Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WHY Sustainability for Food Industry

0c89b9800095d37379036ac2fb7103cd?s=47 Engagement1st
September 14, 2018
67

WHY Sustainability for Food Industry

農林水産省で行った後援資料です。

0c89b9800095d37379036ac2fb7103cd?s=128

Engagement1st

September 14, 2018
Tweet

Transcript

 1. None
 2. גࣜձࣾΤϯήʔδϝϯτɾϑΝʔετ ɹɹ0VS.JTTJPO ʮҙٛ͋ΔࣄʯΛɺاۀɺސ٬ʢϑΝϯɾੜ׆ऀʣɺؔ܎ऀͱ ڞ૑͢Δ͜ͱʢʹΤϯήʔδϝϯτɾϚʔέςΟϯάʣͰϚʔ έςΟϯάֵ৽Λى͜͠ɺࣾձతศӹʢ4PDJBM(PPETʣͱձࣾ తศӹʢചΓ্͛ɺརӹʣͷୡ੒Λ࣮ݱ͢Δɻ ސ٬ͱͷʮڞ༗Ձ஋ʯ૑଄ɺ͓ख఻͍͠·͢ɻ

 3. 8IP*"N ϝϯόʔζࣥߦ໾һ ΤϯήʔδϝϯτɾϑΝʔετ$&0ʢ݉຿ʣ XXXGBDFCPPLDPNZVUBLBIBSB ೥೥ɿΞϝϦΧϯɾΤΩεϓϨε ೥೥ɿ+85IPNQTPO ೥ϝϯόʔζ ೥ΤϯήʔδϝϯτɾϑΝʔετʢ݉຿ʣ

 4. ফඅऀͷҙ͕ࣝେ͖͘มΘ͖͍ͬͯͯΔ

 5. ফඅऀͷࣾձؔ৺ͱߪങҙ޲

 6. 15% 48% 17% 14% 6% 2͋ͳͨ͸ࣾձ՝୊ͷղܾʹؔ৺͕͋Γ·͔͢ʁ 0% 10% 20% 30%

  40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 30 30 40 40 50 50 60 60 20 30 30 40 40 50 50 60 60
 7. 18% 48% 11% 17% 6% 2঎඼΍αʔϏεΛݕ౼͢Δ্Ͱɺاۀͷߟ͑ํ΍࢟੎͸Ͳͷఔ౓ॏཁͰ͔͢ʁ 0% 10% 20% 30%

  40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 30 30 40 40 50 50 60 60 20 30 30 40 40 50 50 60 60
 8. 0 100 200 300 400 500 600 0% 10% 20%

  30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2͋ͳͨ͸ࣾձ՝୊ͷղܾʹؔ৺͕͋Γ· ͔͢ʁ 2঎඼΍αʔϏεΛݕ౼͢Δ্Ͱɺا ۀͷߟ͑ํ΍࢟੎͸Ͳͷఔ౓ॏཁͰ͔͢ʁ ࣾձ՝୊ʹؔ৺͕ߴ͍૚΄Ͳɺ ঎඼બఆ࣌ʹاۀͷߟ͑ํ΍࢟੎͕ॏཁͩͱݴ͍ͬͯΔɻ
 9. 2ࣾձ՝୊ͷղܾʹੵۃతʹऔΓ૊ΜͰ͍Δاۀ΍ϒϥϯυͷ঎඼Λߪೖ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͔͢ʁ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  90% 100% 20 30 30 40 40 50 50 60 60 20 30 30 40 40 50 50 60 60 13% 51% 26% 10%
 10. 18% 9% 24% 27% ( ) 0% 22% 0% 2ࣾձ՝୊ղܾʹίϛοτ͍ͯ͠Δاۀ͔Β঎඼ɺαʔϏεΛ

  ߪೖ͍ͨ͠ͱࢥΘΕΔཧ༝Λ͓౴͍͑ͩ͘͞ɻ
 11. QBHF 0VS.JTTJPO ʮҙٛ͋ΔࣄʯΛɺاۀɺސ٬ʢϑΝϯɾੜ׆ऀʣɺؔ܎ऀͱڞ૑͢Δ͜ͱʢʹΤϯήʔδϝϯτɾϚʔέςΟϯάʣͰ ϚʔέςΟϯάֵ৽Λى͜͠ɺࣾձతศӹʢ4PDJBM(PPETʣͱձࣾతศӹʢചΓ্͛ɺརӹʣͷୡ੒Λ࣮ݱ͢Δɻ ࣮ࢪ࣌ظɿ೥݄ ύωϧ਺ɿ ໊ʢௐࠪڠྗ6`FZFT%FTJHO*ODIUUQVFZFTEFTJHODPKQDPNQBOZ JOEFYIUNM ໨త

