Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Clojure 1.10 概要紹介

OHTA Shogo
November 29, 2018

Clojure 1.10 概要紹介

2018/11/29のLisp meetup #70の発表資料です。

OHTA Shogo

November 29, 2018
Tweet

More Decks by OHTA Shogo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. $MPKVSF֓ཁ঺հ
  -JTQNFFUVQPO
  !BUIPT

  View Slide

 2. ֓ཁ
  ‣ ઌ೔
  ɺ3$͕ϦϦʔε
  BMQIBϦϦʔε
  CFUBϦϦʔε
  3$ϦϦʔε
  ‣ pOBMϦϦʔε΋໨લͳͷͰɺͰͷओཁͳมߋʹ
  ͍͓ͭͯ͞Β͍

  View Slide

 3. $MPKVSFͷओཁͳมߋ
  ‣ Τϥʔϝοηʔδͷվળ
  ‣ EBUBGZ
  ‣ ϝλσʔλʹΑΔϓϩτίϧͷ֦ு
  ‣ QSFQM
  ‣ UBQ

  View Slide

 4. Τϥʔϝοηʔδͷվળ
  ‣ ࠓճͷϦϦʔεʹ͓͚ΔҰ൪ͷ໨ۄ
  ‣ Τϥʔϝοηʔδͱͯ͠ɺϢʔβʹͲ͏͍ͬͨ৘ใΛఏࣔ
  ͢Δ͔Λൈຊతʹ੔ཧ
  ‣ ඪ४3&1-ͰͷΤϥʔϝοηʔδվળ͚ͩͰͳ͘ଞͷ։ൃ
  ؀ڥͰ΋Τϥʔ৘ใΛศརʹ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ͳ"1*Λఏڙ
  ‣ ·ͩඪ४ͷΤϥʔϝοηʔδ͸ඞͣ͠΋෼͔Γ΍͍͢Θ͚
  Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺࠓޙͷ։ൃ؀ڥଆͷվળ͕ظ଴͞ΕΔ

  View Slide

 5. Τϥʔͷ෼͔Γʹ͘͞ͷݪҼ
  ‣ $MPKVSFͷଟ͘ͷؔ਺͸ΨʔϕδΠϯɾΨʔϕδΞ΢τ
  Ҿ਺νΣοΫ͕ͳ͍ͨΊɺClassCastException΍
  IllegalArgumentException౳ɺ௚઀తʹΤϥʔՕॴΛࣔ
  ͞ͳ͍Τϥʔ͕ग़ͯ͠·͏
  DMPKVSFTQFDʹΑͬͯղܾ͞Ε͍ͯ͘ݟࠐΈ ʙ

  ‣ Τϥʔͷ৘ใྔ͕ଟ͗ͯ͢Կ͕ॏཁͳͷ͔෼͔Γʹ͍͘
  ಛʹTQFDͷΤϥʔ৘ใ͕๲େʹͳΓ͕ͪ
  ‣ ॲཧܥଆͷݺͼग़͕͠ελοΫτϨʔεʹฆΕࠐΜͰ͠·͏
  ॲཧܥ͕Ͳ͜ͰΤϥʔΛݟ͚͔ͭͨ͸ॏཁͰ͸ͳ͍

  View Slide

 6. Τϥʔͷ੔ཧ
  ‣ ͲͷϑΣʔζͰग़ͨΤϥʔ͔Λ෼ྨɺϑΣʔζຖʹ༗༻ͳ৘ใΛ࣋ͨͤΔ
  ϑΣʔζɿϦʔυ࣌ɺϚΫϩߏจνΣοΫ࣌ɺϚΫϩల։࣌ɺίϯύΠϧ
  ࣌ɺ࣮ߦ࣌ɺ݁Ռग़ྗ࣌
  ‣ CompilerException ࣮ߦ࣌ΑΓલͷϑΣʔζͷΤϥʔ
  ͔Βex-data
  ͰҎԼͷ৘ใΛڞ௨ͯ͠औಘՄೳʹ
  :clojure.error/phase Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ϑΣʔζ

