$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

情報の世界 2023年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2023

yumulab
June 22, 2023

情報の世界 2023年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2023

2023年6月22日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第10回「データとセンシングの概要」の講義資料

yumulab

June 22, 2023
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2023.06.22
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&'&()*+
  ,-./.012


  -./.41,567869651:;1<;8=
  ৘ใͷੈք ୈ10ճ

  View Slide

 2. !"#$
  • Twitter΁ͷײ૝ɾ࣭໰ͷ౤ߘ׻ܴ (͜ͷतۀͷࢲͷճͷΈ)


  • ϋογϡλά
  #৘ใͷੈք


  • HIU-WiFi͔ΒTwitterͭͳ͕Βͳ͍ͷͰ(͝ΊΜͶ🥺)ɺɹ
  εϚϗ͔Β౤ߘ͍ͯͩ͘͠͞


  • ޶όϨͨ͘͠ͳ͍ਓ͸तۀ༻ΞΧ΢ϯτ࡞ΔͱΑ͍͔΋


  • εϥΠυͷࡱӨɾεΫγϣ΋౤ߘOKͰ͢🙆


  • খςετͷεΫγϣ౤ߘ͸NG🙅 2

  View Slide

 3. %&'(
  • ౬ଜ ཌྷ (ΏΉΒ ͭ͹͞) @yumu19 / @yumulab


  • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ)


  • ઐ໳͸৘ใՊֶɺಛʹΠϯλϑΣʔεɺηϯγϯάɺIoTɺVRɺωοτϫʔΫ౳


  • ܦྺ


  • ࡳຈ։੒ߴ౳ֶߍ ଔۀ


  • ๺ւಓେֶ ཧֶ෦ ஍ٿՊֶՊ ଔۀ


  • ౦ژେֶେֶӃ ཧֶܥݚڀՊ ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ म࢜՝ఔ


  • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ ৘ใՊֶݚڀՊ ৘ใՊֶઐ߈ ത࢜՝ఔ


  • 2008-2011 גࣜձࣾ౦ࣳʢωοτϫʔΫՈిͷݚڀ։ൃͳͲʣ


  • 2011-2013 Ϋ΢δοτגࣜձࣾʢ԰಺ଌҐΞϓϦɺΠϯλϥΫςΟϒలࣔͷ։ൃɾPMͳͲʣ


  • 2013-2014 ϑϦʔϥϯεΤϯδχΞɾ߹ಉձࣾPhysVis ୅දࣾһCEOʢiOSΞϓϦέʔγϣϯͷडୗ։ൃͳͲʣ


  • 2015-2021 ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ৘ใ௨৴ݚڀػߏʢωοτϫʔΫςετϕουɺແઢωοτϫʔΫΤϛϡϨʔλͷݚڀͳͲʣ
  3

  View Slide

 4. )*+,
  • ೤੺֎ઢΛར༻ͨ͠2࣍ݩ৘ใϚʔΧ (ARϚʔΧɺQRίʔυ౳)


  • ϓϥΠόγʔʹ഑ྀͨ͠৘ใϚʔΧͷར༻͕Մೳɺ҉͍৔ॴͰ΋࢖
  ͑Δ
  4

  View Slide

 5. -./0,+123
  • HMDͱλϒϨοτΛ༻͍ͨVRαοΧʔ࡞ઓ൫
  5

  View Slide

 6. 456789:8;<=>?96
  • ө૾ΤϑΣΫτΛΩʔԡԼ࣌ʹ෇༩͠ɺλΠϐϯάମݧΛ֦ு
  6

  View Slide

 7. @ABCD0EFG
  • ৸ͯΔ͕࣌ؒ΋͍ͬͨͳ͍ → ৸ͯΔؒʹήʔϜΛϓϨΠ͠
  ࣌ؒΛ༗ޮ׆༻
  7

  View Slide

 8. HIJKLMN
  • σʔλͱηϯγϯά


  • ౎ࢢͷσʔλ ֓ཁ (ৄࡉ͸དྷि)


  • ݸਓͷσʔλ ֓ཁ (ৄࡉ͸࠶དྷि)


  • Φʔϓϯσʔλ


  • γϏοΫςοΫ
  8
  👀 WebαΠτͰͷσϞ͋Γ ಈը͋Γ

  View Slide

 9. O+PQRSTSU
  • σʔλ͸উखʹ༙͍ͯ͘Δ΋ͷͰ͸ͳ͍


  • Ͳ͔͜Ͱੜ੒͞ΕΔ


  • Ξϯέʔτௐࠪ


  • γεςϜͷϩάΛऔΔ


  • ΧϝϥͰࡱӨ͢Δ


  • ηϯαͰܭଌ͢Δ
  9
  ηϯγϯά: Sensing


  ܭଌ͢Δ͜ͱ
  ηϯα: Sensor


  ܭଌ͢Δ΋ͷ(ػց)
  Sense


  ʲ໊ʳײ֮


  ʲಈʳײ஌͢Δ

  View Slide

 10. VWXRS/JY
  •ʮηϯαʯͱ͍͑͹ԿΛɹࢥ
  ͍͖ͭ·͔͢ʁ


  •Twitterʹ౤ߘͯ͠΋ྑ͍ਓ͸
  ౤ߘͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞
  10

