Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

すべての人のためのアクセシビリティ対応 #iosdc

akatsuki174
September 07, 2019

すべての人のためのアクセシビリティ対応 #iosdc

iOSDC Japan 2019 すべての人のためのアクセシビリティ対応【省略版】

akatsuki174

September 07, 2019
Tweet

More Decks by akatsuki174

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͢΂ͯͷਓͷͨΊͷ
  ΞΫηγϏϦςΟରԠ
  iOSDC Japan 2019 day2
  @akatsuki174

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. • ਢ౻ຘʢ@akatsuki174ʣ
  • iOSΤϯδχΞ
  • iOSDC Japan 2019 ίΞελοϑ
  ࢹೝੑΞοϓ
  ʙ2019/08/14 2019/08/14ʙ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ

  View Slide

 5. View Slide

 6. • ΞΫηγϏϦςΟͱ͸
  • ΞΫηγϏϦςΟʹ഑ྀͨ͠σβΠϯ
  • iOS ʹ͓͚ΔΞΫηγϏϦςΟ
  • Siri γϣʔτΧοτ
  • VoiceOver͋
  • Voice Control͋
  • ΞΫηγϏϦςΟରԠΛਐΊΔʹ͸

  View Slide

 7. ͜ͷτʔΫʹ͍ͭͯ

  View Slide

 8. ໨త
  • ΞΫηγϏϦςΟରԠΞϓϦΛ૿΍͢
  • AppleͷΞΫηγϏϦςΟରԠͷ͢͝͞Λ
  ஌ͬͯ΋Β͏
  • ΞΫηγϏϦςΟରԠίϫ͘ͳ͍ͱ
  ࢥͬͯ΋Β͏

  View Slide

 9. ର৅ऀ
  • ΍Δҙຯ͕ͲΕ͚ͩ͋ΔͷʁͱࢥͬͯΔਓ
  • Ͳ͏΍ͬͯखΛ෇͚͍͍͔ͯΘ͔Βͳ͍ਓ
  • iOS ʹ͓͚ΔΞΫηγϏϦςΟͬͯ
  ͲΜͳ΋ͷ͔஌Γ͍ͨਓ

  View Slide

 10. εϥΠυࢿྉ
  • ༧໿πΠʔτͰ #iosdc #e Λ෇͚ͯ΋͏
  ྲྀ͍ͯ͠Δ͸ͣ
  • ݟʹ͔ͬͨ͘ΒखݩͰͪ͜ΒͷࢿྉΛ
  • ͨͿΜૣޱͳͷͰ෮श༻ʹ

  View Slide

 11. ΞΫηγϏϦςΟͱ͸

  View Slide

 12. ΞΫηγϏϦςΟͷఆٛ
  ಛʹ Web αΠτ্ʹ͓͚Δɺ৘ใ΍αʔϏε΁
  ͷΞΫηεͷ͠΍͢͞ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
  ߴྸऀ΍ো֐ऀͳͲ΋ؚΊͨ͋ΒΏΔਓ͕ɺɹ
  ͲͷΑ͏ͳ؀ڥʢ͏Δ͍͞৔ॴ΍ɺ҉͍৔ॴɺ
  ٯʹ໌Δ͍৔ॴͳͲʣʹ͓͍ͯ΋ॊೈʹɹɹ
  WebαΠτΛར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹߏங͢Δ͜ͱΛ
  ߟྀ͢Δ৔߹ʹ࢖ΘΕΔɻʢby weblioʣ
  IUUQTXXXXFCMJPKQDPOUFOUΞΫηγϏϦςΟ

  View Slide

 13. ΞΫηγϏϦςΟ͸୭ͷͨΊʁ
  • ɿো֐Λ࣋ͭਓ͚ͩͷͨΊ
  • ɿ͢΂ͯͷਓͷͨΊ

  View Slide

 14. ࣦ໌
  ऑࢹ
  ௿ࢹྗ
  ৭֮ҟৗ
  ௌ֮ো֐
  ࢹ֮ো֐
  ԻΛग़ͤͳ͍
  ࡉ͔͍ૢ࡞͕Ͱ͖ͳ͍
  ྉཧத
  ೔ޫͷԼ
  ωοτϫʔΫ͕஗͍
  Ի͕ฉ͑͜ʹ͍͘
  ࿝؟
  ࣗด঱
  ը໘ׂ͕ΕͯΔ
  ࢦΛոզͨ͠
  ӡసத

  View Slide

 15. ϢʔβϏϦςΟͱͷҧ͍
  • ΞΫηγϏϦςΟ
  • ೳྗ΍؀ڥʹࠨӈ͞ΕͣɺશϢʔβ͕౳͘͠
  ৘ใΛಘΒΕΔ͔
  • ϢʔβϏϦςΟ
  • ΞΫηεͰ͖ͨϢʔβʹର͢Δ࢖͍΍͢͞