  ΞϯέʔτௐࠪʹΑΓԼهΛ೺Ѳ͢Δ 㾎 ੜ׆ऀͷࣾձ՝୊ҙࣝ 㾎 ੜ׆ऀͷ঎඼ɾαʔϏεߪೖݕ౼࣌ʹԙ͚Δاۀ࢟੎ͷॏཁੑ 㾎 ࣾձత՝୊ղܾʹίϛοτ͍ͯ͠Δ঎඼ɾαʔϏεͷߪೖঢ়گɺߪೖҙ޲ ௐࠪ֓ཁ  ( ) 14% 47% 3% 9% 23% ( ) 4% 47% 49% ( ) 4% 20 30 9% 30 40 17% 40 50 28% 50 60 27% 60 15% 0% ( ) 4%
 12. QBHF 0VS.JTTJPO ʮҙٛ͋ΔࣄʯΛɺاۀɺސ٬ʢϑΝϯɾੜ׆ऀʣɺؔ܎ऀͱڞ૑͢Δ͜ͱʢʹΤϯήʔδϝϯτɾϚʔέςΟϯάʣͰ ϚʔέςΟϯάֵ৽Λى͜͠ɺࣾձతศӹʢ4PDJBM(PPETʣͱձࣾతศӹʢചΓ্͛ɺརӹʣͷୡ੒Λ࣮ݱ͢Δɻ CSV Survey 2017ɹSummary w ճ౴ऀͷ͕ඇৗʹؔ৺͕͋ΔɺͲͪΒ͔ͱݴ͑͹ؔ৺͕͋Δͱ౴͍͑ͯΔ1 w

  ճ౴ऀͷ͕঎඼ɾαʔϏεΛߪೖͷࡍɺاۀͷ࢟੎͕ॏཁͩͱߟ͍͑ͯΔ1 w ճ౴ऀͷ͕ࣾձ՝୊ղܾʹίϛοτ͍ͯ͠Δاۀͷ঎඼ɾαʔϏεΛߪೖ͍ͨ͠ͱ౴͍͑ͯΔ1 w ௚ۙϲ݄Ͱࣾձ՝୊ʹίϛοτ͍ͯ͠ΔاۀͷαʔϏεΛങͬͨਓ͸Ͱɺͦͷ͏ͪͷ͸஌ਓʹ ͦͷ঎඼ΛਐΊ͍ͯΔ1 w Ұํ௚ۙϲ݄ʹҙ͍͕ࣝͯͨ͠ങΘͳ͔ͬͨਓ͸Ͱɺͦͷཧ༝͸ɺʮͦ͏͍͏঎඼ʹग़ձΘͳ͔ͬ ͨʯʢʣɺʮͲͷاۀͷ঎඼͕औΓ૊ΜͰ͍Δ͔෼͔Βͳ͔ͬͨʯʢʣɺʮछྨ͕ݶΒΕ͍ͯͯ ཉ͍͠΋ͷ͕ͳ͔ͬͨʯʢʣ1 w ࣾձ՝୊ղܾʹίϛοτ͍ͯ͠Δاۀͱͯ͠ɺαϯτϦʔʢ໊ʣɺτϤλʢ໊ʣɺύφιχοΫʢ ໊ʣɺΩϦϯʢ໊ʣͳͲ͕͋͛ΒΕͨ1 w ੜ׆ऀ͕঎඼Λબఆ͢Δࡍʹɺࡀ୅ɺࡀ୅ɺࡀ୅͸ςϨϏ޿ࠂͷӨڹྗ͸Ҏલେ͖͍͕ɺࡀ୅ɺ ࡀ୅͸σδλϧͷൺ཰͕େ͖͘ͳΓɺ8FCαΠτ΍ιʔγϟϧͳͲͰͷίϛϡχέʔγϣϯ͕ॏཁ1 
 13. 10% 14% 18% 26% 32% 14% 32% ( ) 1%

