$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

軽量デバッグツールPostmortemの紹介.pdf

OHTA Shogo
September 26, 2019

 軽量デバッグツールPostmortemの紹介.pdf

OHTA Shogo

September 26, 2019
Tweet

More Decks by OHTA Shogo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ܰྔσόοάπʔϧ
  1PTUNPSUFNͷ঺հ
  -JTQNFFUVQ
  !BUIPT

  View Slide

 2. طଘͷओͳσόοάख๏
  ‣ QSJOUσόοά
  QSO΍QSJOUMOΛૠೖ͠ɺͦͷ࣌఺ͷ஋Λ֬ೝͨ͠Γͦͷίʔυ͕࣮ߦ͞Εͨ
  ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ
  ૉ๿͕ͩखܰͳख๏ͰɺσόοΨ͕࢖͑ͳ͍৔߹ʹ༗ޮͳ͜ͱ΋ଟ͍
  ‣ τϨʔεػೳ
  ؔ਺ݺͼग़͠ͷҾ਺΍໭Γ஋ɺݺͼग़͠ͷਂ͞౳Λग़ྗ͢Δ
  UPPMTUSBDF΍$*%&3ͷτϨʔεػೳ౳ͱͯ͠ఏڙ͞ΕΔ
  ‣ σόοΨ
  ϒϨʔΫϙΠϯτΛઃఆͯ͠ϓϩάϥϜͷ࣮ߦΛఀࢭ͠ɺεςοϓ࣮ߦ΍
  ϩʔΧϧ؀ڥͷΠϯεϖΫτ౳͕Ͱ͖Δ
  ৚͖݅ͭͷϒϨʔΫϙΠϯτΛઃఆͯ͠৚݅Λຬͨ͢৔߹͚࣮ͩߦΛࢭΊΔ

  View Slide

 3. طଘख๏͕ద༻ͮ͠Β͍έʔε
  ‣ ಉ͡ॲཧ͕ ϧʔϓ΍࠶ؼͰ
  Կ౓΋܁Γฦ࣮͠ߦ͞ΕΔ
  QSJOUσόοά΍τϨʔεػೳͷग़ྗ͕ଟ͘ͳΓɺॏཁͳग़ྗͷಛఆ͕೉͘͠ͳΔ
  ৚͖݅ͭϒϨʔΫϙΠϯτΛ͏·͘ઃఆ͠ͳ͍ͱԿ౓΋໰୊ͱ௚઀ؔ܎ͳ͍ճͷ܁Γ
  ฦ͠Ͱ࣮ߦ͕ࢭ·Δ
  ‣ ܁Γฦ͠ͷ݁Ռ͕ޙͷ܁Γฦ͠ʹӨڹΛ༩͑Δ
  ໰୊͕ى͖ΔԿճ͔લͷ܁Γฦ͕͠໰୊ͷݪҼʹͳΓ͏Δ
  ໰୊͕͋Δͱ෼͔Δ࣌఺Ͱ࣮ߦΛϒϨʔΫͯ͠΋ͦ͜ʹ໰୊ͷݪҼ͕ͳ͘ɺͦͷԿճ
  ͔લͷ܁Γฦ͠ͷঢ়ଶΛͲ͏ʹ͔ಛఆ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ‣ ϚϧνεϨουͷॲཧ͕བྷΉͱ͞Βʹ໽հ
  ‣ ྫ
  ࣌ؒܦաʹ͕͍ͨ͠ϦΞϧλΠϜʹঢ়ଶ͕มԽ͢Δ΋ͷ ήʔϜɺΞχϝʔγϣϯ

  ݴޠॲཧܥ
  ͱʹ͔͘ೖྗͷαΠζ͕େ͖͍ू໿ॲཧ FUD

  View Slide

 4. 1PTUNPSUFN
  ‣ খ͞ͳσόοάࢧԉπʔϧ
  ‣ ࣮ߦதͷ஋Λه࿥͠ɺࣄޙݕূ͢ΔͨΊͷ༻్Ͱ࢖͏
  ‣ ϩάʹͲ͏͍͏஋ΛͲ͏ه࿥͢Δ͔Λτϥϯεσϡʔαʹ
  ΑͬͯॊೈʹΧελϚΠζͰ͖Δ
  ‣ ݸผͷηογϣϯΛ࡞Δ͜ͱʹΑΓɺଞͷϩά͔Β෼཭
  ͞ΕͨϩάΛͱΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 5. 1PTUNPSUFNͷجຊతͳ࢖͍ํ

