Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今日の"どう書く"問題のアルゴリズム例

 今日の"どう書く"問題のアルゴリズム例

Nagoya.php #17 補足資料
https://nagoyaphp.connpass.com/event/139314/

8e844e43f029ec38e206a464cf4587b3?s=128

Takashi Kanemoto

August 28, 2019
Tweet

Transcript

 1. ࠓ೔ͷ”Ͳ͏ॻ͘”໰୊ͷ ΞϧΰϦζϜྫ 2019/08/28 #nagoyaphp @ttskch

 2. ๻ʹ͍ͭͯ

 3. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO • WebΤϯδχΞྺ7೥ɺPHPྺ7೥ • #nagoyaphpʊ • #symfony_meetup

 4. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ

 5. ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ

  ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
 ࠊ௧͕࣏Γ·ͨ͠ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ
 6. ձࣾʹ͍ͭͯ

 7. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://quartet-communications.com

 8. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://www.google.co.jp/search?q=Χʔςϯ

 9. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ https://lisket.jp

 10. We are hiring!ʢϚδͰʣ • PHPer/JSerઈࢍେืूதʂʢϦϞʔτ΍όΠτ΋Մʣ • Symfony+AngularͰɺWeb޿ࠂۀքΛ
 ϗϫΠτʹ͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯ·͢ • ܦӦϏδϣϯ͸ʮੈքҰޮ཰తͳ୅ཧళʯ

 11. We are hiring!ʢϚδͰʣ • ࣗࣾαʔϏεʮLisketʯͰࣗࣾͷۀ຿΋ޮ཰Խ • શࣾһͷฏۉ࢒ۀ͕࣌ؒ5h/݄͙Β͍Ͱ͢ ಛผ৆ड৆

 12. We are hiring!ʢϚδͰʣ ΤϯδχΞͷಇ͖΍͢͞௒େࣄʹͯ͠·͢✨

 13. We are hiring!ʢϚδͰʣ ·ͣ͸͓࿩͚ͩͰ΋ʂؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞

 14. /30 We are hiring!ʢϚδͰʣ ࠾༻αΠτ΋͋Γ·͢ʂͥͻ೷͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞ 14 https://quartetcom.co.jp/recruit/engineer/

 15. ࠓ೔ͷ”Ͳ͏ॻ͘”໰୊ͷ ΞϧΰϦζϜྫ 2019/08/28 #nagoyaphp @ttskch

 16. http://nabetani.sakura.ne.jp/hena/orde16nontri/

 17. ී௨ʹ΍Δͱ

 18. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input);

  while (true) { $bin = decbin(strval(++$dec)); if (strpos($bin, '000') === false && strpos($bin, '111') === false) { return strval($dec); } } } 1૿΍͠ͳ͕Βɺஞ࣍ʮඇࡾ࿈਺͔ʁʯΛνΣοΫ͢Δ
 19. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input);

  while (true) { $bin = decbin(strval(++$dec)); if (strpos($bin, '000') === false && strpos($bin, '111') === false) { return strval($dec); } } } 1૿΍͠ͳ͕Βɺஞ࣍ʮඇࡾ࿈਺͔ʁʯΛνΣοΫ͢Δ ೖྗ஋ͱظ଴஋ͷࠩʹൺྫͯ͠ ܭࢉྔ͕૿͑Δ
 20. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input);

  while (true) { $bin = decbin(strval(++$dec)); if (strpos($bin, '000') === false && strpos($bin, '111') === false) { return strval($dec); } } } 1૿΍͠ͳ͕Βɺஞ࣍ʮඇࡾ࿈਺͔ʁʯΛνΣοΫ͢Δ ೖྗ஋ͱظ଴஋ͷࠩʹൺྫͯ͠ ܭࢉྔ͕૿͑Δ 100000000000000 (2) ͱ͔Λೖྗ͞ΕΔͱϠόΠ
 21. ޻෉ͯ͠ΈΔ

 22. ྫ୊ᶃ 22

 23. ྫ୊ᶃ 23 100010110001

 24. 24 100010110001 ࠷ॳͷ 000 Λݟ͚ͭΔ ྫ୊ᶃ

 25. 25 100110110001 ͦΕΛ 001 ʹஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶃ

