$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

詳解 Core NFC - NFC を用いた iOS App 開発のてびき / Demystify Core NFC - A guide to iOS App Dev using NFC

詳解 Core NFC - NFC を用いた iOS App 開発のてびき / Demystify Core NFC - A guide to iOS App Dev using NFC

詳解 Core NFC - NFC を用いた iOS App 開発のてびき / Demystify Core NFC - A guide to iOS App Dev using NFC

iOSDC Japan 2022 
Day 1
2022/09/11 14:10〜 Track B レギュラートーク(40分)
https://fortee.jp/iosdc-japan-2022/proposal/40f51161-9c44-4330-ba92-e9aa407454c3

https://www.youtube.com/watch?v=RhLszeyR4h0

treastrain / Tanaka Ryoga

September 11, 2022
Tweet

More Decks by treastrain / Tanaka Ryoga

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  USFBTUSBJO5BOBLB3ZPHB
  ৄղ$PSF/'$
  1
  /'$Λ༻͍ͨJ04"QQ։ൃͷͯͼ͖
  iOSDC Japan 2022
  Day 1
  #iosdc #b

  View Slide

 2. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  "CPVUNF
  USFBTUSBJO5BOBLB3ZPHB
  2
  4XJGU J04 XBUDI04 $PSF/'$
  044
  ɹɹJU`TNZNPUIFSUPOHVF
  ɹɹٱ͠ͿΓʹ+BWB4DSJQUʢ("4ʣΛॻ͍ͨΒTXJUDIจͷ
  ɹɹ֤DBTFઅʹCSFBLΛೖΕ๨Ε͍ͯ͢͜͝ͱʹͳͬͨ!
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ!USFBTUSBJOɹɹIUUQTUSFUKQ


  %F/"$P -UE
  ɹɹJ04"QQ%FWFMPQFSʢ"QSJM$VSSFOUʣ

  View Slide

 3. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$
  3

  View Slide

 4. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 4
  /'$8JLJQFEJBIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJ/'$ɹ$$#:4"

  View Slide

 5. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 5
  /'$8JLJQFEJBIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJ/'$ɹ$$#:4"

  View Slide

 6. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 6
  /'$8JLJQFEJBIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJ/'$ɹ$$#:4"

  View Slide

 7. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO
  ۙڑ཭ແઢ௨৴
  7

  View Slide

 8. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 8
  "QQMFr88%$,FZOPUF:PV5VCFIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WOK9H@//J$"

  View Slide

 9. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 9
  ೔ຊͰJ1IPOF΍"QQMF8BUDIͷ4VJDB΍1"4.0Λ࢖͏"QQMFαϙʔτ ೔ຊ
  IUUQTTVQQPSUBQQMFDPNKBKQ)5

  View Slide

 10. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ೖؗূɹɹަ௨ܥ*$ΧʔυɹɹύʔΩϯάϝʔλʔɹɹॅຽجຊ୆ாΧʔυ
  ϞόΠϧ΢ΥϨοτɹɹσϏοτΧʔυɹɹػثͷϖΞϦϯάɹɹϨδܾࡁ୺຤
  ࣗಈंͷ伴ɹɹӡస໔ڐূɹɹϨϯλϧࣗసंɹɹΫϨδοτΧʔυɹɹ஫ࣹث
  ϋʔυ΢ΣΞηΩϡϦςΟτʔΫϯɹɹεϚʔτΧʔυɹɹ঎඼ɾࡏݿ؅ཧλά
  ϓϦϖΠυΧʔυɹɹిؾࣗಈंͷॆిεςʔγϣϯɹɹֶੜূɹɹࢦྠ
  ϗςϧͷϧʔϜΩʔɹɹεϚʔτϙελʔɹɹύεϙʔτɹɹλϒϨοτ
  εϚʔτ΢ΥονɹɹମԹܭɹɹࣾһূɹɹΠϠϗϯɹɹ"OESPJE#FBN
  εϚʔτϑΥϯɹɹࣗಈվࡳػɹɹݸਓ൪߸ʢϚΠφϯόʔʣΧʔυɹɹFUD
  10

  View Slide

 11. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$
  /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPOʢۙڑ཭ແઢ௨৴ʣ
  w ʮϞϊͱϞϊΛ͚ۙͮͯ৘ใΛ΍ΓऔΓ͢ΔΞϨʯ
  w ඇ઀৮Ͱ৘ใΛ΍ΓऔΓͰ͖Δ
  11

  View Slide

 12. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 12
  /'$'PSVNIUUQTOGDGPSVNPSH

  View Slide

 13. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷʮͭͷϞʔυʯ
  13
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  Ϧʔμʔɾ
  ϥΠλʔ
  ϐΞɾπʔɾϐΞ ϫΠϠϨεॆి
  /'$5FDIOPMPHZ/'$'PSVNIUUQTOGDGPSVNPSHMFBSOOGDUFDIOPMPHZΛݩʹ࡞੒

  View Slide

 14. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  /'$ͷʮͭͷϞʔυʯ
  ΧʔυΤϛϡϨʔγϣϯϞʔυ
  14
  ηΩϡΞΤϨϝϯτํࣜΧʔυΤϛϡϨʔγϣϯ
  ϗετΧʔυΤϛϡϨʔγϣϯʢ)$&ʣ
  /'$5FDIOPMPHZ/'$'PSVNIUUQTOGDGPSVNPSHMFBSOOGDUFDIOPMPHZΛݩʹ࡞੒

  View Slide

 15. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ٕज़֓ཁ
  w 3'*%ͷҰछ
  w ൖૹ೾ɹɹɹ୹೾)'ଳʢ.)[ʣ
  w ௨৴ڑ཭ɹɹ໿DNʢ·ͨ͸DNఔ౓ʣ
  w ௨৴଎౓ɹɹLCQTʙLCQTɹɹLCQT·ͨ͸LCQT
  w ిྗ఻ૹɹɹ࠷େ8ʢϫΠϠϨεॆిϞʔυʣ
  15
  /'$5FDIOPMPHZ/'$'PSVNIUUQTOGDGPSVNPSHMFBSOOGDUFDIOPMPHZΛݩʹ࡞੒

