Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ユーザーインターフェイス解剖学(公開版)

usagimaru
June 19, 2017

 ユーザーインターフェイス解剖学(公開版)

「Goodpatch Engineer Meetup Vol.3 エンジニア目線で考えるデザイン」で発表したスライドの公開版です。

https://goodpatch.connpass.com/event/56973/

usagimaru

June 19, 2017
Tweet

More Decks by usagimaru

Other Decks in Design

Transcript

 1. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεղ๤ֶ
  Goodpatch Engineer Meetup Vol.3 ΤϯδχΞ໨ઢͰߟ͑ΔσβΠϯ
  2017.6.7
  © 2017 Satori MARU.
  ެ։൛

  View Slide

 2. @usagimaru / @usagimaruma
  ؙ ྯ ཬ
  · Δ ͞ ͱ Γ
  iOS Developer
  Design Div. Goodpatch Inc.

  View Slide

 3. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεʹ͍ͭͯߟ͑ɺ
  ݴޠԽͨ͠ΓͳͲ

  View Slide

 4. medium.com/usagimaru

  View Slide

 5. qiita.com/usagimaru

  View Slide

 6. goodpatch.com/blog/dialog-design

  View Slide

 7. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεʹͩ͜Θͬͨ
  ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ

  View Slide

 8. JINS MEMEʹΑΓ ूதྗ ΛՄࢹԽ
  JINS Inc.
  v1
  https://jins-meme.com/ja/office/

  View Slide

 9. ೶Ո͔Βফඅऀ΁
  ໺ࡊͱѪΛಧ͚ΔσϦόϦʔɾαʔϏε
  גࣜձࣾϕδΦϕδί
  iOS / ʙ1.0.1
  http://vegeryorganics.com

  View Slide

 10. ೔ຊͷ޻ܳͱ࢈஍ͷັྗΛൃ৴͢Δ
  ޻ܳϝσΟΞɾཱྀͷ͓ͱ΋ΞϓϦ
  גࣜձࣾத઒੓ࣣ঎ళ
  https://sunchi.jp/app

  View Slide

 11. UIίϯϙʔωϯτͷ࣮૷

  View Slide

 12. View Slide

 13. ࣗ࡞ vs. UIϥΠϒϥϦ

  View Slide

 14. ։ൃ࣌ؒΛ୹ॖͰ͖Δ
  UIҎ֎ʹ஫ྗͰ͖Δ
  UIϥΠϒϥϦ

  View Slide

 15. ͍͍ͨͯ͸ҙਤͨ͠ಈ͖ʹͳΒͳ͍
  UIϥΠϒϥϦ
  OSΞοϓσʔτ΁ͷ௥ਵ΍ґଘؔ܎Λ੍ޚͮ͠Β͍
  UIϥΠϒϥϦͷઃܭʹ߹Θͤͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 16. v1

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. ຊࢿྉͰ͸ׂѪ

  View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. Ξχϝʔγϣϯʹ߹Θͤͯ
  Taptic EngineʹΑΔ৮֮ϑΟʔυόοΫΛ࣮૷

  View Slide

 26. https://github.com/usagimaru/Tanzaku
  iOS޲͚ॎॻ͖ϥϕϧΛࣗ࡞͠·ͨ͠

  View Slide

 27. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεΛ͖ͪΜͱσβΠϯ͢ΔͳΒ
  ΍ͬͺΓࣗ࡞ͯ͠͠·͏ͷ͕ྑ͍

  View Slide

 28. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεΛཧղ͢Δ

  View Slide

 29. ඃࣸମͷ಺ଆΛཧղ͢Δ͜ͱͰɺ
  ֆըΛඒ͘͠ඳ͘
  ϨΦφϧυɾμɾϰΟϯν

  View Slide

 30. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεͷ಺ଆΛ
  ཧղ͢Δ͜ͱͰɺඒ͍͠ϓϩμΫτΛ
  ࡞ΕΔ͸ͣ

  View Slide

 31. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεͷ࢓૊Έ
  macOS/iOS͔ΒֶͿ

  View Slide

 32. HIGͷ͞ΒʹԞΛ୳ͬͯΈΔ͜ͱͰ
  ͦͷߏ଄Λཧղ͢Δ

  View Slide

 33. Ϣʔβʔʹ͍ۙ΋ͷ͸ؙ͍
  ֊૚ߏ଄
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 34. ֯R͔ΒಡΈղ͘iOSͷUIσβΠϯ
  Ϣʔβʔͱͷڑ཭ͱʮؙ͞ʯ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. ؙ͍
  Apple੡඼ͷؙ֯

  View Slide

 38. Ϣʔβʔͱͷڑ཭ͱؙ֯
  Ϛ΢εͰૢ࡞ صʹஔ͘ ࿹ʹ૷ண ࣖʹ૷ண
  ϦϞίϯૢ࡞ ยखͰ࣋ͭ

  View Slide

 39. ?

