Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jupyter(Python)とBigQueryによるデータ分析基盤のDevOps #pyconjp / 20170909

yuzutas0
September 09, 2017

Jupyter(Python)とBigQueryによるデータ分析基盤のDevOps #pyconjp / 20170909

PyCon JP 2017 の発表資料です。ジャンルは「業務利用事例」となります。

追記1. PyCon JP 2017 ベストトークアワード優秀賞を受賞しました!
追記2. http://yuzutas0.hatenablog.com/entry/2017/09/12/203000 に補足を掲載しています!

yuzutas0

September 09, 2017
Tweet

More Decks by yuzutas0

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jupyter + BigQuery ʹΑΔ

  σʔλ෼ੳج൫ ͷ DevˍOps
  2017-09-09 (Sat)

  4:15 p.m. – 4:45 p.m. in Room 201

  PyCon JP 2017

  presented by @yuzutas0

  https://www.pexels.com/photo/close-up-of-computer-keyboard-257949/ɹhttps://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/ɹhttps://www.pexels.com/photo/black-and-white-business-chart-computer-241544/

  View full-size slide

 2. ຊ೔ͷࢿྉ͸WEBʹެ։͠·͢

  #pyconjp #pyconjp_201


  ࡱӨɾه࿥ͷඞཁ͸͋Γ·ͤΜ

  ͭ͘Ζ͍Ͱௌ͍͍͚ͯͨͩΕ͹ͱࢥ͍·͢

  View full-size slide

 3. εϥΠυ 150+ / 30min

  ʢ஌ݟΛ͕ͬͭΓڞ༗͠·͢ʣ

  ͕Μ͕Μߦ͖·͢ʂ

  View full-size slide

 4. ɹSho Yokoyamaɹ@yuzutas0
  ɹɹ  ● Recruit Technologies Co., Ltd. 

  ɹɹάϧʔϓͷITࢪࡦશൠΛ୲͏ byʰϦΫϧʔτɺਐԽΛࢭΊͳ͍ITݱ৔ྗʱ
  ● Site Reliability Engineering

  ɹɹج൫γεςϜͷӡ༻ɾվળ
  ● Finance & Econometrics (Before)

  ɹɹRʹΑΔ౷ܭॲཧ - ͋ͷͱ͖Jupyter͕͋Ε͹Α͔ͬͨͷʹʂ

  View full-size slide

 5. https://github.com/yuzutas0

  ෼ੳج൫
  ɹޱ΋ख΋ಈ͔͢೿

  View full-size slide

 6. ϓϩμΫτ։ൃ ʹ͓͚Δ

  σʔλ׆༻ ͷ ࢀߟࣄྫ ͷڞ༗

  ɹຊ೔ͷΰʔϧ

  View full-size slide

 7. Python Λ׆༻ͯ͠

  ։ൃݱ৔ ʹ σʔλจԽ Λਁಁ͍ͤͨ͞

  ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ

  ɹ૝ఆ͢Δର৅

  View full-size slide

 8. ɹɹɹ
  ɹPythonͷ࿩
  ɹɹɹ
  "ɹPythonΛۀ຿Ͱ࢖͏࿩

  ɹPythonͷConferenceͰ͕͢
  த൫·Ͱग़͖ͯ·ͤΜʢ׼ʣ

  View full-size slide

 9. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide

 10. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide

 11. ֹ݄՝ۚϞσϧ

  ※࿀݁ͼঁੑϢʔβʔ͸ຊਓ֬ೝྉͷΈ

  ɹ͝ར༻ͷྲྀΕ

  View full-size slide

 12. ※αϒγεςϜͷٕज़ཁૉ: Golang, Groovy, Python, Ruby, AWS, GCP
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹΦϯϓϨ

  ɹ֤छσόΠεରԠ - γεςϜུ֓ (AP)

  View full-size slide

 13. ※ถࠃͰ͸݁ࠗͨ͠Χοϓϧͷ1/3͕ΦϯϥΠϯͰͷग़ձ͍

  ɹσʔςΟϯάࢢ৔ͷ֦େ

  View full-size slide


 14. ɹࣄۀ੒௕ → εςʔΫϗϧμʔͷଟ༷Խ
  σβΠϯ
  ηΩϡϦςΟ
  ๏຿
  Πϯϑϥ
  SRE
  ΞϓϦج൫
  ू٬
  ΧελϚʔ

  αϙʔτ
  σʔλ

  αΠΤϯε
  ػցֶश

  ΤϯδχΞ
  ։ൃӡ༻

  νʔϜA
  ։ൃӡ༻

  νʔϜB
  ։ൃӡ༻

  νʔϜC
  PO PO PO
  σΟϨΫγϣϯ
  ޿ใ

  View full-size slide

 15. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 16. ɹ֤෦ॺ΁ͷσʔλఏڙ
  σʔλج൫

  View full-size slide

 17. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 18. ɹͲͷΑ͏ʹ׆༻͍ͯ͠Δ͔
  σʔλج൫

