Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

データ初公開!Ruby/Rails 学習者の動向 / Ruby and Rails data in Japan

YassLab
PRO
July 31, 2022

データ初公開!Ruby/Rails 学習者の動向 / Ruby and Rails data in Japan

RailsチュートリアルやRailsガイドの統計データを一部公開しました! 📊✨  Ruby/Rails の動向を知りたい学習者・エンジニア・事業経営者などの判断のご参考になれば嬉しいです!🙏💖

📺 YouTube https://youtu.be/nbI4WfXwXHk
📜 note記事 https://note.com/yasslab/n/n4a2cbbe64eca
🎓 Ruby on Railsチュートリアル https://railstutorial.jp/
📕 Ruby on Railsガイド https://railsguides.jp/

Copyright ©︎ 2022 YassLab 株式会社

YassLab
PRO

July 31, 2022
Tweet

More Decks by YassLab

Other Decks in Science

Transcript

 1. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  σʔλॳެ։ʂ3VCZ3BJMTֶशऀͷಈ޲
  ʲ಺༰ʳ


  ɾRuby/RailsΛֶश͢Δਓ͸૿͑ͯΔʁݮͬͯΔʁ


  ɾRuby/RailsͰ࢓ࣄ͢Δਓ͸૿͑ͯΔʁݮͬͯΔʁ


  ɾRuby/RailsΛֶΜͩਓͷޙ೔ஊΛɺ̐ͭ͝঺հ

  View Slide

 2. ຊ೔ͷ͓୊
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Λֶशͨ͠ޙ͸ɺͲΜͳྲྀΕ͕͋Δ?

  View Slide

 3. ҆઒ ཁฏ Yohei Yasukawa

  YassLab (ג) ୅දऔక໾, (Ұࣾ) CoderDojo Japan ୅දཧࣄ,


  ະ౿δϡχΞ PM, ૣҴాେֶ৘ใཧ޻ֶ म࢜, IPAະ౿εύΫϦ
  ࠃ಺࠷େڃͷࢠͲ΋ͷͨΊͷ

  ϓϩάϥϛϯάಓ৔ ඇӦར
  ɻ

  શࠃʹϲॴҎ্ͷ%PKPɺ

  ʮͭ͘Γ͍ͨʯΛָ͠Ήʮ৔ʯ
  *1"ະ౿ࣄۀͷࡀҎԼ
  ର৅൛ɻ୎ӽͨ͠εΩϧͱ
  ৘೤͕͋Ε͹೥ྸΛ௒͑ͯ
  ඈ༂Ͱ͖ΔΑ͏ɺ޿͘ࢧԉ
  3BJMTνϡʔτϦΞϧͱ

  3BJMTΨΠυͷӡӦձࣾɻ

  ղઆಈը΍8FCςΩετɺ

  ڭࡐར༻΍๏ਓݚमΛఏڙ

  View Slide

 4. ҆઒ ཁฏ Yohei Yasukawa

  YassLab (ג) ୅දऔక໾, (Ұࣾ) CoderDojo Japan ୅දཧࣄ,


  ະ౿δϡχΞ PM, ૣҴాେֶ৘ใཧ޻ֶ म࢜, IPAະ౿εύΫϦ
  ਓͷb૑Δྗ`Λ৳͹͢
  3BJMTνϡʔτϦΞϧͱ

  3BJMTΨΠυͷӡӦձࣾɻ

  ղઆಈը΍8FCςΩετɺ

  ڭࡐར༻΍๏ਓݚमΛఏڙ
  ࠃ಺࠷େڃͷࢠͲ΋ͷͨΊͷ

  ϓϩάϥϛϯάಓ৔ ඇӦར
  ɻ

  શࠃʹϲॴҎ্ͷ%PKPɺ

  ʮͭ͘Γ͍ͨʯΛָ͠Ήʮ৔ʯ
  *1"ະ౿ࣄۀͷࡀҎԼ
  ର৅൛ɻ୎ӽͨ͠εΩϧͱ
  ৘೤͕͋Ε͹೥ྸΛ௒͑ͯ
  ඈ༂Ͱ͖ΔΑ͏ɺ޿͘ࢧԉ

  View Slide

 5. ༧ࢉΛ૿΍͢
  3BJMTΨΠυ
  3BJMTνϡʔτϦΞϧ
  800P 1,600P

  View Slide

 6. HPPHMFDPKQͰb3BJMT`ͱ
  ݕࡧ͢Δͱϖʔδ໨ʹදࣔ

  View Slide

 7. ड৆: ϑΫΦΧRubyେ৆ (YassLab)