  View Slide

 16. ΞΫηγϏϦςΟରԠ
  ΁ͷޡղ

  View Slide

 17. ର৅ऀͦΜͳ͍ͳ͍ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 18. ͦΜͳ͜ͱͳ͍ͧ
  • ো֐Λ࣋ͨͳ͍ਓ΋ର৅ऀ
  • ͦ΋ͦ΋ো֐Λ࣋ͭਓ͕ͲΕ͚͍ͩΔ͔
  ೺Ѳͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 19. Q. ࢹ֮ো֐ɺ৭֮ҟৗͷਓޱ
  1. 100ສਓ
  2. 850ສਓ
  3. 1,250ສਓ

  View Slide

 20. Q. ࢹ֮ো֐ɺ৭֮ҟৗͷਓޱ
  1. 100ສਓ
  2. 850ສਓ
  3. 1,250ສਓ

  View Slide

 21. ࢹ֮ো֐ʢ೔ຊ/2009೥ࠒʣ
  • 164ສਓʢ18.8 ສਓ͕ࣦ໌ɺ࢒Γ͕ϩʔϏδϣϯʣ
  • ো֐खாަ෇ऀ͸31ສਓ
  • ൒਺͸70ࡀҎ্
  2009೥ ೔ຊ؟Պҩձʢhttps://www.gankaikai.or.jp/press/20091115_socialcost.pdfʣ

  View Slide

 22. ৭֮ҟৗʢ೔ຊ/2019೥ࠒʣ
  • உੑ͸5%ɺঁੑ͸0.2%
  • ൒਺͘Β͍͕֮ࣗ঱ঢ়ͳ͠
  2019೥ਆಸ઒ݝҩࢣձ
  http://www.kanagawa.med.or.jp/ibukai/gakkoui/shikikakuijounitsuite201901.pdf

  View Slide

 23. ௌ֮ো֐ऀʢ೔ຊ/2011೥ࠒʣ
  • ਪఆ1,000ສਓҎ্
  • ো֐खாަ෇ऀ͸24ສਓ
  2018೥จ෦Պֶল
  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/shiryo/
  __icsFiles/afieldfile/2018/06/21/1406219_2.pdf

  View Slide

 24. ͭ·Γ
  • ʢεϚϗ࢖Θͳ͍ਓ͕͍Δͱݴ͑Ͳ΋ʣ
  ͔ͳΓଟ͘ͷਓ͕ର৅ऀʹͳΔ͸ͣ

  View Slide

 25. ΊΜͲͦ͘͞͏ / େมͦ͏

  View Slide

 26. ͦΜͳ͜ͱͳ͍ͧ
  • ͦ΋ͦ΋׬ᘳʹ΍Ζ͏ͱྗ·ͳ͍͍ͯ͘
  • σϑΥϧτͰ΋͋Δఔ౓ࣗಈରԠ͞Ε͍ͯΔ
  • Swift UI ͷొ৔ʹΑͬͯରԠָ͕ʹͳΔ

  View Slide

 27. ΈΜͳ࢖ͬͯ͘Εͳͦ͞͏

  View Slide

 28. ͨͩͷໝ૝͔΋ʁ
  • ࣮૷Λ͢Δࣗ෼ࣗ਎͕ΞΫηγϏϦςΟͷ
  ԸܙΛཧղ͍ͯ͠Δʁ
  • ཧղͯ͠ݴ༿ʹ͢Ε͹ɺͦͷ੠͕Ϣʔβʹ΋
  ಧ͍ͯ࢖ͬͯ΋Β͑ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 29. ଟݴޠରԠ͸͢Δͷʹ
  ΞΫηγϏϦςΟରԠ͸
  ͠ͳ͍ΜͰ͔͢ʁ