  View Slide

 11. VWXRS/JY
  • Թ౓ܭ(ؾԹ)


  • ମԹܭ


  • ମॏܭ


  • etc…
  11
  ମԹܭʹ͍ͭͯʛ঎඼৘ใ |
  ΦϜϩϯ ϔϧεέΞ


  https://
  www.healthcare.omron.co.jp/
  product/mc/mc-summary.html
  ମ૊੒ܭɹBC-332L(ϗϫΠτ):
  Ұൠ༻ʛλχλ


  https://www.tanita.co.jp/product/
  g/_BC332LWH000JPA/

  View Slide

 12. RS/Q!Z
  • ίϯϐϡʔλ͸ిؾతͳ৴߸ͷΈΛಡΈ
  औΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ηϯα͸ ෺ཧྔͷมԽ Λిؾ৴߸ʹม
  ׵͢Δ


  • ఍߅஋͕มΘΔ෺͕ଟ͍


  • ʢਫۜࣜͷԹ౓ܭͳͲίϯϐϡʔλΛհ
  ͞ͳ͍΍ͭ΋͋Γ·͕͢ɾɾɾʣ
  12
  ळ݄ిࢠ௨঎,


  ۂ͛ηϯαʔ


  ̢̗̌̒̌ʵ̣ʵ̎̎̍ʵ̖̌̎


  https://akizukidenshi.com/catalog/g/
  gP-16410/
  750ԁ
  ळ݄ిࢠ௨঎,


  ѹྗηϯαʔ̨̧̛̐̌̌


  https://akizukidenshi.com/
  catalog/g/gP-04003/
  400ԁ

  View Slide

 13. RS/JY[\?9:89;]^_`?:ab^cdefSghSUfS
  13
  ϦϯάϑΟοτ Ξυϕϯνϟʔ ঺հө૾


  https://youtu.be/qXfpVh7VI_c
  Ken Nakagaki / த֞ ݓ (@ken0324) https://twitter.com/ken0324/status/1192220078386712576
  ࿪Έηϯα


  (ϩʔυηϧ)
  Ճ଎౓ηϯα


  δϟΠϩηϯα

  View Slide

 14. RSTSUJY[%ijkl
  14
  ੁপ ௚थ, ࢢ֗஍ʹ͓͚Δࣗಈंͷࣗಈӡసʹ޲͚ͯ


  https://www.matlabexpo.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/


  images/events/matlabexpo/jp/2018/d1-in
  fi
  niti-self-driving.pdf
  ΦʔϓϯιʔεͷࣗಈӡసOSʮAutowareʯͰੈքΛϦʔυ
  ͢Δ ςΟΞϑΥʔ͕ʮTECH PLAYER OF THE YEAR৆ʯΛ
  ड৆ʛTECH PLAY Magazine ʦςοΫϓϨΠϚΨδϯʧ
  https://techplay.jp/column/1204

  View Slide

 15. RSTSUJY[mn+o^p^/0,+
  15
  The Hidden Technology of Footbal
  l

  https://youtu.be/SmZSLirtBek

  View Slide

 16. RSTSUJY[mn+o^p^/0,+
  16
  FIFA Semi Automated Offside Technology Animatio
  n

  https://youtu.be/FEPKAeGzwPU

  View Slide

 17. RSTSUJY[mn+o^p^/0,+
  • αοΧʔϘʔϧ಺ʹ
  ηϯαϞδϡʔϧ


  • UWBɿଌҐ


  • IMUɿ׳ੑܭଌϢ
  χοτ
  17
  adidas reveals the
  fi
  rst FIFA World Cup™ of
  fi
  cial match ball
  featuring connected ball technolog
  y

  https://news.adidas.com/football/adidas-reveals-the-
  fi
  rst-
  fi
  fa-world-cup--of
  fi
  cial-match-ball-featuring-
  connected-ball-technology/s/cccb7187-a67c-4166-b57d-2b28f1d36fa0#