  View Slide

 16. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ෺ཧతڑ཭͕ൺֱత୹͍ͱ͖ʹ࢖͑Δ௨৴
  16
  /'$ #MVFUPPUI
  23ίʔυ
  όʔίʔυ
  *S%"
  ʢ੺֎ઢ௨৴ʣ
  FUD

  View Slide

 17. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  #MVFUPPUIWT/'$
  17
  w #MVFUPPUI
  w ௨৴଎౓͕଎͍
  w ௨৴Մೳͳ෺ཧతڑ཭͕௕͍
  w /'$
  w ࣄલͷϖΞϦϯά࡞ۀ͕ෆཁ
  w ௨৴࣌ͷফඅిྗ͕ང͔ʹগͳ͍
  w গ͠ԕ͚͟Δͱ઀ଓ͕੾ΕΔ

  View Slide

 18. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  23ίʔυɾόʔίʔυWT/'$
  18
  w 23ίʔυɾόʔίʔυ
  w ҹ࡮͢Δ͚ͩͰ࢖͑Δ
  w ΧϝϥͷͨΊͷௐ੔͕ඞཁ
  w ϐϯτɾ໌Δ͞ɾःṭ෺ͷআڈ
  w ҹ࡮෺ͷσβΠϯΛ્֐
  w /'$
  w ͚ۙͮΕ͹௨৴Ͱ͖Δ
  w ؒʹଟগͷ΋ͷ͕ࡏͬͯ΋Α͍
  w ৘ใͷมߋ͕Մೳ
  w ௨৴ͷͨΊͷ෦඼
  ʢίΠϧɾΞϯςφʣ͕ඞཁ

  View Slide

 19. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  J04"QQʹ͓͚Δ/'$͕࢖ΘΕ͍ͯΔ৔໘
  w "QQMF1BZʢίϯλΫτϨεܾࡁʣ
  w 8BMMFUʹ௥Ճͨ͠ंͷ伴΍ϗςϧͷ෦԰ͷ伴Λ࢖͏
  w "QQ$MJQίʔυ
  w F,:$ɾຊਓ֬ೝ
  w ిࢠϚωʔʢ෺ཧΧʔυʣͷ࢒ߴɾར༻ཤྺΛ֬ೝ
  19

  View Slide

 20. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO
  ۙڑ཭ແઢ௨৴
  20

  View Slide

 21. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO
  ۙڑ཭ແઢ௨৴
  20

  ࣗ෼͕͜ΕΛ࢖ͬͯ
  ։ൃ͢Δ͜ͱ͸ແ͍ʜʜʁ

  View Slide

 22. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO
  ۙڑ཭ແઢ௨৴
  20

  ࣗ෼͕͜ΕΛ࢖ͬͯ
  ։ൃ͢Δ͜ͱ͸ແ͍ʜʜʁ
  ΋͍ͬͨͳ͍ʂ

  View Slide

 23. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$Λ࢖ͬͯԿ͔࡞Ζ͏ʂ
  w ʢ/'$ͷͨΊ͚ͩͷ෦඼ʢΞϯςφͳͲʣ͕ೖ͍ͬͯΔඞཁ͕͋ΔͷͰʣ
  ίετ͕͔͔Δ
  w ࠓ͜͜ʹ͍ΔΈͳ͞Μ͕
  ͍࣋ͬͯΔJ1IPOFͷ΄΅શͯʹ౥ࡌࡁΈʢͷ͸ͣʣ
  w ௨৴૬खͱͳΔΧʔυɾλάྨ΋ຕ͸͓ࡒ෍ʹೖ͍ͬͯΔʢ͸ͣʜʜʂʣ
  w ௥Ճίετ͸͔͔Βͳ͍ʂ
  w ࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔϞϊͷத਎Λ೷͍ͯΈͨ͋͘Γ·ͤΜ͔ʁ
  21

  View Slide

 24. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$͸ࠃࡍن֨ͰΦʔϓϯ
  w *40*&$ʢ/'$*1ʣ
  w *40*&$ʢ/'$*1ʣ
  ɹʹɹ/'$*1ɹʴɹ*40*&$ɹʴɹ*40*&$
  22

  View Slide

 25. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 23
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM

  View Slide

 26. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 24
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM

  View Slide

 27. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎
  IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM
  ҉߸ԽΛඞཁͱ͠ͳ͍ΦʔϓϯίϚϯυΛ༻͍ͨΞϓϦ
  έʔγϣϯͷ৔߹ʹ͸ɺެ։͞Ε͍ͯΔن͚֨ͩͰ։ൃ
  ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ(PPHMFࣾͷ"OESPJE΍Ξοϓϧ
  ࣾͷJ04ͳͲεϚʔτϑΥϯ޲͚04͕/'$ͷػೳΛα
  ϙʔτ͓ͯ͠ΓɺҰൠͷํ͕։ൃ͞ΕͨిࢠϚωʔͷϏ
  ϡʔϫʔͳͲ΋ؚΊɺεϚʔτϑΥϯ޲͚ʹ͢Ͱʹ͍͘
  ͔ͭͷ/'$ΞϓϦέʔγϣϯ͕ެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  25

  View Slide

 28. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎
  IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM
  ҉߸ԽΛඞཁͱ͠ͳ͍ΦʔϓϯίϚϯυΛ༻͍ͨΞϓϦ
  έʔγϣϯͷ৔߹ʹ͸ɺެ։͞Ε͍ͯΔن͚֨ͩͰ։ൃ
  ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ(PPHMFࣾͷ"OESPJE΍Ξοϓϧ
  ࣾͷJ04ͳͲεϚʔτϑΥϯ޲͚04͕/'$ͷػೳΛα
  ϙʔτ͓ͯ͠ΓɺҰൠͷํ͕։ൃ͞ΕͨిࢠϚωʔͷϏ
  ϡʔϫʔͳͲ΋ؚΊɺεϚʔτϑΥϯ޲͚ʹ͢Ͱʹ͍͘
  ͔ͭͷ/'$ΞϓϦέʔγϣϯ͕ެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  26