  (2014೥ɺ2019೥ɺ2021೥ʹͦΕͧΕೖ৆)

  View Slide

 8. σʔλΛಡΉલʹ

  View Slide

 9. ɹશମͷ܏޲ˠɹ؍ଌൣғʹ͓͚Δ܏޲
  Ҿ༻ݩ: https://edgeguides.rubyonrails.org/contributing_to_ruby_on_rails.html#translating-rails-guides


  ͍ΖΜͳݴޠ͕͋ΔΑʂ
  ؍ଌൣғ͸ݶఆతͩΑʂ

  View Slide

 10. ൃݟͨ͠ޡͬͨσʔλ͸আ֎͍ͯ͠·͢
  ͍ΖΜͳݴޠ͕͋ΔΑʂ
  ؍ଌൣғ͸ݶఆతͩΑʂ
  ଌఆίʔυʹΑΔϛε
  ೥݄ʙ݄͸আ֎

  View Slide

 11. ঢ়گ͸มԽ͠ɺલఏ৚݅͸ଗ͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 12. ຊ೔ͷ͓୊
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Λֶशͨ͠ޙ͸ɺͲΜͳྲྀΕ͕͋Δ?

  View Slide

 13. ༧ࢉΛ૿΍͢
  3BJMTΨΠυ
  3BJMTνϡʔτϦΞϧ
  800P 1,600P

  View Slide

 14. Google Analytics

  View Slide


 15. ݄ಡऀ਺ 1.6+ສ

  View Slide


 16. ݄ͷಡऀ਺ 2.2+ສ

  View Slide

 17. ઌ΄ͲͷεϥΠυͰ
  ֦େͨ͠σʔλ۠ؒ


  ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  View Slide

 18. ઌ΄ͲͷεϥΠυͰ
  ֦େͨ͠σʔλ۠ؒ
  ೥݄ʹҰ෦༗ঈԽ


  ֱ

  View Slide

 19. ຊ೔ͷ͓୊
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Λֶशͨ͠ޙ͸ɺͲΜͳྲྀΕ͕͋Δ?

  View Slide

 20. 🏢
  💨
  ฏ೔ಡऀ਺≒ +

  View Slide

 21. 😌

  ٳ೔ಡऀ਺≒ +

  View Slide

 22. ઌ΄ͲͷεϥΠυͰ
  ֦େͨ͠σʔλ۠ؒ


  ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ઌ΄ͲͷεϥΠυͰ
  ֦େͨ͠σʔλ۠ؒ
  ˞݄Ҏલͷσʔλ͸আ֎

  View Slide 23. ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ̍ΞΫηε͋ͨΓͷಡΉϖʔδ਺ɾಡΉ࣌ؒɾ௚ؼ཰͸΄΅มΘΒͳ͍
  ˞݄Ҏલͷσʔλ͸আ֎

  View Slide 24. ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ࢓ࣄͰ࢖ΘΕ͍ͯΔʜ
  ݄༵ʙ༵ۚʹ૿͑ɺ
  ౔༵ʙ೔༵͸ݮΔɻ

  View Slide 25. ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ࢓ࣄͰ࢖ΘΕ͍ͯΔʜ
  ͭ·Γ࢓ࣄͱͷؔ܎ੑ͕͋Δ͔΋
  ೥຤೥࢝͸ಛ௃తͳσʔλʹͳΔ͸ͣ

  View Slide 26. ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ࢓ࣄͰ࢖ΘΕ͍ͯΔʜ
  ೥຤೥࢝ʹ͸ಛ௃తͳಈ͖͕͋ͬͨ

  View Slide 27. ֱ
  લ೥ಉ݄ൺ͸ϓϥε WT

  ೥೥೥
  ೥WT೥ͷൺֱσʔλ

  View Slide

 28. ຊ೔ͷ͓୊
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Λֶशͨ͠ޙ͸ɺͲΜͳྲྀΕ͕͋Δ?