  View Slide

 30. iOSͷ
  ΞΫηγϏϦςΟػೳ

  View Slide

 31. ζʔϜػೳ

  View Slide

 32. ζʔϜػೳ
  • ը໘ͷҰ෦Λ֦େͰ͖Δ
  • 3ຊࢦͰૢ࡞͢Δ

  View Slide

 33. View Slide

 34. AssistiveTouch

  View Slide

 35. AssistiveTouch
  • ը໘ϩοΫ / Իྔ૿ݮ / εΫγϣ / ը໘ϩοΫ
  ͳͲΛγϣʔτΧοτԽͰ͖Δ
  • ୺຤ʹΑͬͯબ୒ࢶ͕มΘΔ
  • 3D Touchͷ༗ແ ͳͲ

  View Slide

 36. View Slide

 37. LEDϑϥογϡ

  View Slide

 38. LEDϑϥογϡ
  • ి࿩ண৴΍ͦͷଞ௨஌͕͋ͬͨ࣌ʹ
  ຊମഎ໘ͷϑϥογϡΛ఺໓͓ͤͯ͞஌Βͤ

  View Slide

 39. ৭Λ൓స

  View Slide

 40. ৭Λ൓స
  • എܠΛ҉ͨ͘͠ํ͕ݟ΍͍͢৔߹ʹઃఆ͢Δ
  ͱྑ͍
  • εϚʔτɺΫϥγοΫͷ2छྨ͕͋Δ

  View Slide

 41. ৭Λ൓స

  View Slide

 42. εϚʔτ

  View Slide

 43. ΫϥγοΫ

  View Slide

 44. ͜ͷޙৄ͘͠

  View Slide

 45. ͜ͷ͋ͱৄ͘͠
  • Dynamic Type / Large Text
  • VoiceOver
  • Voice Control

  View Slide

 46. ΞΫηγϏϦςΟʹ
  ഑ྀͨ͠σβΠϯ

  View Slide

 47. λοϓྖҬͷௐ੔
  • 44 x 44 pt Ҏ্ͷλοϓྖҬΛ֬อ͢Δ
  • ཁૉΛີूͤ͞ͳ͍
  • ϢʔβϏϦςΟ؍఺ͱͯ͠΋ॏཁ

  View Slide

 48. ݟͨ໨ʹཔΓ͗͢ͳ͍
  • ৭ʴԼઢͰϦϯΫͰ͋Δ͜ͱΛද͢
  • ৭ʴܗͰ৭ͷ۠ผ͕෇͔ͳͯ͘΋ྑ͍ঢ়ଶʹ
  • ● ΦϯϥΠϯ / ■ ΦϑϥΠϯ
  • ࢹ֮දݱʴԻͰॲཧͷ׬ྃΛද͢

  View Slide

 49. ίϯτϥετΛ͸͖ͬΓͤ͞Δ
  • ਪ঑͸7ɿ1Ҏ্
  Color and Contrast - Accessibility - Human Interface Guidelines
  ʢhttps://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility/overview/
  color-and-contrast/ʣ

  View Slide

 50. ۃྗจࣈΛը૾ʹ͠ͳ͍
  • ը૾ͩͱઃఆΞϓϦͰจࣈαΠζΛ
  มߋͯ͠΋֦େ͞Εͳ͍
  • ը૾͕ಡΈࠐΊͳ͔ͬͨ࣌ʹಡΊͳ͍

  View Slide

 51. ελΠϧʹҰ؏ੑΛ࣋ͨͤΔ
  • Ξϥʔτ಺ͷߠఆ/൱ఆϘλϯͷҐஔ͸
  ΞϓϦ಺ͰҰ؏͍ͯ͠Δঢ়ଶʹ

  View Slide

 52. રޫΛ൐͏දݱΛආ͚Δ
  • ڧ͍ޫ͕఺໓͢Δදݱ͸΍ΊΔ
  • ಠࣗίϯςϯπͰ͸഑ྀͯͯ͠΋ɺ
  ޿ࠂ͕఺໓දݱΛ࢖͍ͬͯΔՄೳੑ΋…ʁ

  View Slide

 53. ΞΫηγϒϧͳσβΠϯ࡞Γ
  Λॿ͚ΔϞϊ

  View Slide

 54. Accessibility Inspector

  View Slide

 55. Accessibility Inspector
  • Xcode͔Βݺͼग़ͤΔπʔϧ
  • ΞΫηγϏϦςΟ্ͷ໰୊఺ΛҰཡͰ
  ग़ͯ͘͠ΕΔ
  • ϦΞϧλΠϜͰ֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 56. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 57. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 58. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 59. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 60. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 61. Accessibility Inspector
  Accessibility Inspector
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/ʣ

  View Slide

 62. Accessibility Inspector
  ϝχϡʔόʔ
  8JOEPX
  4IPX$PMPS
  $POUSBTU$BMDVMBUPS
  Accessibility Inspector
  https://developer.apple.com/
  videos/play/wwdc2019/257/

  View Slide

 63. Dynamic Type

  View Slide

 64. Dynamic Typeͱ͸
  • iOS 7 ͔Β࢖༻Մೳ
  • ઃఆΞϓϦͰจࣈͷେ͖͞Λઃఆ͢Δͱ
  ࣗಈͰจࣈͷେ͖͞ɺߦؒΛௐ੔ͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 65. Dynamic Type ઃఆํ๏

  View Slide

 66. Large Textઃఆํ๏

  View Slide

 67. ΍Δ΂͖͜ͱ
  • Text Style Λઃఆ͢Δ
  • adjustsFontForContentSizeCategory
  ʢiOS 10 Ҏ্ʣΛtrueʹ͢Δ
  • ઃఆΞϓϦͰมߋͨ࣌͠ʹࣗಈͰαΠζ
  มߋ͕ߦΘΕΔ

