$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

History from Perl 1.0 to Perl 6

AnaTofuZ
September 14, 2018

History from Perl 1.0 to Perl 6

Roppongi.pm #1でのトークです

AnaTofuZ

September 14, 2018
Tweet

More Decks by AnaTofuZ

Other Decks in Science

Transcript

 1. History from Perl 1.0 to Perl 6

  ~ͬ͟ͱݟΔPerlͷྺ࢙~
  ീӢΞφάϥ@AnaTofuZ
  Roppongi.pm #1 9/14

  View Slide

 2. ϋΠαΠ!!!

  View Slide

 3. Okinawa.pm
  ͔Βདྷ·ͨ͠

  View Slide

 4. Ξφάϥ(@AnaTofuZ)Ͱ͢
  • ԭೄ/ླྀٿେֶ޻ֶ෦৘ใ޻ֶՊB4

  (དྷ೥΋ֶੜͰ͢)
  • ԭೄग़਎Ͱ͸ͳ͍ͷͰ࠮ٗͱݴΘΕ·͢
  • Okinawa.pm,PerlೖֶࣜinԭೄʹΑ͍͘·͢
  • ࠷ۙ਌஌ΒͣΛൈࣃ͠·͍ͬͯ͘ΔͷͰ

  ޱ͔Β݂ͷຯ͕͠·͢

  View Slide

 5. ͋Δ೔

  View Slide

 6. ;ͱࢥ͏

  View Slide

 7. Perl5

  View Slide

 8. Perl5

  View Slide

 9. Perl1
  Perl2
  Perl3
  Perl4

  View Slide

 10. ࣮ࡏ
  ͨ͠ͷ͔

  View Slide

 11. ීஈ࢖͍ͬͯΔPerlͬͯ…
  • େମͷํ͕ར༻͍ͯ͠Δ΋ͷ͸Perl5.*

  (Ұ෦ք۾Ͱ͸Perl6)
  • Perl5.*͕͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼͦΕҎલͷ

  Perl1.0~Perl4.0͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͸ͣ

  View Slide

 12. History from Perl 1.0 to Perl 6

  ~ͬ͟ͱݟΔPerlͷྺ࢙~
  ീӢΞφάϥ@AnaTofuZ
  Roppongi.pm

  View Slide

 13. ͜ͷτʔΫͰ͸
  • ͜ͷτʔΫͰ͸ࠓ͸୭΋࢖͍ͬͯͳ͍(͸ͣ)ͳ

  ྺ࢙తͳPerlΛbuildͯ͠ಛੑΛ୳Γ·͢
  • ݱࡏͷPerl5ʹࢸΔ·ͰͷPerlͷྺ࢙Λ20෼Ͱݟͯ
  ͍͖·͢
  • ࡉ͔͍buildͷ࢓ํ͸࠙਌ձͰڵຯ͕͋Ε͹

  ͓࿩͠·͢

  View Slide

 14. ΞδΣϯμ
  • Perl1.0
  • Perl2.0
  • Perl3.0
  • Perl4.0
  • Perl5.0
  • Perl6

  View Slide

 15. աڈͷPerlͷ୳͠ํ
  • ࠓͷϦϙδτϦ͸Perl5
  • ϒϥϯν্ʹPerl4ͷ࠷ऴ൫͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  • άάͬͯ΋ͳ͔ͳ͔Perl2,Perl3ͷίʔυ͸

  ݟ͔ͭΒͳ͍

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹPerl5ͷϦϙδτϦʹݱଘɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ʉ

  View Slide

 20. Perlͷྺ࢙
  • Perl1.0ͷ࣌୅ͷϦϦʔε͕ϦϙδτϦʹ

  ࢒͍ͬͯΔ
  • ॳظ͸LarryʹΑΓMLʹ౤ߘ͞Ε͍ͯΔ

  (google group͔Βݱࡏ΋ӾཡՄೳ)
  • GitHub্Ͱ͸id:TimTody (LarryͷΞΧ΢ϯτ)͕
  commit͍ͯ͠ΔࣄʹͳͬͯΔ