  View full-size slide


 19. ɹσʔλ׆༻ࣄྫ
  ɹ1. KPIϞχλϦϯάɹɹ

  ɹ2. ϢʔβʔߦಈͷՄࢹԽ

  ɹ3. ࢪࡦޮՌͷ༧ଌɾܭଌ
  Ϗδωε
  4. ػցֶशʹΑΔϨίϝϯυ

  5. ۀऀɾεύϜͷࣗಈ൑ఆ
  ϓϩμΫτ
  ɹ6. ໰͍߹Θͤͷ܏޲෼ੳ

  ɹ7. ޿ࠂ഑৴ͷࣗಈ࠷దԽ

  ɹ8. ϓϨεϦϦʔε
  ΧελϚʔνϟωϧ
  ɹ9. γεςϜϞχλϦϯά

  ɹ10. ো֐ൃੜ࣌ͷӨڹௐࠪ
  γεςϜ
  ɹ11. νʔϜͷΩϟύγςΟ
  νʔϜ

  View full-size slide

 20. Ϗδωεࢦඪʢച্΍DAUʣͷਪҠ


  ຖேͷSlack௨஌ɹɹɹɹSpreadsheetɹɹɹɹμογϡϘʔυ

  ɹɹɹKPIϞχλϦϯά
  1

  View full-size slide

 21. ओཁಋઢʢձһొ࿥ˠϝοηʔδʣͷར༻ɾ཭୤
  ߦಈϑΝϯωϧɹɹɹɹɹɹδϟʔχʔϚοϓ

  ɹɹɹϢʔβʔߦಈͷՄࢹԽ
  2

  View full-size slide

 22. Split (AB) ςετ݁Ռɹɹ৽ػೳͷར༻౓߹͍

  ɹɹɹࢪࡦͷޮՌ༧ଌˍܭଌ
  3

  View full-size slide


 23. ɹɹɹػցֶशʹΑΔϨίϝϯυ
  4

  View full-size slide


 24. ɹɹɹۀऀɾεύϜͷࣗಈ൑ఆ
  5

  View full-size slide


 25. ɹɹɹ໰͍߹Θͤͷ܏޲෼ੳ
  6

  View full-size slide


 26. ɹɹɹ޿ࠂ഑৴ͷࣗಈ࠷దԽ
  7

  View full-size slide

 27. σʔλ෼ੳ݁Ռͷެ։ → ࢢ৔ͷ׆ੑԽʹߩݙ

  ɹɹɹϓϨεϦϦʔε
  8
  IUUQXXXSFDSVJUNQDPKQOFXTSFMFBTF@IUNM

  View full-size slide

 28. Ϋϥογϡ཰΍ϨεϙϯελΠϜ

  ɹɹɹγεςϜϞχλϦϯά
  9
  IUUQZV[VUBTIBUFOBCMPHDPNFOUSZ

  View full-size slide


 29. ɹɹɹো֐ൃੜ࣌ͷӨڹௐࠪ
  10

  View full-size slide

 30. εΫϥϜνʔϜͷϕϩγςΟ ΍ νέοτফԽͷϝτϦΫε

  ɹɹɹνʔϜͷΩϟύγςΟ
  11

  View full-size slide

 31. σβΠϯ
  ηΩϡϦςΟ
  ๏຿
  Πϯϑϥ
  SRE
  ΞϓϦج൫
  ू٬
  ΧελϚʔ

  αϙʔτ
  σʔλ

  αΠΤϯε
  ػցֶश

  ΤϯδχΞ
  ։ൃӡ༻

  νʔϜA
  ։ൃӡ༻

  νʔϜB
  ։ൃӡ༻

  νʔϜC
  PO PO PO
  σΟϨΫγϣϯ
  ޿ใ
  ։ൃӡ༻

  νʔϜB
  PO

  ɹ͜ΕΒͷࢪࡦ : ֤෦ॺ͕ϘτϜΞοϓͰਪਐ

  View full-size slide

 32. σʔλ׆༻Ͱ࣮ݱͰ͖Δ͜ͱ

  ɹސ٬Ձ஋ͷ௥ٻ → σʔλ׆༻͸ඞવ
  1. ࣗಈԽ 2. ՄࢹԽ
  ސ٬Ձ஋ͷఏڙ

  View full-size slide

 33. “ΑΓૣ͘ɾ҆ఆͨ͠” αʔϏεͷఏڙ

  ɹ1. ࣗಈԽ
  ػցֶशͰީิऀϦετΛࣄલநग़
  ໨ࢹ͚ͩͰۀऀɾεύϜΛ൑ఆ
  IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM

  View full-size slide

 34. “ΑΓޮՌతͳ” ΤϯδχΞϦϯάͷ࣮ݱ

  ɹ2. ՄࢹԽ
  ͜ͷσβΠϯ͸Ϣʔβʔͷ

  ຊԻʹ౴͍͑ͯΔͷ͔ʁ
  ͜ͷػೳ௥Ճ͸ޮՌ͕͋Δͷ͔ʁ

  ࣮ࡍʹޮՌ͸͋ͬͨͷ͔ʁ
  IUUQHBUBHOFUGSFFJMMVTUSBJUJPO IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM

  View full-size slide

 35. σβΠϯ
  ηΩϡϦςΟ
  ๏຿
  Πϯϑϥ
  SRE
  ΞϓϦج൫
  ू٬
  ΧελϚʔ

  αϙʔτ
  σʔλ

  αΠΤϯε
  ػցֶश

  ΤϯδχΞ
  ։ൃӡ༻

  νʔϜA
  ։ൃӡ༻

  νʔϜB
  ։ൃӡ༻

  νʔϜC
  PO PO PO
  σΟϨΫγϣϯ
  ޿ใ
  ։ൃӡ༻

  νʔϜB
  PO

  ɹ֤෦ॺʹΑΔੵۃతͳσʔλ׆༻

  View full-size slide

 36. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 37. ɹͳͥج൫͕ඞཁʹͳ͔ͬͨ
  σʔλج൫

  View full-size slide

 38. DBσʔλΛ࢖͍͍ͨͷͰ

  ೔࣍ͰS3ʹCSVग़ྗ͍ͯͩ͘͠͞


  ɹ࠷ॳ͸খ͞ͳσʔλૄ௨ґཔ
  ෦ॺA

  View full-size slide


 39. ɹεέʔϧ → ֤෦ॺ͔Βґཔ
  ෦ॺB
  ෦ॺC
  ෦ॺD

  View full-size slide

 40. ͬͪ͜Ͱαʔόͱૄ௨πʔϧΛ༻ҙ͠·͢

  ϨϏϡʔˍຊ൪؀ڥʹஔ͍ͯ΋Β͑·͔͢

  ɹͪΐͬͱֻ͕͔࣌ؒΓͦ͏
  ੜσʔλΛ౉ͯ͠΋Β͑Ε͹

  ͬͪ͜Ͱ࢖͑ΔΑ͏ʹՃ޻͢ΔͷͰ
  ෦ॺE

  View full-size slide


 41. ɹ֤෦ॺ͝ͱʹσʔλૄ௨
  ෦ॺA

  πʔϧ
  ෦ॺB

  πʔϧ
  ෦ॺA

  αʔό
  ෦ॺB

  αʔό

  View full-size slide


 42. ɹ֤෦ॺ͝ͱʹσʔλՃ޻
  ෦ॺA

  நग़σʔλ
  ෦ॺB

  நग़σʔλ
  ෦ॺA

  Ճ޻ϩδοΫ
  ෦ॺB

  Ճ޻ϩδοΫ

  View full-size slide


 43. ɹମ੍ͷ··ʹγεςϜෳࡶԽ - ίϯ΢ΣΠͷ๏ଇ
  ݩσʔλ
  ֤෦ॺ޲͚ʹσʔλࢀরγεςϜΛܧ͗଍͠

  View full-size slide


 44. http://jp.techcrunch.com/2017/06/25/20170623five-building-blocks-of-a-data-driven-culture/
  ελοϑ͕ͨͪҟͳΔγεςϜ͔ΒࣅͨΑ͏ͳϝτϦοΫΛ

  Ҿ͖ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͯ͠·͏ͳΒɺඞવతʹͦΕΒͷγεςϜ͔Β͸

  ҟͳΔ਺ࣈ͕ੜ੒͞ΕΔɻ…ΑΓ·͠ͳ৘ใݯΛ࢖͑Δഺͩͬͨͷʹɺ

  ݹͯ͘඼࣭ͷ௿͍ɺ͋Δ͍͸ؒҧͬͨσʔλ΍ࢦඪΛ஌Βͣʹ

  ࢖ͬͯ͠·͍ɺѱ͍ܾఆΛԼ͢νʔϜ΋ग़ͯ͠·͏͔΋஌Εͳ͍ɻ

  ɹ෦ॺ͝ͱʹʮച্ʯ͕ζϨΔ໰୊

  View full-size slide


 45. ɹΤϯδχΞʹௐࠪґཔᶃ - σʔλ࢓༷͸೔ʑมΘΔ
  ͜ͷϨίʔυ͕

  ௥Ճ͞ΕΔλΠϛϯάɺ

  ࠷ۙมߋ͞Ε·ͨ͠ʁ
  ͪΐͬͱมߋཤྺΛ

  ௥ͬͯΈ·͢Ͷ
  ෦ॺF ΤϯδχΞ

  View full-size slide


 46. ɹΤϯδχΞʹௐࠪґཔᶄ - Өڹൣғ͸೔ʑ޿͕Δ
  Re:dashͷ਺ࣈ͕

  ζϨΔΜͰ͚͢Ͳ
  ଞ෦ॺ͕࡞ͬͨγεςϜΛ

  ௐ΂Δͱ͜Ζ͔Β……
  ෦ॺG ΤϯδχΞ

  View full-size slide


 47. ɹݸผରԠͷѱ॥؀
  ಠࣗσʔλૄ௨ͷґཔ

  ʢ͜ΕͳΒ͙͢Ͱ͖·͢ΑͶʣ
  ΤϯδχΞνʔϜͷෛՙˢ
  γεςϜෳࡶԽˢ
  ௐࠪґཔ

  View full-size slide


 48. ɹ୭͔ͷ൑அ͕ѱ͔ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  εέʔϧ΍ຊ֨Քಇ࣌ʹ

  ໰୊͕ݦࡏԽ
  ɹɹ·ͣ͸খ͘͞ࢼ͢

  ɹ ● ࠷খݶͷσʔλૄ௨

  ɹ ● ࣗલͰσʔλՃ޻
  ෦ॺ͝ͱʹ

  ৽πʔϧಋೖ΍ࢪࡦணख
  IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM
  IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM

  View full-size slide


 49. http://jp.techcrunch.com/2017/06/25/20170623five-building-blocks-of-a-data-driven-culture/