  17% 15% 5% 16% 51% 40% 9% 2աڈ൒೥Ҏ಺Ͱɺࣾձ՝୊ͷղܾʹੵۃతʹऔΓ૊ΜͰ ͍Δاۀ΍ϒϥϯυͷ঎඼Λߪೖ͠·͔ͨ͠ʁ 2ߪೖͨ͠঎඼ɾαʔϏεΛ஌ਓʹקΊ·͔ͨ͠ʁ 2ҙࣝ͸͍͕ͯͨ͠ߪೖʹ͸ࢸ͍ͬͯͳ͍ཧ༝Λ͓ڭ͍͑ͩ͘͞ɻ
 14. 25% 75% 84 55 22 19 17 16 13 10ਓҎ্໊͕લΛڍ͛ͨاۀ

  2ੵۃతʹࣾձ՝୊ղܾऔΓ૊ΜͰ͍ΔاۀΛ͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ
 15. None
 16. The Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability

 17. None
 18. ফඅऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯ

 19. 152.9 117.7 98.4 122.8 105.7 153.8 184.3 150.5 126.6 145.6

  170.7 215.4 250.6 28.9 7.9 38 37.7 37.2 28.6 58.2 8.2 5.4 20 21.2 27.5 30.5 19.9 5 10.7 14.3 18 29.4 42.6 6 6 7.4 20.2 27.9 37 11 7 13.2 15.3 16.4 14.5 17.4 15.4 12.4 8.8 6.8 14.7 11.7 68.1 46.2 103.2 108.9 93.9 68 67.6 49.3 62.8 45.7 46.4 49.8 34.6 20.6 29 30.7 28.1 21.1 15 8.2 28.9 37.3 8 21.8 18.9 9.7 80.3 135.7 128.7 90.9 58.9 39.8 23.2 161.9 187.5 105.9 53.2 45.9 21.1 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 શମ உੑ15-19 20୅ 30୅ 40୅ 50୅ 60୅ ঁੑ15-19 20୅ 30୅ 40୅ 50୅ 60୅ ςϨϏ ϥδΦ ৽ฉ ࡶࢽ ύιίϯ λϒϨοτ ܞଳɾεϚϗ
 20. ஌ਓͷਪ঑ ϒϥϯυαΠτ ΦϯϥΠϯʹ౤ߘ͞Εͨফඅऀͷҙݟ ฤू͞Εͨهࣄ ςϨϏ޿ࠂ εϙϯαʔγοϓ ৽ฉ޿ࠂ ࡶࢽ޿ࠂ ໺֎޿ࠂ ϥδΦ޿ࠂ

  FNBJM ݕࡧ޿ࠂ ΦϯϥΠϯόφʔ                ৴པ͢Δ޿ࠂ ೥(MPCBM5SVTUJO"EWFSUJTJOH /JFMTFO
 21. None
 22. None
 23. ೥·ͰʹੈքதͰ༰ثΛ ϦαΠΫϧՄೳɺ࠶ར༻Մೳ΋͘͠͸ ଯංԽՄೳͳૉࡐʹ੾Γସ͑Δ ग़యɿSusutainable Japan

 24. ৯඼ੈքେखεΠεͷωεϨ͸݄೔ɺओྗ঎඼ϒϥϯυ ʮ)FSUBʯʮ#VJUPOJʯʮ8BOHFSʯʮϚΪʔʯʹ͓͍ͯɺ ԤभͰൢച͢Δ঎඼ͷݪࡐྉͱͳΔܲͷࣂҭ؀ڥΛվળ͢Δ ͱൃදͨ͠ɻ೥݄೔͔Βܲ೑ͷௐୡํ๏Λม͑ಈ෺ ෱ࢱʹ഑ྀͨ͠ʮέʔδϑϦʔܲ೑ʯʹ੾Γସ͑Δɻ ग़యɿSusutainable Japan

 25. ৯඼ੈքେखεΠεͷωεϨ͸݄೔ɺ೥·Ͱʹಉࣾ ঎඼ͷશύοέʔδΛϦαΠΫϧ·ͨ͸࠶ར༻Մೳͳ΋ͷʹ੾ Γସ͑Δͱൃදͨ͠ɻ࠷ऴతʹຒཱഇغ෺Λθϩʹ͢Δ׬શ࠶ ΩϡʔϥʔΤίϊϛʔΛཱ֬͢Δ͜ͱ͕໨ඪɻ ग़యɿSusutainable Japan