  View Slide

 21. աڈͷPerlͷงғؾͷ஌Γํ
  • ී௨ʹݕࡧͯ͠΋αϯϓϧίʔυ౳͕

  ग़ͯ͜ͳ͍Մೳੑ͕ߴ͍
  • manͱςετίʔυ͕ख͕͔Γ
  • manͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔػೳΛ֬ೝ
  • ςετίʔυͰ࣮ࡍͷ࢖͍ํΛ୳Δ

  View Slide

 22. աڈͷPerlͷbuildํ๏
  • Mac OSͷ৔߹σϑΥϧτͰೖ͍ͬͯΔgcc͜ͱ
  clangͰ͸ϔομʔϑΝΠϧؔ࿈ͷΤϥʔ͕ଟൃ
  • ͦͷͨΊࣗલͰgccΛbuildͯͦ͠ΕΛར༻͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ
  • brewͰinstallͨ͠gccͰ͸ବ໨

  View Slide

 23. Perl1.0

  View Slide

 24. Perl1.0
  • ݱଘ͢Δ࠷ݹͷPerl
  • LarryWall͕ॻ͍ͨ
  • C,awk,sed,shͷྑ͍ͱ͜ΖΛऔͬͨݴޠ
  • 1987/12/18ʹϦϦʔε(stat͢Δͱ֬ೝͰ͖Δ)

  View Slide

 25. ؾʹͳΔPerl1.0࠷৽ಈ޲(2)
  • As a birthday present to Perl and Larry, through
  the work of the perl1-porters, in particular Richard
  Clamp, resurrected here is Perl 1.0 with minimal
  patches for modern machines.
  • ϕʔΦ΢ϧϑͷࢻͱڞʹ2002೥ͷ12݄19೔ʹ

  gcc-3ʹରԠͨ͠ύονͷtag͕ଧͨΕΔ
  • LarryͱPerl΁ͷ͓஀ੜ೔ϓϨθϯτ

  View Slide

 26. ؾʹͳΔPerl1.0࠷৽ಈ޲(2)
  • chastai͞Μ͕Perl1.0ͷϝϯςΛ͍ͯͨ͠΋ͷ
  Λbitbucketʹ͍͋͛ͯͨ

  https://bitbucket.org/chastai/perl-1.0
  • ·͔͞ͷςετ͕100%௨Δ
  • ࠓ೔ݟͨΒϦϙδτϦ͕ফ͍͑ͯͨ

  View Slide

 27. Perl5ͷσʔλܕ
  • εΧϥʔ
  • ഑ྻ
  • ϋογϡ
  • ϦϑΝϨϯε

  View Slide

 28. Perl1ͷσʔλܕ
  • εΧϥʔ
  • ഑ྻ
  • ϋογϡ
  • ϦϑΝϨϯε

  View Slide

 29. Perl1ͷσʔλܕ
  • εΧϥʔ
  • ഑ྻ
  • ϋογϡ
  • ϦϑΝϨϯε

  View Slide

 30. Perl1ͷσʔλܕ
  • εΧϥʔ
  • ഑ྻ + ࿈૝഑ྻ

  View Slide

 31. Perl1ͷσʔλܕ
  • εΧϥʔ
  • ഑ྻ + ࿈૝഑ྻ

  View Slide

 32. Perl1ͷσʔλܕ
  • String
  • String഑ྻ + ࿈૝഑ྻ

  View Slide

 33. Perl1Ͱͳ͍΋ͷ
  • ൣғԋࢉࢠ
  • foreach (ग़དྷͳ͘͸ͳ͍)
  • ଞϞδϡʔϧ
  • use
  • my,our,local…

  View Slide

 34. Perl1Ͱ͋Δ΋ͷ
  • ஔ׵
  • جຊਖ਼نදݱ
  • Ϧετૢ࡞ (shift,unsift,pop,push)
  • @_
  • จࣈྻԋࢉࢠ
  • chop
  • each

  View Slide

 35. αϒϧʔνϯ΋͋Δͧ!!
  sub MAX {
  $max = pop(@_);
  while ($foo = pop(@_)) {
  $max = $foo if $max < $foo;
  }
  $max;
  }
  ...
  $bestday = do MAX($mon,$tue,$wed,$thu,$fri);