  :clojure.error/source Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ιʔεϑΝΠϧ

  :clojure.error/line Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ιʔεϑΝΠϧͷߦ൪߸

  :clojure.error/column Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ιʔεϑΝΠϧͷܻ

  :clojure.error/symbol ΤϥʔͷݪҼʹͳͬͨγϯϘϧ

  :clojure.error/class ΤϥʔΫϥε໊

  :clojure.error/cause Τϥʔϝοηʔδ

  :clojure.error/spec εϖοΫΤϥʔ ͋Ε͹


  View Slide

 7. ॏཁ౓ͷ௿͍৘ใͷ࡟ݮ
  εϖοΫΤϥʔ σʔλ

  ਓؒʹͱͬͯ༗ӹͰͳ͍
  ৘ใ͸දࣔ͠ͳ͍Α͏ʹ
  ͷϚΫϩߏจΤϥʔ ͷϚΫϩߏจΤϥʔ

  View Slide

 8. ΤϥʔՕॴͷࢦఠ
  ‣ ϦʔυΤϥʔ
  ‣ ίϯύΠϧΤϥʔ
  ʁ
  ຊ౰ʹ஌Γ͍ͨͷ͸ॲཧܥ͕ͲͷॲཧதʹΤϥʔΛ
  ݟ͚͔ͭͨͰ͸ͳ͘ίʔυͷͲ͜ʹΤϥʔ͕͔͋ͬͨ
  ʁ

  View Slide

 9. ex-triageex-str
  ‣ ࣮ߦ࣌Τϥʔ͸Ұൠʹ͸+BWBͷྫ֎ɾΤϥʔͷՄೳੑ΋
  +BWBͷྫ֎ɾΤϥʔͷதʹ͸ɺ$MPKVSFʹ౎߹ͷ͍͍ଐੑΛ
  ࣋ͨͳ͍΋ͷ΋͋Δ
  ‣ ex-triage
  ͋ΒΏΔΤϥʔΛ౷ҰతͳϑΥʔϚοτͷϚοϓσʔλʹ
  ม׵͢Δ
  ϦϞʔτͰͭͳ͕Δ؀ڥͰΤϥʔ৘ใΛ΍ΓͱΓ͢ΔϑΥʔ
  Ϛοτͱͯ͠࢖͑Δ
  ‣ ex-str
  ex-triageΛจࣈྻԽ͢Δඪ४తͳํ๏

  View Slide

 10. EBUBGZ
  ‣ DMPKVSFEBUBGZ
  ‣ ৽͍͠ϓϩτίϧDatafiableͱNavigable͕௥Ճ
  ‣ ͲͪΒͷϓϩτίϧ΋ৄࡉͳઆ໌͸·ͩͳ͍
  ‣ جຊతʹ͸ΦϒδΣΫτΛʮσʔλԽʯ͢ΔͨΊͷ΋ͷ

  View Slide

 11. EBUBGZ
  ‣ :extend-via-metadataʹ͍ͭͯ͸ޙड़
  (defprotocol Datafiable
  :extend-via-metadata true
  (datafy [o]
  “return a representation of o as data”))
  (defprotocol Navigable
  :extend-via-metadata true
  (nav [coll k v]
  "return v in the context of coll and k
  (a key/index or nil)"))

  View Slide

 12. EBUBGZͷ࢖͍ํ
  ‣ ݱ࣌఺Ͱ͸ɺΫϥε΍ྫ֎౳গ਺ͷ࣮૷͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔͷΈ
  (require ‘[clojure.datafy :as datafy])
  (datafy/datafy java.io.Closeable)
  ;=> {:bases #{java.lang.AutoCloseable},
  :flags #{:interface :public :abstract},
  :members {close [#clojure.reflect.Method{…},
  :name java.io.Closeable}
  (datafy/datafy (ex-info “error” {}))
  ;=> {:cause “error!!”,
  :data {:value 42},
  :trace [[user$eval199 invokeStatic "NO_SOURCE_FILE" 1]
  [user$eval199 invoke "NO_SOURCE_FILE" 1]
  [clojure.lang.Compiler eval "Compiler.java" 7176]
  …]
  :via [{:type clojure.lang.ExceptionInfo,
  :message “error!!",
  :data {:value 42},
  :at [user$eval199 invokeStatic "NO_SOURCE_FILE" 1]}]}