  View Slide

 18. RSTSUJY[mn+o^p^/0,+
  18
  Technical Shot https://technical-shot.com/
  The Best Wearable Soccer Tracker App | PlayerMake
  r

  https://www.playermaker.com/

  View Slide

 19. RSTSUJY[mn+o^p^/0,+gqUr+
  19
  SPT JAPANʛެࣜαΠτ https://www.sportsperformancetracking.jp/
  GPSͰ


  ҐஔΛ௥੻

  View Slide

 20. RSTSUJY[mn+o^p^st
  20
  ʲSSK໺ٿެࣜʳεΠϯάΛ஌Δɻ͔ͩΒଧܸ͕มΘΔɻόοςΟϯάʹIoTֵ໋ʂόοτεΠϯάηϯαʔʮSWINGɹCOACHʯ


  https://youtu.be/QL7Eo35LJZ8

  View Slide

 21. RSTSUJY[mn+o^p^qSuSU
  21
  EVORIDE ORPHE - γϡʔζ͕ɺίʔνʹͳΔɻʛΞγοΫεެࣜ
  https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/running/evorideorphe

  View Slide

 22. RSTSUJY[vw
  22
  ͓ͨΓεϚʔτιϯϓϩδΣΫτΛৼΓฦΔ Vol.1ʛ


  ౦ژిػେֶ ஌త৘ใۭؒݚڀࣨʛnote


  https://note.com/matsuilab/n/n5ff5d19dad4c
  ೶ۀηϯαʔΛ࢖ͬͯϞχλϦϯάΛ࢝ΊΑ͏ | χοϙʔ
  https://www.nippo-co.com/nogyo-controller/nogyo-006/

  View Slide

 23. RSTSUJY[vw
  23

  View Slide

 24. xyJO+P
  • ਓྲྀσʔλ


  • ஍ਤ


  • Φʔϓϯσʔλ


  • εϚʔτγςΟ


  • ࣗಈӡసं
  24

  View Slide

 25. 👀
  z{4<|4}~•q€+•
  25
  • ࠃ౔ަ௨লͷϓϩδΣΫτ


  • ݐ෺ͷ3DϞσϧ+ςΫε
  νϟͳͲ


  • Ұ෦ͷ౎ࢢͷΈ(ࡳຈ͋Γ)


  • ϒϥ΢βͷϏϡʔϫ͋Γ

  View Slide

 26. >4?1@
  • PLATEAU VIEWΛ࢖ͬͯɺࡳຈӺલͷݐ෺Λ
  දࣔ͠·͠ΐ͏


  • ʮΧλϩά͔Βݕࡧ͢Δʯˠʮ๺ւಓʯˠ
  ʮࡳຈࢢʯˠʮதԝ۠ʯˠʮݐங෺Ϟσ
  ϧʢத
  ԝ۠ʣʯˠʮγʔϯʹ௥Ճʯ


  • ʮΧϝϥʯͰҠಈ


  • σʔληοτͷ੾Γସ͑ɿʮLOD2ʯʹ͢Δ
  ͱςΫενϟ(ݐ෺ද໘ͷը૾)͕දࣔ͞Ε·
  ͢


  • ࡞ۀ࣌ؒ5෼


  • ٳܜ΋͜ͷؒʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 27. ‚ƒJO+P
  • ΢ΣΞϥϒϧσόΠε


  • Ոఉ಺৘ใ


  • ߦಈ৘ใ


  • εϙʔπ


  • Χϝϥ


  • ϓϥΠόγʔͱηΩϡϦςΟ
  27

  View Slide

 28. ‚ƒJO+PJY[„…†‡Oˆem‰Š‹88
  28
  ͸͡Ίͯͷํ΁ | DFree - ഉᔔ༧ଌσόΠε/Toilet Timing Predicting Device https://dfree.biz/personal/beginners.html

  View Slide

 29. Œ•ŽqC•Oˆem
  29
  ϝΨω (JINS MEME)
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  Apple Watch Series 3


  https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3
  Apple Watch

  View Slide

 30. •‘\_^’|’|
  30
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  ¥19,800 + ¥500/݄(1೥໨ແྉ)

  View Slide

 31. •‘\_^’|’|
  31
  👀

  View Slide

 32. -:598‹^“^•‘\_^’|’|
  32
  Vtuner | JINS MEME https://jinsmeme.com/vtuner/
  👀

  View Slide

 33. View Slide

 34. RSTSUJY[”+TdS•–•—–^p^7]a]>?
  34
  ϞόΠϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ:Մೳੑɺແݶେɻ͍ͪͯ͘͞ɺ͔Δ͍ɺϞόΠϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ mocopiʢϞίϐʣʲιχʔެࣜʳ
  https://youtu.be/ovHHpralCD8

