Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

非実践者がどうやって大きなストーリーを小さくするか考えてみた

 非実践者がどうやって大きなストーリーを小さくするか考えてみた

2018/06/22 アジャイルひよこクラブ LTの発表資料です

tyamaguc07

June 22, 2018
Tweet

More Decks by tyamaguc07

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ඇ࣮ફऀ͕Ͳ͏΍ͬͯ
  େ͖ͳετʔϦʔΛখ
  ͘͢͞Δ͔ߟ͑ͯΈͨ
  2018/06/22 ΞδϟΠϧͻΑ͜Ϋϥϒ LT
  ࢁޱཌྷ @tyamaguc07

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ࢁޱཌྷʢ@tyamaguc07ʣ
  Adways, Inc.ʢΤϯδχΞืूதͰ͢ʂʣ
  ΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔ

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  Ϟϒ׆ಈ΍ϖΞ׆ಈΛਪਐத

  View Slide

 5. ετʔϦʔ෼ׂํ๏
  ͋Ε͜Ε

  View Slide

 6. View Slide

 7. • σʔλڥքʹԊͬͯ෼ׂ͢Δ
  • ૢ࡞ͷڥքͰ෼ׂ͢Δ
  • ԣஅతͳؔ৺ࣄΛ෼ׂ͢Δ
  • ύϑΥʔϚϯε੍໿ΛετʔϦʔʹ͢Δ
  • ༏ઌ౓ʹԊͬͯετʔϦʔΛ෼ׂ͢Δ
  • ετʔϦʔΛλεΫʹ෼ׂͯ͠͸ͳΒͳ͍
  • ؔ࿈͢Δมߋ΁ͷ༠࿭Λஅͭ

  View Slide

 8. "InfoQ: ϢʔβʔετʔϦʔΛ෼ׂ͢Δํ๏"

  View Slide

 9. "InfoQ: ϢʔβʔετʔϦʔΛ෼ׂ͢Δํ๏"

  View Slide

 10. ෼ׂͷϝϦοτͱ͸ʁ

  View Slide

 11. "ϢʔβʔετʔϦʔ෼ׂͷϝϦοτ | Ryuzee.com"

  View Slide

 12. ෼ׂͷϝϦοτͱ͸ʁʢ·ͱΊʣ
  • ͍͔ͭ͘ͷετʔϦʔ͸΍Δඞཁ͕ͳ͘ͳΔ͔΋͠Εͳ͍
  • ѻ͍΍͘͢ͳΔɺ෼͔Γ΍͘͢ͳΔ
  • มߋ΁ͷରԠ͕༰қʹͳΔ
  • ෳ਺ਓͰಉ࣌ʹ࡞ۀ͠΍͍͢
  • ຊ౰ͷετʔϦʔͷαΠζ͕໌Β͔ʹͳΔ
  • ৽ͨͳ඼࣭ج४Λ࢖͑Δ
  • ςετ͠΍͘͢ͳΔ
  • ύϑΥʔϚϯε໰୊Λ੾Γ཭͢͜ͱ͕ग़དྷΔ
  • ΠςϨʔγϣϯʹͽͬͨΓ͸·ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 13. ͳͥ෼ׂ͸೉͍͠ͷ͔ʢਪଌʣ

  View Slide

 14. ͳͥ෼ׂ͸೉͍͠ͷ͔ʢਪଌʣ
  • Whyͷཧղɺམͱ͠ࠐΈ͕଍Γ͍ͯͳ͍Մ
  ೳੑ͸ͳ͍ͩΖ͏͔
  • ײ֮తͳཧղͰ͸ॻ͚ͳ͍͜ͱ΋͋Γͦ
  ͏ͳؾ͕͢Δ
  ➡ ΑΓ۩ମతʹམͱ͠ࠐΜͰΈΔͷ͸Ͳ͏
  ͩΖ͏

  View Slide

 15. ͳͥ෼ׂ͸೉͍͠ͷ͔ʢਪଌʣ
  • ਖ਼͘͠෼ׂ͢Δ͜ͱ͕೉͍͠
  • ਖ਼͠͞ͱ͸ͳΜͩΖ͏ʁINVESTʁ
  • INVEST͕ग़དྷ͍ͯΔ͔͸୭͕൑அʁ
  • ։ൃνʔϜશһͳͷͰ͸ͳ͍͔
  ➡ ͱΓ͋͑ͣ෼ׂͯ͠Έͯ։ൃνʔϜ͔ΒFB͔
  ΒΛ໯͏ͷ͸Ͳ͏ͩΖ͏

  View Slide

 16. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 17. Έͳ͞Μͷ෼ׂͷ೰ΈΛڭ͑
  ͍ͯͩ͘͞

  View Slide