  View Slide

 36. for loop΋ग़དྷΔͧ!!
  #!/usr/bin/env perl
  @array = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  for ( $i = 0; $i < $#array; $i++){
  print $array[$i] ."\n";
  }

  View Slide

 37. for loop (੒ޭ)
  #!/usr/bin/env perl
  @array = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  for ( $i = 0; $i < $#array; $i++){
  print $array["$i"] ."\n";
  }

  View Slide

 38. ऑ఺
  • γϯϘϧςʔϒϧʹΞΫηεͰ͖ͳ͍
  • αϒϧʔνϯʹ഑ྻΛ౉ͤͳ͍

  (ग़དྷͳ͘͸ͳ͍)
  • ίϯύΠϧΤϥʔͷϝοηʔδ͕ແͯ͘ݫ͠
  ͍

  View Slide

 39. Perl1.0/perl.h
  • Perlͷ಺෦σʔλܕ͸perl.hͰtypedef͠

  େจࣈͷํΛར༻͢Δ
  1 typedef struct arg ARG;
  2 typedef struct cmd CMD;
  3 typedef struct formcmd FCMD;
  4 typedef struct scanpat SPAT;
  5 typedef struct stab STAB;
  6 typedef struct stio STIO;
  7 typedef struct string STR;
  8 typedef struct atbl ARRAY;
  9 typedef struct htbl HASH;

  View Slide

 40. Perl1.0ͷ഑ྻ
  • atblߏ଄ମ͕഑ྻͱͯ͠ػೳ
  • ࣮૷͸ࢸͬͯγϯϓϧͰSTRͷϙΠϯλ഑ྻͱ

  ഑ྻͷ࠷େ஋ary_max,ݸ਺ͷ൑அʹ࢖͏ary_fill
  • 

  1 struct atbl {
  2 STR **ary_array;
  3 int ary_max;
  4 int ary_fill;
  5 };

  View Slide

 41. Perl2.0

  View Slide

 42. Perl2.0
  • 1988೥6݄5೔ϦϦʔε
  • foreach͕௥Ճ
  • local͕ॳొ৔
  • σʔλߏ଄͕Perl1.0ΑΓ΋ෳࡶʹॻ͖׵ΘΔ
  • ࿈૝഑ྻͷdelete͕௥Ճ
  • (౰࣌)sedΑΓ΋ߴ଎ʹͳͬͨ

  View Slide

 43. Perl2.0
  • ֦ுਖ਼نදݱ͕αϙʔτ

  /(foo|bar)/, /(foo)*/,/(foo)+/
  • \s,\S,\d,\D͕࢖༻Մೳʹ
  • αϒϧʔνϯͷ࠶ؼݺͼग़͕͠Մೳʹͳͬͨ
  • do ‘foo.pl’ ͳͲͰ֎෦ϑΝΠϧΛऔΓࠐΊΔ༷ʹ
  • libҎԼʹPerl੡ͷϞδϡʔϧ͕஀ੜ(getopt.plͳͲ)

  View Slide

 44. Perl2.0ͰϑΟϘφον਺ྻ
  1 sub fib {
  2 local($arg) = @_;
  3 local($foo);
  4 $level++;
  5 if ($arg <= 2) {
  6 $foo = 1;
  7 }
  8 else {
  9 $foo = do fib($arg-1) + do fib($arg-2);
  10 }
  11 $level--;
  12 $foo;
  13 }