  View Slide

 40. iOSͷ֯RͷҙຯΛߟ࡯ͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. ΞϓϦ
  ΞϓϦͷQuick Actionϝχϡʔ
  ΢ΟδΣοτ
  ௨஌όφʔ
  ֯R͕Ұக͍ͯ͠Δ

  View Slide

 46. ΞϓϦ ʹ ௨஌όφʔ ʹ ΢ΟδΣοτ
  ֯RͷҰக͔ΒΘ͔Δ͜ͱ͸…

  View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. গͳ͘ͱ΋
  ΞϓϦͷRͱҰக͍ͯ͠Δ΋ͷ͸ಉଐੑͬΆ͍

  View Slide

 51. ු༡ΦϒδΣΫτͷ֯͸ؙ͍
  Ϣʔβʔʹ͍ۙ΋ͷ͸ු༡͍ͯ͠Δ
  Ϣʔβʔʹ͍ۙ΋ͷ͸ؙ͍Μ͡ΌͶ

  View Slide

 52. Ϣʔβʔଆ

  View Slide

 53. UIͷ֊૚ߏ଄ɺϢʔβʔͱͷڑ཭ɺૢ࡞ମܥͱͷؔ܎͕
  ֯RͷσβΠϯ͔Βݟ͖͑ͯͨ

  View Slide

 54. Ϣʔβʔʹ͍ۙ΋ͷ͸ؙ͍
  ֊૚ߏ଄
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 55. Cascading Listͱ͸
  UIͷ֊૚ߏ଄

  View Slide

 56. UINavigationController

  View Slide

 57. NeXTSTEP ※Πϝʔδ͸GNUstep

  View Slide

 58. iPod

  View Slide

 59. Finder Font Panel

  View Slide

 60. Cascading List͸
  ཻ౓͝ͱʹ৘ใΛ֊૚Խ͢ΔͨΊͷ΋ͷ

  View Slide

 61. ϓογϡભҠͰ͸ͲͷΑ͏ʹ৘ใΛ഑ஔ͢΂͖͔Λ
  ཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 62. iOS “Mail” Λղ๤ͯ͠ΈΔ
  UIͷ֊૚ߏ଄

  View Slide

 63. #ui-dangi

  View Slide

 64. View Slide

 65. લͷϏϡʔ͕ཪʹݟ͍͑ͯΔ
  ඪ४෦඼Ͱ͸͋Γ͑ͳ͍
  ϞʔμϧϏϡʔ
  ԼʹυϥοάͰ͖ͦ͏ײ͕͋Δ

  View Slide

 66. ϝοηʔδϏϡʔΛυϥοά͢Δͱ࠷Լ୺ʹελοΫ͞ΕΔ
  άϩʔόϧྖҬʹελοΫ
  ඪ४෦඼Ͱ͸͋Γ͑ͳ͍

  View Slide

 67. ͳͥʁ
  άϩʔόϧྖҬʹελοΫ
  ඪ४෦඼Ͱ͸͋Γ͑ͳ͍

  View Slide

 68. SafariͷλϒҰཡͱಉ͡
  ͜Ε͸ඪ४෦඼Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 69. ͳͥʁ

  View Slide

 70. macOSʹώϯτ

  View Slide

 71. ͦ΋ͦ΋ɺλϒͬͯͳΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 72. λϒ͸΢Πϯυ΢͕มԽͨ࢟͠
  ×

  View Slide

 73. λϒ͸΢Πϯυ΢ʹ෮ݩͰ͖Δ

  View Slide

 74. ʹ

  View Slide

 75. ʹ

  View Slide

 76. “Mail” ͸Ϛϧν΢Πϯυ΢UIΛදͨ͢Ίʹ
  ͋͑ͯΧελϜUIΛ༻͍ͯͦΕΛ࣮ݱ
  ʮApple ͛͢ʔͳʔʯ

  View Slide

 77. Ϣʔβʔʹ͍ۙ΋ͷ͸ؙ͍
  ֊૚ߏ଄
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 78. Ϟʔυ
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 79. ͍Βͬ͠Ό͍·ͤ
  ళɹ಺
  Ϙλϯ
  ͓࣋ͪؼΓ
  Ϙλϯ
  ೔ຊޠ English தจ ೠҴয ͓ͭΓ
  ໭Δ