  View Slide

 35. ˜+•SO+P
  • Φʔϓϯͳ(ެ։͞Εͨ)σʔλʁ


  • Φʔϓϯσʔλͷఆٛ
  35
  ࠃɺ஍ํެڞஂମٴͼࣄۀऀ͕อ༗͢Δ׭ຽσʔλͷ͏ͪɺࠃຽ୭΋͕Πϯλʔωοτ
  ౳Λ௨ͯ͡༰қʹར༻ʢՃ޻ɺฤूɺ࠶഑෍౳ʣͰ͖ΔΑ͏ɺ࣍ͷ͍ͣΕͷ߲໨ʹ΋֘
  ౰͢ΔܗͰެ։͞ΕͨσʔλΛΦʔϓϯσʔλͱఆٛ͢Δɻ


  1.Ӧར໨తɺඇӦར໨తΛ໰Θͣೋ࣍ར༻Մೳͳϧʔϧ͕ద༻͞Εͨ΋ͷ


  2.ػց൑ಡʹదͨ͠΋ͷ


  3.ແঈͰར༻Ͱ͖Δ΋ͷ
  Φʔϓϯσʔλجຊࢦ਑

  ʢฏ੒29೥5݄30೔ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆʣ

  View Slide

 36. ˜+•SO+P
  • ͍Β͢ͱ΍͸ (લϖʔδͷఆٛʹ͓͍ͯ͸)
  ΦʔϓϯσʔλͰ͸ͳ͍
  • ೋ࣍ར༻(࠶഑෍)ΛೝΊ͍ͯͳ͍
  36

  View Slide

 37. ˜+•SO+P
  37
  ࡳຈࢢICT׆༻ϓϥοτϑΥʔϜ | DATA-SMART CITY SAPPORO


  https://data.pf-sapporo.jp/
  ๺ւಓΦʔϓϯσʔλϙʔλϧαΠτ
  https://www.harp.lg.jp/opendata/
  👀

  View Slide

 38. ĪO+P
  • ਓͷྲྀΕ(௨ߦऀ਺)ͷσʔλ


  • ࡳຈͰ͸νΧϗɺΦʔϩϥλ΢ϯɺϙʔϧλ΢ϯͷσʔλ͕ެ։
  38
  ळ݄ిࢠ௨঎, ύϥϥοΫεࣾ


  ௒Ի೾ڑ཭ηϯαʔϞδϡʔϧ


  https://akizukidenshi.com/
  catalog/g/gM-05400/
  3,980ԁ
  ࡳຈӺલ௨஍ԼาߦۭؒʢνɾΧɾϗʣʰ௨ߦྔʢ࣌ؒผʣʱ
  View | DATA-SMART CITY SAPPOR
  O

  https://data.pf-sapporo.jp/toshinbuchikakuukan_tuukouryou_02_view

  View Slide

 39. Ehše›œCgf”S•
  39
  • σʔλͷదਖ਼ͳ࠶ར༻Λଅਐ͢ΔͨΊͷϥΠηϯε(ར༻ن໿)


  • ΦʔϓϯσʔλͷϥΠηϯεͱͯ͠Α͘࢖ΘΕΔ
  BY
  ND
  NC
  SA
  ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾϥΠηϯεͱ͸ | ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾδϟύϯ https://creativecommons.jp/licenses/

  View Slide

 40. Tr0E›0E
  40
  • Code for Japanɿ೔ຊͷγϏοΫςοΫΛଅਐ͢ΔඇӦརஂମ


  • ϒϦήʔυɿ֤஍ҬͷγϏοΫςοΫίϛϡχςΟ


  • Code for Sapporo΋͋ΔΑ
  Ұൠࣾஂ๏ਓίʔυɾϑΥʔɾδϟύϯ | Code for Japan https://www.code4japan.org/

  View Slide

 41. Tr0E›0EJžY'(
  41
  ͬ͞ΆΖอҭԂϚοϓ by Code for Sappor
  o

  https://papamama.codeforsapporo.org/
  ಓ಺ͷ࠷৽ײછಈ޲ | ๺ւಓ ৽ܕίϩφ΢Πϧε·ͱΊαΠτ
  https://stopcovid19.hokkaido.dev/

  View Slide

 42. Tr0E›0EJžY'(
  42
  Code for Japan, ͷͼ͠Ζɺ͓΋͠ΖͬɻγϏοΫςοΫ - γϏοΫςοΫͷࣄྫ঺հ(JPʣ https://youtu.be/8M9H6H77v6k

  View Slide

 43. Ÿ B$
  • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞


  • 2ճडݧͰ͖·͢


  • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌·Ͱ


  • ײ૝ॻ͍͍ͯͩ͘͞ (೚ҙɺ੒੷ʹؔ܎ͳ͠)


  • ࣍ճҎ߱ͷ༧ఆ


  • དྷिʮ౎ࢢͷσʔλʯ


  • ࠶དྷिʮݸਓͷσʔλʯ
  43

  View Slide