Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

無限跳躍 - unity1week online 共有会 -

無限跳躍 - unity1week online 共有会 -

Yutaka Kinjo

May 16, 2020
Tweet

More Decks by Yutaka Kinjo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Yutaka Kinjo
  ҰिؒͰҰਓ
  खݎ͘ήʔϜΛ࡞Δ
  ΦϨΦϨ࣮ફख๏
  w w w
  unity1week online ڞ༗ձ #1

  View full-size slide

 2. Twitter @Yutaka_Kinjyo
  ͖Μ͡ΐ͏Ώ͔ͨ
  ԭೄͰϑϦʔϥϯεͷςετܥΤϯδχΞ΍ͬͯ·͢
  ࠓճ͸
  ແݶ௓༂ͱ͍͏ήʔϜΛ੍࡞

  View full-size slide

 3. w ࢓༷͕ࢥ͍͔ͭͣ։ൃ·Ͱʹ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ
  w ແཧʹ͓୊ʹԊͬͯϑϫͬͱͨ͠
  ήʔϜੑʹͳͬͯ͠·͏
  w ͓୊ʹԊͬͨγεςϜΛҰ͔Β࡞Γ
  ͕࣌ؒ଍Γͳ͘ͳΔ
  ͓୊ൃදޙ͜Μͳ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View full-size slide

 4. ͦΜͳ͋ͳͨʹΦεεϝͳ
  खݎ͘ήʔϜΛ࡞Δ࣮ફํ๏Λ
  ͝঺հ

  View full-size slide

 5. ߴ͍ॱҐ͸ૂΘͳ͍
  ͦͦ͜͜Λ໨ࢦ͢

  View full-size slide

 6. ̏ͭͷ໰͍ʹ౴͑ͳ͕Β։ൃΛ͢͢ΊΔ
  Q1. ࡞Γ͍ͨήʔϜ͋Δ?
  Q2. ͜ͷήʔϜͲ͕͜໘ന͍ʁ
  Q3. ۩ମతʹͲΜͳήʔϜ?

  View full-size slide

 7. ࡞Γ͍ͨήʔϜ͋Δʁ
  Q1.

  View full-size slide

 8. ͜ͷ࣭໰ʹ౴͑Δͱ͖͸
  ͓୊͸ؾʹ͠ͳ͍

  View full-size slide

 9. Corgi Engine
  Ͱ༡ΜͰΔͱ͖ʹ
  ൃݟͨ͠ΪϛοΫ
  ͕໘ന͔ͬͨͷͰ
  ࠾༻

  View full-size slide

 10. खݎ͍ϙΠϯτ
  ͢Ͱʹ࣮૷͸Ͱ͖ͯΔΪϛοΫΛར༻
  ͢ΔͷͰϦεΫ͕গͳ͍

  View full-size slide

 11. ͓୊ʹҾͬுΒΕա͗ͣʹ
  ࡞Γ͍ͨήʔϜΛͭ͘Δͷָ͕͍͠

  View full-size slide

 12. ͜ͷήʔϜͲ͕͜
  ໘ന͍ʁ
  Q2.

  View full-size slide

 13. ϓϨΠϠʔʹ఻͍͑ͨ
  ໘ന͞Λ͸͖ͬΓͤ͞Δ
  ͱ͍͏ͷ͕໨త

  View full-size slide

 14. ϓϨΠϠʔͷධՁͷछྨ
  w ʮήʔϜͷδϟϯϧ͕޷͖Ͱ͸ͳ͍ͷͰָ͠
  Ίͳ͍ʯˠ࢓ํͳ͍
  w ʮήʔϜͷδϟϯϧ͸޷͖ͳͷʹ໘ന͕͞఻
  ΘΒָͣ͠Ίͳ͍ʯˠήʔϜͷ࡞Γʹ໰୊

