Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

やってみる!clojure.spec

 やってみる!clojure.spec

2018/3/14のclj-nakano #5の資料です。

OHTA Shogo

March 14, 2018
Tweet

More Decks by OHTA Shogo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΍ͬͯΈΔʂDMPKVSFTQFD
  DMKOBLBOP
  !BUIPT

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ‣ 5XJUUFS!BUIPT
  ‣ (JU)VCBUIPT
  ‣ χϟϯύεגࣜձࣾॴଐ
  ‣ $MPKVSFίϯτϦϏϡʔλ

  View full-size slide

 3. ࠓ೔ͷ಺༰
  ‣ DMPKVSFTQFDೖ໳
  എܠ
  DMPKVSFTQFDͱ͸
  TQFDͷجຊతͳ࢖͍ํ
  ‣ DMPKVSFTQFDΛ΍ͬͯΈΔ
  ؆୯ͳαϯϓϧϓϩδΣΫτͷதͰ࢖ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 4. DMPKVSFTQFDೖ໳

  View full-size slide

 5. എܠɿ$MPKVSFͷ՝୊
  ‣ ؔ਺ΛͲ͏΍ͬͯ࢖͏ͷ͔෼͔Γʹ͍͘ʜ
  Ҿ਺ʹԿΛड͚औΔͷ͔ɺ໭Γ஋ͱͯ͠ԿΛฦ͢ͷ͔
  $MPKVSFͰ͸ͨͩͷϚοϓ΍ϕΫλΛଟ༻͢ΔͷͰɺɹ
  Ͳ͏͍͏஋͕ظ଴͞Ε͍ͯΔͷ͔൑ผ͠ʹ͍͘
  ‣ Τϥʔϝοηʔδ͕෼͔Γʹ͍͘ʜ
  $MPKVSFͷؔ਺͸جຊతʹ(BSCBHF*O(BSCBHF0VU
  ޡͬͨೖྗʹରͯ͠͸ɺ+7.ͷΤϥʔ͕ͦͷ··ग़Δ
  ͜ͱ΋ଟ͍

  View full-size slide

 6. DMPKVSFTQFDͱ͸
  ‣ $MPKVSFͰಋೖ͞Εͨ৽ػೳ
  ‣ ड़ޠϕʔεͰσʔλܕ΍ؔ਺ͷ࢓༷Λهड़͠ɺͦΕΛνΣοΫ͢Δ࢓૊Έ
  ੩తݕࠪͰ͸ͳ͘ɺܖ໿ϓϩάϥϛϯάʹ͍ۙ
  ‣ Ұ౓࢓༷ εϖοΫ
  Λॻ͚͹։ൃͷ༷ʑͳ৔໘Ͱར༻Մ
  υΩϡϝϯςʔγϣϯ
  όϦσʔγϣϯ
  σʔλੜ੒
  ϓϩύςΟϕʔεςετ
  ϚΫϩͷߏจνΣοΫ

  View full-size slide

 7. s/valid?
  ‣ (s/valid? <εϖοΫ> <஋>)
  ஋͕εϖοΫΛຬ͍ͨͯ͠Δ͔ΛνΣοΫ͢Δ
  (require ‘[clojure.spec.alpha :as s])
  (s/valid? int? 42)
  ;; => true
  (s/valid? int? :foo)
  ;; => false

  View full-size slide

 8. ड़ޠ͸εϖοΫʹͳΔ
  ‣ ೚ҙͷड़ޠ ਅِ஋Λฦؔ͢਺
  ΛεϖοΫͱͯ͠࢖͑Δ
  ‣ ૊ࠐΈؔ਺͚ͩͰͳ͘Ϣʔβఆٛؔ਺Ͱ΋ແ໊ؔ਺Ͱ΋Մ
  (s/valid? string? “foo”)
  ;; => true
  (s/valid? #(> % 10) 11)
  ;; => true

  View full-size slide

 9. εϖοΫʹ໊લΛ͚ͭΔ
  ‣ s/defͰεϖοΫʹ໊લΛ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ‣ εϖοΫΛ࠶ར༻Ͱ͖Δ
  (s/def ::id int?)
  (s/def :person/name string?)
  (s/valid? ::id 42)
  ;; => true
  (s/valid? :person/name “Rich Hickey”)
  ;; => true

  View full-size slide

 10. ू߹΋εϖοΫ
  ‣ ू߹#{e1 … en}͸e1
  ʜ en
  ͷ͍ͣΕ͔ͱ౳͍͠Α͏ͳ
  ஋Λද͢εϖοΫ
  ‣ ڞ༻ମͷΑ͏ͳ஋Λදݱ͢Δͷʹศར
  (s/valid? #{0 1 2} 3)
  ;; => false
  (s/valid? #{0 1 2} 2)
  ;; => true