  View Slide

 68. Storyboardͷ৔߹

  View Slide

 69. Storyboardͷ৔߹

  View Slide

 70. ίʔυͷ৔߹

  View Slide

 71. ϦΞϧλΠϜ֬ೝ
  Visual Design and Accessibility
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/
  play/wwdc2019/244/ʣ

  View Slide

 72. จࣈ͸Ͱ͖͚ͨͲը૾͸…
  Կ΋͠ͳ͍ͱจࣈ͚ͩେ͖͘ͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 73. ը૾΋େ͖͘͢Δʹ͸
  • adjustsImageSizeForAccessibilityContentSize
  CategoryʢiOS 11Ҏ্ʣΛ true ʹ͢Δ
  • ը૾αΠζ΋େ͖͘Ͱ͖Δ

  View Slide

 74. ը૾΋େ͖͘͢Δʹ͸

  View Slide

 75. ը૾΋େ͖͘͢Δʹ͸

  View Slide

 76. ը૾΋େ͖͘ͳͬͨ

  View Slide

 77. ※Dynamic Typeͱ
  ϨΠΞ΢τ

  View Slide

 78. ҙࣝ͢Δ͜ͱ
  • ϑΥϯταΠζΛ֦େ͍ͨͤ͠ͰςΩετ͕
  ੾ΓࣺͯΒΕͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ϑΥϯταΠζͷ֦େͱͱ΋ʹɺ
  άϦϑαΠζ΋্͛Δ

  View Slide

 79. ࠷େϑΥϯταΠζͷࢦఆ
  • UI ͕େ่͖͘ΕΔͷΛ๷͙ͨΊʹ
  UIFontMetrics Λ࢖ͬͯ࠷େϑΥϯταΠζΛ
  ࢦఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 80. ࠷େϑΥϯταΠζͷࢦఆ

  View Slide

 81. UITableViewCellͷߴ͞
  • ߴ͕͞ݻఆͩͱจࣈྔ͕গͳ͘ͳͬͨΓɺ
  UI่Ε͕ൃੜͨ͠Γ͢Δ
  • Ͱ͖Δ͚ͩγεςϜͷࣗಈܭࢉʹ೚ͤΔ
  • tableView.estimatedRowHeight
  • UITableView.automaticDimension

  View Slide

 82. ʮݟ͑ํʯͷνΣοΫπʔϧ

  View Slide

 83. ColorTester
  https://alfasado.net/apps/colortester-ja.html

  View Slide

 84. Chromatic Vision Simulator
  https://apps.apple.com/jp/app/chromatic-vision-simulator/id389310222?l=ja

  View Slide

 85. ΞΫηγϏϦςΟɾΧϥʔɾϗΠʔϧ
  https://gmazzocato.altervista.org/ja/colorwheel/wheel.php

  View Slide

 86. Siri ͷݱঢ়

  View Slide

 87. Siri ͷྺ࢙
  • 2011೥ʢiPhone 4SʣɿSiri ొ৔
  • 2012೥ɿ೔ຊޠʹରԠ
  • 2016೥ʢiOS 10ʣɿSiriKit ొ৔
  • 2018೥ʢiOS 12ʣɿSiri γϣʔτΧοτొ৔

  View Slide

 88. Ξϯέʔτ
  • Siri Λ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ
  • Siri Λ೔ৗతʹ࢖͍ͬͯΔਓ
  • εϚʔτεϐʔΧʔΛ೔ৗతʹ࢖͍ͬͯΔਓ

  View Slide

 89. Ի੠ೝࣝػೳ͸ར༻͞ΕͯΔʁ
  ҙ֎ͳศརϫβ΋ʂ SiriϢʔβʔ1,000ਓʹฉ͍ͨར༻γʔϯͱ࢖͍ํ
  ʢhttps://time-space.kddi.com/mobile/20180830/2420ʣ

  View Slide

 90. Ի੠ೝࣝػೳ͸ར༻͞ΕͯΔʁ
  ҙ֎ͳศརϫβ΋ʂ SiriϢʔβʔ1,000ਓʹฉ͍ͨར༻γʔϯͱ࢖͍ํ
  ʢhttps://time-space.kddi.com/mobile/20180830/2420ʣ

  View Slide

 91. εϚʔτεϐʔΧʔ͸ʁ
  ΞϝϦΧͰ͸੒ਓͷ1/4Ҏ্͕εϚʔτεϐʔΧʔΛॴ༗ɺ೔ຊͰ͸ʁ
  https://jp.techcrunch.com/2019/03/11/over-a-quarter-of-u-s-adults-now-own-a-smart-speaker/

