Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自動化をデザインしよう

 自動化をデザインしよう

福岡マークアップ勉強会 2016.10.22

1adcc39bcb4268334437c9c12b84d7a4?s=128

Yusuke Hirao

October 22, 2016
Tweet

More Decks by Yusuke Hirao

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗಈԽΛ σβΠϯ͠Α͏ ෱ԬϚʔΫΞοϓษڧձ

 2. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗݾ঺հ ฏඌ༏యʢͻΒ͓Ώ͏ͯΜʣ גࣜձࣾσΟʔθϩ ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

  ίϛϡχςΟ׆ಈ ෱ԬϑϩϯτΤϯυ༑ͷձ'VLVPLB'SPOUFOE'SPHT ෱ԬϚʔΫΞοϓษڧձ CBTFS$.4Ϣʔβʔձ Yusuke Hirao @cloud10designs
 3. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗݾ঺հ ίϛϡχςΟ঺հ ෱ԬϑϩϯτΤϯυ༑ͷձ'VLVPLB'SPOUFOE'SPHT ෱ԬϚʔΫΞοϓษڧձ CBTFS$.4Ϣʔβʔձ

  ʮҪͷதͷ֝ʯʹ͸ͳΒͳ͍Α͏ʹͱू·ͬͨ ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͷͨΊͷίϛϡχςΟɻ 8FCίʔσΟϯάɾΞϓϦ։ൃͷ೰ΊΔ͕֝ͨͪ ͦͷ৔Ͱ࿩୊ΛܾΊͯɺΞϯΧϯϑΝϨϯεܗࣜͰ ٕज़Λڞ༗͢Δ৔Ͱ͢ɻ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ෱ԬͷϚʔΫΞοϓ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹʹܞΘΔਓͨͪͷ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹͨΊͷίϛϡχςΟ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹͰ͢ɻ ఆظతʹηϛφʔ΍ɺϛχߨ࠲ɺ࠲ஊձ ͳͲΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ௨শʮϚΧϕϯʯɻ ෱Ԭൃͷࠃ࢈$.4ʮCBTFS$.4ʯͷ Ϣʔβʔձ͓Αͼ։ൃίϛϡχςΟͰ͢ɻ ฏඌ΋ඍྗͳ͕Β։ൃʹܞΘΒͤͯ௖͍͍ͯ·͢ɻ
 4. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽΛ σβΠϯ͠Α͏

 5. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ˞ਓ޻஌ೳ΍ػցֶशͷ࿩͸͠·ͤΜ

 6. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ˞ਓ޻஌ೳ΍ػցֶशͷ࿩͸͠·ͤΜ Ͱ͖·ͤΜ

 7. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ˞Ͱ΋ɺͦΕͷऔֻ͔ͬΓʹͳΔ͔΋

 8. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ίϯϐϡʔλʔͱ ڑ཭͕ۙ͘ͳΔ͓͸ͳ͠Ͱ͢ɻ

 9. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΞδΣϯμ ࠓ೔࿩͢͜ͱ ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ

  ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ·ͱΊ
 10. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΞδΣϯμ ࠓ೔࿩͢͜ͱ ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ

  ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ·ͱΊ
 11. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ

 12. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͍ۙকདྷػց΍ίϯϐϡʔλʔʹ ࢓ࣄ͕ୣΘΕΔͱةػײΛײ͍ͯ͡·͔͢ʁ γϯΪϡϥϦςΟ ػց͕ୣ͏࢓ࣄϥϯΩϯά ೥໰୊

 13. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮࠓͷ࢓ࣄΛίϯϐϡʔλʔ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳΔʯ͸ඞવɾ͋Β͕͑ͳ͍

 14. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮࠓͷ࢓ࣄΛίϯϐϡʔλʔ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳΔʯ͸ඞવɾ͋Β͕͑ͳ͍ ʮࠓͷ࢓ࣄΛ෦Լʹ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹͤ͞Δʯ͸౰વ

 15. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮࠓͷ࢓ࣄΛίϯϐϡʔλʔ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳΔʯ͸ඞવɾ͋Β͕͑ͳ͍ ʮࠓͷ࢓ࣄΛ෦Լʹ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹͤ͞Δʯ͸౰વ

