Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ここ最近のClojureScript

 ここ最近のClojureScript

2017/03/14に開催されたnishi-shinju-clojure #1の発表資料です。

OHTA Shogo

March 14, 2017
Tweet

More Decks by OHTA Shogo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͜͜࠷ۙͷ
  ɹ$MPKVSF4DSJQU
  OJTIJTIJOKVDMPKVSFPO
  !BUIPT

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ‣ 5XJUUFS!BUIPT
  ‣ χϟϯύεגࣜձࣾॴଐ
  ‣ $MPKVSFίϯτϦϏϡʔλ

  View full-size slide

 3. ͜͜࠷ۙͷ$MPKVSF$MPKVSF4DSJQU
  ‣ $MPKVSFք۾͸͕ϦϦʔε͞Εͣɺ͋·Γେ͖ͳ
  ಈ͖͕ͳ͍
  ‣ ҰํͰɺ$MPKVSF4DSJQUͷपล͸Ί·͙Δ͘͠มԽ
  ͍ͯ͠Δ
  ‣ ࠓճ͸ͦͷͳ͔Ͱɺൺֱతʹେ͖ͦ͏ͩͱݸਓతʹ
  ࢥ͏΋ͷΛϐοΫΞοϓͯ͠঺հ

  View full-size slide

 4. $MPKVSF4DSJQUͷେ͖ͳมԽ
  ‣ .BDSP*OGFSFODF
  ‣ &YUFSOT*OGFSFODF
  ‣ +4Ϟδϡʔϧαϙʔτ BMQIB

  ‣ ηϧϑϗετ$MPKVSF4DSJQUπʔϧଓʑొ৔

  View full-size slide

 5. .BDSP*OGFSFODF
  ‣ $MPKVSF4DSJQUͰ͸ϚΫϩΛ$MPKVSFͰॻ͘
  ‣ ͜Ε·Ͱ͸ϓϩάϥϚ͕ʮͲͷࣝผࢠ͕ϚΫϩ͔ʯ
  Λ໌ࣔతʹίϯύΠϥʹڭ͑ͯ΍Δඞཁ͕͋ͬͨ
  ‣ .BDSPJOGFSFODFʹΑΓɺίϯύΠϥ͕উखʹ
  Ͳͷࣝผࢠ͕ϚΫϩ͔Λࣝผͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 6. (ns bar.core
  (:require-macros [foo.core :refer [add]])
  (:require [foo.core :refer [subtract]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  ‣ ϚΫϩ͔Ͳ͏͔Ͱ:require:require-macrosΛ࢖͍෼͚Δඞཁ͋Γ
  ‣ bar.coreΛDMKDʹ͢Δ৔߹ʹ͸SFBEFSDPOEJUJPOBM͕ඞཁ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs

  View full-size slide

 7. (ns bar.core
  (:require-macros [foo.core :refer [add]])
  (:require [foo.core :refer [subtract]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  ‣ ϚΫϩ͔Ͳ͏͔Ͱ:require:require-macrosΛ࢖͍෼͚Δඞཁ͋Γ
  ‣ bar.coreΛDMKDʹ͢Δ৔߹ʹ͸SFBEFSDPOEJUJPOBM͕ඞཁ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs
  ϚΫϩͷ৔߹

  View full-size slide

 8. (ns bar.core
  (:require-macros [foo.core :refer [add]])
  (:require [foo.core :refer [subtract]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  ‣ ϚΫϩ͔Ͳ͏͔Ͱ:require:require-macrosΛ࢖͍෼͚Δඞཁ͋Γ
  ‣ bar.coreΛDMKDʹ͢Δ৔߹ʹ͸SFBEFSDPOEJUJPOBM͕ඞཁ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs
  ϚΫϩͷ৔߹
  ͦΕҎ֎ͷ৔߹

  View full-size slide

 9. (ns bar.core
  (:require [foo.core :refer [subtract]
  :refer-macros [add]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  ‣ :refer-macrosΛ࢖ͬͯ:requireΛͭʹ·ͱΊΔͱଟগ͖ͬ͢Γ
  ‣ Կ͕ϚΫϩ͔ΛϓϩάϥϚ͕஫ҙ͢Δඞཁ͸·ͩ͋Δ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs

  View full-size slide

 10. (ns bar.core
  (:require [foo.core :as foo
  :include-macros true]))
  (foo/add 2 3)
  (foo/subtract 7 4)
  ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  ‣ :include-macrosΛ࢖͑͹Կ͕ϚΫϩ͔Λؾʹ͢Δඞཁ͸ͳ͘ͳΔ
  ‣ bar.coreΛDMKDʹ͢Δ৔߹ʹ͸SFBEFSDPOEJUJPOBM͕ඞཁ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs

  View full-size slide

 11. (ns bar.core
  (:require [foo.core :refer [add subtract]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε͔Β͸͜͏ॻ͚Δ
  ϚΫϩΛఆٛ͢Δ໊લۭؒଆͰҰ޻෉͓ͯ͘͠ͱɺԿ͕
  ϚΫϩ͔͸ίϯύΠϥͰࣗಈతʹ൑ผͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core
  (:require-macros
  foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs

  View full-size slide

 12. (ns bar.core
  (:require [foo.core :refer [add subtract]]))
  (add 2 3)
  (subtract 7 4)
  ͜Ε͔Β͸͜͏ॻ͚Δ
  ϚΫϩΛఆٛ͢Δ໊લۭؒଆͰҰ޻෉͓ͯ͘͠ͱɺԿ͕
  ϚΫϩ͔͸ίϯύΠϥͰࣗಈతʹ൑ผͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹ
  (ns foo.core)
  (defmacro add [a b]
  `(+ ~a ~b))
  (ns foo.core
  (:require-macros
  foo.core)
  (defn subtract [a b]
  (- a b))
  foo/core.clj foo/core.cljs
  bar/core.cljs

  View full-size slide

 13. &YUFSOT*OGFSFODF
  ‣ $MPKVSF4DSJQUίϯύΠϥ͸಺෦Ͱ(PPHMF$MPTVSF
  $PNQJMFS +4ˠ+4ͷ࠷దԽίϯύΠϥ
  Λ࢖͏
  ‣ $MPTVSF$PNQJMFS͸࠷దԽΦϓγϣϯʹΑͬͯ͸ϑΟʔ
  ϧυ໊΍ϝιου໊Λ͔ͳΓΞάϨογϒʹϦωʔϜ͢Δ
  ‣ ֎෦ϥΠϒϥϦΛ࢖͏৔߹౳ɺ$MPTVSF$PNQJMFS͕஌Β
  ͳ໊͍લ͕ଘࡏ͢Δͱίʔυ͕յΕΔ৔߹΋
  ‣ &YUFSOT*OGFSFODFʹΑΓܕώϯτΛ͚ͭΔ͚ͩͰ໊લ
  ΛղܾͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 14. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  ίʔυΛNJOJGZ͢ΔࡍɺίϯύΠϥ͕੔߹ੑΛอͬͨ··
  ϑΟʔϧυ໊ɾϝιου໊ΛϦωʔϜ
  (deftype Foo [bar baz])
  (defn make-foo [bar baz]
  (Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function He(a,b) {
  return {
  this.xb=a;
  this.yb=b;
  }
  }

  function Je(a,b) {
  return a.xb*b.yb
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript

  View full-size slide

 15. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  ίʔυΛNJOJGZ͢ΔࡍɺίϯύΠϥ͕੔߹ੑΛอͬͨ··
  ϑΟʔϧυ໊ɾϝιου໊ΛϦωʔϜ
  (deftype Foo [bar baz])
  (defn make-foo [bar baz]
  (Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function He(a,b) {
  return {
  this.xb=a;
  this.yb=b;
  }
  }

  function Je(a,b) {
  return a.xb*b.yb
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript

  View full-size slide

 16. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  ίʔυΛNJOJGZ͢ΔࡍɺίϯύΠϥ͕੔߹ੑΛอͬͨ··
  ϑΟʔϧυ໊ɾϝιου໊ΛϦωʔϜ
  (deftype Foo [bar baz])
  (defn make-foo [bar baz]
  (Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function He(a,b) {
  return {
  this.xb=a;
  this.yb=b;
  }
  }

  function Je(a,b) {
  return a.xb*b.yb
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript

  View full-size slide

 17. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  ίʔυΛNJOJGZ͢ΔࡍɺίϯύΠϥ͕੔߹ੑΛอͬͨ··
  ϑΟʔϧυ໊ɾϝιου໊ΛϦωʔϜ
  (deftype Foo [bar baz])
  (defn make-foo [bar baz]
  (Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function He(a,b) {
  return {
  this.xb=a;
  this.yb=b;
  }
  }

  function Je(a,b) {
  return a.xb*b.yb
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript

  View full-size slide

 18. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  ίʔυΛNJOJGZ͢ΔࡍɺίϯύΠϥ͕੔߹ੑΛอͬͨ··
  ϑΟʔϧυ໊ɾϝιου໊ΛϦωʔϜ
  (deftype Foo [bar baz])
  (defn make-foo [bar baz]
  (Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function He(a,b) {
  return {
  this.xb=a;
  this.yb=b;
  }
  }

  function Je(a,b) {
  return a.xb*b.yb
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript

  View full-size slide

 19. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  +4ϥΠϒϥϦΛ࢖͏৔߹౳ίϯύΠϥ͕஌Βͳ໊͍લΛࢀর
  ͨ͠৔߹ʹ͸ϦωʔϜͰ੔߹ੑ͕ͱΕͣΤϥʔʹͳΔ͜ͱ΋
  (defn make-foo [bar baz]
  (js/Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function Ne(a,b) {
  return new Foo(a,b)
  }

  function Oe(a,b) {
  return a.Nb*b.Ob
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript
  function Foo(bar, baz) {
  this.bar = bar;
  this.baz = baz;
  }
  JavaScript

  View full-size slide

 20. $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜ
  +4ϥΠϒϥϦΛ࢖͏৔߹౳ίϯύΠϥ͕஌Βͳ໊͍લΛࢀর
  ͨ͠৔߹ʹ͸ϦωʔϜͰ੔߹ੑ͕ͱΕͣΤϥʔʹͳΔ͜ͱ΋
  (defn make-foo [bar baz]
  (js/Foo. bar baz))
  (defn area [foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  function Ne(a,b) {
  return new Foo(a,b)
  }

  function Oe(a,b) {
  return a.Nb*b.Ob
  }
  ClojureScript
  ίϯύΠϧޙJavaScript
  function Foo(bar, baz) {
  this.bar = bar;
  this.baz = baz;
  }
  JavaScript

  View full-size slide

 21. ϦωʔϜ໰୊ͷճආࡦ
  ‣ FYUFSOTϑΝΠϧΛ࡞Δ
  $MPTVSF$PNQJMFSʹ֎෦ϥΠϒϥϦͷɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
  ໊લΛڭ͑Δํ๏
  ‣ DMKTKTϥΠϒϥϦΛ࢖͏
  FYUFSOTϑΝΠϧΛόϯυϧͨ͠+4ϥΠϒϥϦ
  ‣ ഑ྻͷΠϯσΫγϯάͰ໊લʹΞΫηε
  agetasetΛ࢖͏
  $MPTVSF$PNQJMFSͷϦωʔϜͰจࣈྻ͸มߋ͞Εͳ͍͜ͱΛ
  ར༻
  var Foo = {
  ”bar” = {},
  ”baz" = {}
  }
  externs.js

  View full-size slide

 22. &YUFSOT*OGFSFODF
  ‣ &YUFSOTJOGFSFODFΛ࢖͑͹ɺίϯύΠϥ͕FYUFSOT
  ϑΝΠϧΛࣗಈੜ੒ͯ͘͠ΕΔ
  ‣ ϦωʔϜ͕໰୊ʹͳΔՕॴʹܕώϯτΛ͚ͭΔ
  (set! *warn-on-infer* true)
  (defn make-foo [bar baz]
  (js/Foo. bar baz))
  (defn area [^js/Foo foo]
  (* (.-bar foo)
  (.-baz foo)))
  ClojureScript
  var Foo;
  Foo.prototype.bar;
  Foo.prototype.bar;
  inferred-externs.js
  ࣗಈੜ੒ʂ