  View Slide

 92. Siri γϣʔτΧοτ

  View Slide

 93. Ξϯέʔτ
  • Siri γϣʔτΧοτΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ
  • Siri γϣʔτΧοτΛ೔ৗతʹ࢖͍ͬͯΔਓ
  • Siri γϣʔτΧοτͷίʔυΛݟͨ/ॻ͍ͨਓ

  View Slide

 94. Siri γϣʔτΧοτͱ͸
  • Siri ʹ࿩͔͚࣮ͯ͠ߦ͢ΔϚΫϩͷΑ͏ͳ΋ͷ
  • ෳ਺ΞϓϦʹ·͕ͨͬͨૢ࡞΋Մೳ
  • γϣʔτΧοτΞϓϦͰ΋௥Ճɺฤू͕Մೳ
  • iOS 12 Ҏ߱Ͱ࢖༻Մೳ

  View Slide

 95. γϣʔτΧοτΞϓϦ

  View Slide

 96. SiriγϣʔτΧοτͷྫ

  View Slide

 97. View Slide

 98. View Slide

 99. View Slide

 100. View Slide

 101. ଞͷγϣʔτΧοτྫ
  • ը໘ͷ໌Δܰ͞ݮɺফԻͳͲͷઃఆΛҰؾʹ
  ࣮ߦ
  • ಛఆϓϨΠϦετΛϫϯλοϓͰ࠶ੜ
  • ࠷৽ͷࣸਅΛఴ෇ͯ͠πΠʔτ४උ

  View Slide

 102. SiriγϣʔτΧοτͷ
  ࡞Γํ

  View Slide

 103. ΍Δ͜ͱ
  • γϣʔτΧοτΛఆٛ
  • Կ͔Λ͢ΔͨͼʹγεςϜʹใࠂ
  • SiriͷαδΣετ࠷దԽͷͨΊ
  • ࣮ࡍͷॲཧΛ૸ΒͤΔ

  View Slide

 104. ྑ͍γϣʔτΧοτͱ͸
  • ΞϓϦͷओཁػೳʹૉૣ΍͘ΞΫηεͰ͖Δ
  • Ϣʔβ͕Կ౓΋࢖͏Α͏ͳॲཧ
  • ৚݅ʹΑΒ͍ͣͭͰ΋࣮ߦͰ͖Δ

  View Slide

 105. γϣʔτΧοτ API
  • NSUserActivity
  • Կ͔Λ։͘ͳͲɺ୯७ͳγϣʔτΧοτΛ
  αΫοͱ࡞ΕΔ
  • Intents
  • ΞϓϦΛىಈͤͣʹ࢖͑Δ
  • ΧελϜͷԻ੠΍UIΛೖΕΒΕΔ

  View Slide

 106. NSUserActivityͷ৔߹

  View Slide

 107. NSUserActivityͷ৔߹

  View Slide

 108. NSUserActivityͷ৔߹

  View Slide

 109. Intentsͷ৔߹

  View Slide

 110. Intentsͷ৔߹

  View Slide

 111. Intentsͷ৔߹

  View Slide

 112. Intentsͷ৔߹

  View Slide

 113. Intentsͷ৔߹

  View Slide

 114. VoiceOverରԠ

  View Slide

 115. VoiceOverͱ͸
  • AppleσόΠεʹ಺ଂ͞Ε͍ͯΔ
  εΫϦʔϯϦʔμʔ

  View Slide

 116. VoiceOverͷ࢖͍ํ

  View Slide

 117. VoiceOverΛONʹ͢Δʹ͸

  View Slide

 118. View Slide

 119. VoiceOverରԠ͕
  ඞཁͳ৔໘

  View Slide

 120. Կ΋खΛՃ͑ͳͯ͘΋
  • جຊతͳ UIKit ෦඼͸σϑΥϧτͰ৘ใ͕
  ෇༩͞Ε͍ͯΔ
  • UILabel ͳͲ͸ͦͷ··ಡΈ্͛ΒΕΔ

  View Slide

 121. ରԠ͕ඞཁ
  • CALayer ΍ OpenGL Λ࢖͍ͬͯΔ
  • ҙਤͨ͠ಡΈํͰ͸ͳ͍
  • km/hʢ͖ΖΊʔͱΔ͢Βͬ͠Ύ͍͑ͪʣ
  • ը૾ͷΞΫηγϏϦςΟϥϕϧ

  View Slide

 122. جຊతͳ஌ࣝͱରԠ

  View Slide

 123. ͜Ε͔Βग़ͯ͘ΔϓϩύςΟ
  • isAccessibilityElement
  • value / accessibilityLabel / accessibilityTraits /
  accessibilityHint
  • [Value] [Label] [Trait] [Hint]ͷॱͰಡ·ΕΔ