  View Slide

 29. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎
  IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM
  ҉߸ԽΛඞཁͱ͠ͳ͍ΦʔϓϯίϚϯυΛ༻͍ͨΞϓϦ
  έʔγϣϯͷ৔߹ʹ͸ɺެ։͞Ε͍ͯΔن͚֨ͩͰ։ൃ
  ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ(PPHMFࣾͷ"OESPJE΍Ξοϓϧ
  ࣾͷJ04ͳͲεϚʔτϑΥϯ޲͚04͕/'$ͷػೳΛα
  ϙʔτ͓ͯ͠ΓɺҰൠͷํ͕։ൃ͞ΕͨిࢠϚωʔͷϏ
  ϡʔϫʔͳͲ΋ؚΊɺεϚʔτϑΥϯ޲͚ʹ͢Ͱʹ͍͘
  ͔ͭͷ/'$ΞϓϦέʔγϣϯ͕ެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  27

  View Slide

 30. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$
  28

  View Slide

 31. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 29

  View Slide

 32. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 30

  View Slide

 33. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$Λ༻͍ͨ
  "QQMFϓϥοτϑΥʔϜͷ"QQͷ։ൃ
  31

  View Slide

 34. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷΞϯςφΛ౥ࡌ͍ͯ͠ΔσόΠε
  32
  ঎඼ը૾͸"QQMF8FCαΠτΑΓ

  View Slide

 35. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷΞϯςφΛ౥ࡌ͍ͯ͠ΔσόΠε
  33
  ঎඼ը૾͸"QQMF8FCαΠτΑΓ

  View Slide

 36. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 34
  $PSF/'$c"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPODPSFOGD

  View Slide

 37. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 35
  $PSF/'$c"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPODPSFOGD

  View Slide

 38. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͷର৅
  w $PSF/'$Λ࢖͑Δͷ͸J04Ҏ߱
  w NBD04ɾUW04ɾXBUDI04Ͱ͸࢖༻Ͱ͖ͳ͍
  w J04Ҏ͔߱ͭ/'$ΞϯςφΛੵΜͩJ1IPOFͷΈ
  36

  View Slide

 39. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ΞϯςφΛ౥ࡌͨ͠J1IPOF
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOFTɾT1MVT
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOF9
  w J1IPOF9㸑ɾ9Tɾ9T.BY
  37
  w J1IPOFɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOF4&ʢୈੈ୅ʣ
  w J1IPOFNJOJɾɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOFNJOJɾɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOF4&ʢୈੈ୅ʣ
  w J1IPOFɾ1MVTɾ1SPɾ1SP.BY

  View Slide

 40. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ΞϯςφΛ౥ࡌ͍ͯ͠ΔJ1IPOF

  $PSF/'$ͷػೳΛ࢖͑ΔJ1IPOF

  38

  View Slide

 41. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͷػೳΛ࢖͑ΔJ1IPOF
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOFTɾT1MVT
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOFɾ1MVT
  w J1IPOF9
  w J1IPOF9㸑ɾ9Tɾ9T.BY
  39
  w J1IPOFɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOF4&ʢୈੈ୅ʣ
  w J1IPOFNJOJɾɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOFNJOJɾɾ1SPɾ1SP.BY
  w J1IPOF4&ʢୈੈ୅ʣ
  w J1IPOFɾ1MVTɾ1SPɾ1SP.BY

  View Slide

 42. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 40
  σόΠεػೳͷཁ݅αϙʔτ"QQMF%FWFMPQFSIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNKQTVQQPSUSFRVJSFEEFWJDFDBQBCJMJUJFT

  View Slide

 43. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$Λ༻͍ͨ
  "QQMFϓϥοτϑΥʔϜͷ"QQͷ։ൃ
  J1IPOFҎ߱ରԠͷJ04"QQ։ൃ
  41

  View Slide

 44. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  λάσόΠεʢ/'$λάʣ
  42
  /'$λά

  View Slide

 45. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$Ͱ
  Ͱ͖Δ͜ͱɾͰ͖ͳ͍͜ͱ
  43

  View Slide

 46. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷʮͭͷϞʔυʯ
  44
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  Ϧʔμʔɾ
  ϥΠλʔ
  ϐΞɾπʔɾϐΞ ϫΠϠϨεॆి
  /'$5FDIOPMPHZ/'$'PSVNIUUQTOGDGPSVNPSHMFBSOOGDUFDIOPMPHZΛݩʹ࡞੒

  View Slide

 47. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷʮͭͷϞʔυʯͱϑϨʔϜϫʔΫ
  45
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  Ϧʔμʔɾ
  ϥΠλʔ
  ϐΞɾπʔɾϐΞ ϫΠϠϨεॆి
  $PSF/'$
  1SPYJNJUZ3FBEFS
  1BTT,JU 8BMMFU
  ͳ͠ ͳ͠

  View Slide

 48. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  /'$ͷʮͭͷϞʔυʯͱϑϨʔϜϫʔΫ
  45
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  Ϧʔμʔɾ
  ϥΠλʔ
  ϐΞɾπʔɾϐΞ ϫΠϠϨεॆి
  $PSF/'$
  1SPYJNJUZ3FBEFS
  1BTT,JU 8BMMFU
  ͳ͠ ͳ͠

  View Slide

 49. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 46
  $PSF/'$c"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPODPSFOGD

  View Slide

 50. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͰͰ͖Δ͜ͱ
  w /'$λά͔Β/%&'ͷσʔλΛಡΈऔΔʢJ04ʣ
  w "QQ͕όοΫάϥ΢ϯυঢ়ଶͰ/'$λά͔Β/%&'ͷσʔλΛಡΈऔΔ
  ʢJ04ɺͨͩ͠J1IPOFɾ1MVTɾɾ1MVTɾ9͸ඇରԠʣ
  w /'$λά΁/%&'ͷσʔλΛॻ͖ࠐΉʢJ04ʣ
  w /'$λάʹಠࣗϑΥʔϚοτͷσʔλΛಡΈॻ͖͢ΔʢJ04ʣ
  w 1"$&ʢ伴ڞ༗ར༻ΞΫηε੍ޚʣΛαϙʔτ͍ͯ͠Δλάͷݕग़ʢJ04ʣ
  47

  View Slide

 51. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͰͰ͖ͳ͍͜ͱ
  48
  Χʔυ
  ΤϛϡϨʔγϣϯ
  Ϧʔμʔɾ
  ϥΠλʔ
  $PSF/'$
  1SPYJNJUZ3FBEFS
  1BTT,JU 8BMMFU

  w Χʔυͷʮ;ΓʯΛ͢Δʢ1BTT,JUʣ
  w 8BMMFUɾ"QQMF1BZͷಛݖ
  w ʢΧʔυΛ͔ͯ͟͠ʣࢧ෷͍Λ
  ड͚෇͚Δʢ1SPYJNJUZ3FBEFSʣ
  w l5BQUP1BZzͰ͔͠࢖͑ͳ͍

  View Slide

 52. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣄલʹܾΊ͓ͯ͘͜ͱ
  ࣄલʹௐ͓ࠪͯ͘͜͠ͱ
  49

  View Slide

 53. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  औΓѻ͏/'$λά
  50
  /'$λάͷதͷσʔλܗࣜΛ
  ࣗ෼ͰܾΊΔ
  /'$λάͷதͷσʔλܗࣜ͸
  طʹܾΊΒΕ͍ͯΔ

  View Slide

 54. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣄલʹܾΊ͓ͯ͘͜ͱ
  /'$λάͷதͷσʔλܗࣜΛࣗ෼ͰܾΊΒΕΔ৔߹
  w σʔλܗࣜ͸ʮ/%&'ʯ͕͓͢͢Ί
  w /%&'ʢ/'$%BUB&YDIBOHF'PSNBUʣ
  w /'$'PSVN͕ࡦఆ
  w J04ɾ$PSF/'$Ͱ͸/%&'͸ಛผ଴۰
  w "QQ͕ϑΥΞάϥ΢ϯυঢ়ଶ͡Όͳͯ͘΋ಡΈऔΕΔ
  51

  View Slide

 55. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣄલʹܾΊ͓ͯ͘͜ͱ
  /'$λάͷதͷσʔλܗࣜΛࣗ෼ͰܾΊΒΕΔ৔߹
  w /'$λάͷʮछྨʯʢҰ෦ʣ
  w 5ZQF5BHʢ*40*&$ɹ.*'"3&6MUSBMJHIUʣ
  w 5ZQF5BHʢ*40*&$ɹ+*49ɹ'FMJ$Bʣ
  w 5ZQF5BHʢ*40*&$ɹ%&4'JSFʣ
  w 5ZQF5BHʢ*40*&$ʣ
  52
  /'$5FDIOPMPHZIUUQTOGDGPSVNPSHMFBSOOGDUFDIOPMPHZ

  View Slide

 56. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣄલʹௐ͓ࠪͯ͘͜͠ͱ
  /'$λάͷதͷσʔλܗ͕ࣜطʹܾ·͍ͬͯΔ৔߹
  w όΠφϦܗࣜʢData΍[Data]ʣͰ৘ใΛ΍ΓऔΓ͢Δ
  ʢύʔε΋ࣗ෼Ͱߦ͏ʣ
  w ༻͍Δ͜ͱʹͳΔʮ௨৴ٕज़ʢϓϩτίϧʣʯ͸Կ͔ʁ
  53

  View Slide

 57. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣄલʹௐ͓ࠪͯ͘͜͠ͱ
  /'$λάͷதͷσʔλܗ͕ࣜطʹܾ·͍ͬͯΔ৔߹
  w ௨৴ٕज़ʢϓϩτίϧʣ
  w /'$"ʢ*40*&$ʣ
  w /'$#ʢ*40*&$ʣ
  w /'$'ʢ*40*&$ʣ
  w /'$7ʢ*40*&$ʣ
  54

  View Slide

 58. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 55
  "QQMFr4FQUFNCFS&WFOU:PV5VCFIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W/4UYV@,[M

  View Slide

 59. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 56
  "QQMFr4FQUFNCFS&WFOU:PV5VCFIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W/4UYV@,[M

  View Slide

 60. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 57
  "QQMFr4FQUFNCFS&WFOU:PV5VCFIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W/4UYV@,[M

  View Slide

 61. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 58
  "QQMFr4FQUFNCFS&WFOU:PV5VCFIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W/4UYV@,[M

  View Slide

 62. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 59
  ೥݄೔ࡱӨ

  View Slide

 63. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 60
  ೥݄೔ࡱӨ
  ૯຿লࢦఆ.*$,4

  View Slide

 64. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 61
  4VJDB΍1"4.0Λ"QQMF΢ΥϨοτʹ௥Ճ͢Δ"QQMFαϙʔτ ೔ຊ
  IUUQTTVQQPSUBQQMFDPNKBKQ)5

  View Slide

 65. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 62
  4VJDB΍1"4.0Λ"QQMF΢ΥϨοτʹ௥Ճ͢Δ"QQMFαϙʔτ ೔ຊ
  IUUQTTVQQPSUBQQMFDPNKBKQ)5
  J1IPOFͷ/'$͸୺຤ͷ্ଆʂ
  എ໘ͷ"QQMFϩΰͷ෦෼Ͱ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 66. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  9DPEFϓϩδΣΫτͷઃఆ
  63