  ڇက԰ͷ৯݊ػͬͯ͜Μͳ෩ʹͳͬͯΔ͚Ͳ……

  View Slide

 80. ঎඼બ୒
  ঎඼બ୒
  ࣋ͪؼΓϞʔυ
  ళ಺Ϟʔυ ܾࡁ
  ܾࡁ
  ڇက԰ͷ৯݊ػͷUIϑϩʔ͸ͱͯ΋λεΫࢦ޲
  ։࢝
  ·ͣλεΫΛݶఆͤ͞Δ ΦϒδΣΫτΛબͿ

  View Slide

 81. ঎඼બ୒
  ঎඼બ୒
  ࣋ͪؼΓϞʔυ
  ళ಺Ϟʔυ ܾࡁ
  ܾࡁ
  × ×
  ঎඼બ୒தʹϞʔυͷ੾Γସ͕͑Ͱ͖ͳ͍ϑϩʔ
  ։࢝
  Ұ୴தࢭͯ࢝͠Ίʹ໭Δ
  λεΫΛબͼ௚͔ͯ͠Β
  ಉ͜͡ͱΛ΍Γ௚͢

  View Slide

 82. ঎඼બ୒
  ঎඼બ୒
  ࣋ͪؼΓϞʔυ
  ళ಺Ϟʔυ ܾࡁ
  ܾࡁ
  × ×
  ళ಺Ϟʔυ͔Β࣋ͪؼΓϞʔυʹҠߦ͢Δʹ͸
  શͯΛ์غͯ࢝͠Ίʹ໭Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰɺૢ࡞ͮ͠Β͍
  ։࢝

  View Slide

 83. Ϟʔυ֊૚
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 84. View Slide

 85. ిݯ౤ೖ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ

  View Slide

 86. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ

  View Slide

 87. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ

  View Slide

 88. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ ϗʔϜϘλϯ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ

  View Slide

 89. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ ϗʔϜϘλϯ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ
  εϦʔϓ / ϩοΫ
  OSऴྃ

  View Slide

 90. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ ϗʔϜϘλϯ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ
  εϦʔϓ / ϩοΫ
  OSऴྃ
  ΞϓϦΛ࢖͏·Ͱʹੵ·Ε͍ͯΔϞʔυ

  View Slide

 91. ిݯ౤ೖ
  OSىಈ
  ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ ϗʔϜϘλϯ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  ిݯ੾அ
  εϦʔϓ / ϩοΫ
  OSऴྃ
  Ϣʔβʔ͕ओʹҙࣝ͢ΔϞʔυ

  View Slide

 92. ϩοΫը໘
  ϗʔϜ
  ΞϓϦىಈ ϗʔϜϘλϯ
  ϞʔμϧϏϡʔ ด͡Δ
  ੵΈ্͛ΒΕͨϞʔυ֊૚ɿiPhoneͷྫ
  εϦʔϓ / ϩοΫ
  Ϣʔβʔ͕ʮϗʔϜʯͷ্ͰϞʔυϨεʹৼΔ෣͑Δ͜ͱ͕ॏཁ
  γεςϜ͕ੜΈग़͢Ϟʔυ͸ɺϢʔβʔͷߦಈͱࢥߟΛ੍ݶͯ͠͠·͏

  View Slide

 93. ʮϗʔϜʯʹ୤ग़͢Δ།Ұͷखஈ
  ΞϓϦ͕ੜΈग़͢Ϟʔυ͔Β͍ͭͰ΋ʮϗʔϜʯʹ໭Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 94. ϞʔμϧϏϡʔ͔Β୤ग़͢Δखஈ͕ඞཁ

  View Slide

 95. ϞʔυΛσβΠϯ͢Δ৔߹͸
  Ϟʔυ͔Β୤ग़͢ΔखஈΛඞͣఏڙ͢Δ

  View Slide

 96. ϞʔυΛੵΈ͗͢ͳ͍Α͏ʹUIΛσβΠϯ͢Δ

  View Slide

 97. MacͷσεΫτοϓɾΠϯλʔϑΣΠε
  Ϟʔυ vs. ϞʔυϨε

  View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. UI͸ϨΠϠʔߏ଄
  खલ͔Βॱʹ஫໨͞ΕΔ
  2
  1
  5
  4
  3 ͜ͷதͰ͸࠷Լ૚