  View full-size slide

 15. ͳͷͰ໘ന͕͞఻ΘΔΑ͏ʹ͸͖ͬΓ
  ͓ͤͯ͘͞

  View full-size slide

 16. ྫ͑͹ࠓճ
  ͼΎΜͼΎΜಈ͘ͷ͸
  “૘շ”Ͱ”ؾ͍͍࣋ͪ”
  ͕ͦ͜໘ന͍ήʔϜͱఆٛ

  View full-size slide

 17. ͳͷͰࠓճ
  ͼΎΜͼΎΜಈ͘ͷ͸
  “૘շ”Ͱ”ؾ͍͍࣋ͪ”
  ͕ͦ͜໘ന͍ήʔϜͱఆٛ

  շ

  View full-size slide

 18. ͳͷͰࠓճ
  ͼΎΜͼΎΜಈ͘ͷ͸
  “૘շ”Ͱ”ؾ͍͍࣋ͪ”
  ͕ͦ͜໘ന͍ήʔϜͱఆٛ

  շ
  ؾ

  ͪ
  ͍
  ͍

  View full-size slide

 19. ͳͷͰࠓճ͸
  ͼΎΜͼΎΜಈ͘ͷ͸
  “૘շ”Ͱ”ؾ͍͍࣋ͪ”
  ͕ͦ͜໘ന͍ήʔϜͱఆٛ

  շ
  ؾ

  ͪ
  ͍
  ͍
  ͜ͷ໘ന͞Λ఻͑Δ͜ͱΛ
  ໨తʹήʔϜΛ࡞͍ͬͯ͘

  View full-size slide

 20. ۩ମతʹͲΜͳ
  ήʔϜʁ
  Q3.

  View full-size slide

 21. खݎ͍ख๏
  ࣗ෼ͷҾ͖ग़͠ʹ͋Δ”૘շ”Ͱ”ؾ࣋
  ͍͍ͪ”ମݧΛ଍ͨ͠ΓҾ͍ͨΓ͢Δ
  θϩ͔Βൃ໌͠Α͏ͱ͠ͳ͍

  View full-size slide

 22. “௓༂” Λத৺ʹ”۩ମత”ͳ࢓༷Λ٧Ί͍ͯ͘
  ௓༂

  View full-size slide

 23. Celeste ࣗ෼͕໘ന͔ͬͨͱ͜ΖΛΦϚʔδϡ
  ௓༂

  View full-size slide

 24. Celeste
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂

  View full-size slide

 25. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ࠓճ͸௓༂ૢ࡞͔͠ͳ
  ͍ͷͰɺճ਺Λมߋ

  View full-size slide

 26. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ϓϨΠϠʔͷೖྗʹฦ͢ཁૉ
  ؾ࣋ͪΑ͞΍૘շײʹؔΘΔ

  View full-size slide

 27. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ

  View full-size slide

 28. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ ม׵
  υ೿खʹരഁ͠
  Α͏ɻ
  ࠔͬͨΒരഁ
  લ࡞Ͱؾ࣋ͪΑ
  ͔ͬͨരഁཁૉ
  ͕͋ͬͨͷͰ࿈
  ૝Ͱ͖ͨ
  ΠϯλϥΫγϣϯ

  View full-size slide

 29. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ ม׵
  υ೿खʹരഁ͠
  Α͏ɻ
  ࠔͬͨΒരഁ
  લ࡞Ͱؾ࣋ͪΑ
  ͔ͬͨരഁཁૉ
  ͕͋ͬͨͷͰ࿈
  ૝Ͱ͖ͨ
  ΠϯλϥΫγϣϯ

  View full-size slide

 30. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ͢Ͱʹ͋Δཁૉ
  ͱ݁ͼ෇͚ΒΕ
  ͳ͍͔
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ

  View full-size slide

 31. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  “ີࣨ”Λ“׵ؾ͢Δ”ͱ͍͏දݱ͕Ͱ͖ͦ͏

  View full-size slide

 32. “ີࣨ”Λ“׵ؾ͢Δ”ͱ͍͏දݱ͕Ͱ͖ͦ͏
  Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ։௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ

  View full-size slide

 33. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ࣗ෼͕໘ന͔ͬͨͱ͜ΖΛ
  ΦϚʔδϡ

  View full-size slide

 34. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ
  ςϯγϣϯ্͕͕Δॠؒ
  ؾ͍͍࣋ͪॠؒ
  ࣗ෼΋΍Γ͍ͨ

  View full-size slide

 35. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ

  Celeste ΋μογϡճ਺͕
  ్தͰ૿͑Δ
  ͍͢͝ςϯγϣϯ্͕͕Δ

  View full-size slide

 36. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ

  ม׵
  ௓༂͕2ճ͔Βແ੍ݶʹͳͬͨ
  Βςϯγϣϯ͕͋Δ΍Ζ
  ్தͰ௓༂ճ਺
  Λແݶʹ͢Δ

  View full-size slide

 37. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ
  Ξχϝ੍࡞ͷγʔϯͰɺ͋͑
  ͯ BGM ੾Δͱԋग़͕͔ͬ͜
  Α͘ͳΔγʔϯ͕͋Δ
  ్தͰ௓༂ճ਺
  Λແݶʹ͢Δ
  ө૾ݚʹखΛग़͢ͳ
  #(.Λ੾ͬͯڧௐ