  View Slide

 67. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $BQBCJMJUZΛ௥Ճ
  9DPEFϓϩδΣΫτͷઃఆ
  64

  View Slide

 68. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  &OUJUMFNFOUTΛ௥Ճ
  9DPEFϓϩδΣΫτͷઃఆ
  65

  View Slide

 69. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  *OGPQMJTUʹ஋Λ௥Ճ
  9DPEFϓϩδΣΫτͷઃఆ
  66

  View Slide

 70. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ίʔσΟϯά
  67

  View Slide

 71. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ࣮૷ͷྲྀΕ
  w εΩϟϯͷͨΊͷηογϣϯΛ࡞Δ
  w ηογϣϯΛ։࢝͢Δ
  ʢJ04ଆͰΞΫγϣϯγʔτ͕දࣔ͞ΕΔʣ
  w λάͷݕ஌ΛσϦήʔτͰड͚औΔ
  w ಡΈॻ͖Λߦ͏
  w ηογϣϯΛऴྃ͢Δ
  68

  View Slide

 72. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  εΩϟϯͷͨΊͷηογϣϯΛ࡞Δ
  w NFCNDEFReaderSession
  w NFCTagReaderSession
  w NFCVASReaderSession
  69

  View Slide

 73. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  εΩϟϯͷͨΊͷηογϣϯΛ࡞Δ
  w NFCNDEFReaderSession
  w NFCTagReaderSession
  w NFCVASReaderSession
  70

  View Slide

 74. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  71
  import CoreNFC
  class MyNDEFReaderWriter {
  var session: NFCNDEFReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCNDEFReaderSession.readingAvailable else { return }
  }
  }

  View Slide

 75. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  72
  import CoreNFC
  class MyNDEFReaderWriter {
  var session: NFCNDEFReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCNDEFReaderSession.readingAvailable else { return }
  session = NFCNDEFReaderSession(
  delegate: self,
  queue: nil,
  invalidateAfterFirstRead: false
  )
  }
  }

  View Slide

 76. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  73
  import CoreNFC
  class MyNDEFReaderWriter {
  var session: NFCNDEFReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCNDEFReaderSession.readingAvailable else { return }
  session = NFCNDEFReaderSession(
  delegate: self,
  queue: nil,
  invalidateAfterFirstRead: false
  )
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag.”
  }
  }

  View Slide

 77. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  74
  import CoreNFC
  class MyNDEFReaderWriter {
  var session: NFCNDEFReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCNDEFReaderSession.readingAvailable else { return }
  session = NFCNDEFReaderSession(
  delegate: self,
  queue: nil,
  invalidateAfterFirstRead: false
  )
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag."
  session?.begin()
  }
  }

  View Slide

 78. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  75
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetectNDEFs messages: [NFCNDEFMessage]) {
  // ...
  }
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  // ...
  }
  }

  View Slide

 79. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  76
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetectNDEFs messages: [NFCNDEFMessage]) {
  let message = messages.first!
  // print(message.records)
  }
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  // ...
  }
  }

  View Slide

 80. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  77
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetectNDEFs messages: [NFCNDEFMessage]) {
  let message = messages.first!
  // print(message.records)
  }
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession,
  didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  // ...
  }
  }

  View Slide

 81. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  78
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession, didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  // ಡΈऔΓ
  let message = try await tag.readNDEF()
  // print(message.records)
  // ॻ͖ࠐΈ
  let ndefMessage: NFCNDEFMessage = // ..
  try await tag.writeNDEF(ndefMessage)
  // ऴΘͬͨΒ
  session.alertMessage = "Done!"
  session.invalidate()
  // ࣦഊͨ͠Β
  // session.invalidate(errorMessage: "Error!")
  }
  }
  }

  View Slide

 82. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  79
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession, didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  // ಡΈऔΓ
  let message = try await tag.readNDEF()
  // print(message.records)
  // ॻ͖ࠐΈ
  let ndefMessage: NFCNDEFMessage = // ..
  try await tag.writeNDEF(ndefMessage)
  // ऴΘͬͨΒ
  session.alertMessage = "Done!"
  session.invalidate()
  // ࣦഊͨ͠Β
  // session.invalidate(errorMessage: "Error!")
  }
  }
  }

  View Slide

 83. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͷ৔߹
  80
  extension MyNDEFReaderWriter: NFCNDEFReaderSessionDelegate {
  func readerSession(_ session: NFCNDEFReaderSession, didDetect tags: [NFCNDEFTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  // ಡΈऔΓ
  let message = try await tag.readNDEF()
  // print(message.records)
  // ॻ͖ࠐΈ
  let ndefMessage: NFCNDEFMessage = // ..
  try await tag.writeNDEF(ndefMessage)
  // ऴΘͬͨΒ
  session.alertMessage = "Done!"
  session.invalidate()
  // ࣦഊͨ͠Β
  // session.invalidate(errorMessage: "Error!")
  }
  }
  }

  View Slide

 84. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  εΩϟϯͷͨΊͷηογϣϯΛ࡞Δ
  w NFCNDEFReaderSession
  w NFCTagReaderSession
  w NFCVASReaderSession
  81

  View Slide

 85. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  82
  import CoreNFC
  class MyTagReaderWriter: NSObject {
  var session: NFCTagReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCTagReaderSession.readingAvailable else { return }
  let pollingOption: NFCTagReaderSession.PollingOption = [
  .iso14443, // Type 2 Tag, Type 4 Tag (ISO/IEC 14443) (MIFARE) …etc.
  .iso18092, // Type 3 Tag (ISO/IEC 18092, JIS X 6319-4) (FeliCa)
  .iso15693, // Type 5 Tag (ISO/IEC 15693)
  ]
  session = NFCTagReaderSession(pollingOption: pollingOption,
  delegate: self, queue: nil)
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag."
  session?.begin()
  }
  }