  View Slide

 101. ϑΥʔΧε͕౰͍ͨͬͯΔ෦෼ ʹ ஫໨͍ͯ͠ΔΦϒδΣΫτ

  View Slide

 102. First Responder ͱ“໊ࢺˠಈࢺ”ͷૢ࡞ମܥ
  ϞʔυϨεΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ

  View Slide

 103. First ResponderΦϒδΣΫτʹΠϕϯτ͕ૹΒΕΔ
  બ୒͍ͯ͠ΔΦϒδΣΫτͷ͏ͪɺ࠷લ໘ʹ͋Δ΋ͷ

  View Slide

 104. ໊শະઃఆϑΥϧμ ໊শະઃఆ.txt Safari.app

  View Slide

 105. ໊শະઃఆϑΥϧμ ໊শະઃఆ.txt Safari.app
  First Responder
  ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 106. ໊শະઃఆϑΥϧμ ໊শະઃఆ.txt Safari.app
  First Responder
  ΦϒδΣΫτΛબ୒͠ɺΞΫγϣϯΛ࣮ߦ͢Δ
  var firstResponder = "໊শະઃఆϑΥϧμ"
  open(firstResponder)
  ΠϝʔδͰ͢
  ίʔυͩͱ͜ΜͳΠϝʔδ

  View Slide

 107. ໊শະઃఆϑΥϧμ ໊শະઃఆ.txt Safari.app
  First Responder
  ͲͷΦϒδΣΫτͰ΋ಉ͡ΞΫγϣϯ
  var firstResponder = "໊শະઃఆ.txt"
  open(firstResponder)
  ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 108. ໊শະઃఆϑΥϧμ ໊শະઃఆ.txt Safari.app
  First Responder
  ෳ਺Λͻͱ·ͱΊͷΦϒδΣΫτͱͯ͠ѻ͏
  var firstResponder = ["໊শະઃఆϑΥϧμ", "໊শະઃఆ.txt", "Safari.app"]
  open(firstResponder)
  ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 109. ΦϒδΣΫτʹର࣮ͯ͠ߦՄೳͳίϚϯυू
  ΞϓϦ͕࣋ͭ͢΂ͯͷίϚϯυ͸ϝχϡʔόʔʹऩ·͍ͬͯΔ

  View Slide

 110. ৘ใΛݟΔ
  ϑΥϧμ
  ໊ࢺ ಈࢺ

  View Slide

 111. ໊ࢺ
  ಈࢺ
  $ cd /System
  CUI

  View Slide

 112. $ cd /System
  ϝχϡʔόʔͰ͸ίϚϯυҰཡΛ၆ᛌͰ͖Δ͕ɺ
  CUIͰ͸ίϚϯυΛ֮͑Δඞཁ͕͋Δ
  CUI

  View Slide

 113. $ cd /System
  ಛఆͷߦಈʹ੍໿͞ΕΔʹϞʔυ͕͋Δ
  CUI

  View Slide

 114. GUI
  બ୒ͨ͠ޙͷߦಈ͸೚ҙʹϞʔυϨεͰ͋Δ

  View Slide

 115. Responder Chain
  ϞʔυϨεΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ

  View Slide

 116. Responder = ΠϕϯτΛड͚औΔΦϒδΣΫτ

  View Slide

 117. ͢΂ͯͷϏϡʔ͸responderͰ΋͋Δ
  Ϗϡʔ͸ೖΕࢠߏ଄Λ࡞Δ
  ࢠ͔Β਌΁responderΛḷΔඞཁ͕͋Δ
  Responder Chain
  Πϕϯτ఻ୡͷͨΊͷCocoaͷ࢓૊Έ

  View Slide

 118. Window
  CustomView
  TextField
  Event
  event
  event
  event
  mouseDown
  Responder Chain
  mouseDown()
  ςΩετೖྗ଴ͪ
  ಛʹͳ͠
  ΞΫςΟϒԽ

  View Slide

 119. macOSͰ͸͜ͷΑ͏ͳ࢓૊ΈͰ
  ϞʔυϨεͳૢ࡞ମܥ͕࣮ݱ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 120. ͍ۙσόΠε ԕ͍σόΠε
  ֊૚ ཻ౓
  ϞʔυϨε Ϟʔυ

  View Slide

 121. ༏ΕͨϓϩμΫτΛղ๤͢Δ͜ͱͰ
  σβΠϯͷҙຯ͕Θ͔Δ

  View Slide

 122. View Slide

 123. ྑ͍ϓϩμΫτΛੜΈग़ͨ͢Ίʹ΋
  σϕϩούʔ͕ͦ͜
  ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεͷ࢓૊ΈΛཧղ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 124. ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεͬͯ
  ໘ന͍ੈքͰ͢Ͷ

  View Slide

 125. View Slide