Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

乾杯&ウェアラブル謎ガジェット

uzulla
September 06, 2018

 乾杯&ウェアラブル謎ガジェット

at builderscon tokyo 2018 前夜祭
by uzulla

uzulla

September 06, 2018
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. סഋˍ΢ΣΞϥϒϧṖΨδΣοτ

  View Slide

 2. !ίϯʂ!

  View Slide

 3. uzullaͰ͢

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ిࢠ໊ࡳ

  View Slide

 7. • ిࢠϖʔύʔ
  • ϥζύΠθϩWH

  View Slide

 8. ιϑτతʹϋοΫ
  • ͘Θ͘͠͸GitHubΛΈͯ͘Εʂ
  • https://github.com/builderscon/
  electronic_badge_2018

  View Slide

 9. show_img
  $ show_img your.jpg

  View Slide

 10. View Slide

 11. show_txt
  $ show_txt your.txt
  or
  $ echo "tadaa" | show_txt -

  View Slide

 12. View Slide

 13. ͋ͱ͸ɺ໊ࡳΛͭͳ͍ͰݱΕΔUSB
  υϥΠϒʹద౰ʹγΣϧεΫϦϓτ
  Λ౤͛ࠐΉ͚ͩʂʂ

  View Slide

 14. # startup.shΛͭͬͯ͘
  $ echo "echo 'helloworld' | show_cli - " > /Volumes/NAFUDA/startup.sh
  $ # wait a 10sec...
  $ diskutil umount /Volumes/NAFUDA/
  # ໊ࡳΛ֎ͯ͠
  # ىಈ͢Δʂ

  View Slide

 15. Πʔδʔʂ
  • 㙽ʹ֯؆୯ͳΜͰɺ΍ͬͯΈͯ͘Εʂ
  • ʢͱ͸͍͑ɺNAFUDAυϥΠϒܦ༝͸ۤߦͳͷͰɺͬ͞͞ͱ
  sshͰೖΔ΄͏͕ྑ͍ʣ

  View Slide

 16. ϋοΫʹ͋Δͱศརͳάοζ
  • microSDϦʔμʔ(100ۉͷͰ΋͍͍͔Β)
  • ࠷৽ϑΝʔϜΛGH͔ΒDLͯ͠ম͜͏ʂ
  • serial έʔϒϧ(amazonͰ500ԁ͘Β͍͔Β͋Δ͔Β)
  • 㙽ʹ֯ศརʂʂ

  View Slide

 17. ϋʔυతʹϋοΫ
  • ϥζύΠͳͷͰɺͭͳ͛͹Ͳ͏ͱͰ΋ͳΓ·͢Ͷ
  • GPIO,I2C,SPI,HDMI,ΧϝϥIF,ͳΜͰ΋͋Δͧ
  • ϥΠϒϥϦ΋๛෋ͩʂʢCͱ͔PythonͳΒͶʣ

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ༨Γʹ΋؆୯ͳΜͰɺ
  • ͕࣌ؒ͋·Γ·ͨ͠ʢͩΑͶʁʣ
  • (໨ඪ5෼)

  View Slide

 21. ఻͑Δ΋ͷ
  • ిࢠ໊ࡳ͸ిࢠͷνΧϥͰී௨ͷ໊ࡳҎ্Λ࣮ݱ͠Α͏ͱͯ͠
  ͍·͢ɻ

  View Slide

 22. ޿ٛͷ΢ΣΞϥϒϧΨδΣοτ

  View Slide

 23. ͔͠͠

  View Slide

 24. ஍ຯ…ʂѹ౗త஍ຯʂ

  View Slide

 25. ਓ͸ϐΧϐΧ͢Δ΋ͷ͕ؾʹͳΓ·͢
  • ޷Ήɺ޷·ͳ͍͸͓͖ͯ͞

  View Slide

 26. ໊ࡳ΋ϐΧϐΧ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ
  ͍ʂʂ

  View Slide

 27. ໊ࡳ͕ਓͷअຐΛͯ͠͸͍͚ͳ͍ɺ
  ͦΜͳېسΛഁΔͧʂ

  View Slide

 28. ૬खͷअຐͯ͠Ͱ΋஫ҙΛҾ͘ɺΨ
  δΣοτ

  View Slide

 29. ϋΠύϫʔిࢠ໊ࡳʂ

  View Slide

 30. DEMO

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. ܽ఺
  • ᚶ͗ͯ͢͠໨͕௧͘ͳΔ
  • ੨ͱനͷίϯτϥετ͕ബ͍
  • ѹ౗తղ૾౓ͷ௿͞ʢ16x16ͷFavicon
  Ϩϕϧʣ
  • ϑϧύϫʔͩͱΊͪΌΊͪΌిؾΛ৯
  ͏
  • (ӈͷࣸਅ͸ʮ݁ߏύϫʔߜͬͯΔʯঢ়
  ଶͰ͢ʣ

  View Slide

 34. • ֎෦ిݯྫ
  • DC 5V 8A (ͪΐͬͱා͍)
  • ·͋ɺً౓Λ͛͞Ε͹ɺ300mAh͘Β
  ͍ʹ͸ͳΓ·͚͢ͲͶɻ

  View Slide

 35. Ͱ΋໨ཱͭʂʂ
  • ͭΑ͍ʂ
  • ѱ͍ύʔςΟϐʔϙʔײ͕͍͢͝

  View Slide

 36. σϞͰͨ͠
  • WS2812BͷLEDΛ੍ޚͯ͠·͢
  • (ҰԠ)ిࢠ໊ࡳͰ͜Ε͸੍ޚ͍ͯ͠·͢
  • ϚΠίϯͰ͸ਏ͍ը૾ॲཧ΋ɺϥζύΠͳΒϥΫϥΫʂ
  • ͱͯ΋؆୯Ͱ͢ɺϥζύΠ࠷ߴͰ͢Ͷ
  • ࠓ೔͸΍Βͳ͔ͬͨͰ͚͢ͲɺWifiͰWebαʔό΋

  View Slide

 37. ిࢠ໊ࡳ͸ͱͯ΋Մೳੑ͕͋Γ·͢!!
  • (·͋ɺී௨ʹϥζύΠͰ͔͢ΒͶ)
  • Έͳ͞ΜͥͻτϥΠͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂʂ
  • ΢ϩ΢ϩ͍ͯ͠ΔͷͰɺฉ͍͍ͯͩ͘͞ʂ
  • ͳ͓ɺ໌೔͸ϏΧϏΧ͠ͳ͍ਅ໘໨ͳ࿩΋͍ͨ͠·͢ͷͰɺ
  ͥͻޕޙϝΠϯϗʔϧʹฉ͖ʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 38. View Slide