Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[LT] 渋谷発おすすめ散歩ルート

46e41ca0b51f32fd97f5d46ff33e3a23?s=47 zk-phi
April 02, 2021

[LT] 渋谷発おすすめ散歩ルート

46e41ca0b51f32fd97f5d46ff33e3a23?s=128

zk-phi

April 02, 2021
Tweet

More Decks by zk-phi

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ޕޙٳͰ͍͚Δ ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ

 2. ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ ࢄาɾϊʔϓϥϯཱྀ͕޷͖

 3. ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ ࢄาɾϊʔϓϥϯཱྀ͕޷͖ ͳ͔ͳ͔༡ͼʹߦ͖ͮΒ͍࣌͝ੈ͚ͩͲɺؾ෼͚ͩͰ΋ ौ୩ൃɺ̏࣌ؒ͘Β͍Ͱຬ଍ײͷ͋ΔࢄาϧʔτΛ঺հ

 4. ौ୩

 5. None
 6. None
 7. #&&34105ˠ 🍺 🍺 🍺 🍺

 8. ࿡ຊ໦

 9. None
 10. ˣϛουλ΢ϯํ໘ ࠓճ͸ͬͪ͜ˠ

 11. None
 12. ˡ౦ژλϫʔ

 13. #&&34105↪ 🍺 🍺 🍺 🍺

 14. ˢ౦ژλSZ

 15. ˡ౦SZ

 16. None
 17. 2 ˠ

 18. 2 ˠ

 19. None
 20. "ϑϦʔϝΠιϯ౦ژϩοδ

 21. None
 22. ౦ژλϫʔ

 23. None
 24. ˢ

 25. None
 26. None
 27. 👋

 28. ͬͪ͜ˠ

 29. None
 30. ૿্ࣉ

 31. ͱࣳެԂ

 32. None
 33. ˢ̍ͭ໨͸·͙ͬ͢

 34. ̎ͭ໨Ͱӈ޲͘ˠ

 35. ˢ໨ҹ

 36. None
 37. ˡ͙ͬͨ͘Β·ͨࠨ

 38. None
 39. #&&34105ˠ 🍺 🍺 🍺 🍺

 40. ಥ͖౰ͨΓΛӈˠ

 41. ੲͷେ໊ݹ԰ ϏϧξϯάͬΆ͍

 42. ˡಥ͖౰ͨΓΛ·ͨࠨ

 43. ˣ໨ҹ

 44. None
 45. ˢΈͪͳΓ

 46. None
 47. None
 48. None
 49. ւ͕ݟ͑ͨʂ

 50. ΈͪͳΓˠ

 51. None
 52. ೔ͷग़ڮ

 53. None
 54. ˢϨΠϯϘʔϒϦοδ

 55. ΏΓ͔΋Ίˠ

 56. None
 57. ˢΞϯΧϨοδ

 58. ˢΞϯΧϨοδ ˢ ˢ

 59. None
 60. ϨΠϯϘʔϒϦοδ

 61. None
 62. None
 63. None
 64. None
 65. None
 66. ߏ଄͕ݟ͑ͯˠ ͔͍͍ͬ͜ˠ

 67. None
 68. None
 69. None
 70. None
 71. ͓୆৔ ΰʔϧʂ

 72. ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ ୆৔͓͢͢Ίεϙοτɿ ɾώετϦʔΧʔΨϨʔδ ΫϧϚ޷͖େڵฃ ɾ୆৔Ұஸ໨঎ళ֗ ବ՛ࢠɺϨτϩ؝۩ˍήʔϜ ɾ%&$,4ͷۙ͘ͷϚϧΤπ #&&34105🍺

 73. ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ ौ୩͔Βࣗ෼ͷ଍Ͱ౦ژ࿷·Ͱา͘ϧʔτ دΓಓͤͣʹา͍ͯͨͿΜ̏࣌ؒ͘Β͍ ֮͑΍ͯ݁͘͢ߏײಈͰ͖ΔͷͰΦεεϝʂͰ͢

 74. ौ୩ൃ͓͢͢Ίࢄาϧʔτ ϨΠϯϘʔϒϦοδͷ஫ҙϙΠϯτɿ ɾՆͱౙͰӦۀ࣌ؒ ҧ͏ͷͰ஫ҙɺΏͬ͘Γา͘ͳΒՆ ɾΩπͦ͏ͩͬͨΒແཧͤͣΏΓ͔΋Ί࢖͏ ˠ ౉Γ͖Δ·Ͱ ෼͘Β͍ٳܜεϙοτͳ͍Ͱ͢ ɾϨΠϯϘʔϒϦοδ͸ࠨ ๺

  ଆΛ౉Δͷ͕Φεεϝʂ
 75. ͓ΘΓ🌉