Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

iOS CleanArchitecture 勉強会用の開会前資料

yimajo
January 20, 2020

iOS CleanArchitecture 勉強会用の開会前資料

https://connpass.com/event/158269/ 用の開会前資料

yimajo

January 20, 2020
Tweet

More Decks by yimajo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. i O S C l e a n A rc h i t e c t u re
  ษ ڧ ձ
  ։ ձ લ ͷ આ ໌ ࣄ ߲ ͱ ࠷ ޙ ͷ · ͱ Ί

  View full-size slide

 2. • τΠϨͷ৔ॴ/Wifi/20࣌Ҏ߱ͷϏϧୀؗํ๏ͷઆ໌͕ Ͱ͖͍ͯͳ͚Ε͹ิ଍
  • ࠙਌ձ͸ߦ͖͍ͨਓͰߦ͖·͠ΐ͏ɻϊʔϓϥϯͰ͢
  • ϋογϡλά #ios_ca Ͱ͢
  • Ξϯέʔτ https://forms.gle/1pcp32u3iCoiV2b36
  • ౴͑ͯ΋Β͏ͱVIPERݚڀಡຊΛ্ࠩ͛͠·͢ʢ2࡭͔͠ͳ͍ͷͰ3໊Ҏ্ͳΒ͡ΌΜ͚Μʣ
  • ΞϯέʔτͷURLΛϋογϡλάͰྲྀ͠·͢
  • ൃදॱ͸connpassͷ௨Γ
  • ࣍ͷൃදऀ͸ωΫετόολʔζαʔΫϧͷ੮Ͱ଴ͬͯ΋Β͏λΠϓͰ͢
  • ൃද͸ϦΞϧλΠϜʹ·ͱΊ͍͖ͯ·͢ https://qiita.com/yimajo/private/b0ce9d02a9b7f7fe4e18
  • ·ͱΊURLΛϋογϡλά͚ͭͯྲྀ͠·͢
  • ͍Ζ͍Ζͳ౎߹Ͱޙํ͔ΒࣸਅΛࡱͬͯ΋Β͏͔΋͠Ε·ͤΜ͕ؾʹ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞
  • ࠷ॳʹסഋͯ͠উखʹ͋Δ΋ͷΛҿΜͩΓ৯΂ͨΓ͢ΔλΠϓͷษڧձͰ͢
  • ൃදʹಥͬࠐΜͰΑ͠ɺؼΓͨ͘ͳͬͨΒୀ੮΋ࣗ͝༝ʹ
  18:50 - 19:00 ษڧձͷઆ໌

  View full-size slide

 3. 2 0 : 5 5 - 2 1 : 1 0 ษ ڧ ձ ͷ · ͱ Ί
  • ੮Λ༻ҙͯ͠ൃදऀʹલʹདྷͯ΋Β͏
  • ϦΞϧλΠϜͰ·ͱΊͯΈͨͷͰৼΓฦΓͭͭ
  • https://qiita.com/yimajo/private/
  b0ce9d02a9b7f7fe4e18
  • Ξϯέʔτ͔Β࣭໰ࣄ߲͕͋Ε͹౴͑ͯ΋Β͓͏

  View full-size slide