  View Slide

 86. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  83
  import CoreNFC
  class MyTagReaderWriter: NSObject {
  var session: NFCTagReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCTagReaderSession.readingAvailable else { return }
  let pollingOption: NFCTagReaderSession.PollingOption = [
  .iso14443, // Type 2 Tag, Type 4 Tag (ISO/IEC 14443) (MIFARE) ...etc.
  .iso18092, // Type 3 Tag (ISO/IEC 18092, JIS X 6319-4) (FeliCa)
  .iso15693, // Type 5 Tag (ISO/IEC 15693)
  ]
  session = NFCTagReaderSession(pollingOption: pollingOption,
  delegate: self, queue: nil)
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag."
  session?.begin()
  }
  }

  View Slide

 87. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  84
  import CoreNFC
  class MyTagReaderWriter: NSObject {
  var session: NFCTagReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCTagReaderSession.readingAvailable else { return }
  let pollingOption: NFCTagReaderSession.PollingOption = [
  .iso14443, // Type 2 Tag, Type 4 Tag (ISO/IEC 14443) (MIFARE) ...etc.
  .iso18092, // Type 3 Tag (ISO/IEC 18092, JIS X 6319-4) (FeliCa)
  .iso15693, // Type 5 Tag (ISO/IEC 15693)
  ]
  session = NFCTagReaderSession(pollingOption: pollingOption,
  delegate: self, queue: nil)
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag."
  session?.begin()
  }
  }

  View Slide

 88. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ηογϣϯΛ࡞Δ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  85
  import CoreNFC
  class MyTagReaderWriter: NSObject {
  var session: NFCTagReaderSession?
  func beginScanning() {
  guard NFCTagReaderSession.readingAvailable else { return }
  let pollingOption: NFCTagReaderSession.PollingOption = [
  .iso14443, // Type 2 Tag, Type 4 Tag (ISO/IEC 14443) (MIFARE) ...etc.
  .iso18092, // Type 3 Tag (ISO/IEC 18092, JIS X 6319-4) (FeliCa)
  .iso15693, // Type 5 Tag (ISO/IEC 15693)
  ]
  session = NFCTagReaderSession(pollingOption: pollingOption,
  delegate: self, queue: nil)
  session?.alertMessage = "Place the tag on a flat surface
  (avoid metallic surfaces) and rest you iPhone on the tag."
  session?.begin()
  }
  }

  View Slide

 89. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  86
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession,
  didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  // ...
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 90. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  87
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession,
  didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  // ...
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 91. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  88
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 92. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  89
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 93. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  'FMJ$B
  w ೔ຊ
  w ަ௨ܥ*$Χʔυ
  w ͓ళͰ࢖͑ΔిࢠϚωʔ
  w ߳ߓɾΠϯυωγΞͳͲΞδΞݍͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  90
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc๏ਓͷ͓٬༷cಋೖࣄྫIUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDBCVTJOFTTDBTFTUVEZ

  View Slide

 94. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  'FMJ$B
  w ෳ਺ͷʮγεςϜʯΛ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w ຕͷ෺ཧλάͷதʹෳ਺ͷػೳΛ࣋ͯΔ
  w γεςϜΛ۠ผ͢ΔͨΊͷʮγεςϜίʔυʯ
  91

  View Slide

 95. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  'FMJ$Bͷதͷσʔλߏ଄
  ͬ͘͟Γͱͨ͠Πϝʔδ
  92
  'FMJ$BΤϦΞͳͲͷ֓೦Λলུ
  w γεςϜίʔυ
  αʔϏείʔυ
  ϒϩοΫ
  w γεςϜίʔυΛબ୒ʢ1PMMJOHʣ͠ɺ
  αʔϏεΛ༻͍ͯϒϩοΫʹΞΫηε
  w ϒϩοΫ͋ͨΓόΠτ
  w Y'$ʢγεςϜίʔυʣ
  w YʢαʔϏείʔυʣ
  w YʢϒϩοΫʣ
  w YʢϒϩοΫʣ
  w YʢαʔϏείʔυʣ
  w YʢϒϩοΫʣ
  w YʢϒϩοΫʣ
  w ộ

  View Slide

 96. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  'FMJ$BγεςϜίʔυΛ*OGPQMJTUʹྻڍ
  w J04"QQͰ࢖͏'FMJ$BγεςϜίʔυΛ*OGPQMJTUʹྻڍ͓ͯ͘͠
  w ϫΠϧυΧʔυʢ͢΂ͯͷ'FMJ$BγεςϜίʔυΛ࢖͏ʣ͸ෆՄ
  93

  View Slide

 97. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  'FMJ$BγεςϜίʔυΛ*OGPQMJTUʹྻڍ
  94

  View Slide

 98. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  95
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 99. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  95
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }
  *OGPQMJTUʹॻ͍ͨ
  γεςϜίʔυ

  Y""""
  Y####
  'FMJ$Bλά͕͍࣋ͬͯΔ
  γεςϜίʔυ

  Y%%%%
  Y&&&&

  View Slide

 100. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  95
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }
  *OGPQMJTUʹॻ͍ͨ
  γεςϜίʔυ

  Y""""
  Y####
  'FMJ$Bλά͕͍࣋ͬͯΔ
  γεςϜίʔυ

  Y%%%%
  Y&&&&
  $PSF/'$ͷ
  ͲͷσϦήʔτϝιου΋
  ݺ͹Εͳ͍

  View Slide

 101. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹ʢ'FMJ$Bʣ
  96
  extension MyTagReaderWriter {
  func tagReader(session: NFCTagReaderSession,
  didConnect feliCaTag: NFCFeliCaTag) async throws {
  let mode = try await feliCaTag.requestResponse()
  // ...
  session.alertMessage = "Done!"
  session.invalidate()
  }
  }

  View Slide

 102. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  97
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 103. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  *40*&$
  w ΫϨδοτΧʔυ
  w ύεϙʔτɾ਎෼ূ໌ূ
  98