  View Slide

 124. isAccessibilityElement
  • ΞΫηγϏϦςΟࢧԉٕज़͕ΞΫηεՄೳͳ
  ཁૉ͔Ͳ͏͔Λද͢
  • ಡΈ্͛ͯ΄͍͠৔߹͸trueʹ

  View Slide

 125. isAccessibilityElement
  • αϒϏϡʔ͕͋Δ৔߹ɺ਌͕trueͰ͋Ε͹
  ࢠʹΧʔιϧ͸౰ͨΒͳ͍

  View Slide

 126. ϥϕϧ
  ϥϕϧ
  USVF
  ϥϕϧ
  ϥϕϧ
  ʜʜʜ
  GBMTF
  ϥϕϧ
  ϥϕϧ

  View Slide

 127. Value
  • ཁૉͷݱࡏͷ஋
  • ϘϦϡʔϜεϥΠμʔͷ৔߹ɺ
  label͸ʮϘϦϡʔϜʯɺ
  value͸ϘϦϡʔϜϨϕϧ

  View Slide

 128. accessibilityLabel
  • VoiceOver ରԠͷཁ
  • VoiceOver ΍ଞͷΞΫηγϏϦςΟࢧԉٕज़
  ʹಡΈऔΒΕΔ஋
  • σϑΥϧτͰ΋͋Δఔ౓ࢦఆ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 129. accessibilityTraits
  • ಛੑΛද͢
  • ཁૉͷঢ়ଶɺಈ࡞ɺ࣮ߦՄೳͳৼΔ෣͍ͳͲ
  • UIButton ͳΒ buttonɺUIDatePicker ͳΒ
  adjustableɺબ୒ঢ়ଶͳΒ selected ͳͲ

  View Slide

 130. accessibilityHint
  • ͋ΔΞΫηγϏϦςΟཁૉ͕ԿΛ͢Δͷ͔ɺ
  Կ͕Ͱ͖Δͷ͔Λิ଍આ໌
  • ʮදࣔ͢Δʹ͸μϒϧλοϓʯͳͲ
  • Label ͚ͩͰཧղͰ͖ΔͷͰ͋Ε͹ෆཁ

  View Slide

 131. +αͷରԠ

  View Slide

 132. άϧʔϐϯά

  View Slide

 133. άϧʔϐϯά
  ᶃ ᶄ
  ᶅ ᶆ

  View Slide

 134. shouldGroupAccessibilityChildren
  • VoiceOver ͕ϨγʔόʔͷࢠཁૉΛ
  άϧʔϓԽ͢Δඞཁ͕͋Δ͔Ͳ͏͔Λද͢

  View Slide

 135. shouldGroupAccessibilityChildren

  View Slide

 136. shouldGroupAccessibilityChildren
  View Slide

 137. ྑ͍ΞΫηγϏϦςΟ
  ϥϕϧͱ͸

  View Slide

 138. ͲΜͳϥϕϧ͕͍͍ͷ͔
  • γϯϓϧʢҰ୯ޠͳͲʣ
  • ίϯτϩʔϧͷछྨ͸ؚΊͳ͍
  • ʮϥϕϧʯͱ͔ʮϘλϯʯ͸͍Βͳ͍
  • ӳޠͷ཈༲্ɺେจࣈ࢝·ΓϐϦΦυऴΘΓʹ
  • ҙຯͷ͋ΔΞχϝʔγϣϯʹ΋ϥϕϧΛ

  View Slide

 139. ίϯςΩετʹԊ͍ͬͯΔ
  • ʮPlusʯ

  View Slide

 140. ίϯςΩετʹԊ͍ͬͯΔ
  • ʮAddʯ

  View Slide

 141. ίϯςΩετʹԊ͍ͬͯΔ
  • ʮAdd to cartʯ / ʮAdd to favoritesʯ

  View Slide

 142. ίϯςΩετʹԊ͍ͬͯΔ
  • ʮAdd peanut butter to cartʯ

  View Slide

 143. Voice Control ͕͍͢͝

  View Slide

 144. Voice Control ͱ͸
  • Ի੠Ͱ୺຤ૢ࡞͕Ͱ͖Δ
  • Siri ͱҟͳΓɺΦϑϥΠϯͰ΋࢖༻Մೳ
  • ࠓ·Ͱ΋࢖͕͑ͨɺݶఆత

  View Slide

 145. ࠓ·Ͱ

  View Slide

 146. iOS 13 ʙ
  • Ի੠ίϚϯυ͕ॆ࣮
  • ΄΅΄΅͢΂ͯͷૢ࡞͕Ի੠Ͱ࣮ݱͰ͖Δ
  • ͋·Γ৘ใ͕ग़ͯͳ͍ͷͰৄ͘͠͸ݴ͑ͳ͍

  View Slide

 147. Introducing Voice Control on Mac and iOS — Apple
  ʢhttps://www.youtube.com/watch?v=aqoXFCCTfm4ʣ
  $PSSFDU
  MPWF
  4JYUFFO

