Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

freeeモバイルチームの変遷と進化

 freeeモバイルチームの変遷と進化

2015/04/17 「freee×リブセンス×photosynth 合同技術勉強会」で発表した資料です

Kenichi Yonekawa

April 17, 2015
Tweet

More Decks by Kenichi Yonekawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. freeeϞόΠϧνʔϜͷ
  มભͱਐԽ
  Kenichi Yonekawa

  View Slide

 2. • iOS/AndroidͰ1೥ؒʹ30ճҎ্ͷΞοϓσʔτ
  • ϚςϦΞϧσβΠϯ΍TouchIDͳͲ֤ϓϥοτϑΥʔϜ
  ͷτϨϯυ΋ੵۃతʹऔΓೖΕΔ
  • ϞόΠϧ͕Ͱ͖ΔΤϯδχΞ͸0ਓ͔Β8ਓʹ

  View Slide

 3. ΏΔ;ΘͳΞοϓσʔτจ

  View Slide

 4. ษڧձ։࠵΍ΠϯλϏϡʔ

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  • ϓϩδΣΫτͷൃ଍!
  • ϞόΠϧνʔϜ݁੒!
  • ։ൃϓϩηεͷ࠷దԽ!
  • ϊ΢ϋ΢ͷ఻ঝͱνʔϜͷղࢄ

  View Slide

 6. ϓϩδΣΫτͷൃ଍

  View Slide

 7. ͖͔͚ͬ
  • ϞόΠϧ͔ΒͷΞΫςΟϏςΟ͕૿͖͑ͯͨ͜ͱ͔
  ΒରԠΛݕ౼
  • ౰ॳ͸εϚʔτϑΥϯWebΛ૝ఆ͍͕ͯͨ͠ɺطʹ
  ͔ͳΓن໛ʹͳ͍ͬͯͨfreeeͷϑϩϯτΤϯυΛ
  εϚʔτϑΥϯରԠ͢Δͷ͸؆୯Ͱ͸ͳ͔ͬͨ
  • ࢖͍΍͢͞Λߟ͑Δͱಉ͡޻਺Λ͔͚ΔͳΒωΠςΟ
  ϒΞϓϦΛ࡞ͬͨ΄͏͕͍͍ͱ൑அͨ͠

  View Slide

 8. ϑΝʔετϦϦʔεͰॏࢹͨ͜͠ͱ
  • ϝΠϯΤϯδχΞ͕ϋϫΠʹߦ͘ͷͰ֬ఆਃࠂલ൒
  ʹؒʹ߹͏Α͏ʹ1ϲ݄ͰϦϦʔε͢Δ
  • freeeΒ͠͞ΛදݱͰ͖Δ࠷௿ݶͷػೳʹߜΔ͕ɺ
  ͦͷ඼࣭͸୲อ͢Δ
  • ϑΟʔυόοΫ΍τϥοΩϯάͷ࢓૊Έ͸࠷ॳ͔Β
  ೖΕ͓ͯ͘

  View Slide

 9. ϞόΠϧνʔϜ݁੒

  View Slide

 10. ॳΊͯͷϞόΠϧνʔϜ
  • ϞόΠϧʹ஫ྗ͢ΔΤϯδχΞ3ਓ/UX1ਓ/Ϛʔέ
  ςΟϯά1ਓͷνʔϜ
  • ϞόΠϧʹ৘೤ͷ͋ΔϝϯόʔͰߏ੒͢Δ͜ͱͰϊ
  ΢ϋ΢Λू໿͢Δ
  • ୲౰ΛϓϥοτϑΥʔϜͰ෼͚ͣશһ͕iOS/
  Android྆ํͰ։ൃ͢Δ͜ͱͰͦΕͧΕͷϓϥο
  τϑΥʔϜͷ܏޲Λཧղ͢Δ

  View Slide

 11. ඞཁͳAPI͸ࣗ෼Ͱ࡞Δ
  • ౰ॳ͸ͦ΋ͦ΋API͕ແ͔ͬͨͷͰࣗ෼ͨͪͰॻ͍
  ͯ։ൃΛਐΊͨ
  • ࢼߦࡨޡͷஈ֊Ͱ͸࢓༷΋͙͢มΘΔͷͰɺ݁Ռత
  ʹΞϓϦͷΤϯδχΞ͕ඞཁͳAPIΛࣗ෼Ͱॻ͚ͨ
  ΄͏͕εϐʔυ͕ग़ͤΔ