  ίϯϐϡʔλʔΛ ෦Լͱߟ͑ͪΌ͑͹͍͍
 16. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮ༏लͳ෦Լʯ͸্࢘ͷ࢓ࣄୣ͏

 17. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮ༏लͳ෦Լʯ͸্࢘ͷ࢓ࣄୣ͏͕ɺ ʮ༏लͳ্࢘ʯ͸ͦΕΑΓ΋޼͘෦ԼΛૢΔʢ͍͍ҙຯͰʣ

 18. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔͱ͍͏༏लͳ෦Լ ʮ༏लͳ෦Լʯ͸্࢘ͷ࢓ࣄୣ͏͕ɺ ʮ༏लͳ্࢘ʯ͸ͦΕΑΓ΋޼͘෦ԼΛૢΔʢ͍͍ҙຯͰʣ

  ͜͏͋Γ͍ͨ
 19. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ίϯϐϡʔλʔʹ ࢓ࣄΛ༩͑zΒΕΔzΑ͏ʹͳΖ͏

 20. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔ͸༏ल͔ ίϯϐϡʔλʔ͸ͱͯ΋ૉ௚ ίϯϐϡʔλʔ͸໋ྩͲ͓Γʹಈ͘

 21. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔ͸༏ल͔ ίϯϐϡʔλʔ͸ͱͯ΋ૉ௚ ίϯϐϡʔλʔ͸໋ྩͲ͓Γʹಈ͘

  ݴΘΕͨ͜ͱ͔͠͠ͳ͍ ༥௨ͷޮ͔ͳ͍ίϯϐϡʔλʔ
 22. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔ͸༏ल͔ ίϯϐϡʔλʔ͸ͱͯ΋ૉ௚ ίϯϐϡʔλʔ͸໋ྩͲ͓Γʹಈ͘

  ݴΘΕͨ͜ͱ͔͠͠ͳ͍ ༥௨ͷޮ͔ͳ͍ίϯϐϡʔλʔ ͨͿΜ͜Ε͸ ਓ޻஌ೳ΍ػցֶश͕ղܾ͍ͯ͘͠
 23. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ίϯϐϡʔλʔ͸༏ल͔ ίϯϐϡʔλʔ͸ͱͯ΋ૉ௚ ίϯϐϡʔλʔ͸໋ྩͲ͓Γʹಈ͘

  ݴΘΕͨ͜ͱ͔͠͠ͳ͍ ༥௨ͷޮ͔ͳ͍ίϯϐϡʔλʔ ͻͱ·ͣ ͜ͷ෦Լʹ࢓ࣄΛ༩͑Δʂ
 24. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ࣗಈԽ ૉ௚ʹ΍ͬͯ΋Β͍͍ͨ࢓ࣄˍ࡞ۀ ໋ྩͲ͓Γʹಈ͚͹͍͍࢓ࣄˍ࡞ۀ

 25. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ ࣗಈԽ ૉ௚ʹ΍ͬͯ΋Β͍͍ͨ࢓ࣄˍ࡞ۀ ໋ྩͲ͓Γʹಈ͚͹͍͍࢓ࣄˍ࡞ۀ

  ·ͣ͸͜͏͍ͬͨ΋ͷΛ ίϯϐϡʔλʔʹ༩͑Α͏
 26. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͲΜͳ࢓ࣄɾ࡞ۀ͕͋Δ͔ ͲΜͳॱ൪ͰʁͲͷλΠϛϯάͰʁ

 27. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ίϯϐϡʔλʔͷ࢓ࣄɾ࡞ۀΛઃܭ͢Δ

 28. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ίϯϐϡʔλʔͷ࢓ࣄɾ࡞ۀΛઃܭ͢Δ ɹɹɹɹɹɹʹࣗಈԽͷσβΠϯ

 29. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΞδΣϯμ ࠓ೔࿩͢͜ͱ ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ

  ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ·ͱΊ
 30. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ΤϯδχΞͷͻͱͨͪ͸ͣͬͱੲ͔ΒࣗಈԽͯͨ͠ ͦ΋ͦ΋8FCͬͯ఻ୡํ๏ͷࣗಈԽͷͻͱͭͱ΋ݴ͑Δ $(*Λ͔ͭͬͨಈతίϯςϯπੜ੒͸׬શͳࣗಈԽखஈ