  View full-size slide

 11. ίϨΫγϣϯͷεϖοΫ
  ‣ s/coll-of ΍ s/map-ofͰίϨΫγϣϯͱͦͷཁૉ
  ͷεϖοΫΛද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  (s/def ::nums (s/coll-of int?))
  (s/def ::vals
  (s/map-of keyword? int?))
  (s/valid? ::nums [3 1 4])
  ;; => true
  (s/valid? ::vals {:a 0 :b 1})
  ;; => true

  View full-size slide

 12. ϚοϓͷεϖοΫ
  ‣ s/keysͰΩʔʹΑΓ஋ͷܕ͕ҧ͏ϚοϓΛදݱͰ͖Δ
  ‣ :req-unͰඞਢͷΩʔɺ:opt-unͰΦϓγϣφϧͳΩʔΛࢦఆ
  ͢Δ
  (s/def ::id int?)
  (s/def ::name string?)
  (s/def ::gender #{:male :female})
  (s/def ::person
  (s/keys :req-un [::id ::name]
  :opt-un [::gender])
  (s/valid? ::person {:id 1 :name “athos” :gender :male})
  ;; => true
  (s/valid? ::person {:id 1 :name “athos”})
  ;; => true

  View full-size slide

 13. s/explain
  ‣ (s/explain <εϖοΫ> <஋>)
  ஋͕εϖοΫΛຬ͍ͨͯ͠ͳ͍৔߹ʹɺͲ͕͜Ͳ͏ޡͬͯ
  ͍Δ͔Λࢦఠͯ͘͠ΕΔ
  ग़ྗܗࣜ͸ΧελϚΠζͰ͖Δ
  (s/def ::id int?)
  (s/def ::name string?)
  (s/def ::person
  (s/keys :req-un [::id ::name]))
  (s/explain ::person {:id “42”})
  ;; In: [:id] val: "42" fails spec: :user/id at:
  [:id] predicate: int?
  ;; val: {:id "42"} fails spec: :user/person
  predicate: (contains? % :name)
  ˡ:id͸int?ͩͱݴ͍ͬͯΔ
  ˡ:name͕ͳ͍ͱݴ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 14. s/gen
  ‣ (s/gen <εϖοΫ>)
  εϖοΫΛຬͨ͢ϥϯμϜͳ஋Λੜ੒͢ΔδΣωϨʔλΛ
  ฦ͢
  UFTUDIFDLHFOFSBUPST౳Λ࢖ͬͯϥϯμϜͳ஋Λੜ੒Ͱ͖Δ
  (require ‘[clojure.test.check.generators :as gen])
  (s/gen (s/coll-of int?))
  ;; => δΣωϨʔλ
  (gen/generate (s/gen (s/coll-of int?)))
  ;; => [-163 -1669986 346763815 11309055]
  (gen/generate (s/gen (s/coll-of int?)))
  ;; => [-116969371 -262061 95 10599611 36137714]

  View full-size slide

 15. ؔ਺ͷεϖοΫ
  ‣ ؔ਺ͷҾ਺͓Αͼ໭Γ஋ͷεϖοΫΛهड़Ͱ͖Δ
  ‣ :fnͰҾ਺ͱ໭Γ஋ͷؒͷؔ܎ʹ͍ͭͯ΋نఆͰ͖Δ
  (defn square [x]
  (* x x))
  (s/fdef square
  :args (s/cat :x int?)
  :ret int?)

  View full-size slide

 16. st/instrument
  ‣ st/instrumentͰؔ਺ͷҾ਺͕εϖοΫΛຬ͍ͨͯ͠Δ͔
  ͷνΣοΫ͕༗ޮʹͳΔ
  ‣ ։ൃ࣌ɾςετ࣌ʹ༗ޮʹ͓ͯ͘͠ͱศར
  (require ‘[clojure.spec.test.alpha :as st])
  (st/instrument `square)
  (square 3)
  ;; => 9
  (square :foo)
  ;; ExceptionInfo Call to #'user/square did not conform to spec:
  ;; In: [0] val: :foo fails at: [:args :x] predicate: int?
  ;; clojure.core/ex-info (core.clj:4739)