  View full-size slide

 38. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ؏௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ

  ࠾༻
  ΑΓςϯγϣϯΛ্͍͛ͨ
  ্͕ΔલʹԼ͛ΔͨΊ
  ແݶ௓༂औಘલʹ BGM Λ੾Δ
  ్தͰ௓༂ճ਺
  Λແݶʹ͢Δ
  ө૾ݚʹखΛग़͢ͳ
  #(.Λ੾ͬͯڧௐ

  View full-size slide

 39. Celeste
  ௓༂ճ਺ճ·Ͱ
  ճμογϡͰ͖Δ
  ௓༂
  ϞϊΛյ͢ͷ͸ؾ͍͍࣋ͪ
  ΠϯλϥΫγϣϯ
  ີཁૉ
  ৮ΕΔͱരൃ͢ΔϒϩοΫ
  ։௨ͨ͠Βl׵ؾzͷ
  จࣈදࣔ
  ANUBIS
  Z.O.E
  ్தͰήʔϜੑ͕
  มΘΔ΄Ͳͷೳྗऔಘ
  θϩγϑτ

  ్தͰ௓༂ճ਺
  Λແݶʹ͢Δ
  ө૾ݚʹखΛग़͢ͳ
  #(.Λ੾ͬͯڧௐ
  ͜Μͳײ͡Ͱɺ૑࡞ͷΞΠσΟΞ͸͢ͰʹΠϯϓοτ
  ࡁΈͷΞΠσΟΞΛ଍ͨ͠ΓҾ͍ͨΓͨ͠΋ͷɻ
  (΋ͬͱͨ͘͞ΜͷཁૉΛ଍ͨ͠ΓҾ͍ͨΓͯ͠Δ͕ɺ
  ׂѪ)

  View full-size slide

 40. lΞΠσΞͱ͸طଘͷཁ
  ૉͷ৽͍͠૊Έ߹Θͤ
  Ҏ֎ͷԿऀͰ΋ͳ͍z

  View full-size slide

 41. lΞΠσΞͱ͸طଘͷཁ
  ૉͷ৽͍͠૊Έ߹Θͤ
  Ҏ֎ͷԿऀͰ΋ͳ͍z
  ࠓճͷ࿩Ͱ఻͍͑ͨͷ
  ͸͚ͩ͜͜

  View full-size slide

 42. ͜ͷख๏ͰिؒͰແࣄ
  ϦϦʔεͰ͖·ͨ͠

  View full-size slide

 43. 1࡞໨ 4.146
  2࡞໨ 4.076
  खݎ͍ͱ͜ΖΛ཈͑ΒΕ·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 44. εέδϡʔϦϯάʹ͍ͭͯ͸
  Ϣχ௨ͷୈষ͕͓͢͢Ίɻ
  खݎ͍ਐΊํ͕ॻ͍ͯ͋Γ·
  ͢ɻ

  View full-size slide

 45. ·ͱΊ
  ̏ͭͷ໰͍ʹ౴͑ͳ͕Β։ൃΛ͢͢ΊΔ
  Q1. ࡞Γ͍ͨήʔϜ͋Δ? -> ͓୊ʹҾͬுΒΕա͗ͳ͍
  Q2. ͜ͷήʔϜͲ͕͜໘ന͍ʁ -> ఻͍͑ͨ໘ന͞Λ͸ͬ
  ͖Γͤ͞Δ
  Q3. ۩ମతʹͲΜͳήʔϜ? -> ࣗ෼ͷҾ͖ग़͔͠ΒΞΠ
  σΟΞΛ଍ͨ͠ΓҾ͍ͨΓ͢Δ

  View full-size slide

 46. ʮແݶ௓༂ʯվΊʮUnlimited Jumperʯ
  ͱ͍͏λΠτϧͰ։ൃܧଓ͍ͯ͠·͢ɻ
  Α͚Ε͹ԠԉΑΖ͓͘͠Ͷ͕͍͠·͢
  Unlimited
  Jumper
  Unlimited
  Jumper
  - Sand Box -
  Unlimited
  Jumper
  - Demo -
  ແݶ௓༂
  u1w ࡞඼
  ࣮ݧతʹ։ൃ
  unityroom
  Ͳ͔͜Β͠Βͷ
  ϓϥοτϑΥʔ
  ϜͰެ։
  Ͳ͔͜͠Βͷϓ
  ϥοτϑΥʔϜ
  Ͱൢച
  ࠓίί ೥຤໨ඪ
  ϩʔυϚοϓ

  View full-size slide