  ‣ pm/saveݺͼग़͠ຖͷϩʔΧϧ؀ڥΛϚοϓͱͯ͠ه࿥͢Δ
  ‣ pm/log-forࢦఆͨ͠ΩʔͰه࿥͞ΕͨϩάΛฦ͢
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (pm/save :sum)
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n) (+ sum n)))))
  (sum 5) ;=> 15
  (pm/log-for :sum)
  ;=> [{:n 5 :sum 0} {:n 4 :sum 5} {:n 3 :sum 9}
  {:n 2 :sum 12} {:n 1 :sum 14} {:n 0 :sum 15}]

  View Slide

 6. 1PTUNPSUFNͷجຊతͳ࢖͍ํ

  ‣ pm/spy>>ݺͼग़͠ຖʹҾ਺ʹ౉ͨ͠஋Λه࿥͢Δ
  ‣ pm/logsه࿥͞Εͨ͢΂ͯͷϩάΛฦ͢
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n)
  (pm/spy>> :sum-val (+ sum n)))))
  (sum 5) ;=> 15
  (pm/log-for :sum-val) ;=> [5 9 12 14 15]
  (pm/logs) ;=> {:sum [{:n 5 :sum 0} {:n 4 :sum 5} …]
  :sum-val [5 9 12 14 15]}

  View Slide

 7. 1PTUNPSUFNͷجຊతͳ࢖͍ํ

  ‣ pm/log-for ΍pm/logs ͰऔΓग़ͨ͠ϩάͷ݁Ռ͸
  pm/reset! ౳ͰϦηοτ͢Δ·Ͱ্ॻ͖͞Εͳ͍
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (sum 100) ;=> 5050
  (pm/log-for :sum-val) ;=> [5 9 12 14 15]
  (pm/logs) ;=> {:sum [{:n 5 :sum 0} {:n 4 :sum 5} …]
  :sum-val [5 9 12 14 15]}
  (pm/reset!)
  (pm/logs) ;=> {}
  (sum 3) ;=> 6
  (pm/logs) ;=> {:sum [{:n 3 :sum 0} {:n 2 :sum 1} …]
  :sum-val [3 5 6]}

  View Slide

 8. τϥϯεσϡʔαͱͷ࿈ܞ

  ‣ pm/save ΍pm/spy>> ͸τϥϯεσϡʔαΛΦϓγϣφϧ
  Ҿ਺ͱͯ͠औΕɺϩάΛͲ͏ه࿥͢Δ͔ΛΧελϚΠζͰ͖Δ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (pm/save :sum (filter #(even? (:n %))))
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n) (+ sum n)))))
  (sum 5) ;=> 15
  (pm/log-for :sum)
  ;=> [{:n 4 :sum 5} {:n 2 :sum 12} {:n 0 :sum 15}]

  View Slide

 9. τϥϯεσϡʔαͱͷ࿈ܞ

  ‣ map-indexed Ͱ࿈൪ΛৼͬͨΓɺrandom-sample Ͱ
  ϥϯμϜαϯϓϦϯάΛͨ͠Γ΋Ͱ͖Δ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (pm/save :sum
  (comp (map-indexed #(assoc %2 :id %1))
  (random-sample 0.5))
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n) (+ sum n)))))
  (sum 5) ;=> 15
  (pm/log-for :sum)
  ;=> [{:n 5 :sum 0 :id 0} {:n 4 :sum 5 :id 1}
  {:n 1 :sum 14 :id 4}]

  View Slide

 10. τϥϯεσϡʔαͱͷ࿈ܞ

  ‣ System/nanoTimeͰݺͼग़࣌͠ࠁΛ͚͓͍ͭͯͯɺxf/
  debounceͰҰఆִؒͷ࣌ؒ಺ͷϩάΛؒҾ͘͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  (require '[postmortem.core :as pm]
  '[postmortem.xforms :as xf])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (pm/save :sum
  (comp (map #(assoc % :t (System/nanoTime)))
  (xf/debounce :t 10000))
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n) (+ sum n)))))
  (sum 10) ;=> 55
  (pm/log-for :sum)
  ;=> [{:n 10 :sum 0 :t 105365222743711} {:n 9 :sum 10 :t 105365222775129}
  {:n 7 :sum 27 :t 105365222789449} {:n 4 :sum 45 :t 105365222802184}
  {:n 1 :sum 54 :t 105365222813741}]