  ɹମ੍֦େ → σʔλ΢ΣΞϋ΢εͷඞཁੑ
  ࣄ࣮ͷ୯Ұ৘ใݯΛ͍࣋ͬͯΔ৔߹ʹ͸ɺΞφϦετ΍

  ଞͷҙࢥܾఆऀͱ͍ͬͨΤϯυϢʔβʔͨͪʹɺ༏ΕͨՁ஋Λ

  ఏڙ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ൴Β͸૊৫಺ͰσʔλΛ୳͕࣌ؒ͢

  গͳͯ͘ࡁΉΑ͏ʹͳΓɺσʔλͷར༻ʹΑΓଟ͘ͷ࣌ؒΛ

  ׂ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͔Βͩɻ

  View full-size slide

 50. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 51. ɹͲͷΑ͏ͳγεςϜΛߏங͔ͨ͠
  σʔλج൫

  View full-size slide

 52. 1. ModelͱViewΛ෼͚Δ΂͠

  2. ͳΔ΂͘ϥΫͯ͠࡞Δ΂͠

  ɹઃܭϙϦγʔ

  View full-size slide

 53. 1. ModelͱViewΛ෼͚Δ΂͠

  2. ͳΔ΂͘ϥΫͯ͠࡞Δ΂͠

  ɹઃܭϙϦγʔ

  View full-size slide


 54. ɹModelͱViewΛ෼͚Δ΂͠
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹDWH
  ੹຿ʹԠͨ͡γεςϜͷ෼཭ɾ݁߹

  Model (஝ੵ/Ճ޻) ͱView (ࢀর)

  View full-size slide


 55. ɹ஫ҙɿ෦ॺ͝ͱʹ࠷దͳView͸ҟͳΔ
  Excel
  ؾܰʹ਺ࣈΛม͑ͯ

  γϛϡϨʔγϣϯ
  Ϗδωε෦໳
  Tableau
  ߴՁ֨ɾߴػೳ

  ෼ੳཁٻʹରԠ
  Re:dash
  SQL͕ॻ͚Δͻͱ

  ͓खܰར༻
  σΟϨΫλʔ
  Jupyter

  GitͰίʔυ؅ཧ

  ϓϩάϥϜͷԸܙ
  ΤϯδχΞ
  ෼ੳ෦໳

  View full-size slide

 56. 1. ModelͱViewΛ෼͚Δ΂͠

  2. ͳΔ΂͘ϥΫͯ͠࡞Δ΂͠

  ɹઃܭϙϦγʔ

  View full-size slide


 57. ɹจ໌ͷརث
  σʔλૢ࡞ͳΒPythonҰ୒
  ΤίγεςϜʹ৐Δ
  σʔλอଘͳΒBigQueryҰ୒

  GoogleʹཔΔ
  ΞϓϦ૚ Πϯϑϥ

  View full-size slide


 58. ɹจ໌ͷརث
  σʔλૢ࡞ͳΒPythonҰ୒
  ΤίγεςϜʹ৐Δ
  σʔλอଘͳΒBigQueryҰ୒

  GoogleʹཔΔ
  ΞϓϦ૚ Πϯϑϥ

  View full-size slide

 59. ɹɹɹ● ʢRͱൺ΂ͯʣॻ͖΍͘͢ಡΈ΍࣮͘͢ߦ͠΍͍͢

  ɹɹɹ● ൚༻తͳϓϩάϥϜॲཧΛॻ͚ΔεΫϦϓτݴޠ

  ɹPythonͷ࠾୒ཧ༝ - ൚༻LL

  View full-size slide


 60. ɹɹɹɹ● ʢଞͷ൚༻ݴޠʹൺ΂ͯʣσʔλͷՃ޻΍ඳը͕ಘҙ

  ɹɹɹɹ● DB㱻Dataframeม׵ͳͲଞγεςϜ࿈ܞ΋༰қ

  ɹPythonͷ࠾୒ཧ༝ - σʔλૢ࡞޲͚ϥΠϒϥϦ

  View full-size slide


 61. ɹɹɹ● σόοά΍σʔλͷՄࢹԽ͕ίϚϯυ1ͭͰՄೳ

  ɹɹɹ● ಺෦తʹ͸json → GitͰࠩ෼؅ཧ → ࠶ݱՄೳͳه࿥Λ࢒ͤΔ

  ɹPythonͷ࠾୒ཧ༝ - ࠷ڧͷ࣮ߦ؀ڥ

  View full-size slide

 62. ػցֶशࢪࡦεΫϦϓτ

  Ҡ২Մೳ → γεςϜͷ෼཭ɾ݁߹͕༰қ → རศੑɾอकੑ

  ɹPythonͷ࠾୒ཧ༝ - طଘεΫϦϓτͱͷ૬ੑ

  View full-size slide


 63. ɹจ໌ͷརث
  σʔλૢ࡞ͳΒPythonҰ୒
  ΤίγεςϜʹ৐Δ
  σʔλอଘͳΒBigQueryҰ୒

  GoogleʹཔΔ
  Πϯϑϥ
  ΞϓϦ૚

  View full-size slide


 64. ɹBQͷ࠾୒ཧ༝ɿ͍҆
  IUUQZBQDBTJBPSHUBMLTIPXDFBGBDFDBCEDB
  ● Googleͷσʔληϯλʔ

  ɹεέʔϧϝϦοτʹΑΔ

  ɹίετ༏Ґ
  ● ϢʔβʔͷҙݟΛ΋ͱʹ

  ɹྉۚϓϥϯΛݟ௚ͨ͠ܦҢ

  View full-size slide


 65. ɹBQͷ࠾୒ཧ༝ɿૣ͍
  IUUQZBQDBTJBPSHUBMLTIPXDFBGBDFDBCEDB
  ● ΧϥϜϕʔεઃܭʹΑΔ

  ɹΞΫηεߴ଎Խ
  ● େن໛σʔλ׆༻࣌ʹ

  ɹϘτϧωοΫͱͳΔ

  ɹDisk I/Oͷฒྻॲཧ

  View full-size slide


 66. ɹBQͷ࠾୒ཧ༝ɿ҆৺
  GCPɾGsuiteͰݖݶ؅ཧ - ΈΜͳ͕࢖͑Δ
  SQLΠϯλʔϑΣʔε - ಺෦ॲཧɾอकӡ༻Λؾʹͤͣʹ࢖͑Δ
  ඪ४SQL

  ΫΤϦͷҠ২ੑ͕ߴ͍

  ֶशίετ͕খ͍͞

  ςετ͠΍͍͢
  पลπʔϧ

  ओཁBIπʔϧͳΒେ఍ܨ͕Δ

  pandas.io.gbq → Jupyterσόοά͕༰қ

  View full-size slide


 67. ɹจ໌ͷརث
  σʔλૢ࡞ͳΒPythonҰ୒
  ΤίγεςϜʹ৐Δ
  σʔλอଘͳΒBigQueryҰ୒

  GoogleʹཔΔ
  Πϯϑϥ
  ΞϓϦ૚

  View full-size slide

 68. 1. ModelͱViewΛ෼͚Δ΂͠

  2. ͳΔ΂͘ϥΫͯ͠࡞Δ΂͠

  ɹઃܭϙϦγʔ

  View full-size slide

 69. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 70. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ
  Model View

  View full-size slide


 71. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  ऩू
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide


 72. ɹσʔλऩू
  ݸਓ৘ใ

  ϚεΫࡁΈView
  Recruit Ads
  Console
  Recruit Clash

  Report
  όον
  ετϦʔϛϯά
  WebAPI
  εΫϨΠϐϯά
  requests +
  beautiful soup

  View full-size slide

 73. ओཁͳDBɾϩά͔Βͷసૹ → ࠷খઃఆͰ࣮ݱՄೳ

  ɹσʔλసૹΛࢧ͑Δٕज़

  View full-size slide

 74. Python (requests + beautiful soup) ʹΑΔ

  WebAPIίʔϧɾը໘εΫϨΠϐϯά

  ɹJupyterͰૉૣ͘ࢼ͢
  ·ͣ͸ϩʔΧϧ؀ڥͰࡁ·ͤΔ ܁Γฦ͠࢖͏ͳΒεΫϦϓτԽ
  IUUQTXXXTIBSFJDPOOFUEPDVNFOUpMFQZ

