Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

乾杯&ウェアラブル謎ガジェット

uzulla
September 06, 2018

 乾杯&ウェアラブル謎ガジェット

at builderscon tokyo 2018 前夜祭
by uzulla

uzulla

September 06, 2018
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. סഋˍ΢ΣΞϥϒϧṖΨδΣοτ

 2. !ίϯʂ!

 3. uzullaͰ͢

 4. None
 5. None
 6. ిࢠ໊ࡳ

 7. • ిࢠϖʔύʔ • ϥζύΠθϩWH

 8. ιϑτతʹϋοΫ • ͘Θ͘͠͸GitHubΛΈͯ͘Εʂ • https://github.com/builderscon/ electronic_badge_2018

 9. show_img $ show_img your.jpg

 10. None
 11. show_txt $ show_txt your.txt or $ echo "tadaa" | show_txt

  -
 12. None
 13. ͋ͱ͸ɺ໊ࡳΛͭͳ͍ͰݱΕΔUSB υϥΠϒʹద౰ʹγΣϧεΫϦϓτ Λ౤͛ࠐΉ͚ͩʂʂ

 14. # startup.shΛͭͬͯ͘ $ echo "echo 'helloworld' | show_cli - "

  > /Volumes/NAFUDA/startup.sh $ # wait a 10sec... $ diskutil umount /Volumes/NAFUDA/ # ໊ࡳΛ֎ͯ͠ # ىಈ͢Δʂ
 15. Πʔδʔʂ • 㙽ʹ֯؆୯ͳΜͰɺ΍ͬͯΈͯ͘Εʂ • ʢͱ͸͍͑ɺNAFUDAυϥΠϒܦ༝͸ۤߦͳͷͰɺͬ͞͞ͱ sshͰೖΔ΄͏͕ྑ͍ʣ

 16. ϋοΫʹ͋Δͱศརͳάοζ • microSDϦʔμʔ(100ۉͷͰ΋͍͍͔Β) • ࠷৽ϑΝʔϜΛGH͔ΒDLͯ͠ম͜͏ʂ • serial έʔϒϧ(amazonͰ500ԁ͘Β͍͔Β͋Δ͔Β) • 㙽ʹ֯ศརʂʂ

 17. ϋʔυతʹϋοΫ • ϥζύΠͳͷͰɺͭͳ͛͹Ͳ͏ͱͰ΋ͳΓ·͢Ͷ • GPIO,I2C,SPI,HDMI,ΧϝϥIF,ͳΜͰ΋͋Δͧ • ϥΠϒϥϦ΋๛෋ͩʂʢCͱ͔PythonͳΒͶʣ

 18. None
 19. None
 20. ༨Γʹ΋؆୯ͳΜͰɺ • ͕࣌ؒ͋·Γ·ͨ͠ʢͩΑͶʁʣ • (໨ඪ5෼)

 21. ఻͑Δ΋ͷ • ిࢠ໊ࡳ͸ిࢠͷνΧϥͰී௨ͷ໊ࡳҎ্Λ࣮ݱ͠Α͏ͱͯ͠ ͍·͢ɻ

 22. ޿ٛͷ΢ΣΞϥϒϧΨδΣοτ

 23. ͔͠͠

 24. ஍ຯ…ʂѹ౗త஍ຯʂ

 25. ਓ͸ϐΧϐΧ͢Δ΋ͷ͕ؾʹͳΓ·͢ • ޷Ήɺ޷·ͳ͍͸͓͖ͯ͞

 26. ໊ࡳ΋ϐΧϐΧ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ ͍ʂʂ

 27. ໊ࡳ͕ਓͷअຐΛͯ͠͸͍͚ͳ͍ɺ ͦΜͳېسΛഁΔͧʂ

 28. ૬खͷअຐͯ͠Ͱ΋஫ҙΛҾ͘ɺΨ δΣοτ

 29. ϋΠύϫʔిࢠ໊ࡳʂ

 30. DEMO

 31. None
 32. None
 33. ܽ఺ • ᚶ͗ͯ͢͠໨͕௧͘ͳΔ • ੨ͱനͷίϯτϥετ͕ബ͍ • ѹ౗తղ૾౓ͷ௿͞ʢ16x16ͷFavicon Ϩϕϧʣ • ϑϧύϫʔͩͱΊͪΌΊͪΌిؾΛ৯

  ͏ • (ӈͷࣸਅ͸ʮ݁ߏύϫʔߜͬͯΔʯঢ় ଶͰ͢ʣ
 34. • ֎෦ిݯྫ • DC 5V 8A (ͪΐͬͱා͍) • ·͋ɺً౓Λ͛͞Ε͹ɺ300mAh͘Β ͍ʹ͸ͳΓ·͚͢ͲͶɻ

 35. Ͱ΋໨ཱͭʂʂ • ͭΑ͍ʂ • ѱ͍ύʔςΟϐʔϙʔײ͕͍͢͝

 36. σϞͰͨ͠ • WS2812BͷLEDΛ੍ޚͯ͠·͢ • (ҰԠ)ిࢠ໊ࡳͰ͜Ε͸੍ޚ͍ͯ͠·͢ • ϚΠίϯͰ͸ਏ͍ը૾ॲཧ΋ɺϥζύΠͳΒϥΫϥΫʂ • ͱͯ΋؆୯Ͱ͢ɺϥζύΠ࠷ߴͰ͢Ͷ •

  ࠓ೔͸΍Βͳ͔ͬͨͰ͚͢ͲɺWifiͰWebαʔό΋
 37. ిࢠ໊ࡳ͸ͱͯ΋Մೳੑ͕͋Γ·͢!! • (·͋ɺී௨ʹϥζύΠͰ͔͢ΒͶ) • Έͳ͞ΜͥͻτϥΠͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂʂ • ΢ϩ΢ϩ͍ͯ͠ΔͷͰɺฉ͍͍ͯͩ͘͞ʂ • ͳ͓ɺ໌೔͸ϏΧϏΧ͠ͳ͍ਅ໘໨ͳ࿩΋͍ͨ͠·͢ͷͰɺ ͥͻޕޙϝΠϯϗʔϧʹฉ͖ʹདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

 38. None