  View Slide

 13. EBUBGZͷิ଍
  ‣ ʮσʔλԽʯͱ͍͏ͱ༻్͕෯޿͘ײ͡Δ͕ɺ
  Throwable->mapͷΑ͏ʹɺΦϒδΣΫτͷΠϯεϖΫ
  γϣϯ༻్͕ϝΠϯʹࢥ͑Δ ݸਓతײ૝

  SFJGZͰ࡞ͬͨΦϒδΣΫτ͕಺෦తʹอ࣋͢Δ৘ใͷެ։
  ಛʹεϖοΫΦϒδΣΫτͷΠϯεϖΫγϣϯɺτϥόʔε
  ‣ ΦϒδΣΫτͷγϦΞϥΠζ౳ͷ༻్͸͋·Γ૝ఆ͞Εͯ
  ͍ͳ͍͜ͱ͕ެࣜʹ͸΄ͷΊ͔͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 14. ϝλσʔλʹΑΔϓϩτίϧͷ֦ு
  ‣ EBUBGZಋೖͷաఔͰऔΓೖΕΒΕͨ
  ‣ ͜Ε·Ͱϓϩτίϧ͸Ϩίʔυ΍σʔλܕͰ௚઀࣮૷͢Δ
  ͔ɺextend-protocolextend-typeͰ֦ு͢Δ͔ͩͬͨ
  ‣ ͔Β͸ϝλσʔλʹΑΓϓϩτίϧΛ֦ுͰ͖ΔΑ͏
  ʹͳΓɺΦϒδΣΫτຖͷଟ૬తͳৼΔ෣͍ΛఆٛՄೳʹ

  View Slide

 15. ैདྷͷϓϩτίϧͷར༻๏
  (defprotocol P (m [this]))
  ;; ϨίʔυʹΑΔ௚઀࣮૷
  (defrecord R []
  P
  (m [this] 42))
  (m (->R)) ;=> 42
  ;; extend-protocol/extend-typeʹΑΔ֦ு
  (extend-protocol P
  Long
  (m [this] this))
  (m 101) ;=> 101

  View Slide

 16. ϝλσʔλʹΑΔ֦ு
  ‣ :extend-via-metadata true Λࢦఆ͢Δͱɺϓϩτίϧ͕
  ϝλσʔλʹΑΓ֦ுՄೳʹ
  (defprotocol P
  :extend-via-metadata true
  (m [this]))
  (def obj
  (with-meta {:x 42}
  {`m (fn [this] (:x this))}))
  (m obj) ;=> 42
  (m (with-meta obj
  {`m (fn [this] 43)}))
  ;=> 43

  View Slide

 17. ϝλσʔλʹΑΔ֦ுͷ஫ҙ఺
  ‣ ϓϩτίϧͷఆٛ࣌ʹ:extend-via-metadataͷࢦఆ͕
  ͳ͚Ε͹ϝλσʔλʹΑΔ֦ு͸༗ޮʹͳΒͳ͍
  ‣ ϓϩτίϧͷ࣮૷ͷ༏ઌॱҐ͸
  ϨίʔυɾσʔλܕʹΑΔ௚઀࣮૷
  ϝλσʔλʹΑΔ֦ு
  extend-protocolextend-typeʹΑΔ֦ு
  ‣ ϝλσʔλʹΑΔ֦ுΛ༗ޮʹͨ͠ϓϩτίϧͷϝιου
  ݺͼग़͠͸ੑೳ໘ͰͷΦʔόʔϔου͕͋Δ