  View full-size slide

 75. ΤϯδχΞ͕෼ੳʹܞΘ͍ͬͯͳ͍ͱEventσʔλ͕ϩάཁ͔݅Βൈ͚࿙Ε͕ͪ

  ෆཁσʔλͷա৒஝ੵʹΑΔετϨʔδѹഭΛݒ೦ʢͦ͜ͰBQͰ͢Αʣ

  ɹσʔλੑ࣭ʹԠͨ͡ऩूํ๏
  4UBUFঢ়ଶσʔλ &WFOUཤྺσʔλ
  ྫ Ϣʔβʔͷ࠷ऴϩάΠϯ೔࣌ʢ্ॻ͖͞ΕΔʣ աڈͷϩάΠϯཤྺʢ஝ੵ͞ΕΔʣ
  ओͳ༻్
  ը໘දࣔ

  ʮ͜ͷਓ͸೔લʹϩάΠϯ͠·ͨ͠Αʯ
  ෼ੳ

  Ͳͷ͘Β͍ͷස౓ͰϩάΠϯ͢Δ͔
  ڧΈɾಛ௃
  ϓϩμΫτຊମͷύϑΥʔϚϯε޲্

  ͍͍ͪͪཤྺςʔϒϧͱ+PJOͯ͠

  ࠷৽ϨίʔυΛ୳͢ͷ͸%#ෛՙ
  σʔλ෼ੳͷ࠶ݱੑΛ୲อ


  ຖճϩάΠϯ೔࣌Λ্ॻ͖͞ΕͨΒ

  ෼ੳͰ͖ͳ͘ͳͬͯ͠·͏
  ෼ੳج൫Ͱͷ

  σʔλऩू
  ೔࣍ͰҰׅஔ͖׵͑

  %#ϩάˠࠩ෼ه࿥ˠ׆༻͸ͻͱ޻෉ඞཁ
  ࠩ෼൓ө

  લճҎ߱ͷϨίʔυ͚ͩΛநग़

  View full-size slide


 76. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  ஝ੵ
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide

 77. 3૚ߏ଄

  ࢀߟʰ10೥ઓ͑Δσʔλ෼ੳೖ໳ - SQLΛ෢ثʹσʔλ׆༻࣌୅Λੜ͖ൈ͘ʱ

  ɹσʔλ஝ੵ
  ɹɹɹɹɹɹBigQuery - Google Cloud Platform
  Source

  ݩσʔλͷίϐʔ
  Warehouse

  ओཁࢦඪɾසग़σʔλ

  தؒςʔϒϧ
  App

  ֤πʔϧ͔Β௚઀ࢀর

  ඇٕज़ऀ޲͚IF
  ஝ੵ

  View full-size slide

 78. ྫɿ enmusubi__source__db
  ΞϯμʔείΞ2ͭͰཁૉΛ۠੾Δ

  BEMʢCSSͷઃܭख๏ʣϥΠΫͳنଇ

  ɹσʔληοτͷ໋໊نଇ
  ϓϩμΫτ໊ source
  warehouse
  app
  ϝΠϯDB
  αʔόϩά
  ΞΫηεղੳπʔϧ

  View full-size slide


 79. ɹσʔλࣙॻ
  IUUQKQUFDIDSVODIDPNpWFCVJMEJOHCMPDLTPGBEBUBESJWFODVMUVSF
  ར༻ऀ͸σʔλϑΟʔϧυͱͦͷ஋ʢϝτϦΫεʣͷҙຯΛ஌Δඞཁ͕͋Δɻ*
  ݩσʔλ৘ใ΁ͷϦϯΫूͷΈఏڙ

  γεςϜʢʹσʔλ࢓༷ʣ͸೔ʑมԽ͢ΔͨΊ

  refs. ϩθολετʔϯ
  ֤σʔλιʔεଆͰ࢓༷؅ཧ

  e.g. ຊମDB → MySQL Workbench

  ɹERߏ੒/ίϝϯτ͸DDLͰৗʹ࠷৽Խ

  View full-size slide

 80. ൃల్্ͷϓϩμΫτɹ → ɹػೳ௥ՃͰසൟͳERมߋɹ → ɹBQ΋௥ਵ͍ͨ͠

  ɹ஝ੵσʔλʹϚΠάϨʔγϣϯ͕ඞཁ

  View full-size slide


 81. ɹJupyter for Migration
  1. ϩʔΧϧͷJupyterͰ

  ɹϚΠάϨʔγϣϯεΫϦϓτΛॻ͘
  2. ͦͷ··JupyterͰ

  ɹ1೔෼ͷσʔλΛର৅ʹಈ࡞֬ೝ
  3. PythonϑΝΠϧΛग़ྗ

  ɹ → αʔό্ͰશσʔλΛҠߦ
  IUUQTXXXTIBSFJDPOOFUEPDVNFOUpMFQZ

  View full-size slide

 82. ※ͨͩ͠Python2.7੍໿͕͋ΔͷͰҰ෦ॻ͖௚͕͠ඞཁ → ύλʔϯ͕ݟ͖͑ͯͨΒม׵εΫϦϓτ
  ● Φʔτεέʔϧ → Dataflow

  ɹGKE͸෼ࢄ޲͚ͷઃܭ͕ඞཁ

  ● σʔλྔ͕গͳ͚Ε͹Datalab

  ɹJupyterͷίʔυ͕··࢖͑Δ
  ɹGCPͷαʔόΛར༻
  ɹ ● Googleઐ༻ઢͰBQΞΫηε

  ɹ ● ಉ͡ถࠃϦʔδϣϯʹཱͯΔ

  ɹBQͰ100ԯϨίʔυΛҠߦ͢Δ
  ϘτϧωοΫᶃ N/W ϘτϧωοΫᶄ ϝϞϦ

  View full-size slide


 83. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  Ճ޻
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide

 84. 3૚ߏ଄

  ࢀߟʰ10೥ઓ͑Δσʔλ෼ੳೖ໳ - SQLΛ෢ثʹσʔλ׆༻࣌୅Λੜ͖ൈ͘ʱ

  ɹσʔλՃ޻
  ɹɹɹɹɹɹBigQuery - Google Cloud Platform
  Source

  ݩσʔλͷίϐʔ
  Warehouse

  ओཁࢦඪɾසग़σʔλ

  தؒςʔϒϧ
  App

  ֤πʔϧ͔Β௚઀ࢀর

  ඇٕज़ऀ޲͚IF
  Ճ޻ Ճ޻

  View full-size slide


 85. IUUQTHSPXUIIBDLKPVSOBMDPNLQJUSFFGPSBQQ
  ɹओཁࢦඪΛதؒςʔϒϧͰ؅ཧ

  View full-size slide


 86. ɹPythonεΫϦϓτʹΑΔՃ޻

  View full-size slide


 87. ɹsh → exec.py
  ● γΣϧҾ਺Λ΋ͱʹॲཧΛಈతৼΓ෼͚

  ● ݸʑͷΤϯυϙΠϯτ͸ࡉ෼Խ

  ɹˠ ΦʔτεέʔϧɺϦτϥΠɺಈ࡞֬ೝ͠΍͘͢

  View full-size slide


 88. ɹController
  ● ॲཧͷશମ૾Λهड़

  ● Facadeͱͯ͠ଞॲཧΛݺͼग़͢

  View full-size slide


 89. ɹModel
  ● Ϗδωεࢦඪͱ1ର1ͰରԠ͢ΔΫϥε

  ● Create/ReadॲཧͷΈ → ஋͸BQ؅ཧ

  ɹ → ϓϩάϥϜ্͸εςʔτϨεʹอͭ

  View full-size slide


 90. ɹQuery
  ● BigQueryͱͷR/WΛѻ͏SQL

  ● ςΩετॲཧͷࢧԉػೳΛ׆༻

  ɹ → f-strings (3.6~)΍TypeHints (3.5~)