 26. ҿ৯ੈքେखถελʔόοΫε͸݄೔ɺถαʔΩϡϥʔΤίϊϛʔ౤ࢿ ϑΝϯυ$MPTFE-PPQ1BSUOFSTͷΠϯΩϡϕʔλʔ෦໳ʮ$FOUFSGPS UIF$JSDVMBS&DPOPNZʯͱ࿈ܞ͠ɺυϦϯΫ༰ثͷϦαΠΫϧɾଯංԽ Λ࣮ݱ͢ΔͨΊͷίϯιʔγΞϜʮ/FYU(FO$VQ$IBMMFOHFʯΛൃද͠ ͨɻ৽ͨͳΞΠσΞΛืू͠ΞΫηϥϨʔλʔࢿۚΛఏڙ͢Δɻಉίϯιʔ γΞϜʹ͸ɺੈքࣗવอޢجۚʢ88'ʣ΍$BTDBEJOH.BUFSJBMT7JTJPO ΋ࢀՃ͢ΔɻίϯιʔγΞϜΛ௨ͯ͡։ൃٕͨ͠ज़͸ΦʔϓϯιʔεԽ͠ɺ ελʔόοΫεҎ֎ͷاۀʹ΋࠾༻Λଅ͢ɻ ɹ ग़యɿSusutainable

  Japan
 27. ৯඼ɾফඅࡒੈքେखӳའϢχϦʔό͸݄೔ɺߚ஡ϒϥϯυʮ1(5JQTʯ ͷςΟʔόοάૉࡐΛ೥·Ͱʹશͯ২෺༝དྷͰੜ෼ղՄೳͳ΋ͷʹ੾Γସ ͑Δͱൃදͨ͠ɻ ग़యɿSusutainable Japan

 28. ΠΦϯ͸݄೔ɺ݄೔͔Β೔ຊࠃ಺ͷάϧʔϓళฮ࠷େ ϲ ॴͰɺ.4$ೝূऔಘͷΧφμ࢈·ͨ͸ΞΠεϥϯυ࢈੺ڕʢ͔͋͏͓ʣ ͷൢചΛ։࢝͢Δͱൃදͨ͠ɻ.4$ೝূͷ੺ڕΛൢച͢Δখചۀ͸Π Φϯ͕೔ຊॳɻ ग़యɿSusutainable Japan

 29. ҿྉੈքେखའϋΠωέϯ͸݄೔ɺੈքதͷάϧʔϓશମͰͷ࠶ੜՄೳΤωϧΪʔ ར༻֦େΛ໨ࢦ͢ϓϩάϥϜʮ%SPQUIF$ʯΛൃදͨ͠ɻಉϓϩάϥϜΛ௨͡ɺిྗ ͱ೤Ͱͷ࠶ੜՄೳ೤ΤωϧΪʔׂ߹Λ೥·ͰʹˋʹߴΊΔɻݱঢ়͸ˋɻ࠶ ੜՄೳΤωϧΪʔׂ߹޲্Ͱ͸ɺ͍ΘΏΔʮূॻʯߪೖͰ͸ͳ͘ɺ࣮ࡍʹ࠶ੜՄೳΤω ϧΪʔͷ׆༻Ͱ࣮ݱ͢Δɻ ग़యɿSusutainable Japan

 30. αʔΩϡϥʔΤίϊϛʔਪਐͷӳΤϨϯɾϚοΧʔαʔࡒஂ͸1݄23೔ɺੈքܦࡁ ϑΥʔϥϜʢWEFʣ೥࣍૯ձʢμϘεձٞʣͷ৔Ͱɺάϩʔόϧاۀ11͕ࣾ2025೥· ͰʹશύοέʔδΛ࠶ར༻ɺϦαΠΫϧɺଯංԽՄೳͳૉࡐʹม͑Δ͜ͱΛද໌͍ͯ͠ Δͱൃදͨ͠ɻ11ࣾ͸ɺίΧɾίʔϥɺϖϓγίɺΤϏΞϯɺ΢ΥϧϚʔτɺϢχϦʔ όɺϩϨΞϧɺϚʔεɺϚʔΫε&εϖϯαʔɺΤίϕʔϧɺΞϜίʔϧɺWerner & Mertzɻ11ࣾͷੜ੒ϓϥενοΫྔ૯ܭ͸೥ؒ600ສtҎ্ʹ্Γɺഇغ෺͕࡟ݮ͞ΕΔ ΠϯύΫτ͸େ͖͍ɻ ग़యɿSusutainable Japan

