Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

iOS CleanArchitecture 勉強会用の開会前資料

7d1521d950d9bc5697868830cb04ff2f?s=47 yimajo
January 20, 2020

iOS CleanArchitecture 勉強会用の開会前資料

https://connpass.com/event/158269/ 用の開会前資料

7d1521d950d9bc5697868830cb04ff2f?s=128

yimajo

January 20, 2020
Tweet

More Decks by yimajo

Other Decks in Programming

Transcript

  1. i O S C l e a n A rc

    h i t e c t u re ษ ڧ ձ ։ ձ લ ͷ આ ໌ ࣄ ߲ ͱ ࠷ ޙ ͷ · ͱ Ί
  2. • τΠϨͷ৔ॴ/Wifi/20࣌Ҏ߱ͷϏϧୀؗํ๏ͷઆ໌͕ Ͱ͖͍ͯͳ͚Ε͹ิ଍ • ࠙਌ձ͸ߦ͖͍ͨਓͰߦ͖·͠ΐ͏ɻϊʔϓϥϯͰ͢ • ϋογϡλά #ios_ca Ͱ͢ •

    Ξϯέʔτ https://forms.gle/1pcp32u3iCoiV2b36 • ౴͑ͯ΋Β͏ͱVIPERݚڀಡຊΛ্ࠩ͛͠·͢ʢ2࡭͔͠ͳ͍ͷͰ3໊Ҏ্ͳΒ͡ΌΜ͚Μʣ • ΞϯέʔτͷURLΛϋογϡλάͰྲྀ͠·͢ • ൃදॱ͸connpassͷ௨Γ • ࣍ͷൃදऀ͸ωΫετόολʔζαʔΫϧͷ੮Ͱ଴ͬͯ΋Β͏λΠϓͰ͢ • ൃද͸ϦΞϧλΠϜʹ·ͱΊ͍͖ͯ·͢ https://qiita.com/yimajo/private/b0ce9d02a9b7f7fe4e18 • ·ͱΊURLΛϋογϡλά͚ͭͯྲྀ͠·͢ • ͍Ζ͍Ζͳ౎߹Ͱޙํ͔ΒࣸਅΛࡱͬͯ΋Β͏͔΋͠Ε·ͤΜ͕ؾʹ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ • ࠷ॳʹסഋͯ͠উखʹ͋Δ΋ͷΛҿΜͩΓ৯΂ͨΓ͢ΔλΠϓͷษڧձͰ͢ • ൃදʹಥͬࠐΜͰΑ͠ɺؼΓͨ͘ͳͬͨΒୀ੮΋ࣗ͝༝ʹ 18:50 - 19:00 ษڧձͷઆ໌
  3. 2 0 : 5 5 - 2 1 : 1

    0 ษ ڧ ձ ͷ · ͱ Ί • ੮Λ༻ҙͯ͠ൃදऀʹલʹདྷͯ΋Β͏ • ϦΞϧλΠϜͰ·ͱΊͯΈͨͷͰৼΓฦΓͭͭ • https://qiita.com/yimajo/private/ b0ce9d02a9b7f7fe4e18 • Ξϯέʔτ͔Β࣭໰ࣄ߲͕͋Ε͹౴͑ͯ΋Β͓͏