  ● ϝιουͱͯ͠੾Γग़͠

  ɹ → ஋ͷҾ͖౉͠ʹΑΔείʔϓ੍ޚ

  View full-size slide


 91. ɹEnum
  ● Enum(3.4~)Ͱσʔλݻ༗ͷίʔυ஋Λ؅ཧ

  ● ੡඼ຊମ (Java) ͷEnumΛҠ২ → Dictܕʹม׵

  ● ܧঝݩͷbaseEnumΛ༻ҙ → ڞ௨ͷσʔλऔಘॲཧΛ࡞੒

  View full-size slide


 92. ɹResource
  ● ֎෦γεςϜͱͷ࿈ܞॲཧ

  ● retryॲཧͷҰݩԽ → σʔλྔ͕૿͑ΔͱBQ͸Αࣦ͘ഊ͢ΔͷͰ

  ● dotenvͰ؀ڥม਺ΛಡΈࠐΉ → ຊ൪ɾ։ൃͰSlackνϟϯωϧΛ෼͚Δ

  View full-size slide


 93. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  ׆༻
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide


 94. ɹσʔλ׆༻ - Pushܕ
  IUUQGSFFJMMVTUSBUJPOTHBUBHOFUIUNM
  ػցֶशࢪࡦ

  View full-size slide

 95. ΞυϗοΫ
  ࣗಈԽ

  ɹσʔλ׆༻ - Pullܕ

  View full-size slide


 96. ɹ୭ʹεΫϦϓτΛ༻ҙ͢Δ͔
  Yes No
  ͦͷ࡞ۀ͸

  ܁Γฦ͢ʁ
  ϞχλϦϯά

  ఆظతͳॲཧ

  ʲPushܕʳʢҰ෦ྫ֎͋Γʣ
  εφοϓγϣοτ

  ΞυϗοΫͳ෼ੳɾௐࠪ

  ʲPullܕʳ
  SQLΘ͔Δ

  ͻͱɾ෦ॺʁ
  ELTɿૄ௨ˠՃ޻

  ʢྫʣػցֶशΤϯδχΞ

  ʲPullܕʳ
  ETLɿՃ޻ˠૄ௨

  SpreadsheetͰI/F

  ʲPushܕʳ
  ※Ճ޻ࡁΈσʔλʹରͯ͠γϯϓϧͳSELECTจΛൃߦ͢Δ͚ͩͰࡁΉέʔε͸ଟ͍

  View full-size slide


 97. ɹDecorator
  ● ֤View޲͚ͷσʔλՃ޻ʢग़ྗઌʹԠͨ͡ม׵ॲཧʹಛԽʣ

  ● ྫɿຖேSlackʹ౤͛ΔάϥϑΛ matplotlib Ͱඳը

  View full-size slide


 98. ɹσʔλϑϩʔͷߏங
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide

 99. ؅ཧπʔϧʹظ଴͢Δཁ݅ʢཧ૝ʣ  ɹσʔλύΠϓϥΠϯͷ؅ཧ
  1. ίʔυͰόʔδϣϯ؅ཧ

  2. εέδϡʔϧࣗಈىಈ

  3. ηοτΞοϓ΍ϝϯςφϯεͷָ͞(DB಺แͳͲ)

  4. GUI/CUI྆ํͰϩάɾύϑΥʔϚϯεͷ؅ཧ

  5. GUI/CUI྆ํͰม਺ࢦఆͷ࠶࣮ߦ
  6. ࣗಈϦτϥΠॲཧɾεΩοϓػೳ

  7. εΫϦϓτͷฒྻ࣮ߦ

  8. αʔόͷΦʔτεέʔϧ

  9. ༗޲ඇ८ճάϥϑͷࣗಈ࡞੒

  10. Python3.6~ରԠʢςΩετॲཧ͕֨ஈʹָʣ

  View full-size slide

 100. ࿩୊ͷπʔϧΛܰ͘৮ͬͯࢼͯ͠ΈͨΓ

  ɹɹɹɹɹɹ

  ɹɹɹɹɹͲΕ΋ັྗత͚ͩͲҰேҰ୹ → ͔Ώ͍ͱ͜Ζʹख͕ಧ͔ͳ͍

  ɹɹɹɹɹɹ ● ίϯτϦϏϡʔτͷνϟϯε͔΋ʁ

  ɹɹɹɹɹɹ ● ೔ਐ݄าͰັྗతͳͷͰ͍ͣΕҠ২͍ͨ͠ؾ࣋ͪ͸͋Δ

  ɹWorkflow Engine

  View full-size slide

 101. ͳΜ͔ͩΜͩͰ࠷ॳʹ͓खܰߏஙͨ͠ jenkins Λ࢖͍ଓ͚͍ͯΔ


  ɹɹɹɹɹɹ● 2ܥ + BlueOcean + Pipeline of jenkinsfiles

  ɹɹɹɹɹɹ● ϦτϥΠػߏɾॲཧ࠷దԽ͸ଞʹྼΔ

  ɹɹɹɹɹɹ● jenkinsδϣϒ͔ΒγΣϧܦ༝Ͱ֤छॲཧΛίʔϧ

  ɹ҆ఆͷJenkins

  View full-size slide


 102. ɹσʔλϑϩʔͷߏஙʢ׬ʣ
  ऩू Ճ޻ ׆༻
  ஝ੵ
  Model View
  ύΠϓϥΠϯ؅ཧ

  View full-size slide

 103. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 104. ɹͲͷΑ͏ͳϓϩηεΛ࠾༻͔ͨ͠
  σʔλج൫