  View full-size slide

 17. st/check
  ‣ Ҿ਺ͷεϖοΫ͔ΒϥϯμϜͳೖྗΛ࡞ͬͯؔ਺ʹ౉͠ɺ
  ໭Γ஋͕໭Γ஋ͷεϖοΫΛຬ͔ͨ͢Ͳ͏͔ΛνΣοΫ
  (st/check `square)
  ;; ({:spec
  #object[clojure.spec.alpha$fspec_impl$reify__2451
  0x7caa6a11
  "clojure.spec.alpha$fspec_impl$reify__2451@7caa6a11"
  ], :clojure.spec.test.check/ret {:result #error {
  :cause "integer overflow"
  :via
  [{:type java.lang.ArithmeticException
  :message "integer overflow"
  :at [clojure.lang.Numbers throwIntOverflow
  "Numbers.java" 1526]}] …

  View full-size slide

 18. ࢀߟɿsquareͷగਖ਼൛
  ‣ *͸MPOHͷൣғͷ੔਺ಉ࢜ͷֻ͚ࢉ͸Φʔόʔϑϩʔ͢Δ
  Մೳੑ͕͋ΔͷͰ୅ΘΓʹ*’Λ࢖͏
  ‣ #JH*OU͸JOU Ͱ͸ͳ͍ͷͰJOUFHFS Λ࢖͏
  (defn square [x]
  (*’ x x))
  (s/fdef square
  :args (s/cat :x int?)
  :ret integer?)

  View full-size slide

 19. DMPKVSFTQFDΛ΍ͬͯΈΔ

  View full-size slide

 20. ՝୊ɿλεΫ؅ཧ
  ‣ ΠϯϝϞϦͰ3&1-͔Β࢖͏λεΫ؅ཧ
  ‣ IUUQTHJUIVCDPNBUIPTTQFDFYBNQMF
  ‣ ࢓༷
  λεΫ͸*%ͱઆ໌ EFTDSJQUJPO
  ɺঢ়ଶ TUBUVT
  Λ࣋ͭ
  λεΫϦετ͸ݸҎ্ͷλεΫΛอ࣋Ͱ͖Δ
  λεΫϦετʹ*%Λࢦఆͯ͠λεΫΛऔಘͨ͠ΓɺλεΫͷઆ
  ໌΍ঢ়ଶΛมߋͨ͠ΓͰ͖Δ
  λεΫͷঢ়ଶ͸QFOEJOH͔EPOFͷ͍ͣΕ͔ ॳظ͸QFOEJOH

  View full-size slide

 21. ͸͡Ί͔ͨ
  ‣ 3&1-Λىಈ
  ‣ ΋͘͠͸
  ‣ 3&1-ͰҎԼΛೖྗ
  $ clj -Adev
  $ lein repl
  (goto ‘spec-example.todo)

  View full-size slide

 22. λεΫͷεϖοΫ
  (ns spec-example.todo
  (:require [clojure.spec.alpha :as s]))
  (s/def ::id nat-int?)
  (s/def ::description string?)
  (s/def ::status #{:pending :done})
  (s/def ::task
  (s/keys :req-un [::id ::description ::status]))
  (s/def ::items (s/map-of ::id ::task))
  (s/def ::task-list
  (s/keys :req-un [::items]))
  (def empty-task-list
  {:items {}})

  View full-size slide

 23. λεΫΛੜ੒ͯ͠ΈΔ
  (require ‘[clojure.test.check.generators :as gen])
  (gen/generate (s/gen ::task))
  ;; => {:id 19861176,
  :description “bVRFEN89TC",
  :status :done}
  (gen/generate (s/gen ::task))
  ;; => {:id 16,
  :description “n18x5AwDH0Ej0yyvyw1u8FLv",
  :status :done}

  View full-size slide

 24. λεΫϦετΛੜ੒ͯ͠ΈΔ
  (require ‘[clojure.test.check.generators :as gen])
  (gen/generate (s/gen ::task-list))
  ;; =>
  {:items
  {87201
  {:id 1, :description "8J6aNkRHe1dPSc8mtp0AMKKg4", :status :pending},
  58 {:id 196, :description "juPASwWa55URSp21", :status :done},
  47466 {:id 3, :description "F3O9", :status :pending},
  5
  {:id 37, :description "kTN7H180rUcqHg9sZ29699mJu14c", :status :done},
  61 {:id 2529932, :description "eLO00", :status :done},
  811 {:id 206, :description "3gyMilIqz0aw", :status :pending},
  35
  {:id 28457067,
  :description "RRxYbrL38Uj42kR1MiJ2S8qMZ2t",
  :status :pending}}}

  View full-size slide

 25. add-task
  (defn add-task [tasks description]
  (let [id (count (:items tasks))
  task {:id id
  :description description
  :status :pending}]
  (assoc-in tasks [:items id] task)))
  (s/fdef add-task
  :args (s/cat :tasks ::task-list
  :description ::description)
  :ret ::task-list)