  View Slide

 104. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  *40*&$
  w "QQMJDBUJPO1SPUPDPM%BUB6OJUʢ"1%6ʣ
  w λά্ͷΞϓϦέʔγϣϯͷࣝผࢠɹ"*%
  w J04"QQͰ࢖͏"*%Λ*OGPQMJTUʹྻڍ͓ͯ͘͠
  99

  View Slide

 105. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  "*%Λ*OGPQMJTUʹྻڍ
  100
  ܾࡁؔ࿈ͷ"*%͸ࢦఆͰ͖ͳ͍

  View Slide

 106. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  101
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 107. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  101
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }
  *OGPQMJTUʹॻ͍ͨ
  "*%

  %
  /'$λά͕͍࣋ͬͯΔ
  "*%

  %

  View Slide

 108. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  101
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }
  *OGPQMJTUʹॻ͍ͨ
  "*%

  %
  /'$λά͕͍࣋ͬͯΔ
  "*%

  %
  $PSF/'$ͷ
  ͲͷσϦήʔτϝιου΋
  ݺ͹Εͳ͍

  View Slide

 109. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹ʢ*40ʣ
  102
  extension MyTagReaderWriter {
  func tagReader(session: NFCTagReaderSession,
  didConnect iso7816Tag: NFCISO7816Tag) async throws {
  let apdu = NFCISO7816APDU(instructionClass: 0x00, instructionCode: 0xB0,
  p1Parameter: 0x00, p2Parameter: 0x00,
  data: Data(), expectedResponseLength: 16)
  let (response, sw1, sw2) = try await iso7816Tag.sendCommand(apdu: apdu)
  // ...
  session.alertMessage = “Done!"
  session.invalidate()
  }
  }

  View Slide

 110. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουͰड͚औΔ
  /%&'ܗࣜͰ͸ͳ͍σʔλͷ৔߹
  103
  extension MyTagReaderWriter: NFCTagReaderSessionDelegate {
  func tagReaderSession(_ session: NFCTagReaderSession, didDetect tags: [NFCTag]) {
  Task {
  let tag = tags.first!
  try await session.connect(to: tag)
  switch tag {
  case .feliCa(let feliCaTag): // Type 3 Tag (FeliCa)
  try await tagReader(session: session, didConnect: feliCaTag)
  case .iso7816(let iso7816Tag): // ISO/IEC 7816 ʹରԠͨ͠ Type 2 TagɺType 4 Tag ͳͲ
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso7816Tag)
  case .iso15693(let iso15693Tag): // Type 5 Tag
  try await tagReader(session: session, didConnect: iso15693Tag)
  case .miFare(let miFareTag): // Type 2 TagɺType 4 Tag (MIFARE)
  try await tagReader(session: session, didConnect: miFareTag)
  }
  }
  }
  // ...
  }

  View Slide

 111. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$Λ࢖ͬͨ։ൃͷϙΠϯτ
  w /'$λάʹΑͬͯ͸
  ಡΈऔΓࣦഊ͕ଓ͘ͱϩοΫ͞Εͯ͠·͏΋ͷ͕͋Δ
  w ϩοΫ݊໘ͷݟͨ໨͕มΘΔ͜ͱ͸ͳ͍ʢҹ࡮ͳͷͰʣ
  w ͨͩͦΕΛ/'$Λհͨ͠ػցͰಡΈऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  w ࣮ߦ͸৻ॏʹ
  104

  View Slide

 112. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$Λ࢖ͬͨ։ൃͷϙΠϯτ
  w $PSF/'$ͷ௨৴ηογϣϯ͸࠷େඵͷ੍࣌ؒݶ͕͋Δ
  105

  View Slide

 113. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$Λ࢖ͬͨ։ൃͷϙΠϯτ
  w #SFBLQPJOUΛࠩͯ͠σόοά͸͓͢͢Ί͠ͳ͍
  w Ұ࣌ఀࢭத΋͜ͷʮ࠷େඵͷ੍࣌ؒݶʯ͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  w QSJOUʹΑΔσόοά͕͓͢͢Ί
  106

  View Slide

 114. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͷ͕ͭ͜͜Β͍
  w J04ʹ͓͚ΔαʔυύʔςΟ"QQ޲͚ͷ/'$ͷ࢓༷͸ɺ"OESPJEͱൺֱ
  ͢Δͱେ੍͖͘ݶ͞Ε͍ͯΔ
  w 'FMJ$BγεςϜίʔυ΍"*%Λ͋Β͔͡Ί੩తʹࢦఆ͓ͯ͘͠ඞཁ
  w λάΛ͔͔ͯ͟͠ΒσϦήʔτϝιουʹ
  ͦͷ৘ใ͕౉ͬͯ͘Δ·Ͱʹ͕͔͔࣌ؒΔύλʔϯ͕͋Δ
  107

  View Slide

 115. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  σϦήʔτϝιουʹͳ͔ͳ͔৘ใ͕͜ͳ͍
  'FMJ$Bͷྫ
  w Y'&ͱ͍͏γεςϜίʔυͷΈΛ࣋ͬͨλά
  w Y'&Λʮ*UFNʯͷ࠷ޙʹهड़
  w ͦΕΑΓ΋લʹʮ*UFNʯΛ૿΍͍ͯ͘͠
  108

  View Slide

 116. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 109
  'FMJ$B͕஗͍͠ϑϧεΩϟϯ΋ෆՄೳޙฤʲJ04$PSF/'$ʳ2JJUBIUUQTRJJUBDPNUSFBTUSBJOJUFNTGCD

  View Slide

 117. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved. 109
  'FMJ$B͕஗͍͠ϑϧεΩϟϯ΋ෆՄೳޙฤʲJ04$PSF/'$ʳ2JJUBIUUQTRJJUBDPNUSFBTUSBJOJUFNTGCD

