$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ひたすら楽してディープラーニング

 ひたすら楽してディープラーニング

yujiosaka

April 05, 2016
Tweet

More Decks by yujiosaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Yuji Isobe
  ͻͨ͢Βָͯ͠

  σΟʔϓϥʔχϯά
  NodeֶԂ20࣌ݶ໨

  View Slide

 2. [
  “Node.js”,
  “MongoDB”,
  “AngularJS”,
  “socket.io”,
  “Emotion Intelligence “

  ]
  @yujiosaka
  +BWB4DSJQU

  View Slide

 3. emin = Emotion Intelligence
  ؾ࣋ͪΛղ͢ΔςΫϊϩδʔͷ୳ڀ
  Emotion Intelligence͸ɺʮແҙࣝͷߦಈ͔Βɺ
  ਓͷؾ࣋ͪͷػඍΛղ͢Δ஌ੑʯΛɺਓ޻஌ೳ͓Αͼػցֶ
  शͷԠ༻ٕज़Λ༻͍ͯ
  ։ൃ͠ɺϏδωεʹԠ༻͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 4. ZenClerk Series
  lϢʔβʔͷߪೖҙཉͷߴ·ΓzΛ࡯஌͢ΔγεςϜͰɺ

  ΋ͬͱαΠτͷച্Λ৳͹ͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ
  [FODMFSLMJUF
  ײ৘Λղੳ͢Δਓ޻஌ೳʮ&NPUJPO*0ʯ͕

  &$αΠτ্Ͱʮ࠷దͳλΠϛϯάͰͷൢଅʯΛ࣮ݱ͠ɺച্Λ޲্ͤ͞·͢ɻ
  ࠓ·͞ʹߪೖΛ໎͍ͬͯΔ͓٬༷ʹ

  ͏Ε͍͠ʮ࠷ޙͷͻͱԡ͠ʯΛఏڙ͠·͢ɻ
  ;FODMFSL

  View Slide

 5. ػցֶशͱݴ͑͹…

  View Slide

 6. Lee Sedol vs. AlphaGo

  View Slide

 7. Google Trends

  View Slide

 8. ࠔͬͨ(´ɾωɾʆ)

  View Slide

 9. ͜ͷձࣾʹೖΔ·ͰҰ౓΋

  ػցֶश΍ͬͯ͜ͳ͔ͬͨorz

  View Slide

 10. ͱΓ͋͑ͣೖ໳ॻΛಡΉ
  ✓ ϐϯΫͷബ͍ຊ
  ✓ ௨শʮ͸͡ύλຊʯ
  ✓ ݟͨ໨ΑΓࠎଠͳ಺༰
  ✓ ͪΌΜͱ਺͕ࣜࡌͬͯΔ

  ʢͦͯͭ͠·ͮ͘ʣ

  View Slide

 11. ୈ3ষɿϕΠζ
  ୈ5ষɿkNN๏
  ୈ6ষɿҰൠԽઢܗϞσϧ
  ୈ7ষɿχϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  ୈ8ষɿαϙʔτϕΫλʔϚγϯ
  ӽ͑ΒΕͳ͍น
  ← ෼͔Δ
  ← ෼͔Δ
  ← ෼͔Δ
  ← ͓ɺ͓͏…
  ← (ɾ㱼ɾ) ŜŠŘŘ!!

  View Slide

 12. σʔλՄࢹԽ
  ػցֶश
  ਺ֶ ౷ܭֶ
  ܭࢉػՊֶ
  ίϛϡχέʔγϣϯ
  υϝΠϯ஌ࣝ
  ࣗ෼ͷεΩϧηοτ
  ͜͜Λ৳͹͍ͨ͠

  View Slide

 13. Kaggle͸اۀ΍ݚڀऀ͕σʔλΛ౤ߘ͠ɺੈքதͷ
  ౷ܭՈ΍σʔλ෼ੳՈ͕ͦͷ࠷దϞσϧΛڝ͍߹͏ɺ
  ༧ଌϞσϦϯάٴͼ෼ੳख๏ؔ࿈ϓϥοτϑΥʔϜٴ
  ͼͦͷӡӦձࣾͰ͋Δɻ ΢ΟΩϖσΟΞ
  ૑ཱऀɿ ΞϯιχʔɾΰʔϧυϒϧʔϜ
  ઃཱɿ 2010೥4݄

  View Slide

 14. View Slide

 15. ࠓճ͸͜Εʹ

  νϟϨϯδ

  View Slide

 16. ✓ MNISTʢ਺ࣈͷखॻ͖σʔλʣͷ෼ྨ
  ✓ 28 x 28ϐΫηϧ
  ✓ 6ສ݅ͷֶशσʔλ
  ✓ 1ສ݅ͷςετσʔλ
  νϡʔτϦΞϧ՝୊