  View full-size slide

 26. add-taskΛinstrumentͯ͠ΈΔ
  (require ‘[clojure.spec.test.alpha :as st])
  (st/instrument `add-task)
  (add-task empty-task-list “buy milk”)
  ;; => {:items
  {0 {:id 0,
  :description “buy milk”,
  :status :pending}}}
  (add-task empty-task-list :buy-milk)
  ;; ExceptionInfo Call to #'spec-example.todo/add-task did not conform to
  spec:
  ;; In: [1] val: :buy-milk fails spec: :spec-example.todo/description at:
  [:args :description] predicate: string?
  ;; clojure.core/ex-info (core.clj:4739)

  View full-size slide

 27. add-taskΛcheckͯ͠ΈΔ
  (st/check `add-task)
  ;; =>
  ({:spec
  #object[clojure.spec.alpha$fspec_impl$reify
  __2451 0x5e62054e
  “clojure.spec.alpha$fspec_impl$reify__2451@
  5e62054e"],
  :clojure.spec.test.check/ret
  {:result true,
  :num-tests 1000,
  :seed 1521012250499},
  :sym spec-example.todo/add-task})

  View full-size slide

 28. checkΛ௨ͯ͠ΈΔ
  ‣ count-tasksͱall-tasksʹਖ਼͍͠εϖοΫΛఆٛ͠
  ͯɺcheckΛ௨ͯ͠Έ·͠ΐ͏
  (defn count-tasks [tasks]
  (count (:items tasks)))
  (defn all-tasks [tasks]
  (sequence (vals (:items tasks))))

  View full-size slide

 29. checkΛ௨ͯ͠ΈΔ
  ‣ count-tasksͱall-tasksʹਖ਼͍͠εϖοΫΛఆٛ͠
  ͯɺcheckΛ௨ͯ͠Έ·͠ΐ͏
  (s/fdef count-tasks
  :args (s/cat :tasks ::task-list)
  :ret int?)
  (s/fdef all-tasks
  :args (s/cat :tasks ::task-list)
  :ret (s/coll-of ::task))

  View full-size slide

 30. ͕࣌ؒ͋Ε͹
  ϓϩύςΟϕʔεςετͷ঺հ

  View full-size slide

 31. ·ͱΊ
  ‣ DMPKVSFTQFDͰσʔλ΍ؔ਺ͷεϖοΫΛఆٛ͢Δ͜ͱ
  Ͱɺ$MPKVSFͰΑΓݎ࿚ͳίʔυΛॻ͚ΔΑ͏ʹ
  ‣ Ұ౓εϖοΫΛఆ͓ٛͯ͘͠ͱɺ։ൃ࣌ɾςετ࣌ͳͲ
  ༷ʑͳ৔໘ͰεϖοΫΛԠ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ‣ ͨͩ͠ɺ৽͔ͭ͘͠ಠಛͷػೳͳͨΊɺ·ͩ·ͩϕετ
  ϓϥΫςΟε΋ݻ·͍ͬͯͳ͍෦෼΋ଟ͍
  ‣ ΈΜͳͰҰॹʹ΍͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 32. ͓͢͢ΊϥΠϒϥϦ
  ‣ 0SDIFTUSBinstrumentͰ໭Γ஋΋νΣοΫͯ͘͠ΕΔ
  IUUQTHJUIVCDPNKFBZFPSDIFTUSB
  ‣ UFTUDIVDLUFTUDIFDLΛ࢖͏ͱ͖ͷϢʔςΟϦςΟू
  IUUQTHJUIVCDPNHGSFEFSJDLTUFTUDIVDL
  ‣ &YQPVOEFYQMBJOͷ݁ՌΛݟ΍͘͢੔ܗͯ͘͠ΕΔ
  IUUQTHJUIVCDPNCICFYQPVOE
  ‣ 1JOQPJOUFSಉ্
  IUUQTHJUIVCDPNBUIPT1JOQPJOUFS

  View full-size slide

 33. ϦϯΫू
  ‣ DMPKVSFTQFDͷ֓ཁ ೔ຊޠʂ

  IUUQTKBQBODMPKVSJBOTHJUIVCJPDMPKVSFTJUFKBBCPVUTQFDIUNM
  ‣ DMPKVSFTQFDΨΠυ
  IUUQTDMPKVSFPSHHVJEFTTQFD
  ‣ 1SPHSBNNJOH$MPKVSF SEFE
  IUUQTQSBHQSPHDPNCPPLTIDMPKQSPHSBNNJOHDMPKVSFUIJSEFEJUJPO

  View full-size slide