  View full-size slide

 105. ʮσʔλج൫Λ࡞Δͧʯܭը͸
  ࣦഊ͔Β࢝·ͬͨ

  View full-size slide


 106. μογϡϘʔυΛ

  ෦԰ͷϞχλʔʹө͢
  ɹ࠷ॳͷҰา

  View full-size slide


 107. 1. ຖ೔ͷKPIΛ͢Β͢Βݴ͑ΔΑ͏ʹͳΔ͔΋


  ɹ2. ҟৗ஋ʹؾ͍ͮͯਝ଎ʹಈ͚ΔΑ͏ʹͳΔ͔΋
  ɹߴ·Δظ଴

  View full-size slide


 108. 1िؒͰ୭΋ݟͳ͘ͳͬͨ
  ɹݱ࣮͸ඇ৘Ͱ͋Δ

  View full-size slide

 109. ɹɹɹ׬ᘳͳاըॻʁ
  ɹɹɹѹ౗తͳ༧ࢉʁ
  ɹɹɹ1೥ؒͷ։ൃϓϩδΣΫτʁ

  ɹʮ࠷ڧͷσʔλج൫ʯΛࢧ͑Δϓϩηεʁ

  View full-size slide

 110. ɹɹɹ׬ᘳͳاըॻʁ
  ɹɹɹѹ౗తͳ༧ࢉʁ
  ɹɹɹ1೥ؒͷ։ൃϓϩδΣΫτʁ

  ɹʮ࠷ڧͷσʔλج൫ʯΛࢧ͑Δϓϩηεʁ

  View full-size slide

 111. ɹɹ● ࢥ͍ͬͯͨͷͱҧͬͨ
  ɹɹ● ྑͦ͞͏͚ͩͲ݁ہ࢖Θͳ͔ͬͨ

  ɹ1೥ޙʹ଴ͭ΋ͷ

  View full-size slide


 112. ɹʮԶͷߟ͑ͨ࠷ڧͷσʔλج൫ʯ͸࢖ΘΕͳ͍
  IUUQXXXQSPKFDUDBSUPPODPN

  View full-size slide

 113. → ͜ΕͳΒ࣮֬ʹ࢖ͬͯ΋Β͑Δ

  ɹগͣͭ͠ஔ͖׵͑Α͏

  ࣮͸͏ͪͷ෦ॺͰຖேSlackʹάϥϑΛ

  खಈͰྲྀ͍ͯ͠ΔΜ͚ͩͲʂ

  ͜ͷػʹࣗಈԽ͠·͔͢ʂ

  View full-size slide

 114. ɹɹɹQ.ɹ࠷ॳʹཁ݅Λશ෦ચ͍ग़ͤ͹OKʁ


  ɹɹɹA.ɹNGʂʮ΍Γ͍ͨ͜ͱʯ͸มΘΔʂ

  ɹɹɹɹɹɹɹ ● ଞࣾϒϩάΛݟͯʮ͏ͪ΋΍Γ͍ͨʂʯ

  ɹɹɹɹɹɹɹ ● ৽͍͠BIπʔϧͷఏҊʹʮ͜Ε͍͍ʂʯ

  ɹɹɹɹɹɹɹ ● ࣮ࡍʹը໘Λ࡞ͬͨΒʮͳΜ͔ҧ͏ʂʯ

  ɹɹ ɹɹ → มԽʹॊೈʹରԠ͢Δʂ

  ɹΠςϨʔγϣϯΛճ͢͜ͱ͕େࣄ

  View full-size slide

 115. TodoΛνέοτ؅ཧ → ॊೈʹ༏ઌॱҐΛೖΕସ͑Δ

  ɹνέοτۦಈ։ൃ

  View full-size slide


 116. ɹλεΫͷ༏ઌॱҐ
  1 σʔλ͕·͕͍ͪͬͯΔ

  ٙ࿭ͷௐࠪ
  ɹ1ͭؒҧ͍ͬͯΔͱશ෦৴༻Ͱ͖ͳ͘ͳΔͷͰ࠷༏ઌରԠɻ

  ɹ͙͢ௐࠪ͢Ε͹ؔ܎ऀͷ৴༻࢒ߴΛ૿΍ͤΔɻ
  2 Modelվम
  ɹσʔλ߲໨௥ՃͳͲɻ

  ɹଟগݟʹͯ͘͘΋࢖͑Δঢ়ଶʹ͢Δ͜ͱ͕༏ઌɻ

  ɹ࠷ѱͷ৔߹Ͱ΋Ͳ͏ʹ͔࢖͏ଆͰ޻෉Ͱ͖ΔͷͰɻ
  3 Viewվम
  ɹάϥϑͷݟӫ͑ͳͲɻ

  ɹҰ൪ʮมԽ͍ͯ͠ΔʯΠϯύΫτ → ؔ܎ߏஙʹ͸د༩ɻ

  ɹ࢖͍खʹͱͬͯ͸ॏཁͳͷͰՄೳͳൣғͰαϙʔτɻ
  4 γεςϜͷอकੑͱ

  ύϑΥʔϚϯε
  ɹϘτϧωοΫʹͳͬͨΒରॲ͢Δɻ

  ɹ࠷ॳ͔ΒڽΔͱʮૣ͗͢Δ࠷దԽʯʹؕΓ͕ͪɻ

  ɹ࡞ۀνέοτʹ͢Δ·Ͱ΋ͳ͍ͭ͘Ͱʹ௚͢श׳Λ͚ͭΔɻ

  View full-size slide


 117. ɹTest
  ● unittest ʹΑΔࣗಈςετΛ׆༻

  ● Excel಺༰Λظ଴஋ʹ൓ө → GreenʹͳΕ͹࠶ݱ׬ྃ - ·͞ʹ “TDD”

  ● SQLνϡʔχϯά΍ϦϑΝΫλ࣌ʹσάϨΛଈ࣌ݕ஌Ͱ͖ΔͷͰ૬ੑྑ͍

  View full-size slide

 118. ɹॏް௕େͳExcelΛ࠶ݱ͢Δˠ·ͣղಡ
  ϚΠϯυϚοϓʹΑΔ੔ཧ

  εϥΠυʹೖΔΑ͏ʹʢೖΓ͖ͬͯͳ͍͚ͲʣॖΊͨΒը૾͕௵Εͯ͠΋͏ͨ……

  View full-size slide

 119. ɹɹ1. Jupyter Notebook Ͱௐࠪ಺༰ͱ

  ɹɹɹσʔλΛ࠶ݱՄೳͳܗͰอଘ͢Δ


  ɹɹ2. Github Preview Λͦͷ··

  ɹɹɹઆ໌ࢿྉͱͯ͠ར༻͢Δ

  ɹطଘͷܭࢉϛε΍σʔλෆ੔߹Λൃݟ

  View full-size slide


 120. ɹχʔζ։୓ͷ޷॥؀
  ֤෦ॺͷϢʔεέʔεΛ

  ώΞϦϯά͠΍͘͢ͳΔ
  ʮσʔλͷ͜ͱ͸͍ͭ͜ʹฉ͚ʯ

  ʹ ࣭໰΍૬ஊ͕དྷΔΑ͏ʹͳΔ
  طଘσʔλͷϛε΍໰୊ɺ

  ͞ΒͳΔհࡏ༨஍ʹؾ෇͚Δ
  খ͞ͳ࣮੷

  طଘσʔλͷܭࢉϛε΍ෆ੔߹Λൃݟ

  → ใࠂͯ͠௚͢

  View full-size slide

 121. ͱʹ͔͘਺ࣈ͕߹Θͳ͍

  ɹ޷॥؀Λࢧ͑Δ೜଱
  γεςϜ࿈ܞͷ్தͰ࢛ࣺޒೖ͕ੵΈॏͳΔ
  Excel͕طʹ 4 x 1990 = 7959 ͱͳ͍ͬͯΔ
  ࣮ߦλΠϛϯάͰूܭ݁Ռ͕มΘΔ

  → طଘͷ਺஋͸୭΋࠶ݱͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 122. ࣮ࡍʹඅ΍ͨ࣌ؒ͠ͷ80% ʹ ͻͨ͢Β஍ಓͳ࡞ۀ