  View Slide

 17. ਖ਼ղ཰99%Λ໨ࢦ͢
  http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

  View Slide

 18. Ͱ΋ͳΜ͔೉ͦ͠͏…

  View Slide

 19. Ͱ͖Ε͹ͻͨ͢Βָ͍ͨ͠

  View Slide

 20. View Slide

 21. ͻͨ͢Βָͯ͠FF6

  View Slide

 22. 1.࠷খউརճ਺ͰΫϦΞ
  2.ඞਢઓಆҎ֎Ͱ౪·ͳ͍
  3.ಓதͷΞΠςϜ͸ճऩ͠ͳ͍
  4.ฤू͸ؤுΒͳ͍
  ͻͨ͢Βָͯ͠FF6

  View Slide

 23. 1.࠷ۙͷϒʔϜʹ৐͔ͬΔ
  2.ۤखͳݴޠ͸࢖Θͳ͍
  3.ߴ౓ͳϥΠϒϥϦ͸࢖Θͳ͍
  4.ϓϨθϯࢿྉ͸ؤுΒͳ͍
  ͻͨ͢Βָͯ͠Kaggle
  ͱΓ͋͑ͣσΟʔϓϥʔχϯά

  ࢖ͬͯΈΔ
  +BWB4DSJQU͔͠࢖Θͳ͍
  MPEBTIͱઢܗ୅਺ϥΠϒϥϦ

  ͑͋͞Ε͹͍͍
  ΤϯδχΞͩ͠ίʔυͰউෛ

  View Slide

 24. ·ͣ͸৘ใऩू͔Β

  View Slide

 25. IUUQOFVSBMOFUXPSLTBOEEFFQMFBSOJOHDPNJOEFYIUNM

  View Slide

 26. ✓ ӳޠͷΦϯϥΠϯϒοΫʢ೔ຊޠԽ΋ਐߦதʣ
  ✓ χϡʔϥϧωοτϫʔΫ͔Β

  σΟʔϓϥʔχϯά·ͰͷྲྀΕΛৄࡉʹղઆ
  ✓ Pythonͷαϯϓϧ࣮૷͕ಡΈ΍͍͢
  Neural Networks and Deep Learning
  Φεεϝʂ

  View Slide

 27. ઓུΛཱͯΔ

  View Slide

 28. Python→CoffeeScript→ES2015
  sed + ؾ߹ Decaf JS
  ੈքॳʁES2015ͰσΟʔϓϥʔχϯά
  npmௐ΂
  JavaScript
  Babel

  View Slide

 29. PythonͱCoffeeScriptͬͯࣅͯͶʁ

  View Slide

 30. Python
  def update_mini_batch(self, mini_batch, eta):
  nabla_b = [np.zeros(b.shape) for b in self.biases]
  nabla_w = [np.zeros(w.shape) for w in self.weights]
  for x, y in mini_batch:
  delta_nabla_b, delta_nabla_w = self.backprop(x, y)
  nabla_b = [nb+dnb for nb, dnb in zip(nabla_b, delta_nabla_b)]
  nabla_w = [nw+dnw for nw, dnw in zip(nabla_w, delta_nabla_w)]
  self.weights = [w-(eta/len(mini_batch))*nw
  for w, nw in zip(self.weights, nabla_w)]
  self.biases = [b-(eta/len(mini_batch))*nb
  for b, nb in zip(self.biases, nabla_b)]

  View Slide

 31. CoffeeScript
  updateMiniBatch: (miniBatch, eta) ->
  nablaB = (Matrix.zeros(b.rows, b.cols) for b in @biases)
  nablaW = (Matrix.zeros(w.rows, w.cols) for w in @weights)
  for [x, y] in miniBatch
  [deltaNablaB, deltaNablaW] = @backprop(x, y)
  nablaB = (nb.plus(dnb) for [nb, dnb] in _.zip(nablaB, deltaNablaB))
  nablaW = (nw.plus(dnw) for [nw, dnw] in _.zip(nablaW, deltaNablaW))
  @weights = (w.minus(nw.mulEach(eta / miniBatch.length))

  for [w, nw] in _.zip(@weights, nablaW))
  @biases = (b.minus(nb.mulEach(eta / miniBatch.length))

  for [b, nb] in _.zip(@biases, nablaB))

  View Slide

 32. PythonϥΠϒϥϦͷAPIΛ࣮૷͢Δ

  View Slide

 33. numpy.nan_to_num
  nanToNum() {
  let thisData = this.data,
  rows = this.rows,
  cols = this.cols;
  let row, col, result = new Array(rows);
  for (row=0; rowresult[row] = new Array(cols);
  for (col=0; colresult[row][col] = n2n(thisData[row][col]);
  }
  }
  return new Matrix(result);
  };