  View Slide

 11. τϥϯεσϡʔαͱͷ࿈ܞ

  ‣ take-whileͰ৚݅Λຬͨؒ͢ͷϩά͚ͩΛ࢒ͨ͠Γɺ
  xf/take-lastͰ࠷ޙͷ/ݸͷϩά͚ͩΛ࢒ͨ͠Γ΋Ͱ͖Δ
  (require '[postmortem.core :as pm]
  '[postmortem.xforms :as xf])
  (defn sum [n]
  (loop [n n sum 0]
  (pm/save :sum
  (comp (take-while #(< (:sum %) 1000))
  (xf/take-last 3))
  (if (= n 0)
  sum
  (recur (dec n) (+ sum n)))))
  (sum 100) ;=> 5050
  (pm/log-for :sum)
  ;=> [{:n 92 :sum 772} {:n 91 :sum 864} {:n 90 :sum 955}]

  View Slide

 12. xf/take-lastͷ࣮૷
  ‣ τϥϯεσϡʔα͸ͭͷॲཧ͔ΒͳΔ
  ॳظԽॲཧεςοϓॲཧ׬ྃॲཧ
  ‣ xf/take-last ͸εςοϓॲཧͰೖྗΛϦϯάόοϑΝʹ٧Ίͯɺ
  ׬ྃॲཧͰόοϑΝʹ࢒͍ͬͯΔཁૉΛʮ࠷ޙͷ/ݸʯͱͯ֬͠ఆ͢Δ
  (defn take-last [^long n]
  (fn [rf]
  (let [idx (volatile! 0), vals (object-array n)]
  (fn
  ([] (rf))
  ([result]
  (let [offset (if (>= @idx n) (long @idx) 0)]
  (transduce (map #(aget vals
  (rem (+ % offset) n)))
  rf result (range n))))
  ([acc input]
  (aset vals (rem @idx n) input)
  (vswap! idx inc)
  acc)))))
  ॳظԽॲཧ
  ׬ྃॲཧ
  εςοϓॲཧ

  View Slide

 13. τϥϯεσϡʔαͷ׬ྃॲཧ͸͍ͭݺ͹ΕΔͷ͔ʁ
  (defn add [x y]
  (pm/save :add (comp (map (fn [x] (prn [:pre x]) x))
  (xf/take-last 3)
  (map (fn [x] (prn [:post x]) x))))
  (+ x y))
  (redue add 0 (range 5))
  ;; [:pre {:x 0, :y 0}]
  ;; [:pre {:x 0, :y 1}]
  ;; [:pre {:x 1, :y 2}]
  ;; [:pre {:x 3, :y 3}]
  ;; [:pre {:x 6, :y 4}]
  ;=> 10
  (pm/logs)
  ;; [:post {:x 1, :y 2}]
  ;; [:post {:x 3, :y 3}]
  ;; [:post {:x 6, :y 4}]
  ;=> {:add [{:x 1, :y 2} {:x 3, :y 3} {:x 6, :y 4}]}
  (pm/logs)
  ;=> {:add [{:x 1, :y 2} {:x 3, :y 3} {:x 6, :y 4}]}