  View Slide

 118. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͷ͕ͭ͜͜Β͍
  w /'$ͷڍಈ͕ෆ҆ఆͳJ1IPOFͷػछ͕͋Δͱ͍͏੠΋
  w J1IPOFγϦʔζʜʁ
  110

  View Slide

 119. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  $PSF/'$ͷ͕ͭ͜͜Β͍
  w ґવͱͯ͠৘ใ͕গͳ͍
  w ʮࣗ෼ͷ࣮૷ʯʮ$PSF/'$ʯͷͲ͕ͬͪѱ͍ͷ͔ෆ໌ͳͱ͖͕͋Δ
  w ݕূ༻ʹ/'$ʢ'FMJ$BʣΛੵΜͩ"OESPJE୺຤Λ͓࣋ͬͯ͘ͱָ
  w ΋͘͠͸8JOEPXT1$/'$ϦʔμʔϥΠλʔ
  w /'$ͷίϚϯυ࢓༷ࣗମ͸ͲͷϓϥοτϑΥʔϜͰ΋ڞ௨
  w "OESPJEͷίʔυʢ+BWBɾ,PUMJOʣ΋ൺֱతࢀߟʹͳΔ
  111

  View Slide

 120. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ιχʔגࣜձࣾc'FMJ$Bc/'$ʹ͍ͭͯc/'$ͱ'FMJ$Bͷؔ܎
  IUUQTXXXTPOZDPKQ1SPEVDUTGFMJDB/'$SFMBUJPOIUNM
  ҉߸ԽΛඞཁͱ͠ͳ͍ΦʔϓϯίϚϯυΛ༻͍ͨΞϓϦ
  έʔγϣϯͷ৔߹ʹ͸ɺެ։͞Ε͍ͯΔن͚֨ͩͰ։ൃ
  ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ(PPHMFࣾͷ"OESPJE΍Ξοϓϧ
  ࣾͷJ04ͳͲεϚʔτϑΥϯ޲͚04͕/'$ͷػೳΛα
  ϙʔτ͓ͯ͠ΓɺҰൠͷํ͕։ൃ͞ΕͨిࢠϚωʔͷϏ
  ϡʔϫʔͳͲ΋ؚΊɺεϚʔτϑΥϯ޲͚ʹ͢Ͱʹ͍͘
  ͔ͭͷ/'$ΞϓϦέʔγϣϯ͕ެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  112

  View Slide

 121. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ͓·͚
  /'$͸୺຤ͱϦΞϧͷੜ׆Λ݁ͼ͚ͭΔຐ๏ͷΑ͏ͳ΋ͷ
  113

  View Slide

 122. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ͦͷଞ
  ࢀߟࢿྉ
  w $PSF/'$c"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPODPSFOGD
  w 1BTT,JU "QQMF1BZBOE8BMMFU
  c"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPN
  EPDVNFOUBUJPOQBTTLJU
  w 1SPYJNJUZ3FBEFSc"QQMF%FWFMPQFS%PDVNFOUBUJPOIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPO
  QSPYJNJUZSFBEFS
  w *$"0%PD.BDIJOF3FBEBCMF5SBWFM%PDVNFOUT &JHIUI&EJUJPO
  ɹ*OUFSOBUJPOBM$JWJM
  "WJBUJPO0SHBOJ[BUJPO
  w ӡస໔ڐূٴͼӡస໔ڐূ࡞੒γεςϜ౳࢓༷ॻʢ࢓༷ॻόʔδϣϯ൪߸ɿʣɹܯ࡯ிަ௨ہӡస໔ڐ՝
  w ૯຿লి೾ར༻ϗʔϜϖʔδʛి೾؀ڥʛߴप೾ར༻ઃඋͷ֓ཁIUUQTXXXUFMFTPVNVHPKQKTZTPUIFST
  IJHIGSF
  w ιχʔגࣜձࣾ'FMJ$BΧʔυϢʔβʔζϚχϡΞϧൈਮ൛7FSTJPO
  114

  View Slide

 123. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  ͦͷଞ
  ໔੹ࣄ߲
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔࣄ߲͸ɺҰൠʹެ։͞Ε͍ͯΔ΋ͷͱɺͦΕΒΛ༻͍ͯ։ൃΛ
  ߦͬͨൃදऀͷ஌ݟʹج͍ͮͨ΋ͷͰ͢ɻ
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔࣄ߲͸ɺ؆ུԽͷͨΊʹҰ෦ٕज़తʹਖ਼֬Ͱ͸ͳ͍දݱΛؚΜ
  Ͱ͍Δ৔߹͕͋Γ·͢ɻ
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔࣄ߲͸ɺকདྷʹΘͨͬͯ಺༰Λอূ͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔձ໊ࣾɺ੡඼໊౳͸Ұൠʹ֤ࣾͷ঎ඪ·ͨ͸ొ࿥঎ඪͰ͢ɻ
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔࣄ߲͸ɺຊτʔΫதʹڍ͛ΒΕͨձࣾɾஂମ౳͕ޙԉɾࢧԉ౳͠
  ͍ͯΔ΋ͷ͸ແ͘ɺൃදऀ΋ؚΊͦΕΒͱ͸Ұ੾ؔ܎͕͋Γ·ͤΜɻ
  w ຊτʔΫͷ಺༰ɾεϥΠυΛࢀর͢Δ͜ͱʹΑͬͯੜͨ͡ଛ֐౳ʹ͍ͭͯɺൃදऀ͸Ұ੾ͷ੹೚Λෛ͍·ͤ
  Μɻ
  115

  View Slide

 124. Copyright © 2022 treastrain / Tanaka RyogaɹAll rights reserved.
  )BQQZUBHSFBEJOHɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹIUUQTUSFUKQɹ⏩
  ৄղ$PSF/'$
  116
  /'$Λ༻͍ͨJ04"QQ։ൃͷͯͼ͖
  iOSDC Japan 2022
  Day 1
  #iosdc #b

  View Slide