  View Slide

 148. Introducing Voice Control on Mac and iOS — Apple
  ʢhttps://www.youtube.com/watch?v=aqoXFCCTfm4ʣ
  4IPX
  OVNCFST

  View Slide

 149. Introducing Voice Control on Mac and iOS — Apple
  ʢhttps://www.youtube.com/watch?v=aqoXFCCTfm4ʣ
  4IPX
  HSJE

  View Slide

 150. Introducing Voice Control on Mac and iOS — Apple
  ʢhttps://www.youtube.com/watch?v=aqoXFCCTfm4ʣ

  View Slide

 151. ΞΫηγϏϦςΟͱ
  Swift UI

  View Slide

 152. Swift UIΛ࢖͏ͱ
  • ඪ४UIύʔπ͸σϑΥϧτͰ͢Ͱʹ
  ΞΫηγϒϧ
  • ΧελϜUIύʔπ΋ࣗಈͰΞΫηγϒϧʹ

  View Slide

 153. ࣗಈͰָνϯରԠ

  View Slide

 154. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  ࣗಈͰϥϕϦϯά

  View Slide

 155. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  ࣗಈͰ௨஌

  View Slide

 156. ରԠ͕ඞཁͳྫ

  View Slide

 157. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  $IFDLNBSL(MZQI

  View Slide

 158. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  4JHOVQ$PNQMFUF

  View Slide

 159. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  /PUMBOE

  View Slide

 160. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  Θ͔Γ΍͍͢
  ϥϕϧΛ෇͚Δ

  View Slide

 161. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  ཧղͰ͖Δϥϕϧʹ

  ˣ
  $POUSBTU3BUJPUP

  View Slide

 162. Accessibility in SwiftUI
  ʢhttps://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/238/ʣ
  ඞཁͳ͚Ε͹
  ඇදࣔʹ
  3FE "EKVTUBCMF
  ˣ
  3FE"EKVTUBCMF

  View Slide

 163. ΞΫηγϏϦςΟରԠ
  ʢओʹԻ੠ٕज़ʣ͕
  ਐΜͩੈք

  View Slide

 164. ேى͖ͨΒ…
  • Siri / εϚʔτεϐʔΧʔʹఱؾΛฉ͘
  • ໨త஍·Ͱͷॴཁ࣌ؒ / ܦ࿏Λฉ͘

  View Slide

 165. Ҡಈத…
  • ຬһిंͷதɺVoice Over Ͱ Web αΠτ
  ʮӾཡʯ
  • ݱࡏ஍Λى఺ʹλΫγʔΛ഑ं

  View Slide

 166. ;ͱͨ࣌͠ʹ…
  • Siri ʹങ͍෺Ϧετͷ௥ՃΛཔΉ
  • Ոܭ฽Λೖྗ͢Δ
  • Siri μογϡʢԾ໊ʣͰ঎඼Λ஫จ͢Δ

  View Slide

 167. ྉཧத…
  • Voice Control ͰྉཧΞϓϦΛճ༡͢Δ

  View Slide

 168. ӡసத…
  • ݱࡏ஍Λى఺ͱ͓ͨ͢͢͠Ίεϙοτ࡞੒

  View Slide

 169. ΞΫηγϏϦςΟରԠΛ
  ਐΊΔʹ͸

  View Slide

 170. ରԠ͕ඞཁͳՕॴΛݟ͚ͭΔ
  • Accessibility Inspector Λ࢖ͬͨΓ
  ࣗ෼Ͱૢ࡞ͯ͠ରԠ͕ඞཁͳՕॴΛᖰΓग़͢

  View Slide

 171. σβΠφʔʹڞ༗͢Δ
  • Human Interface Guidelines ʹ΋
  ΞΫηγϏϦςΟ߲໨͸ࡌͬͯΔ΋ͷͷɺ
  ࡉ͔͍͜ͱ͸Θ͔Βͳ͍
  • ٕज़తʹͲΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ɺ
  ԿʹؾΛ͚ͭͨΒ͍͍ͷ͔Λڞ༗͢Δ

  View Slide

 172. ࣾ಺ͷཧղΛಘΔ
  • ΞΫηγϏϦςΟͷࣾ಺ษڧձΛ։࠵͢Δ
  • ΞΫηγϏϦςΟରԠΛ͢Δ͜ͱʹΑΔ
  ϢʔβମݧͷมԽʹ͍ͭͯ఻͑Δ

  View Slide

 173. ରԠ༏ઌ౓ΛܾΊΔ
  • ओཁϑϩʔΛ׬૸Ͱ͖Δ͔
  • ʮࠔΔॱʯΛݟۃΊΔ

  View Slide

 174. ੵۃతʹඪ४෦඼Λ࢖͏
  • ઃఆͷมԽʹࣗಈͰదԠͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
  ख͕͔͔ؒΒͳ͍