 31. ސ٬ͱͷڞ༗Ձ஋ʹ͢Δ ސ٬ͱڞ૑͢Δ

 32. page 1. Φ΢ϯυɾϝσΟΞΛސ٬ͱͷڞ༗Ձ஋ʹ 32 Best PracticeɿαϯτϦʔ αϯτϦʔͷίʔϙϨʔτϝοηʔδ͸ʮਫ ͱੜ͖Δ4VOUPSZʯͰ͢ɻ ʮαϯτϦʔͱ͍͏اۀͷݯઘͱ΋͍͑Δਫ Λେ੾ʹ͍ͨ͠ɻͦͯ͠ɺਫͷΑ͏ʹ͠ͳ΍

  ͔ͳاۀͰ͋Γ͍ͨɻਫͷΑ͏ʹ༂ಈ͠ɺཱ ͪࢭ·Βͣɺҭͪɺ੒௕Λଓ͚ΔاۀͰ͋Γ ͍ͨɻʢάϧʔϓاۀཧ೦ΑΓʣͱ͍͏૝͍ ͕ίʔϙϨʔταΠτશମ͔Β఻ΘΔɻ 1. ΩʔɾΫϦΤΠςΟϒͱͯ͠ಈըͰૌٻ 2. CSRϖʔδ΋ސ٬ʹಡΜͰ΋Β͑ΔΑ͏ͳ ίϯςϯπʹ࢓্͍͛ͯΔ 3. ঎඼Ͱ͋Δʮఱવਫʯϖʔδͱͷ࿈ܞ͕ͳ ͞Ε͓ͯΓɺ঎඼ͷ෇ՃՁ஋ૌٻ͕ͳ͞Ε ͍ͯΔ
 33. page 1. Φ΢ϯυɾϝσΟΞΛސ٬ͱͷڞ༗Ձ஋ʹ 33 ੜ׆ऀʹͱͬͯ෼͔Γ΍͘͢ɺڵ ຯΛҾ͘ϥϕϦϯά άϩʔόϧφϏʹઃஔ ϕϯˍδΣϦʔζ͕ૉࡐ΍ίϛϡ χςΟɺ؀ڥʹ഑ྀͯ͠࡞͍ͬͯ Δ͜ͱΛ5PQͰ΋͔ͬ͠Γૌٻ

  ڞ༗Ձ஋Λ͔ͬ͠Γͱͨ͠ίϯς ϯπͰૌٻ IUUQXXXCFOKFSSZKQ ੜ׆ऀ͕ࣾձ՝୊ղܾʢ$43ͳͲʣϖʔδʹߦ͚ΔΑ͏ʹ*"ઃܭ͢Δ
 34. page 34 Best Practice : ANA Social Goods ࣾձతՁ஋͕ߴ͘ɺྑ͍঎඼Λશ೔ۭ͕ࣗࣾϚΠϨʔδ ձһ޲͚ͷίϚʔεͰϚʔέςΟϯάࢧԉΛ͍ͯ͠Δɻ

  ୯ͳΔ஍ํ෺࢈లͰ͸ͳ͘ɺࣾձ՝୊ʹཱ٭ͨ͠঎඼։ ൃ΍੡଄Λ͓͜ͳ͍ͬͯΔڞ༗Ձ஋ͷߴ͍঎඼Λൢച͠ ͍ͯΔɻ ͔ͬ͠Γͱͦͷ੡඼ʹ͋ΔࣾձՁ஋ετʔϦʔΛૌٻ͠ɺ ڞײɺڞ༗Λଅਐ͠ɺίϯόʔδϣϯΛߴΊΔ ଞͷҰൠ঎඼ʹൺ΂γΣΞ͕ଟ͘ɺ޿ࠂඅΛ͔͚ͣʹιʔ γϟϧͷޱίϛͰ޿͕͍ͬͯΔ IUUQTTUPSFBOBDPKQQJDLVQTPDJBMHPPET@UPQ 1. Φ΢ϯυɾϝσΟΞΛސ٬ͱͷڞ༗Ձ஋ʹ
 35. page 2. ڞ༗Ձ஋Λιʔγϟϧɺ:PVUVCFɺΩϟϯϖʔϯͰ֦͛Δ 35 $43׆ಈΛސ٬ͷڞײɺڞ༗Λଅਐ͢Δૉ੖Β͍͠ಈըʹ࢓ཱͯͯૌٻ͍ͯ͠Δ Best Practice : ελʔόοΫε YoutubeͰ൴ΒͷCSRతͳ׆ಈΛૌٻɺ15ඦສճͷࢹௌ਺͕͋Γڞ༗Ձ஋Խ͕ਤΒΕ͍ͯΔ