  View Slide

 14. τϥϯεσϡʔαͷ׬ྃॲཧ͸͍ͭݺ͹ΕΔͷ͔ʁ
  ‣ ϩάΛࢀরͱͨ͠௚લʹճ͚ͩ׬ྃॲཧ͕࣮ߦ͞ΕΔΑ
  ͏ʹͳ͍ͬͯΔ
  ‣ Ұ୴׬ྃॲཧΛͨ͠ϩάΛ͞Βʹߋ৽Ͱ͖ͯ͠·͏ͱΑ
  ͘෼͔Βͳ͍ڍಈʹͳΓ͏ΔͷͰɺpm/logs౳ͰϩάΛ
  ࢀরͨ͠Βpm/reset!౳ͰϦηοτ͢Δ·Ͱߋ৽Ͱ͖
  ͳ͍࢓༷ʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 15. ηογϣϯʹΑΔϩάͷ෼཭
  ‣ ηογϣϯ͸Ұ࿈ͷϩάͷอଘઌ
  ‣ ৽͍͠ηογϣϯΛ࡞Δ͜ͱͰଞͷϩάͱͷ෼཭͕Ͱ͖Δ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (def sess1 (pm/make-session))
  (def sess2 (pm/make-session))
  (let [f0 (fn [n] (pm/save :f))
  f1 (fn [n] (pm/save sess1 :f identity))
  f2 (fn [n] (pm/save sess2 :f identity))]
  (f0 1) (f1 10) (f2 100)
  (f0 2) (f1 20) (f2 200))
  (pm/logs) ;=> {:f [{:n 1} {:n 2}]}
  ;; ↑͸ (pm/logs (pm/current-session)) ͱಉ͡
  (pm/logs sess1) ;=> {:f [{:n 10} {:n 20}]}
  (pm/logs sess2) ;=> {:f [{:n 100} {:n 200}]}

  View Slide

 16. ݱࡏͷηογϣϯ
  ‣ pm/set-current-session!ݱࡏͷηογϣϯΛมߋ
  ‣ pm/with-sessionϚΫϩຊମ಺ͷΈݱࡏͷηογϣϯΛมߋ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn add [x y] (pm/save :add) (+ x y))
  (def sess1 (pm/make-session))
  (pm/set-current-session! sess1)
  (add 1 2) ;=> 3
  (def sess2 (pm/make-session))
  (pm/with-session sess2
  (add 3 4)) ;=> 7
  (pm/log-for sess1 :add) ;=> [{:x 1 :y 2}]
  (pm/log-for sess2 :add) ;=> [{:x 3 :y 4}]

  View Slide

 17. ηογϣϯͱτϥϯεσϡʔα
  ‣ ηογϣϯʹτϥϯεσϡʔαΛ࣋ͨͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺͦͷ
  ηογϣϯΛ࢖͏͢΂ͯͷpm/save౳ʹͦΕ͕ద༻͞ΕΔ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn add [x y] (pm/save :add) (+ x y))
  (def sess
  (pm/make-session (map (fn [x] (prn 'Logging x) x))))
  (pm/set-current-session! sess)
  (add 1 2)
  ;; Logging {:x 1 :y 2}
  ;=> 3
  (add 3 4)
  ;; Logging {:x 3 :y 4}
  ;=> 7

  View Slide

 18. ಉظతηογϣϯ
  ‣ pm/make-sessionͰ࡞ΒΕΔηογϣϯ͸εϨουηʔϑͰͳ͍
  ‣ pm/make-synchronized-sessionͰ࡞ΒΕΔηογϣϯ΁ͷมߋ͸ಉظ͞ΕΔ
  (require '[postmortem.core :as pm])
  (defn f [x]
  (pm/save :f (comp (map-indexed #(assoc %2 :i %1))
  (xf/take-last))))
  (defn test []
  (run! deref [(future (dotimes [i 10000] (f i)))
  (future (dotimes [i 10000] (f i)))]))
  (test)
  (pm/log-for :f) ;=> [{:n 9999, :i 19982}]
  (pm/set-current-session! (pm/make-synchronized-session))
  (test)
  (pm/log-for :f) ;=> [{:n 9999, :i 19999}]

  View Slide

 19. ·ͱΊ
  ‣ ैདྷͷσόοάख๏Ͱσόοάͮ͠Β͍έʔεʹରԠͨ͠
  1PTUNPSUFNͱ͍͏σόοάπʔϧΛ։ൃͨ͠
  ‣ τϥϯεσϡʔαͱͷ࿈ܞʹΑΓɺϩάʹͲ͏͍͏஋ΛͲ
  ͏ه࿥͢Δ͔ΛॊೈʹΧελϚΠζͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ‣ ηογϣϯͷ֓೦Λಋೖͨ͜͠ͱͰɺϚϧνεϨουͰͷ
  σόοάͰ΋࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 20. IUUQTHJUIVCDPNBUIPTQPTUNPSUFN

  View Slide