  View Slide

 45. Perl2.0͓΋͠ΖϙΠϯτ
  • จࣈྻதͷ഑ྻ͸ల։͞Εͳ͍
  1 @helo = (1,2,3);
  2
  3 print @helo.”\n”; #3
  4 print “@helo\n"; #@hello

  View Slide

 46. Perl2.0ͷStringܕ
  • STAB͕಺෦ʹຒΊࠐ·ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  1 struct string {
  2 char * str_ptr; /* pointer to malloced string */
  3 double str_nval; /* numeric value, if any */
  4 int str_len; /* allocated size */
  5 int str_cur; /* length of str_ptr as a C string */
  6 union {
  7 STR *str_next; /* while free, link to next free str */
  8 STAB *str_magic; /* while in use, ptr to magic stab, if an
  */
  9 } str_link;
  10 char str_pok; /* state of str_ptr */
  11 char str_nok; /* state of str_nval */
  12 char str_rare; /* used by search strings */
  13 char str_prev; /* also used by search strings */
  14 };

  View Slide

 47. Perl3.0

  View Slide

 48. Perl3.0
  • 1988೥6݄5೔ϦϦʔε
  • ҹ৅ͱͯ͠Perl5ͷݪܕ͕׬੒͢Δ
  • foreach͕಺෦తʹforͱಉ౳ʹͳΔ
  • ൣғԋࢉࢠ..͕഑ྻίϯςΩετʹରԠ

  View Slide

 49. Perl3
  • ܕάϩϒ͕ొ৔

  αϒϧʔνϯʹ೚ҙͷม਺Λ౉͢ࣄ͕Մೳʹ
  •࿈૝഑ྻ͕ެࣜͷσʔλܕʹঢ֨

  εΧϥʔ,εΧϥʔͷ഑ྻ,εΧϥʔͷ࿈૝഑ྻ
  ͷ3छྨ

  View Slide

 50. Perl3
  • αϒϧʔνϯίʔϧ͕do hoge͔Β

  &hogeʹมߋ͞Ε,Ҿ਺ͳ͠Ͱ΋࣮ߦՄೳʹ
  • -uΦϓγϣϯ͕௥Ճ͞ΕPerlεΫϦϓτ࣮ߦޙ
  ʹdump͢Δػೳ͕͍ͭͨ(όΠφϦ͕ੜ੒ग़
  དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ)

  View Slide

 51. Perl3
  • จࣈྻதͷ@array͕ల։͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • αϒϧʔνϯ΍mainͰshiftͱॻ͘ͱARGV͔@_
  ΛΑ͠ͳʹର৅ʹͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹਐԽ
  • mkdir,chrootͳͲͷOSܥͷؔ਺௥Ճ
  • reverse,definedͳͲ͕௥Ճ͞ΕΔ

  View Slide

 52. ൣғԋࢉࢠͷಈ͖
  • scalar operatorͱͯ͠ͷಈ͖

  (҉໧తʹߦ൪߸$.ͱൺֱ)
  2 if (101 .. 200) { print; } # print 2nd hundred lines
  3
  4 next line if (1 .. /^$/); # skip header lines
  5
  6 s/^/> / if (/^$/ .. eof()); # quote body
  7
  9 for (101 .. 200) { print; } # print $_ 100 times
  10
  11 @foo = @foo[$[ .. $#foo]; # an expensive no-op
  12 @foo = @foo[$#foo-4 .. $#foo]; # slice last 5 items
  • array operatorͱͯ͠ͷಈ͖

  View Slide

 53. Perl3
  • ܕάϩϒ

  Perl͕ม਺ͷ৘ใΛอଘ͢ΔγϯϘϧςʔϒϧ
  ΁ͷΞΫηεํ๏

  View Slide

 54. Perl3-Perl4ͷܕάϩϒ
  1 #!../perl
  2
  3 $hoge = "wanwan";
  4 %hoge = ('cat' , "nyanya");
  5 *foo = *hoge;
  6
  7 print "$foo{'cat'}\n";
  8 *piyo = $_main{'hoge'};
  9 print "$piyo\n";

  View Slide

 55. (ࢀߟ)Perl5ͷܕάϩϒ
  1 #!/usr/bin/env perl
  2 our $hoge = 'wanwa';
  3 $hoge_glob = *hoge{SCALAR};
  4
  5 print "${$hoge_glob}\n";