  View Slide

 18. QSFQM
  ‣ lQSPHSBNNBCMFz3&1-
  ‣ ৽͍͠ετϦʔϜϕʔε3&1-
  ‣ $MPKVSFϑΥʔϜΛೖྗʹͱΓɺߏ଄Խ͞Εͨग़ྗΛฦ͢
  ‣ Ͱಋೖ͞Εͨιέοταʔό͔Βར༻͠ɺϦϞʔτ
  3&1-Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ࢖͏͜ͱΛ૝ఆ͞Ε͍ͯΔ
  ‣ 6OSFQMϓϩτίϧʹྨࣅ͢Δ෦෼͕ଟ͍
  IUUQTHJUIVCDPN6OSFQMVOSFQM

  View Slide

 19. QSFQMͷ࢖͍ํ
  ‣ ιέοταʔόͷىಈ
  ‣ ΫϥΠΞϯτ͔Βͷ઀ଓ

  $ clojure -J-Dclojure.server.repl="{:port 5555 :accept
  clojure.core.server/io-prepl}"
  $ nc localhost 5555
  (map inc [1 2 3])
  {:tag :ret, :val "(2 3 4)", :ns "user", :ms 19, :form
  "(map inc [1 2 3])”}
  (dotimes [i 3] (Thread/sleep 1000) (println i))
  {:tag :out, :val "0\n"}
  {:tag :out, :val "1\n"}
  {:tag :out, :val "2\n"}
  {:tag :ret, :val "nil", :ns "user", :ms 3214, :form
  "(dotimes [i 3] (Thread/sleep 1000) (println i))”}

  View Slide

 20. ैདྷͷ3&1-ͷ໰୊఺
  ‣ ैདྷͷ3&1-Λιέοταʔό͔Β࢖͏͜ͱΛߟ͑Δͱʮධ
  Ձ݁Ռ͔͠ฦͤͳ͍ʯ͜ͱͷ͕خ͘͠ͳ͍͜ͱ΋
  ‣ ͨͱ͑͹ʜ
  ධՁ͍ͯ͠Δ్தͰग़ྗ݁Ռ౳ɺධՁ݁ՌҎ֎ͷ΋ͷΛฦ͢
  ͷ͕೉͍͠
  ྫ֎ɾΤϥʔ͸ධՁ݁Ռͱ͸ผʹѻ͍͍ͨɺΫϥΠΞϯτଆ
  Ͱৄࡉͳ৘ใΛࣗ༝ʹऔಘ͍ͨ͠
  ௕͍γʔέϯεͷলུදࣔɾల։ɺϚϧνϝσ
  ΟΞ ը૾
  ͷ
  3&1-Ͱͷදࣔ౳ɺΫϥΠΞϯτ΁ͷϦονͳػೳͷఏڙ
  ‣ ݱঢ়Ͱ͸ɺ͜ΕΒͷ໰୊͸O3&1-Ͱղܾ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 21. O3&1-ͱͷҧ͍
  ‣ O3&1-͸ೖྗ΋ߏ଄Խ͞Εͨϝοηʔδ
  ϋϯυϥʹϛυϧ΢ΣΞΛ௥Ճ͢Δ͜ͱͰॲཧͰ͖Δϝο
  ηʔδͷछྨΛ૿΍͢࢓૊Έ
  O3&1-αʔόىಈޙʹػೳΛ௥Ճ͢Δͷ͸೉͍͠
  ‣ QSFQMͷೖྗ͸୯ͳΔϑΥʔϜ
  ػೳΛ௥Ճ͠Α͏ͱࢥ͑͹ͦͷػೳΛ࣮ݱ͢ΔϑΥʔϜΛ
  ྲྀ͠ࠐΉ͚ͩ
  ΫϥΠΞϯτଆ͔ΒඞཁͳػೳΛ޷͖ͳΑ͏ʹ௥ՃͰ͖Δ
  l3&1-UIFVMUJNBUFDPOUFOUOFHPUJBUJPOQSPUPDPMz