  View Slide

 29. ຊ౰ʹʁ

  View Slide

 30. ൓࿦Ͱ͖ͦ͏ͳϙΠϯτ
  • Ruby/Rails ͷϢʔβʔ͕૿͑ͨͷͰ͸ͳ͘ɺ

  ͦͷαΠτͷϢʔβʔ͕૿͚͑ͨͩͰ͸ʁ


  • ଌఆπʔϧͷઃఆϛεɺଌఆํ๏͕ؒҧ͍ͬͯΔ


  • ൃදऀʹΑΔϙδγϣϯτʔΫɻ

  ผͷఆྔతͳσʔλʹΑΔݕূ΋͋ΔͱΑ͍ɻ

  View Slide

 31. ຊ೔ͷ͓୊
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͑ͯΔ? ݮͬͯΔ?
  • Ruby ΍ Rails Λֶशͨ͠ޙ͸ɺͲΜͳྲྀΕ͕͋Δ?

  View Slide

 32. ֶशޙͷετʔϦʔ

  View Slide

 33. ࣮ࡍʹɺ̍ਓ̍ਓʹฉ͍ͯΈΔ

  View Slide

 34. 4*FSˠ৽نࣄۀˠ5014*$ 1.

  View Slide

 35. 4*FSˠ৽نࣄۀˠ5014*$ 1.

  View Slide

 36. ҩऀˠ׬૸ˠ4UBSUVQ $50

  View Slide

 37. ֶੜˠ׬૸ˠ.'ˠOPUF JOUFSO

  View Slide

 38. ະܦݧˠ׬૸ˠೖࣾ ձࣾͷಉ྅

  View Slide

 39. ৄࡉ͸:PV5VCFͰެ։ͯ͠·͢

  View Slide

 40. ·ͱΊ + ࠓޙ

  View Slide

 41. ·ͱΊ
  • Ruby ΍ Rails Λֶश͢Δਓ͸ɺ૿͍͑ͯΔ
  • Ruby ΍ Rails Ͱ࢓ࣄ͢Δਓ͸ɺ૿͍͑ͯΔ
  • Ruby ΍ Rails ΛֶΜͩޙɺଞٕज़ΛֶͿࣄྫ͕͋Δ
  ʢ؍ଌͰ͖Δൣғʹ͓͚Δࣄ࣮ʣ

  View Slide

 42. ࠓޙ
  • 1ষ → 2ষ → nষ …

  n͕૿͑Δͱ೉͘͠ͳΔ


  • ೉͠͞Λ׈Β͔ʹʁ

  қ͠Ίͷิ଍ڭࡐʁ

  ͠
  ͍

  ΄
  Ͳ

  ͳ
  ͘
  ͳ
  Δ
  ΞΫηε਺͕ଟ͍ϖʔδ

  View Slide

 43. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ


  ࢀߟʹͳͬͨΒߴධՁΛͥͻ!
  σʔλॳެ։ʂ3VCZ3BJMTֶशऀͷಈ޲

  View Slide

 44. ҎԼɺิ଍εϥΠυ

  View Slide

 45. Search Console
  ͰൺֱΛͯ͠Έͨ

  View Slide

 46. HPPHMFDPKQͰb3BJMT`ͱ
  ݕࡧͨ͠ͱ͖ͷྫ ೔ຊޠ

  View Slide

 47. 4FBSDI$POTPMFΛઃఆ͢Δ
  ͱݕࡧ࣌ͷಈ͖͕গ͠ݟ͑Δ

  View Slide

 48. աڈϲ݄ؒͷදࣔճ਺͸
  3VCZ3BJMTͱ΋ʹ૿Ճ

  View Slide

 49. ݕࡧॱҐ͕૿Ճ͔ͨ͠Βɺ
  දࣔճ਺͕૿͍͑ͯΔ

  View Slide

 50. աڈϲ݄ؒͷදࣔճ਺͸
  3VCZ3BJMTͱ΋ʹ૿Ճ

  View Slide

 51. ݕࡧॱҐ͕૿Ճ͔ͨ͠Βɺ
  දࣔճ਺͕૿͍͑ͯΔ

  View Slide

 52. աڈϲ݄ؒͷදࣔճ਺͸
  3VCZ3BJMTͱ΋ʹ૿Ճ

  View Slide

 53. (PPHMFݕࡧͷදࣔճ਺΋ɺ
  3VCZ3BJMTͱڞʹ૿Ճ

  View Slide

 54. Search Console
  Ͱ΋૿Ճ͕ݟΒΕͨ

  View Slide

 55. 2019ʙ2020೥ͷΩϟογϡਪҠ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ


  ࢀߟʹͳͬͨΒߴධՁΛͥͻ!
  σʔλॳެ։ʂ3VCZ3BJMTֶशऀͷಈ޲

  View Slide