  View Slide

 56. Perl5ͷܕάϩϒͱͷҧ͍
  • ΤϯτϦʔΛ·Δ͝ͱ࣋ͬͯ͘ΔͨΊSCALAR
  ͳͲͷࢦఆ͕ෆՄೳ
  • $_main͕mainؔ਺ͷγϯϘϧςʔϒϧͰ͋Γ
  ௚઀ૢ࡞Մೳ(%main::Ͱ͸ͳ͍)

  View Slide

 57. Perl3ͷεΧϥʔܕ
  1 struct string {
  2 char * str_ptr; /* pointer to malloced string */
  3 union {
  4 double str_nval; /* numeric value, if any */
  5 STAB *str_stab; /* magic stab for magic "key" string */
  6 long str_useful; /* is this search optimization effective? */
  7 ARG *str_args; /* list of args for interpreted string */
  8 HASH *str_hash; /* string represents an assoc array (stab?) */
  9 ARRAY *str_array; /* string represents an array */
  10 } str_u;
  11 int str_len; /* allocated size */
  12 int str_cur; /* length of str_ptr as a C string */
  13 STR *str_magic; /* while free, link to next free str */
  14 /* while in use, ptr to "key" for magic items */
  15 char str_pok; /* state of str_ptr */
  16 char str_nok; /* state of str_nval */
  17 unsigned char str_rare; /* used by search strings */
  18 unsigned char str_state; /* one of SS_* below */
  19 /* also used by search strings for backoff */
  20 #ifdef TAINT
  21 bool str_tainted; /* 1 if possibly under control of $< */
  22 #endif
  23 };

  View Slide

 58. Perl3ςΫχοΫ
  • ଟ࣍ݩ഑ྻ͸࿈૝഑ྻΛ࢖ͬͯΤϛϡϨʔτ
  ͍ͯͨ͠
  1 %hash = ();
  2
  3 $hash{'piyo','foo'} = "hoge";
  4
  5 print "$hash{'piyo','foo'}\n";
  • ࿈૝഑ྻͷ =>͸·ͩ࢖͑ͣ, ’΍”΋লུෆՄ

  View Slide

 59. Perl3ͷ಺෦ߏ଄
  • Newzͱ͍͏ϚΫϩͰsafemalloc͞ΕΔ༷ʹ
  ͳͬͨ

  (Perl2·Ͱ͸ܕͷؔ਺಺Ͱmalloc͍ͯͨ͠)

  View Slide

 60. Perl4.0

  View Slide

 61. Perl4ͷมߋ఺
  • 1991೥3݄21೔ϦϦʔε
  • ϓϩάϥϛϯάPerlग़൛ه೦ʹϦϦʔε͞Εͨ
  • bug fixͱίʔυͷվྑ͕ओ

  View Slide

 62. Perl4ͷมߋ఺
  • MS-DOS,OS2ʹରԠ࢝͠ΊΔ
  • YaccͰจ๏Λఆ͍ٛͯͨ͠ϑΝΠϧ໊͕perl.y͔
  Βperly.yʹमਖ਼͞ΕΔ
  • mainؔ਺΋perly.c͔Βperl.cʹमਖ਼
  • ςετίʔυͷ֦ுࢠΛ”.t”ʹ౷Ұ

  View Slide

 63. Perl4ͷมߋ఺
  • NDBM୯ମ͔ΒGNUͷDBϚωʔδϟʔͷGDBM
  ΋ϋογϡੜ੒࣌ʹαϙʔτ࢝͠ΊΔ
  • Time::LocalͷݪܕtimelocalϥΠϒϥϦ͕ύο
  έʔδʹՃΘΔ
  • SETREGIDͳͲͷϚΫϩͷ໊લ͕HAS_SETREGID
  ʹมߋ͞ΕΔ