  View Slide

 175. श׳Խ͢Δ
  • ʮຖ݄ୈҰ݄༵͸ΞΫηγϏϦςΟରԠͷ೔ʯ
  • ϦϦʔεલͷνΣοΫϑϩʔʹ૊ΈࠐΉ

  View Slide

 176. ·ͱΊ

  View Slide

 177. ·ͱΊ
  • ΞΫηγϏϦςΟରԠ͸ಛఆͷΞϓϦ͚ͩͷ
  ࿩Ͱ͸ͳ͍
  • ศརͳπʔϧΛ࢖͍ͭͭɺΞΫηγϒϧͳ
  σβΠϯʹ͠Α͏
  • ͪΐͬͱͣͭɺiOS ͷΞΫηγϏϦςΟػೳʹ
  ରԠ͍ͯ͜͠͏

  View Slide

 178. ϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 179. ͍ͩ͘͞
  • ໊ࡳͷཪͷQRίʔυΛಡΈऔͬͯͶ

  View Slide

 180. એ఻

  View Slide

 181. View Slide

 182. ࢀߟจݙ

  View Slide

 183. • Designing for Accessibility
  • https://events.google.com/io/schedule/events/
  2dff8754-7168-4895-a623-b6a842c64906
  • Accessibility Programming Guide for iOS
  • https://developer.apple.com/library/archive/
  documentation/UserExperience/Conceptual/
  iPhoneAccessibility/Introduction/Introduction.html
  • Accessibility for Developers
  • https://developer.apple.com/accessibility/

  View Slide

 184. • Verifying App Accessibility on iOS
  • https://developer.apple.com/library/archive/
  technotes/TestingAccessibilityOfiOSApps/
  TestingtheAccessibilityofiOSApps/
  TestingtheAccessibilityofiOSApps.html#//apple_ref/
  doc/uid/TP40012619-CH2-SW2
  • Accessibility on iOS
  • https://developer.apple.com/accessibility/ios/

  View Slide

 185. • Accessibility in SwiftUI
  • https://developer.apple.com/videos/play/
  wwdc2019/238/
  • Accessibility on iOS
  • https://developer.apple.com/accessibility/ios/

  View Slide

 186. • ৭ͷΞΫηγϏϦςΟରԠͰ໾ʹཱͬͨπʔϧ
  • http://bashalog.c-brains.jp/18/02/28-153729.php
  • ͸͡Ίͯͷ VoiceOver ରԠ
  • https://qiita.com/RyoAbe/items/
  c111dd9349b6ff67b558
  • iOSͷVoiceOverରԠ։ൃ
  • https://www.slideshare.net/iseebi/iosvoiceover

  View Slide

 187. ؔ࿈هࣄ

  View Slide

 188. • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ΠϯτϩμΫγϣϯ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  6f20810e320807bfdeb6
  • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ϕετϓϥΫςΟε
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  96774d0998e70bef3b94
  • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ϢʔβΠϯλϥΫγϣϯ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  0d1cb8c9ca44edf4391f

  View Slide

 189. • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - φϏήʔγϣϯ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  89b72581f5360bc381ed
  • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ςΩεταΠζͱ΢ΣΠτ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  40dd872aa004a7c6d217
  • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ৭ͱίϯτϥετ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  4b7a7758a809211a0658

  View Slide

 190. • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ࢹ֮ޮՌͱϞʔγϣϯ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  fc7bf850e1edaa49489c
  • [HIG] ΞΫηγϏϦςΟ - ίϯςϯπ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  e38f23c92c18257dbd31
  • Xcode 11 ͷ Accessibility Inspector ͕ͱͯ΋ศར
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  6a223bb6529c55bfe343

  View Slide

 191. • ϏδϡΞϧσβΠϯͱΞΫηγϏϦςΟ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  7ebaffad7e6665a80efe
  • ྑ͍ Siri γϣʔτΧοτͷ࡞Γํ
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  e6c6cf9674e8e0008879
  • ༏ΕͨΞΫηγϏϦςΟϥϕϧΛ෇͚Δʹ͸
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  173ceb4307b8baa752db

  View Slide

 192. • Interface Builderʹ͓͚ΔAuto LayoutͷςΫ
  χοΫ[WWDC 2017]
  • https://qiita.com/akatsuki174/items/
  dd055b6401a79af7ccab
  • ΞΫηγϏϦςΟʹ഑ྀͨ͠ϏδϡΞϧσβΠϯ
  • https://note.mu/akatsuki174/n/n1da8474f6eb7

  View Slide

 193. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide