔߹ʹ
  ௥ՃͰߦ͏͜ͱ

  View full-size slide

 73. νϡʔτϦΞϧ΍ϒϩάهࣄʹ஫ҙ
  • ͜ΕΒʹԊͬͯࢼ͚ͩ͢Ͱ͸ɺటপʹ͸·Δɻ
  • େࣄͳઆ໌΍ิ଍͕ল͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ
  74

  View full-size slide

 74. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΈղ͘
  75

  View full-size slide

 75. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΈղ͘
  76
  ίϝϯτΛؚΊ…ʢٽʣ

  View full-size slide

 76. webpack2 / ৽υΩϡϝϯταΠτ
  77

  View full-size slide

 77. ͝ਗ਼ௌɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
  78

  View full-size slide