Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

mkr + peco + tmux + ssh

mkr + peco + tmux + ssh

Mackerel Meetup #10 Tokyo

Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

April 27, 2017
Tweet

More Decks by Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. mkr + peco + tmux + ssh ͸ͯͳ id:y_uuki Mackerel

  Meetup #10 Tokyo
 2. αʔϏεɾϩʔϧ໊Λ ͠΅Γ͜Έબ୒ͭͭ͠ɺ બΜͩϩʔϧͷϗετ܈ʹ ಉ࣌ϩάΠϯ

 3. αʔϏεɾϩʔϧ໊Λ ͠΅Γ͜Έબ୒ͭͭ͠ɺ બΜͩϩʔϧͷϗετ܈ʹ ಉ࣌ϩάΠϯ 5ඵ

 4. http://blog.yuuk.io/entry/tmux-ssh-mackerel

 5. mkr + tmux + ssh

 6. $ mkr hosts —service bookmark --role proxy

 7. $ mkr hosts —service bookmark --role proxy | jq -rM

  “.[].name"
 8. tssh = tmux + ssh https://github.com/yuuki/opstools/blob/master/tssh

 9. $ tssh $(mkr hosts —service bookmark --role proxy | jq

  -rM “.[].name")
 10. $ tssh $(roles bookmark proxy) (zsh functionԽ)

 11. ͸ͯͳʹ͸ϩʔϧ͕ͨ͘͞Μʂ 1000+ roles

 12. ϩʔϧ໊֮͑ͯͳ͍໰୊

 13. mkr + peco + tmux + ssh

 14. function peco-mkr-roles() { local selected_role=$(mkr services | jq -rM '[.[]

  | .name as $name | .roles // [] | map("\($name) \ (.)")] | flatten | .[]' | peco) if [ -n "${selected_role}" ]; then local BUFFER="tssh \`roles "$ {selected_role}"\`" fi zle clear-screen } zle -N peco-mkr-roles
 15. $ mkr services | jq -rM '[.[] | .name as

  $name | .roles // [] | map("\($name) \(.)")] | flatten | .[]' | peco
 16. pecoͰ ϩʔϧͷ͠΅Γ͜ΈΛ͔͚ͨޙ $ tssh $(roles bookmark proxy) Λ࣮ߦ

 17. 1. Ctrl + w (೚ҙ) 2. ϩʔϧҰཡදࣔ 3. ͠΅Γ͜Έબ୒ 4.

  tssh࣮ߦ
 18. 1. Ctrl + w (೚ҙ) 2. ϩʔϧҰཡදࣔ 3. ͠΅Γ͜Έબ୒ 4.

  tssh࣮ߦ 5ඵ
 19. None
 20. Mackerel API ☓ ͍ͭ΋࢖͍ͬͯΔ πʔϧ

 21. Mackerel API ☓ ͍ͭ΋࢖͍ͬͯΔ πʔϧ ΤϯδχΞΛ ϫΫϫΫͤ͞Δ