  ·͊ɺେมͰͨ͠ɻ

  ɹ׼ͱྦͷτϥϒϧγϡʔςΟϯά

  View full-size slide


 123. ɹ֤෦ॺ΁ͷσʔλఏڙΛ࣮ݱ
  σʔλج൫

  View full-size slide

 124. 1. ϓϩμΫτ / νʔϜ

  2. ෼ੳج൫ͷDev&Ops
  ɹɹϢʔεέʔεɹߏஙͷഎܠɹઃܭϙϦγʔɹσʔλϑϩʔɹ։ൃϓϩηε

  3. σʔλจԽΛ૊৫ʹ૷ண͢Δ

  ɹΞδΣϯμ

  View full-size slide


 125. ɹ͜Ε·ͰɿϏδωε෦໳ͷϝΠϯExcel
  ● σʔλͷ஝ੵ → ॏ͍ϑΝΠϧ


  ● ؔ਺/ηϧͷଟॏࢀর → ௐࠪ/ղऍ͕ࠔ೉


  ● macOSͰ։͘ͱͳΜ͔յΕΔ
  ։͘ͷʹ3෼ɻಈ͔ͦ͏ͱ͢Δͱ·ͨࢭ·Δɻ
  ΤϯδχΞ͕ؾܰʹݟΒΕͳ͍ঢ়گ

  View full-size slide

 126. ɹɹɹɹɹ ʴ
  ɹ͜Ε͔ΒɿTech + Culture = Value

  ςΫϊϩδʔ

  จԽɾϓϩηε
  σʔλΛ׆༻ͨ͠

  ੡඼։ൃ
  ੈͷதʹ
  ސ٬Ձ஋Λఏڙ
  Done

  View full-size slide

 127. ɹɹɹɹɹ ʴ
  ɹ͜Ε͔ΒɿTech + Culture = Value

  ςΫϊϩδʔ

  จԽɾϓϩηε
  σʔλΛ׆༻ͨ͠

  ੡඼։ൃ
  ੈͷதʹ
  ސ٬Ձ஋Λఏڙ
  Done Todo

  View full-size slide


 128. ɹϓϩμΫτ։ൃͱԾઆݕূ
  Build
  Measure
  Learn

  View full-size slide


 129. ɹϓϩμΫτ։ൃͱԾઆݕূ
  Build
  Measure
  Learn
  Ͱ͖͍ͯΔ
  ΍ͬͯΈΔ

  View full-size slide

 130. ɹɹͲΜͳϢʔβʔ͕৽ػೳΛ࢖ͬͨͷ͔

  ɹɹϓϩμΫτʹͲΜͳظ଴Λ΋͍ͬͯΔͷ͔
  ɹɹϏδωεKPI͸Ͳͷఔ౓޲্ͨ͠ͷ͔

  ɹɹ෭࡞༻͸͔͋ͬͨʢ͋ΔػೳΛԡ͠ग़͢ → ผͷػೳ͕࢖ΘΕͳ͘ͳΔՄೳੑʣ

  ɹ࣮ࢪͨ͠ࢪࡦͷ݁ՌΛ෼ੳ
  IUUQHBUBHOFUGSFFJMMVTUSBJUJPO

  View full-size slide


 131. ɹ͜Μͳײ͡Ͱ΍Γ·ͨ͠
  1. ϗϫΠτϘʔυʹ෼ੳཁ݅

  ɹɹΧελϚʔߦಈભҠΛϕʔεͱͨ͠ࢦඪπϦʔ

  ɹɹϩάΠϯ཰͕޲্ → ΞΫγϣϯ͕… → ച্׵ࢉ

  ɹɹɹɹ2. JupyterͰ෼ੳ

  ɹɹɹɹɹίʔυ͸શͯίϛοτཤྺͰ؅ཧ


  ɹɹɹɹɹɹɹɹ3. ෼ੳ݁ՌΛؔ܎ऀʹڞ༗

  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹGithubͷϓϨϏϡʔը໘Λ׆༻

  View full-size slide

 132. ɹKeepɹϏδωεࢹ఺Ͱ։ൃΛݟΔ
  ࣗ෼ͷ੒ՌΛࣗ෼Ͱݴ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  ʢྫɿ1ϲֻ݄͚ͨҊ݅Ͱച্xxԁ/೥ʣ


  View full-size slide

 133. ɹProblemɹνʔϜͷվળ༨஍͕ݦࡏԽ
  ɹɹϝϯόʔ͕ࣗ෼ͷཧղෆ଍ʹڻ͘


  ɹɹɹ ● ੡඼࢓༷ - ͜ͷέʔεͩͱσʔλͷத਎͸Ͳ͏ͳΔʁ

  ɹɹɹ ● ϑϩϯτدΓϝϯόʔ͕ෳࡶͳSQLʹखؒऔΔ

  ɹɹɹ ● ͦ΋ͦ΋ϏδωεKPIΛ೺Ѳ͍ͯ͠Δ͔

  ɹɹɹ ● ͖ͪΜͱ෼ੳ͢ΔͨΊʹຊ౰͸ඞཁͩͬͨϩάཁ݅ͷ࿙Ε


  View full-size slide

 134. ɹTryɹϓϩμΫτࢤ޲νʔϜ΁ͷୈҰา
  ݴΘΕͨ΋ͷΛ࡞Δ͚ͩʢBuildॏࢹʣࢥߟ͔Βͷ୤٫

  ʮ͞Βʹ਺ࣈΛ৳͹͢ʹ͸Ͳ͏͢Δʁʯ
  ࢪࡦΛىҊ͢ΔΤϯδχΞ͕ग़࢝ΊΔ
  Ϗδωε෦໳ͱนଧͪ 㲗 ࢼߦࡨޡ

  αϯϓϧ࣮૷ɹษڧձͰڝ߹ͷΤϯδχΞΛั·͑ͯ࿩Λฉ͘

  ࣾ಺ؔ܎ऀʹ໰୊ҙࣝΛώΞϦϯάɹ਺ࣈΛ΋ͱʹޮՌݟཱͯ
  νʔϑϓϩσϡʔαʔ͔ΒGoαΠϯ

  View full-size slide


 135. ɹϓϩμΫτ։ൃͱԾઆݕূ
  Build
  Measure
  Learn
  Ͱ͖͍ͯΔ
  ΍ͬͯΈΔ

  View full-size slide


 136. ɹ͍͔ʹਁಁͤ͞Δ͔
  Build
  Measure
  Learn
  Ͱ͖͍ͯΔ
  ΍ͬͯΈΔ ਁಁͤ͞Δ

  View full-size slide

 137. ͋ͷख͜ͷखͰʮσʔλ෼ੳ΍Ζ͏ʯͷۭؾΛৢ੒
  ɹ ● σʔλ෼ੳϋοΧιϯͷ։࠵
  ɹ ● ே׆ x ࣗ༝ݚڀʢϏοτίΠϯͷ஋্͕ΓཁҼΛ౷ܭղੳ͢Δۚͷ๢ऀ͕େྔൃੜʣ
  ɹ ● JupyterHubΛ֦ுͨ͠PythonֶशαΠτ΍

  ɹɹ֎ʹஔ͚ͳ͍σʔλ޲͚ͷnbviewerΛࣾ಺ఏڙ

  ɹϝοηʔδϯά

  View full-size slide

 138. 1ͭͷϞχλʔΛғΜͰશһͰ࡞ۀ͢Δ
  ɹɹ ● पғ͕ௐ΂ͨΓΞυόΠε͠ͳ͕ΒਐΊΔ

  ɹɹɹ → ϋϚΒͳ͍ / ࠳ંΛ๷͙ɺTips΍ίπΛڞ༗͋͠͏

  ɹɹ ● օ͕΍ΔͳΒࣗ෼΋΍Δ͔ʂͷޙԡ͠

  ɹɹɹ → ʮ΍ͬͯΈͨΒࢥͬͨҎ্ʹྑ͔ͬͨʯͷମݧ

  ɹϞϒ ϓϩάϥϛϯά σʔλ෼ੳ

  View full-size slide


 139. σʔλ࢓༷ʹৄ͍͠ʢগͳ͘ͱ΋ௐࠪ͢ΔεΩϧ͸΋͍ͬͯΔʣΤϯδχΞ͕

  ୲౰ྖҬΛ޿͛Δ͜ͱͰલޙ޻ఔͷϦʔυλΠϜΛ୹ॖ


  ɹϓϩηε૷ண - ։ൃ޻ఔʹ૊ΈࠐΉ
  ੡଄
  ઃܭ ࢼݧ ϦϦʔε
  ޮՌ

  ଌఆ
  ཁ݅

  ఆٛ
  ཁٻ

  ੔ཧ
  ੡଄
  ઃܭ ࢼݧ ϦϦʔε
  ޮՌ

  ଌఆ
  ཁ݅

  ఆٛ
  ཁٻ

  ੔ཧ
  طʹ΍͍ͬͯΔ
  ෼ੳཁٻ ϩάཁ݅ ܭଌ
  ΞΠσΞ

  View full-size slide

 140. ΤϯδχΞ ʹ ͦͷ৔Ͱσʔλ࢓༷Λௐ΂Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  σʔλαΠΤϯε෦໳͕࢓༷ώΞϦϯάΛॏͶͯ

