Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアが挑むサービス設計

ar_tama
December 10, 2016

 エンジニアが挑むサービス設計

YAPC::Hokkaido 2016 SAPPORO にてLTした際のスライドです。

ar_tama

December 10, 2016
Tweet

More Decks by ar_tama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΤϯδχΞ͕௅Ή
  αʔϏεઃܭ
  @ar_tama / ηΦ঎ࣄ
  2016.12.10 YAPC::Hokkaido 2016 SAPPORO

  View Slide

 2. @ar_tama / ͋Βͨ·

  View Slide

 3. Engineer / CMO

  View Slide

 4. C νʔϑ
  M ΋ͪ΋ͪ
  O ΦϑΟαʔ

  View Slide

 5. #͖ΐ͏ͷ΋ͪ΋ͪ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ຖ݄10೔͸ #΋ͪ΋ͪͷ೔ʂ

  View Slide

 8. View Slide

 9. גࣜձࣾηΦ঎ࣄ
  theocorp.jp

  View Slide

 10. اըͱΤϯδχΞϦϯάͷ
  ૯߹঎ࣾ

  View Slide

 11. اըͱΤϯδχΞϦϯάͷ
  ૯߹঎ࣾ
  ʢϝϯόʔ3໊ʣ

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. • ΤϯδχΞϦϯάʢ2011~ʣ
  • ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτʢ2013~ʣ
  ɹ
  ɹ

  View Slide

 16. • ΤϯδχΞϦϯάʢ2011~ʣ
  • ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτʢ2013~ʣ
  • αʔϏεઃܭʢ2016~ʣ New!!
  • UIઃܭʢ2016~ʣ New!!

  View Slide

 17. ΤϯδχΞ͸ʢҙ֎ͱʣ
  αʔϏεɾUIઃܭۀʹ޲͍͍ͯΔ

  View Slide

 18. αʔϏεઃܭ

  View Slide

 19. αʔϏεઃܭ

  OSSۀ

  View Slide

 20. https://www.victorinox.com/jp/ja/Products//Medium-Pocket-Knives/-PD/p/1.4713

  View Slide

 21. PHOTOPRESS/Wenger

  View Slide

 22. ແݶʹ๲Ε্͕Δػೳ

  View Slide

 23. ʮͳΜ͔ͪ͝Όͪ͝Όͯͯ͠
  ࢖͍ʹ͍͘…ʯ

  View Slide

 24. „( ◡⁀◡ )„

  View Slide

 25. ·ͣ͸
  ίΞίϯηϓτ
  ΛఆΊΔ

  View Slide

 26. γϯϓϧ ʼʼʼʼʼ ଟػೳ

  View Slide

 27. UIઃܭ

  View Slide

 28. ଥ౰ੑΛମܥԽ͢Δ

  View Slide

 29. ʹʮͬ͘͠ΓʯΛ୳͢࡞ۀ

  View Slide

 30. View Slide

 31. • આ໌͕ແବʹ௕ͯ͘ಡΈʹ͍͘
  • ը໘Λ৮ͬͨΒԿ͕ى͖Δͷ͔
  ෼͔Βͳ͍
  • ԡͤΔϘλϯɺԡͤͳ͍Ϙλϯ
  ʢݟग़͠ʣͷ۠ผ͕͔ͭͳ͍

  View Slide

 32. View Slide

 33. • આ໌͸γϯϓϧʹ
  • ʮԡͨ͠ΒԿ͕ى͖Δͷ͔ʯ

  ΞΫγϣϯ͸໌֬ʹ
  • ԡͤΔϘλϯɺԡͤͳ͍Ϙλ
  ϯʢݟग़͠ʣͷ۠ผΛ͚ͭΔ

  View Slide

 34. ʮͳΜ͔ؾ࣋ͪѱ͍…ʯͰ͸
  ΈΜͳʹʮͬ͘͠Γʯ
  ͖ͯ΋Β͑ͳ͍

  View Slide

 35. ΤϯδχΞϦϯάͰߟ͑Δͱ

  View Slide

 36. GET /users{/id}

  View Slide

 37. [

  {

  “id”: 1, “name”: “ar_tama”,

  “role”: “coreStaff”,

  “location”: “YAPC::Hokkaido”,

  “greet”: “΋ͪ΋ͪʂ”,

  “friends”:[{“id”: 2, “name”: “onagatani”}, ..],

  “tweets”: [{“id”: 123, “ઇͩʂ”}, ..],

  “topPageLink”: “http://yapcjapan.org/”

  }

  ]

  View Slide

 38. [

  {

  “id”: 1, “name”: “ar_tama”,

  “role”: “coreStaff”,

  “location”: “YAPC::Hokkaido”,

  “greet”: “΋ͪ΋ͪʂ”,

  “friends”:[{“id”: 2, “name”: “onagatani”}, ..],

  “tweets”: [{“id”: 123, “ઇͩʂ”}, ..],

  “topPageLink”: “http://yapcjapan.org/”

  }

  ]

  View Slide

 39. [

  {

  “id”: 1, “name”: “ar_tama”,

  “role”: “coreStaff”,

  “location”: “YAPC::Hokkaido”,

  “greet”: “΋ͪ΋ͪʂ”,

  “friends”:[{“id”: 2, “name”: “onagatani”}, ..],

  “tweets”: [{“id”: 123, “ઇͩʂ”}, ..],

  “topPageLink”: “http://yapcjapan.org/”

  }

  ]
  GET /users{/id}/friends
  GET /users{/id}/tweets


  View Slide

 40. [

  {

  “id”: 1, “name”: “ar_tama”,

  “role”: “coreStaff”,

  “location”: “YAPC::Hokkaido”,

  “greet”: “΋ͪ΋ͪʂ”,

  “friends”:[{“id”: 2, “name”: “onagatani”}, ..],

  “tweets”: [{“id”: 123, “ઇͩʂ”}, ..],

  “topPageLink”: “http://yapcjapan.org/”

  }

  ]
  !?

  View Slide

 41. ʮ͜ͷϦιʔε͸ԿΛද͔͢ʯ
  →ίΞίϯηϓτͷࡦఆ
  ˏαʔϏεઃܭ

  View Slide

 42. ʮϦιʔεදݱͷϧʔϧΛ
  कͬͨઃܭɾ࣮૷ʯ
  →ʮίΞίϯηϓτͱϢʔβ
  ମݧͷͣΕΛݮΒ͢ʯ
  ˏUIઃܭ

  View Slide

 43. ΤϯδχΞ͸ʢҙ֎ͱʣ
  αʔϏεɾUIઃܭۀʹ޲͍͍ͯΔ

  View Slide

 44. Enjoy your ΋ͷͮ͘Γ Life
  ”( ◠‿◠ )”

  View Slide

 45. Thank you!

  View Slide