Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

トランスパイラという文化(…とその後) - PHPカンファレンス福岡2016

トランスパイラという文化(…とその後) - PHPカンファレンス福岡2016

※2016年5月21日開催されたPHPカンファレンス福岡のLT枠で話したスライドにその後の懇親会で聞いた話などを追記したものです。

Yusuke Hirao

May 21, 2016
Tweet

More Decks by Yusuke Hirao

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  τϥϯεύΠϥ
  ͱ͍͏จԽ
  1)1ΧϯϑΝϨϯε෱Ԭ
  ʜͱͦͷޙ

  View full-size slide

 2. ˞೥݄೔։࠵͞Εͨ
  1)1ΧϯϑΝϨϯε෱Ԭͷ-5࿮Ͱ࿩ͨ͠εϥΠυʹ
  ɹͦͷޙͷ࠙਌ձͰฉ͍ͨ࿩ͳͲΛ௥هͨ͠΋ͷͰ͢ɻ

  View full-size slide

 3. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ࠓճ΋
  +BWB4DSJQUͷ࿩͠·͢ʂ

  View full-size slide

 4. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ࣗݾ঺հ
  ฏඌ༏యʢͻΒ͓Ώ͏ͯΜʣ

  גࣜձࣾσΟʔθϩ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ίϛϡχςΟ׆ಈ
  ෱ԬϑϩϯτΤϯυ༑ͷձ'VLVPLB'SPOUFOE'SPHT
  ෱ԬϚʔΫΞοϓษڧձ
  CBTFS$.4Ϣʔβʔձ
  Yusuke Hirao
  @cloud10designs

  View full-size slide

 5. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ϦϦʔε͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View full-size slide

 6. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ͍͔͕Ͱ͔͢ʁ

  View full-size slide

 7. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ࢼ͠·͔ͨ͠ʁ࣮ફ౤ೖࡁΈʁ

  View full-size slide

 8. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ݴޠͷόʔδϣϯ্͕͕Δͱى͜Δ͜ͱ
  ϫΫϫΫ͢Δ
  Ϟνϕʔγϣϯ͕͕͋Δ㽉
  ࢓༷ॻɾϦϑΝϨϯεΛಡΉ
  ײಈ͢Δ
  ࢼ͢
  ײಈ͢Δ
  ࣮ઓ౤ೖͰ͖Δ͔ݕ౼͢Δ
  ͠͹Β͘࢖͑ͳ͍͜ͱʹؾͮ͘
  อकҊ݅͸ઈ๬త
  ࣍ୈʹ݁ہͲΜͳ؀ڥͰ΋ϨΨγʔͷ··ʜ

  View full-size slide

 9. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  &$."4DSJQUແࣄࡦఆ

  View full-size slide

 10. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  &4͍͔͕Ͱ͔͢ʁ

  View full-size slide

 11. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  &4࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 12. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ରԠͷ௥͍͍͍ͭͯͳ͍࣮ߦ؀ڥͨͪ

  View full-size slide

 13. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  &4
  ࢖ͬͯ·͢

  View full-size slide

 14. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  τϥϯεύΠϥͰͶ

  View full-size slide

 15. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  τϥϯεύΠϥΛ࢖ͬͯόʔδϣϯΛؾʹ͠ͳ͍จԽ
  ࠷৽ͷίʔυ ϨΨγʔͳίʔυ
  ։ൃ༻ίʔυ ࣮ߦ༻ίʔυ
  τϥϯεύΠϥ
  ࣮ઓ౤ೖͰ͖Δ
  ָ͍͠
  Ϟνϕʔγϣϯ͕͕͋Δ㽉
  ࣮ߦ؀ڥ͸͋·Γؾʹ͠ͳ͍

  View full-size slide

 16. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ͳΜͰ1)1ʹ͸
  τϥϯεύΠϥ͕ແ͍ΜͰ͔͢ʁ

  View full-size slide

 17. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  Ҏ্ɻ
  ීஈ+4͔͠΍͍ͬͯͳ͍
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͷٔݴͰͨ͠ɻ