  View Slide

 34. numpy.ravel
  ravel() {
  let thisData = this.data,
  rows = this.rows,
  cols = this.cols;
  let a = new Array(rows * cols);
  for (let i = 0, jBase = 0; ifor (let j = 0; ja[jBase + j] = thisData[i][j];
  }
  }
  return a;
  };

  View Slide

 35. CoffeeScript͕ڐ͞ΕΔͷ͸2015೥·ͰͩΑͶʔ
  https://github.com/juliankrispel/decaf

  View Slide


 36. View Slide

 37. ಈ͍ͨস

  View Slide

 38. ͦΖͦΖͪΌΜͱษڧ͢Δ

  View Slide

 39. χϡʔϥϧωοτϫʔΫ ਆܦճ࿏໢ɺӳOFVSBMOFUXPSL //
  ͸ɺ೴ػೳʹݟΒΕΔ͍͔ͭ͘ͷಛੑΛܭࢉػ
  ্ͷγϛϡϨʔγϣϯʹΑͬͯදݱ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠਺ֶϞσϧͰ͋Δɻ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫ8JLJQFEJB
  IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJχϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫͱ͸ʁ

  View Slide

 40. b
  ύʔηϓτϩϯϞσϧ
  x1
  x2
  x3
  output
  w1
  w2
  w3
  PVUQVU
  JGЄKXKYKC≤

  JGЄKXKYKC

  View Slide

 41. 5
  ύʔηϓτϩϯϞσϧ
  ఱؾ͸ྑ͍͔ʁ
  ൴ঁ͸ߦ͖͍͔ͨʁ
  ձ৔͸Ӻͷ͔ۙ͘ʁ
  ͓ࡇΓʹߦ͘ʁ
  6
  2
  2
  No
  Yes
  Yes
  No

  View Slide

 42. b
  γάϞΠυχϡʔϩϯϞσϧ
  x1
  x2
  x3
  w1
  w2
  w3
  PVUQVU

  FYQ ЄKXKYKC

  output

  View Slide

 43. εςοϓؔ਺ʢύʔηϓτϩϯʣ

  View Slide

 44. γάϞΠυؔ਺

  View Slide

 45. ✓ 0ͱ1ͷؒͷ஋ΛදݱͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ✓ খ͞ͳೖྗͷมԽ͕খ͞ͳग़ྗͷมԽʹରԠ͢Δ
  ✓ ཁ͢Δʹඍ෼Ͱ͖Δ͜ͱʹͳͬͨ
  Կ͕خ͍͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 46. χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷߏ଄
  w + Δw

  b + Δb
  output + Δoutput

  View Slide

 47. ✓ ֤χϡʔϩϯʢɹʣͷॏΈʢwʣͱόΠΞεʢbʣ
  Λௐ੔͢Δ͜ͱͰ༧ଌਫ਼౓Λ޲্͢Δ
  ✓ ͦͷͨΊͷςΫχοΫͱͯ͠ɺ

  όοΫϓϩύήʔγϣϯͳͲ͕ੜΈग़͞Εͨ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷֶश

  View Slide

 48. σΟʔϓϥʔχϯάͱ͸ʁ

  View Slide

 49. χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷߏ଄

  View Slide

 50. σΟʔϓϥʔχϯάͷߏ଄

  View Slide

 51. ࠷ۙͷϒʔϜͷഎܠ
  ✓ ࠷ۙςΫχοΫ͕͍ͭ͘΋ݟ͔ͭͬͨ
  ✓ ૚ΛॏͶͯ΋͏·ֶ͘शͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ✓ ૚ΛॏͶΔ͜ͱͰදݱೳྗͱਫ਼౓͕޲্ͨ͠

  View Slide

 52. ͍࣮͟૷΁

  View Slide

 53. ৞ΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫ

  View Slide

 54. ໰୊
  ͨͬͨ1pxͣΕΔ͚ͩͰผͷը૾ͱͯ͠ೝࣝ͞Εͯ͠·͏
  1px

  View Slide

 55. ղܾΠϝʔδ

  View Slide

 56. ߏ଄
  convolutional layer
  pooling layer

  View Slide

 57. ✓ γάϞΠυؔ਺Ҏ֎ͷ׆ੑԽؔ਺ʢReLUʣ
  ✓ ਖ਼نԽʢL1ਖ਼نԽ/ਖ਼نԽ/υϩοϓΞ΢τʣ
  ✓ ΫϩεΤϯτϩϐʔίετؔ਺
  ✓ ιϑτϚοΫεؔ਺
  ✓ ॏΈॳظԽͷվળ
  ͦͷଞͷٕज़