  Last year, Starbucks customers helped us provide full tuition to 6,535 college students, help over 8,000 US veterans and military spouses find work, and helped support over 301,506 ethically sourced farms. There is a lot of good happening out there—thanks to you. ࡢ೥ɺελʔόοΫεͷސ٬͸ɺελʔόοΫεͱͱ ΋ʹ6,535ਓͷେֶੜʹશֹͷतۀྉΛఏڙ͠ɺ8,000 ਓҎ্ͷถࠃͷ܉ؔ܎ऀ͕࢓ࣄΛݟ͚ͭΒΕΔΑ͏ࢧ ԉ͠ɺྙཧతʹௐୡ͞Εͨ301,506Ҏ্ͷ೶৔Λࢧԉ͠ ·ͨ͠ɻ͋ͳͨͷ͓͔͛ͰੈքͰ͸ྑ͍͜ͱ͕ͨ͘͞ Μى͍ͬͯ͜·͢ɻ $43׆ಈΛސ٬ͱͱ΋ʹ੒͠ಘͨ׆ಈͱ͍͏Ґஔ͚ͮʹͳ͍ͬͯΔ఺͕लҳͰɺίϝϯτʹ΋ଟ͘ͷڞײ͕ دͤΒΕ͍ͯΔ IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WOL-J/1;M-[6
 36. page 2. ڞ༗Ձ஋Λιʔγϟϧɺ:PVUVCFɺΩϟϯϖʔϯͰ֦͛Δ 36 ιʔγϟϧٴͼιʔγϟϧΞυΛ׆༻͠ɺαΠτͷӾཡػձΛ૿΍͠ɺڞײɾڞ༗Λ޿͛Δ Best Practice : ΩϦϯɾϗʔϧσΟϯάε CSV׆ಈ

  IUUQXXXLJSJODPKQDTWLJ[VOBPOBHBXB (SBQFͱͷλΠΞοϓهࣄ
 37. page 2. ڞ༗Ձ஋Λιʔγϟϧɺ:PVUVCFɺΩϟϯϖʔϯͰ֦͛Δ 37 'BDFCPPLϖʔδͳͲͷ4/4Ͱࣾձ՝୊ղܾ࢟੎Λૌٻɺͨͩ͠ɺԡ͠෇͚͕·͘͠ͳ͘ϢʔϞΞΛ࣋ͬͯɻ ௨ৗΑΓ͍͍ͶʂγΣΞ͕ଟ͍৔߹΋͋Δɻ Best Practice : Ben

  & Jerry’s
 38. page ·ͱΊ • ࣾձ՝୊ʹؔͯؔ͠৺͕ߴ͍૚͕૿͍͑ͯΔ • ੜ׆ऀ͸঎඼ߪങͷࡍʹࣾձ՝୊ʹίϛοτϝϯτ͍ͯ͠Δاۀͷ঎඼ΛબͿ ܏޲͋Δ • ͔͠͠ͳ͕ΒͲͷ঎඼͕ͦ͏͍͏঎඼͋ͷ͔͕Θ͔Βͳ͍ঢ়گʹ͋Δ •

  اۀͷ৘ใ͸ςϨϏ͔ΒεϚϗʹҠΓͭͭ͋Γɺए೥૚͸ݦஶ • SNSͷൺॏ͕ߴ·ΓɺޱίϛͰͷӨڹ͕େ͖͘ͳ͖͍ͬͯͯΔ • ࣾձ՝୊ղܾ͸اۀͱͯ͠ͷܦӦ໨ඪͰ΋͋ΓɺϚʔέςΟϯά໨ඪͰ΋͋Γɺ ސ٬ͱͷڞ༗Ձ஋ʹ͢΂͖ίτͰ͋Δ • ڞ༗Ձ஋ʹ͢Δ͜ͱʹΑΓސ٬ͱΤϯήʔδϝϯτ͕ਂ·Γɺੜ֔ސ٬Ձ஋͕ ߴ·Δ͹͔ΓͰͳ͘ɺ஌Γ߹͍΁ͷ঺հ΋ੵۃతʹ΍ͬͯ΋Β͑Δ 38