  View full-size slide

 18. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ͳΜͰ1)1ʹ͸
  τϥϯεύΠϥ͕ແ͍ΜͰ͔͢ʁ
  ࠙਌ձͰ
  ͥͻڭ͑ͯԼ͍̇͞

  View full-size slide

 19. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ʜͦͷޙͷ࠙਌ձʹͯ

  View full-size slide

 20. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ͳΜͰ1)1ʹτϥϯεύΠϥ͕ແ͍ͷ͔㘤͍ͯΈͨ
  ϑϨʔϜϫʔΫ͕͋ΔͷͰ͋·Γࠔ͍ͬͯͳ͍
  ωΠςΟϒͳػೳ "1*
  Λ࢖Θͳ͍
  1)1Λ࠾༻͍ͨ͠Ұ൪ͷཧ༝͸଎͞
  ͦ΋ͦ΋ʮτϥϯεύΠϥʯΛॳΊͯ஌ͬͨ

  View full-size slide

 21. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  1)1ʹτϥϯεύΠϥ͕͋ͬͨΒͲ͏Ͱ͔͢ʁ
  ͋Ε͹ศརͩͱࢥ͏
  ഑ྻؔ਺͸ͦΖͦΖ͍͍ՃݮϦςϥϧ࢖͍͍ͨ
  ϥΠϒϥϦ։ൃͷόʔδϣϯαϙʔτʹ͸خ͍͔͠΋
  طଘͷϑϨʔϜϫʔΫʹ࢖͑Δͷ͔ؾʹͳΔ

  View full-size slide

 22. 2016 Yusuke Hirao, CC BY-ND.
  ࡶײ
  ҙ֎ͱτϥϯεύΠϥͷଘࡏΛ஌Βͳ͍ਓ͕ଟ͔ͬͨͷͰόοΫΤϯυͱϑϩϯτΤϯυͷจԽʹ
  ͕ࠩ͋Δͱ͍͏͔ɺಉ͡8FCΤϯδχΞϦϯάͰ΋ϑϩϯτͰԿΛ΍͍ͬͯΔ͔ɺͲΜͳ෩ʹ։ൃ
  ͍ͯ͠Δ͔͕ೝ஌͞Ε͍ͯͳ͍ͷ͸গ͠ऐ͔ͬͨ͠ɻ
  ࣗ෼ͷޙͷ-5ͰϓϦϓϩηοαͰ1)1ͷߏจΛվ଄͢Δͱ͍͏ͷΛ঺հ͞Ε͍ͯͨͷͰʮ͋͋ͳ
  ΜͩɺͦΕ͡ΌΜʯͱଈ࠲ʹղܾɻ$ݴޠͳͲੲ͔Β͋ΔΑ͏ͰɺτϥϯεύΠϥͱ͍͏৽͍͠ݴ
  ༿͕+4ք۾Ͱੜ·Ε͚ͨͩͰͦΕࣗମ͸͋ͬͨͱ͍͏ཧղɻͨͩBMU+4ͷΑ͏ͳݴޠͷτϥϯεύ
  Πϧ΍όʔδϣϯͷนΛऔΓআ͘ͱ͍͏࢖͍ํͰ͸ͦ΋ͦ΋ͳ͍Έ͍ͨɻ
  1)1͔Β"45͕࡞ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨͦ͏Ͱɺ#BCFMͱಉ͡Α͏ͳΞʔΩςΫνϟͷτϥϯεύ
  Πϥ͕࡞ΒΕΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  ࠙਌ձͰ͓࿩ͯͩͬͨ͘͠͞Έͳ͞·ɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻόοΫΤϯυͷจԽ΋ͬͱษڧ
  ͠·͢ɻͦͯ͠ϑϩϯτΤϯυͷ৭ʑɺ௄Γͣʹ·ͨ౤Լ͠ʹߦ͖·͢ʂ
  Ҏ্Ͱ͢ɻ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNV[VMMBQFSMOJCJCFUFQIQHBCVCJBO[IVHVBOEFTVBBEPUEPUEPUEBLBSBQVIBEPUEPUEPU

  View full-size slide