  1ि͔͚͍ؒͯͨ෼ੳ͕1࣌ؒͰ׬ྃʢϑϩʔޮ཰Խʣ

  ɹ࣮੷ɿΞδϦςΟͷ޲্
  ϝΠϯϞχλʔ͸

  Jupyter Notebook
  αΠυϞχλʔ͸

  ϓϩμΫτͷιʔείʔυ
  ʴ

  View full-size slide


 141. ɹϓϩμΫτ։ൃͱԾઆݕূ
  Build
  Measure
  Learn
  Ͱ͖͍ͯΔ
  ΍ͬͯΈΔ Ͱ͖͍ͯΔ

  View full-size slide

 142. ɹLearn
  ࠓޙͷ՝୊

  ·ͩࢼߦࡨޡதͰ͢

  View full-size slide


 143. ɹؾ෇͖ - “Ծઆ” Λ஌Βͳ͍ͱ “ݕূ” Ͱ͖ͳ͍
  IUUQXXXOJLLFJCQDPKQBUDMQVCNLUCPPL1
  Ϗδϣϯ
  ઓུ
  ઓज़

  View full-size slide

 144. “Ծઆ” Λνʔϑϓϩσϡʔαʔʹ࣭໰
  ↓


  ߟ͑Λฉ͍ͨΤϯδχΞʮ͍΍ɺԶ͸͜͏ࢥ͏ʂʯ
  ↓

  ϒϥϯυ࠶ݕ౼ϫʔΫγϣοϓͷ։࠵

  ͲΜͳސ٬ʹͲΜͳՁ஋Λఏڙ͢Δͷ͔

  ෦ॺΛԣஅ͓ͯ͠ޓ͍ͷߟ͑ΛͿ͚ͭ߹͏

  ɹର࿩ͷ׆ੑԽ

  View full-size slide

 145. ֤ࣗͷҙݟ͕ʮ͋ͳͨͷײ૝Ͱ͢ΑͶʯʮͳΜ͔σʔλͱ͔͋ΔΜͰ͔͢ʯঢ়ଶ

  ɹҙݟͷͿ͚ͭ߹͍ → ݟ͖͑ͯͨ՝୊
  ࣗ෼ͨͪ͸ސ٬ͷ͜ͱΛ

  ຊ౰ʹཧղ͍ͯ͠Δͷ͔ʁ
  উखͳࢥ͍ࠐΈͰ

  ϓϩμΫτΛ

  ։ൃ͍ͯ͠ͳ͍͔ʁ

  View full-size slide


 146. ɹϦΫϧʔτͷྺ࢙
  Ӧۀ͕௚઀ళฮʹग़޲͍ͯ

  σʔλΛऩू͍ͯͨ͠
  σʔλʢࣄ࣮ʣΛ࣋ͪدͬͯ

  ෦ॺؒͰҙݟΛͿ͚ͭ߹͏
  ࢢ৔ͷ࠶ఆٛ

  ৽͍͠ϏδωεՁ஋ͷߏங

  ྫɿঁੑ޲͚ब৬ϝσΟΞ → ࣾձਐग़ͷࢧԉ

  ྫɿΫʔϙϯࡶࢽ → ༧໿αΠτ ΁ͷస׵
  IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM IUUQXXXJSBTVUPZBDPNCMPHQPTU@IUNM IUUQXXXJSBTVUPZBDPNOFXQPQIUNM

  View full-size slide

 147. 4&$*Ϟσϧ

  ɹσʔλ͕ࢧ͑Δ஌ࣝ૑଄
  ސ٬Ձ஋ উͪےɾUVP
  ΤϯδχΞ ू٬
  σβΠϯ ηΩϡϦςΟ
  ๏຿
  ΧελϚʔαϙʔτ ޿ใ
  ࢧԉऀɾ։୓ऀͱͯ͠ͷ

  σʔλαΠΤϯςΟετ
  σʔλ

  View full-size slide

 148. શͯ͸ ސ٬ཧղ ͔Β࢝·Δ
  σʔλ͸ͦͷͨΊͷ൑அࡐྉ

  View full-size slide

 149. Ӧۀ͕଍Λ࢖ͬͯσʔλΛूΊΔ

  ΫϥΠΞϯτͱపఈతʹ޲͖߹͍ʮউͪےʯΛݟ͚ͭΔ

  ͦ͏΍ͬͯϦΫϧʔτͷ

  ͜Ε·Ͱͷ50೥Λ࡞͖ͬͯͨ

  ϝσΟΞΛ௨ͯ͠ੈքΛ࡞͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 150. ΤϯδχΞ͕खΛ࢖ͬͯσʔλΛूΊΔ

  ΧελϚʔͱపఈతʹ޲͖߹͍ʮUVPʯΛݟ͚ͭΔ


  ͦ͏͢Δ͜ͱ͕ϦΫϧʔτͷ

  ͜Ε͔Βͷ50೥Λ࡞Δ͸ͣ

  ϓϩμΫτΛ௨ͯ͠ੈքΛ࡞Δ͸ͣ

  View full-size slide


 151. ϦΫϧʔτʹݶͬͨ࿩Ͱ͸ͳ͍


  ͜Ε͔ΒͷੈքΛ࡞Δͷ͸ɺ

  ୭ΑΓ΋ ੡඼ ͱ ސ٬ ʹਫ਼௨ͨ͠

  ΤϯδχΞͷ໾ׂ Ͱ͢

  ͍·͜ͷ৔ʹ͍Δ ࢲͨͪࣗ਎ Ͱ͢

  σʔλ׆༻͸ɺͦͷୈҰาͩͱࢥ͍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 152. σʔλΛ׆༻͢ΔͨΊʹ৐Γӽ͑Δน
  ● େن໛૊৫ͰͲͷΑ͏ͳγεςϜɾϓϩηεΛ࠾༻͢Δ͔ʁ

  ● Buildॏࢹݱ৔ʹͲ͏΍ͬͯMeasureɾLearnΛ૷ண͢Δ͔ʁ
  1ͭͷϓϩμΫτʹ͓͚ΔࣄྫΛڞ༗͠·ͨ͠

  ɹຊ೔ͷৼΓฦΓ

  View full-size slide

 153. σʔλ׆༻ͷਪਐʢ୅දͱͯ͠ൃද͠·͕࣮ͨ͠ࡍʹ͸൴Βͷޭ੷ʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͍Ͱ͢ʣ
  ɹNaoya OsugiɹLee HeesungɹTatsuya IshibeɹTakuya BeppuɹTakahiro Kato

  ɹKohei AotaɹRyo InoueɹHiroki SakamotoɹShinryo UchidaɹShinsaku Kouno

  ɹShin KanouchiɹGeeWook KimɹKoh Fujiwara

  ٕज़ΞυόΠεɾ૊৫ࢧԉ
  ɹSho ItoɹShinya NishinakaɹNaoki Ainoya

  ɹKeisuke SoneɹSatoshi UejimaɹNorihisa Miyakawa
  ൃදαϙʔτ
  ɹShun OnoɹYusaku TokunagaɹKazutaka SakuraiɹSaki Kato
  ※ࢿྉɾ಺༰ʹޡΓ΍ෆద੾ͳදݱ͕͋Ε͹ൃදऀͷϛεͰ͢ɻ@yuzutas0 ʹ͝࿈བྷ͍͚ͨͩΔͱ޾͍Ͱ͢ɻ

  ɹSpecial Thanks - ج൫ͷಓ͸1ਓʹͯ͠੒Βͣ

  View full-size slide

 154. গ͠Ͱ΋ଟ͘ͷ ։ൃݱ৔ ͕

  ੈͷதʹ ྑ͍ϓϩμΫτ Λఏڙ͢Δ

  ώϯτ ʹͳΕͨΒͱࢥ͍ͬͯ·͢

  ɹ఻͍͑ͨ͜ͱ

  View full-size slide

 155. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  presented by @yuzutas0

  https://www.pexels.com/photo/close-up-of-computer-keyboard-257949/ɹhttps://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/ɹhttps://www.pexels.com/photo/black-and-white-business-chart-computer-241544/

  View full-size slide