  View Slide

 58. σΟʔϓϥʔχϯά͸ٕज़ͷू߹ମ
  ʮσΟʔϓϥʔχϯάʯͱ͍͏ΞϧΰϦζϜ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  ໨తʹԠͯ͡Ϟσϧ΍ٕज़ΛύζϧͷΑ͏ʹ૊Έཱͯͯɺ

  ΑΓߴ͍ਫ਼౓ΛੜΈग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 59. ϋϚͬͨ͜ͱ

  View Slide

 60. ϋϚͬͨᶃ

  ਺͕ࣜ಄ͷதʹೖͬͯ͜ͳ͍໰୊
  ීஈ࢖͍׳ΕͨϓϩάϥϜʹͯ͠ΈΕ͹

  ҙ֎ͱʮͳΜͩͦΜͳ͜ͱ͔ʯͰࡁΉ͜ͱ΋͋Δ
  function sigmoid(z) {
  return 1 / (1 + Math.exp(-z));
  }
  let output = sigmoid(w.dot(a).plus(b));

  View Slide

 61. ܭࢉํ๏͸෼͔Βͳ͍ͷͰɺภඍ෼ͨ݁͠Ռͷ਺ࣜΛ

  stackoverflow͔ΒҾͬு͖ͬͯͨΒಈ͍ͨ
  costDelta(y) {
  this.outputDropout.minus(y);
  }
  ϋϚͬͨᶄ

  ภඍ෼ͷܭࢉํ๏͕෼͔Βͳ͍໰୊

  View Slide

 62. ڭՊॻ௨Γʹ࣮૷͢ΔͱιϑτϚοΫεؔ਺͕ܻ͋;Ε͢Δ
  ·ͨ΋΍stackoverflow͔ΒҾͬு͖ͬͯͨΒಈ͍ͨ
  ϋϚͬͨᶅ

  ڭՊॻʹ͸ॻ͍͍ͯͳ͍໰୊
  let max = _.max(vector),
  tmp = _.map(vector, (v) => { return Math.exp(v - max); }),
  sum = _.sum(tmp);
  return _.map(tmp, (v) => { return v / sum; });

  View Slide

 63. PythonͰ1࣌ؒͷͱ͜Ζ͕24͔͔࣌ؒΔ
  ཪͰNumpy͕ੌ͍͜ͱ΍ͬͯ͘ΕͯΔΒ͍͠
  ·ͩΫϥελϦϯά΋Ͱ͖ͯͳ͍͠ɺϝϞϦޮ཰΋ѱ͍
  ϋϚͬͨᶆ

  Զͷઢܗ୅਺ͷܭࢉͦ͘஗͍໰୊
  ։ൃ࣌͸খ͞ͳσʔληοτͰରԠ

  View Slide

 64. ࢀߟ࣮૷͕Theano΍TensorFlowͳͲͷߴػೳͳ

  ϥΠϒϥϦΛ࢖༻͍ͯ͠ΔͱԿ΍ͬͯΔͷ͔෼͔Βͳ͍
  ࣗಈඍ෼ͬͯͳΜ΍ͶΜ
  ϋϚͬͨᶇ

  ϥΠϒϥϦߴػೳա͗໰୊
  ؾ͍ͮͨΒPythonʹৄ͘͠ͳͬͯͨ

  View Slide


 65. View Slide

 66. WIP

  View Slide

 67. IUUQTHJUIVCDPNZVKJPTBLBEFFQMFBSOJOHKT
  ZVKJPTBLBEFFQMFBSOJOHKT
  %FFQ-FBSOJOHXSJUUFOJO&4

  View Slide

 68. σϞ

  View Slide

 69. ਖ਼ղ཰99.1%
  ※ ࣮ͨͩ͠ߦ࣌ؒ24࣌ؒҎ্

  View Slide

 70. ຊ൪؀ڥͰ͸

  PythonΛ࢖͍·͠ΐ͏

  View Slide

 71. ͻͨ͢Βָͯ͠

  σΟʔϓϥʔχϯά
  ָ͠ΜͰ

  View Slide

 72. $BSFFST
  ࠾༻৘ใ
  &NPUJPO*0ͷςΫϊϩδʔͰɺ
  ʮҰาઌͷະདྷΛΑΓ๛͔ʹ͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ΔʯϝϯόʔΛืूதͰ͢ɻ
  ืूதͷ৬छΛݟΔ
  WE ARE HIRING!
  https://www.emin.co.jp/careers/

  View Slide