  View Slide

 64. Perl4ͷࢥ͍ग़
  • require͕ొ৔
  • Ұ੪Λ෩ᴆͨ͠jcode.plͳͲ͕ొ৔
  • ౰࣌ͷύοέʔδͷ۠੾Γ͸::Ͱ͸ͳ͘’

  &jcode::convert (Perl5)

  &jcode’convert (Perl4)

  View Slide

 65. Perl4/perl.h
  1 typedef struct arg ARG;
  2 typedef struct cmd CMD;
  3 typedef struct formcmd FCMD;
  4 typedef struct scanpat SPAT;
  5 typedef struct stio STIO;
  6 typedef struct sub SUBR;
  7 typedef struct string STR;
  8 typedef struct atbl ARRAY;
  9 typedef struct htbl HASH;
  10 typedef struct regexp REGEXP;
  11 typedef struct stabptrs STBP;
  12 typedef struct stab STAB;
  13 typedef struct callsave CSV;
  • Perl4Ͱ͸

  View Slide

 66. Perl5.0

  View Slide

 67. Perl5
  • େ͖͘Perl͕ॻ͖׵ΘΔ
  • ΦϖίʔυΛར༻ͨ͠ίϯύΠϧ+ΠϯλϓϦ
  λܕͷݴޠ΁ͱ੾ΓସΘΔ
  • PerlͷΦϖίʔυ͸ؔ਺ͱରԠ

  View Slide

 68. Perl5
  • ϦϑΝϨϯε,blessొ৔
  • strictϞʔυ͕ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊ

  ͜Μͳॻ͖ํ΋ςετίʔυʹొ৔
  6 # Test real references.
  7
  8 $FOO = \$BAR;
  9 $BAR = \$BAZ;
  10 $BAZ = "ok 8\n";
  11 print $$$FOO;

  View Slide

 69. Perl5
  • miniperl͕buildର৅ͱͯ͠ొ৔
  • perlͷυΩϡϝϯτ͕man͔Βpodʹมߋ͞Ε

  miniperlΛར༻͠buildͨ͠pod2manΛར༻͠

  manΛੜ੒͢Δ༷ʹͳͬͨ
  • use,my,XS͕ొ৔

  View Slide

 70. Perl5ͷσʔλߏ଄
  • ಺෦తʹεΧϥʔܕ͸SVܕʹඥ͚ͮ͞ΕΔ

  (ݱࡏͷPerl5ͱಉ༷ͷߏ଄)
  • όΠτίʔυΛ֨ೲ͢ΔOPܕͳͲ΋ొ৔
  • Perl4·Ͱͱ͸ҟͳΓɼߏ଄ମ໊ͷେจࣈ͕ܕ
  ໊ͱͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 71. Perl5.0ͷSVܕ
  • ݱࡏͷPerl5ͱ͸த਎͕ҟͳΔ͕͓͓Αͦݪܕ
  ͕࡞ΒΕ͍ͯΔ
  1 /* Using C's structural equivalence to help emulate C++
  inheritance here... */
  2
  3 struct sv {
  4 void* sv_any; /* pointer to something */
  5 U32 sv_refcnt; /* how many references to us */
  6 U32 sv_flags; /* what we are */
  7 };

  View Slide

 72. perl.hͰtypedef͞Ε͍ͯΔ
  σʔλܕͷਪҠ
  • Perl1.0
  • 9
  • Perl2.0
  • 11
  • Perl3.0
  • 12
  • Perl4.0
  • 14
  • Perl5.0
  • 49