  View Slide

 12. UX
  • ϞόΠϧ։ൃ͸΄ͱΜͲ͕UIͷ։ൃͳͷͰΤϯδ
  χΞ΋͋Δఔ౓UIσβΠϯʹؔ৺Λ࣋ͭ΂͖
  • શମͷϢʔβʔମݧ΍ΠϯλϥΫγϣϯ͸UXϝϯ
  όʔ͕౷ׅ͠ɺࡉ෦͸͋Δఔ౓ΤϯδχΞओମͰਐ
  ΊΔ
  • ϓϥοτϑΥʔϜͷΨΠυϥΠϯ͸ඞͣಡΉɻͦͷ
  தͰfreeeͱͯ͠ͷΨΠυϥΠϯΛ࡞͍ͬͯ͘

  View Slide

 13. ։ൃϓϩηεͷ࠷దԽ

  View Slide

 14. • ৹ࠪ΍Ξοϓσʔτ४උͷख͕ؒ͋ΔͨΊWeb։
  ൃʹൺ΂ͯͲ͏ͯ͠΋1ճͷϦϦʔε͕େ͖͘ͳΓ
  ͕ͪ!
  • ϦϦʔεαΠΫϧ΍։ൃϓϩηεΛ࠷దԽɾࣗಈԽ
  ͢Δ͜ͱ͕εϐʔυʹ௚݁͢Δ
  ͳͥ࠷దԽ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔

  View Slide

 15. • UIɾΠϯλϥΫγϣϯͷઃܭ!
  • ΞϓϦͷϏϧυͱϦϦʔε!
  • ෳ਺ͷ୺຤ͰͷQAςετ
  ϘτϧωοΫʹͳΓ΍͍͢Օॴ

  View Slide

 16. ϓϩτλΠϐϯά

  View Slide

 17. ϏϧυࣗಈԽ

  View Slide

 18. (WIP)QAςετͷࣗಈԽ

  View Slide

 19. ϊ΢ϋ΢ͷ఻ঝͱνʔϜͷղࢄ

  View Slide

 20. • ։ൃυΩϡϝϯτΛ੔උ͠ϓϥοτϑΥʔϜຖͷϕ
  ετϓϥΫςΟεΛڞ༗!
  • ࣮ࡍʹࠓ·Ͱ΍ͬͨ͜ͱͷͳ͍ਓʹ৽ػೳͷλεΫ
  ΛΞαΠϯͯ͠ϦϦʔε·Ͱܦݧͯ͠΋Β͏!
  • ॳظͷϞόΠϧνʔϜͷΤϯδχΞ͕αϙʔτ͢Δ
  ϞόΠϧΤϯδχΞΛҭͯΔ

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. • ֤νʔϜʹϊ΢ϋ΢Λ఻ঝ͢Δ͜ͱͰϞόΠϧ͕Ͱ
  ͖ΔΤϯδχΞΛߋʹ૿΍͍ͯ͘͠!
  • ϞόΠϧνʔϜͷΤϯδχΞΛ෼ࢄͤ͞Δ͜ͱͰ֤
  νʔϜʹϞόΠϧͷࢹ఺Λࠜ෇͔ͤɺ։ൃνʔϜશ
  ମͷҙࣝΛม͍͑ͯ͘
  ղࢄ

  View Slide

 25. ·ͱΊ

  View Slide

 26. • ։ൃϓϩηεΛ࠷దԽɾࣗಈԽ͢Δ͜ͱ͕εϐʔυʹ
  ௚݁͢ΔɻಛʹUXઃܭͱQAςετ͸ϘτϧωοΫʹͳ
  Γ΍͍͢ͷͰੵۃతʹޮ཰Խ͢Δ!
  • ஫ྗ͢ΔͳΒ2ʙ3ਓͷઐ໳νʔϜΛ࡞ͬͯϊ΢ϋ΢Λ
  ू໿͢ΔͱΑ͍ɻiOS/AndroidͰ෼͚ͳ͍΄͏͕ͦΕͧ
  ΕͷϓϥοτϑΥʔϜͷ܏޲Λཧղ͠΍͍͢!
  • ूΊͨϊ΢ϋ΢Λੵۃతʹڞ༗͢Δ͜ͱͰશһ͕ϞόΠ
  ϧΞϓϦΛ։ൃͰ͖Δঢ়ଶΛ໨ࢦ͢

  View Slide