  DG6OSFQMCMPC

  View Slide

 22. ͞·͟·ͳQSFQM࣮૷
  ‣ QSFQMɿඪ४ͷQSFQM
  ‣ JPQSFQM
  ඪ४ೖग़ྗܦ༝Ͱ΍ΓͱΓ͢Δ࣮૷
  ιέοταʔό͔Βݺͼग़͞ΕΔ͜ͱΛ૝ఆ
  ‣ SFNPUFQSFQM
  ϦϞʔτͰ଴ͪड͚ΔQSFQMαʔόʹ઀ଓ͢Δ࣮૷

  View Slide

 23. UBQ
  ‣ άϩʔόϧʹར༻ՄೳͳγϯϓϧͳΠϕϯτγεςϜ
  ‣ σόοά΍ϩΪϯά౳ͷ༻్Λҙਤ͍ͯ͠Δ
  ‣ QSFQMಋೖʹ൐ͬͯऔΓೖΕΒΕͨ

  View Slide

 24. UBQͷ࢖͍ํ
  ‣ add-tapremove-tapͰϋϯυϥؔ਺Λొ࿥ɾ࡟আ
  ‣ tap>Ͱ஋Λૹ৴ɺ͢΂ͯͷϋϯυϥؔ਺Ͱ஋͕ॲཧ͞ΕΔ
  (defn log [x] (println “tapped value: “ x))
  (add-tap log)
  (tap> 1)
  ;; tapped value: 1
  ;=> 1
  (tap> 2)
  ;; tapped value: 2
  ;=> 2
  (remove-tap log)
  (tap> 3)
  ;=> 3

  View Slide

 25. QSFQMͰͷUBQ
  ‣ UBQ͸QSFQM্Ͱಛผʹॲཧ͞ΕΔ
  ‣ QSFQM্Ͱσόοά΍ϩΪϯάɺϓϩάϨεͷදࣔ౳ʹར༻
  Ͱ͖Δ
  $ nc localhost 5555
  (dotimes [i 5] (Thread/sleep 1000) (tap> i))
  {:tag :tap, :val "0"}
  {:tag :tap, :val "1"}
  {:tag :tap, :val "2"}
  {:tag :tap, :val "3"}
  {:tag :tap, :val "4"}
  {:tag :ret, :val "nil", :ns "user", :ms 5216, :form
  "(dotimes [i 5] (Thread/sleep 1000) (tap> i))"}

  View Slide

 26. ͦͷଞͷมߋ
  ‣ +7.ͷ࠷খαϙʔτόʔδϣϯมߋ
  ࠷খαϙʔτόʔδϣϯ͕͔Βʹ
  ‣ SFRVJSJOHSFTPMWF
  ʮ࣮ߦ࣌ʹSFRVJSFͯ͠ݺͼग़͠ʯ͕؆୯ʹॻ͚ΔΑ͏ʹ
  ‣ SFBETUSJOH
  Ϧʔυ݁Ռͱͯ͠ݩͷจࣈྻදݱ΋ҰॹʹऔಘͰ͖Δ

  View Slide

 27. ·ͱΊ
  ‣ $MPKVSF͸ΤϥʔϝοηʔδͷվળͱQSFQMͷ௥ՃΛத
  ৺ͱͨ͠มߋ
  ‣ ݸʑͷಠཱͨ͠ػೳͱ͍͏ΑΓɺϦονͳ։ൃ؀ڥΛ։ൃ
  ͢ΔͨΊͷ࿮૊ΈΛఏڙ͢ΔͨΊͷϦϦʔεͱ͍͏ҹ৅
  ‣ 4UBZUVOFE

  View Slide

 28. ࢀߟจݙ
  ‣ DIBOHFTNE
  IUUQTHJUIVCDPNDMPKVSFDMPKVSFCMPCNBTUFSDIBOHFTNE
  ‣ 6OSFQM
  IUUQTHJUIVCDPN6OSFQMVOSFQM

  View Slide