  $.4΋ͦͷਐԽ $MPVEɾ4BB4ɾ1BB4ʜ
 31. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ΤϯδχΞͷͻͱͨͪ͸ͣͬͱੲ͔ΒࣗಈԽͯͨ͠ ͦ΋ͦ΋8FCͬͯ఻ୡํ๏ͷࣗಈԽͷͻͱͭͱ΋ݴ͑Δ $(*Λ͔ͭͬͨಈతίϯςϯπੜ੒͸׬શͳࣗಈԽखஈ

  $.4΋ͦͷਐԽ $MPVEɾ4BB4ɾ1BB4ʜ 8FCͷྺ࢙͸ࣗಈԽͷྺ࢙Ͱ΋͋Δ
 32. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ഑৴ͷࣗಈԽ͔Β੍࡞ͷࣗಈԽ΁ 8FCΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔΫͳͲɺͲΜͲΜਐԽ 3VCZք۾ͷਓ͕ͨͪ)5.-$44+4ࣗମͷਐԽΛଅ͢

  ͦͷதͰ΋$44Λޮ཰Α͘࡞੒͢Δ4"44͕ྲྀߦ σβΠφʔɾϚʔΫΞοϓΤϯδχΞ·ͰͦͷӨڹ͕ٴͿ
 33. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ഑৴ͷࣗಈԽ͔Β੍࡞ͷࣗಈԽ΁ 8FCΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔΫͳͲɺͲΜͲΜਐԽ 3VCZք۾ͷਓ͕ͨͪ)5.-$44+4ࣗମͷਐԽΛଅ͢

  ͦͷதͰ΋$44Λޮ཰Α͘࡞੒͢Δ4"44͕ྲྀߦ σβΠφʔɾϚʔΫΞοϓΤϯδχΞ·ͰͦͷӨڹ͕ٴͿ 4"44ˠ$44ͷࣗಈม׵ͷจԽ͕ ϑϩϯτΤϯυ։ൃͷࣗಈԽʹഥंΛ͔͚ͨ
 34. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ϑϩϯτΤϯυ։ൃͷࣗಈԽ ը૾εϥΠεͷࣗಈԽ ը૾ѹॖͷࣗಈԽ

  ίʔυม׵ͷࣗಈԽ ίʔυͷ࠷దԽͷࣗಈԽ ίʔυνΣοΫͷࣗಈԽ ͍ΖΜͳࣗಈԽπʔϧ͕ ࠓ΋໨·͙Δ͘͠ਐԽΛͱ͍͛ͯΔ
 35. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ࠷ۙ͸ςετͷࣗಈԽ΋ਁಁ͍ͯ͠Δ ϨΠΞ΢τͷνΣοΫͷࣗಈԽ ΞχϝʔγϣϯͷνΣοΫͷࣗಈԽ

  ΠϯλϥΫγϣϯͷςετͷࣗಈԽ ߍਖ਼ͷࣗಈԽ
 36. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ࠷ۙ͸ςετͷࣗಈԽ΋ਁಁ͍ͯ͠Δ ϨΠΞ΢τͷνΣοΫͷࣗಈԽ ΞχϝʔγϣϯͷνΣοΫͷࣗಈԽ

  ΠϯλϥΫγϣϯͷςετͷࣗಈԽ ߍਖ਼ͷࣗಈԽ ΋͸΍ͳΜͰ΋ΞϦ
 37. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 38. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 39. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 40. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 41. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 42. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 43. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 44. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 45. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 46. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ ۩ମతͳྫ 

 47. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͬͯ͜ͱ͸ɺͻΐͬͱ͢Δͱɺ ͋Μͳ͜ͱ͜Μͳ͜ͱɺࣗಈԽͰ͖ΔΜ͡ΌͶʁ

 48. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͱ ࢥ͑ͯ͘Δ ͬͯ͜ͱ͸ɺͻΐͬͱ͢Δͱɺ ͋Μͳ͜ͱ͜Μͳ͜ͱɺࣗಈԽͰ͖ΔΜ͡ΌͶʁ

 49. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΞδΣϯμ ࠓ೔࿩͢͜ͱ ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ

  ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ·ͱΊ
 50. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊

 51. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͬͯ͜ͱ͸ɺͻΐͬͱ͢Δͱɺ ͋Μͳ͜ͱ͜Μͳ͜ͱɺࣗಈԽͰ͖ΔΜ͡ΌͶʁ ͖ͬ͞ͷ

 52. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͜ͷໝ૝͕ୈҰา ͬͯ͜ͱ͸ɺͻΐͬͱ͢Δͱɺ ͋Μͳ͜ͱ͜Μͳ͜ͱɺࣗಈԽͰ͖ΔΜ͡ΌͶʁ

 53. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ໝ૝ͷݴޠԽ 1IPUPTIPQͷϨΠϠʔʹϑΝΠϧ໊ΛೖΕͨΒࣗಈతʹεϥΠε͍ͨ͠ 4"44Λอଘͨ͠Β$44ʹࣗಈతʹม׵͍ͨ͠

  ΤΫηϧͷςΩετΛࣗಈతʹ)5.-ͷதʹૠೖ͍ͨ͠
 54. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ໝ૝ͷݴޠԽ 1IPUPTIPQͷϨΠϠʔʹϑΝΠϧ໊ΛೖΕͨΒࣗಈతʹεϥΠε͍ͨ͠ 4"44Λอଘͨ͠Β$44ʹࣗಈతʹม׵͍ͨ͠

  ΤΫηϧͷςΩετΛࣗಈతʹ)5.-ͷதʹૠೖ͍ͨ͠ ேى͖ͨΒࣗಈతʹ࢓ࣄΛऴΘΒ͍ͤͨ
 55. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ໝ૝ͷݴޠԽ 1IPUPTIPQͷϨΠϠʔʹϑΝΠϧ໊ΛೖΕͨΒࣗಈతʹεϥΠε͍ͨ͠ 4"44Λอଘͨ͠Β$44ʹࣗಈతʹม׵͍ͨ͠

  ΤΫηϧͷςΩετΛࣗಈతʹ)5.-ͷதʹૠೖ͍ͨ͠ ேى͖ͨΒࣗಈతʹ࢓ࣄΛऴΘΒ͍ͤͨ খ͍͓͞͡͞Μঌש తͳൃ૝Ͱ
 56. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ໝ૝ͷݴޠԽ 1IPUPTIPQͷϨΠϠʔʹϑΝΠϧ໊ΛೖΕͨΒࣗಈతʹεϥΠε͍ͨ͠ 4"44Λอଘͨ͠Β$44ʹࣗಈతʹม׵͍ͨ͠

  ΤΫηϧͷςΩετΛࣗಈతʹ)5.-ͷதʹૠೖ͍ͨ͠ ேى͖ͨΒࣗಈతʹ࢓ࣄΛऴΘΒ͍ͤͨ ɹɹɹɹˠ࢓ࣄ"Λ͜͏΍ͬͯ͜͏΍ͬͯ ɹɹɹɹˠ࢓ࣄ#Λ͜͏΍ͬͯ͜͏΍ͬͯʜ
 57. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ໝ૝ͷݴޠԽ 1IPUPTIPQͷϨΠϠʔʹϑΝΠϧ໊ΛೖΕͨΒࣗಈతʹεϥΠε͍ͨ͠ 4"44Λอଘͨ͠Β$44ʹࣗಈతʹม׵͍ͨ͠

  ΤΫηϧͷςΩετΛࣗಈతʹ)5.-ͷதʹૠೖ͍ͨ͠ ேى͖ͨΒࣗಈతʹ࢓ࣄΛऴΘΒ͍ͤͨ ɹɹɹɹˠ࢓ࣄ"Λ͜͏΍ͬͯ͜͏΍ͬͯ ɹɹɹɹˠ࢓ࣄ#Λ͜͏΍ͬͯ͜͏΍ͬͯʜ ঃʑʹ ಺༰Λࡉ෼Խ͢Ε͹ ͍͍
 58. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ
 59. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ ϐ
 60. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ ϐ λ
 61. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ ϐ λ ΰ
 62. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ ϐ λ ΰ ϥ
 63. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ॱ൪Λ૊ΈཱͯΔ +"%&ϑΝΠϧΛอଘͨ͠Β ΤΫηϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ

  σʔλΛૠೖͨ͠)5.-ʹม׵ͯ͠ )5.-ͷςΩετΛߍਖ਼͢Δ ϐ λ ΰ ϥ ૷ஔΛͭ͘Δײ͡Ͱ ͨͷ͠ΜͰ
 64. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͔ͦ͜͠͠ʹཱͪ࠹͕Δน

 65. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͦΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ʁ ͩΕ͕ͭ͘Δͷ͔ʁ

 66. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ౴͑͸Χϯλϯ

 67. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗ෼ͰͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔʂʂ

 68. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΋͘͠͸

 69. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ઐ໳ՈΛཔΔʂ

 70. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ઐ໳ՈΛཔΔ ݱ࣮తͳ͸ͳ͠ɺ ͳΜͰ΋ࣗ෼Ͱ͢Ε͹͍͍ͬͯ΋Μ͡Όͳ͍

  ಘखෆಘख͸͋Δ
 71. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ઐ໳ՈΛཔΔ ݱ࣮తͳ͸ͳ͠ɺ ͳΜͰ΋ࣗ෼Ͱ͢Ε͹͍͍ͬͯ΋Μ͡Όͳ͍

  ಘखෆಘख͸͋Δ པΕͦ͏ͳਓ͸ͦ͜Β΁Μʹ͖ͬͱ͍Δʂ
 72. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ઐ໳ՈΛཔΔ ͦͷࣗಈԽ͕ɺͲͷΑ͏ͳޮ཰ΛੜΉͷ͔ܭࢉ͢Δ ࣌ؒίετɾ؀ڥίετɾͦͯ͠ਓ݅අ

  Կճӡ༻͢Ε͹ϖΠͰ͖Δ͔
 73. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ઐ໳ՈΛཔΔ ͦͷࣗಈԽ͕ɺͲͷΑ͏ͳޮ཰ΛੜΉͷ͔ܭࢉ͢Δ ࣌ؒίετɾ؀ڥίετɾͦͯ͠ਓ݅අ

  Կճӡ༻͢Ε͹ϖΠͰ͖Δ͔ ґཔͯ͠࠾ࢉ͕߹͏͔֬ೝͰ͖Δ
 74. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ࣗಈԽͷ࢓૊ΈΛߟ͑ͯ ઐ໳ՈʹґཔͰ͖ΔΑ͏ʹͳΕ͹

 75. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͭ͘Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳͯ͘΋ ͦΕ͸ཱ೿ͳࣗಈԽσβΠχϯάͩͱࢥ͏

 76. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ΞδΣϯμ ࠓ೔࿩͢͜ͱ ୣΘΕΔΜ͡Όͳ͘༩͑Δͱ͍͏͜ͱ 8FC੍࡞ʹ͓͚ΔࣗಈԽ

  ࣗಈԽͷઃܭͱݱ࣮໰୊ ·ͱΊ
 77. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ

 78. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ ίϯϐϡʔλʔ͸෦Լ

 79. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ ίϯϐϡʔλʔ͸෦Լ ໝ૝Λ૊ΈཱͯΔ

 80. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ ίϯϐϡʔλʔ͸෦Լ ໝ૝Λ૊ΈཱͯΔ Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͸ઐ໳Ո΁

 81. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ ίϯϐϡʔλʔʹࠓͷ࢓ࣄΛ༩͑ͯ ࣗ෼͸ࣗಈԽσβΠφʔʹͳΔ

 82. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ·ͱΊ ίϯϐϡʔλʔʹࠓͷ࢓ࣄΛ༩͑ͯ ࣗ෼͸ࣗಈԽσβΠφʔʹͳΔ ͱ͍͏ ख΋͋Δͷ͔΋

 83. ©2016 Yusuke Hirao, MIT License. ͪΐͬͱίϯϐϡʔλʔͱͷڑ཭ ͚ۙͮͨͰ͠ΐ͏ʁ

 84. ࣗಈԽΛ σβΠϯ͠Α͏ ෱ԬϚʔΫΞοϓษڧձ

 85. Πϥετڠྗ גࣜձࣾσΟʔθϩ8FCϓϥϯφʔ͸Β http://hara-gill.hatenablog.com/ ͸ΒͱΪϧ8FCͱΠϥετͱೣϒϩά