  View Slide

 73. Perl5.10
  • featureϓϥάϚ͕ಋೖ͞ΕͨΓͱPerlͷసػ
  ͱͳͬͨόʔδϣϯͷ1ͭ
  • ͜ͷόʔδϣϯ͔ΒPerlͷtagͷ໋໊نଇ͕ม
  ߋ͞ΕΔ

  old: perl-5.95

  new: v5.10.0

  View Slide

 74. Perl5.03
  • ͓͓ΑͦPerl5.003_01ͱPerl5.003_02ͷؒ

  ͘Β͍ʹAnaTofuZ͕஀ੜ͢Δ

  View Slide

 75. Perl5/perl.h
  1 typedef struct Outrec Outrec;
  2 typedef struct interpreter PerlInterpreter;
  3 typedef struct ff FF;
  4 typedef struct sv SV;
  5 typedef struct av AV;
  6 typedef struct hv HV;
  7 typedef struct cv CV;
  8 typedef struct regexp REGEXP;
  9 typedef struct gp GP;
  10 typedef struct sv GV;
  11 typedef struct io IO;
  12 typedef struct context CONTEXT;
  13 typedef struct block BLOCK;

  View Slide

 76. ྺ࢙తͳPerlͷϙΠϯτ
  • ࠷ޙͷߦ຤ͷ;Λলུ͕okͱ͍͏ػೳ͸ແ͍ҝ

  ϫϯϥΠφʔͰ΋ perl -e ‘print “1\n”;’ͱ

  ηϛίϩϯ͕ඞਢ
  • versionΛݟΔʹ͸-vΦϓγϣϯ

  (௕͍Φϓγϣϯ͸ະରԠ)

  View Slide

 77. ػೳతͳൺֱ
  • 1ສͱ1ઍສͷFizzBuzzΛܭଌ
  • bytecodeʹམͱ͞ͳ͍෼

  ਺͕গͳ͍৔߹

  ॳظͷPerl͕ߴ଎
  • ݅਺͕ଟ͍৔߹bytecode

  ʹམͱ͢Perl5͕ߴ଎
  5JUMF
  ສ ઍສ

  View Slide

 78. Perl6

  View Slide

 79. Perl6
  • ເ͋;ΕΔݴޠ
  • NQPͱݺ͹ΕΔPerl6ͷαϒηοτͰPerl6͸
  هड़͞Ε͍ͯΔ
  • ݱࡏ͸Rakudo͕΄΅ެࣜ
  • MoarVM,JVM,js,GraalVMͰಈ͘

  View Slide

 80. Perl6
  • ࢓༷ͱ࣮૷͕ಉҰͩͬͨPerl5ͱҧ͍

  ࢓༷ͱ࣮૷͕෼཭͍ͯ͠Δ
  • ࢓༷͸http://design.perl6.org/
  • ࣮૷తͳυΩϡϝϯτ͸

  https://docs.perl6.org/

  View Slide

 81. Rakudo
  • MoarVMͰ͸6modelͱ͍͏ΦϒδΣΫτγε
  ςϜΛ࠾༻͍ͯ͠Δ
  • ࠷ۙ͸JIT͕Α͘commit͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 82. 231KͷϩάΞφϥΠζΛ͢Δ
  • Perl5
  • 0.04s
  • Ruby
  • 0.15s
  • Python
  • 0.06s
  • Java
  • 0.27s
  • Perl6(Moar)
  • 0.86s
  • Perl6(JVM)
  • 21.48s

  View Slide

 83. 3GͷϩάΞφϥΠζΛ͢Δ
  • Perl5
  • 41.35s
  • Ruby
  • 574.52s
  • Python
  • 101.16s
  • Java
  • 48.85s
  • Perl6(Moar)
  • 2331.08s
  • Perl6(JVM)
  • 1665.56s

  View Slide

 84. ·ͱΊ
  • Perl͸Perl5ͱPerl6Ͱେن໛ͳमਖ਼͕ೖͬͨ
  • ݴޠతʹ͸Perl1.0͔ΒPerl5͸៉ྷʹਐԽͯ͠
  ͍͍ͬͯΔ

  View Slide

 85. ػೳతͳൺֱ
  • 1ສͱ1ઍສͷFizzBuzzΛܭଌ
  • bytecodeʹམͱ͞ͳ͍෼

  ਺͕গͳ͍৔߹

  ॳظͷPerl͕ߴ଎
  • ݅਺͕ଟ͍৔߹bytecode

  ʹམͱ͢Perl5͕ߴ଎
  5JUMF  ສ ઍສ

  View Slide