 26. 26 100110110001 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶃ

 27. 27 100100100100 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶃ

 28. 28 100100100100 ׬੒ ྫ୊ᶃ

 29. ྫ୊ᶄ 29

 30. ྫ୊ᶄ 30 101110101101

 31. 31 101110101101 ࠷ॳͷ 0111 Λݟ͚ͭΔ ྫ୊ᶄ

 32. 32 110010101101 ͦΕΛ 1001 ʹஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶄ

 33. 33 110010101101 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶄ

 34. 34 110010010010 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶄ

 35. 35 110010010010 ׬੒ ྫ୊ᶄ

 36. ·ͱΊΔͱ 36

 37. 37 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ

 38. 38 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ

 39. 39 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ઌ಄͕111ͩͬͨΒʁ

 40. 40 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ

 41. 41 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

 42. 42 000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ000Λ001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

  ͞Βʹͻͱ޻෉…
 43. 43 1000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ1000Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

 44. 44 1000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ1000Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

 45. 45 1000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ1000Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

 46. 46 1000͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ࠷ॳͷ1000·ͨ͸0111Λ 1001ʹஔ׵ͯ͠ ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ 0111͕ઌʹ ͋Δ৔߹ ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ

 47. ྫ୊ᶅ 47

 48. ྫ୊ᶅ 48 110111010110

 49. ྫ୊ᶅ 49 01101110101100 ઌ಄ʹ 0 Λ෇༩͢Δ

 50. 50 01101110101100 ࠷ॳͷ 0111 Λݟ͚ͭΔ ྫ୊ᶅ

 51. 51 01110010101100 ͦΕΛ 1001 ʹஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶅ

 52. 52 01110010101100 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶅ

 53. 53 01110010010010 ଓ͖Λ͢΂ͯ 001001... Ͱஔ͖׵͑Δ ྫ୊ᶅ

 54. 54 111001001001 ׬੒ʁ ྫ୊ᶅ

 55. 55 111001001001 ൱ʂ ྫ୊ᶅ

 56. མͱ݀͠ 56 • 0111Λ1001ʹஔ׵ͨ͜͠ͱͰɺ
 111͕৽ͨʹ࡞ΒΕͯ͠·͏৔߹͕͋Δ • ಉ͡ૢ࡞Λ܁Γฦ͢ඞཁ͕͋Δʂ

 57. ݁࿦ 57

 58. 58 • ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ • ࠷ॳͷ1000·ͨ͸0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ • ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ • ઌ಄ͷ0ΛऔΓআ͘ •

  …ͱ͍͏ૢ࡞Λඇࡾ࿈਺ʹͳΔ·Ͱ܁Γฦ͢
 59. 59 • ͋Β͔͡Ίઌ಄ʹ0Λ෇༩্͓͍ͯͨ͠Ͱ • ࠷ॳͷ1000·ͨ͸0111Λ1001ʹஔ׵ͯ͠ • ࢒ΓΛ001ͷ॥؀ͰຒΊΔ • ઌ಄ͷ0ΛऔΓআ͘ •

  …ͱ͍͏ૢ࡞Λඇࡾ࿈਺ʹͳΔ·Ͱ܁Γฦ͢
 60. ࣮૷ྫ

 61. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } }
 62. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } Ұ࿈ͷॲཧΛ܁Γฦ͢
 63. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } 2ਐ਺ʹม׵ͯ͠ઌ಄ʹ0Λ෇༩
 64. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } ࠷ॳͷ1000·ͨ͸0111Λ୳͢
 65. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } ݟ͔ͭΒͳ͚Ε͹ඇࡾ࿈਺ͷ׬੒
 66. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } ઌ಄ͷ0ΛऔΓআ͖ͭͭ (1000|0111)ΑΓલͷ෦෼Λୀආ
 67. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } (1000|0111)ΑΓޙͷ෦෼Λ001...Ͱஔ׵
 68. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } } ʮલʴ1001ʴޙʯͱ࿈݁ͯ͠10ਐ਺ʹ
 69. public function run(string $input) : string { $dec = intval($input)

  + 1; while (true) { $bin = '0' . decbin($dec); preg_match('/(.*?)(1000|0111)(.*)/', $bin, $m); if (empty($m)) { return strval($dec); } $head = ltrim($m[1], '0'); $tailLength = strlen($m[3]); $tail = substr( str_repeat('001', intval(floor($tailLength / 3)) + 1), 0, $tailLength); $dec = strval(bindec($head . '1001' . $tail)); } }
 70. https://github.com/ ttskch/nagoyaphp17

 71. @ttskch ʘThanks!ʗ