  View full-size slide

 23. +4Ϟδϡʔϧαϙʔτ BMQIB

  ‣ +4ʹ͸Ϟδϡʔϧͷఆٛํ๏͕͍ͭ͘΋͋Δ
  $PNNPO+4 ".% &$."4DSJQU ʜ
  ‣ $MPKVSF4DSJQUඪ४Ͱ͸$MPTVSF-JCSBSZϞδϡʔϧ
  ͔͠ѻ͑ͳ͔ͬͨ
  ‣ ίϯύΠϥΦϓγϣϯͰϞδϡʔϧλΠϓΛࢦఆ͢Δ
  ͜ͱͰͦΕҎ֎ͷϞδϡʔϧΛ࢖͑ΔΑ͏ʹ
  :foreign-libs [{:file "resources/libs/calculator.js"
  :provides ["calculator"]
  :module-type :commonjs}]

  View full-size slide

 24. ηϧϑϗετ$MPKVSF4DSJQUπʔϧଓʑొ৔
  ‣ $MPKVSF4DSJQU͕ࣗ෼ࣗ਎ΛίϯύΠϧ ηϧϑϗεςΟϯά
  ɹ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱʹΑΓɺ$MPKVSFʹґଘ͠ͳ͍ॲཧܥ
  ͕ग़͖͍ͯͯΔ
  ‣ ࣮ߦʹ+7.͕ඞཁͳ͍ͷͰىಈ͕࣌ؒ୹͘ɺεΫϦϓτ࣮ߦ
  ౳ͷ༻్ʹ޲͘΋ͷ΋͋Δ
  ‣ ॲཧܥͷྫ
  1MBODL$MPKVSF4DSJQUPO+BWB4DSJQU$PSF
  -VNP$MPKVSF4DSJQUPO/PEFKT
  DBMWJO-VNP্Ͱಈ͘$MPKVSF4DSJQU༻Ϗϧυπʔϧ

  View full-size slide

 25. ͕࣌ؒ͋Ε͹
  -VNPʹ͍ͭͯܰ͘σϞ

  View full-size slide

 26. -VNPͷಛ௃
  ‣ OQNͰαΫοͱΠϯετʔϧͰ͖Δ
  ‣ ىಈ͕ૣ͍
  ‣ ୯ମͰ$MPKVSF4DSJQUͷϏϧυ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 27. ·ͱΊ
  ‣ $MPKVSF4DSJQUͷ$MPKVSF΍+4ʹର͢Δ਌࿨ੑ͸ɹ
  ·͢·͢ߴ·͍ͬͯΔ
  ‣ ҰํͰɺηϧϑϗεςΟϯάʹΑΓ$MPKVSF4DSJQU
  ୯ମͰΤίγεςϜΛங͚ΔՄೳੑ·Ͱݟ͖͑ͯͨ
  ‣ $MPKVSF$MPKVSF4DSJQU ʴ+4
  ͷ૊Έ߹Θͤํ͸ɹ
  ࠓޙ͞Βʹଟ༷Խ͍͖ͯͦ͠͏ͳงғؾ

  View full-size slide

 28. ࢀߟ
  ‣ $MPKVSF4DSJQU.BDSP4VHBS
  IUUQCMPHpLFTGBSNDPNQPTUTDMPKVSFTDSJQUNBDSPTVHBSIUNM
  .JLF'JLFT 1MBODL։ൃऀ
  ʹΑΔNBDSPJOGFSFODFͷղઆهࣄ
  ‣ &YUFSOT*OGFSFODF
  IUUQTHJTUHJUIVCDPNTXBOOPEFUUFGDDDDGDEBGD
  %BWJE/PMFOʹΑΔղઆهࣄ
  ‣ +BWB4DSJQU.PEVMF4VQQPSU "MQIB

  IUUQTHJUIVCDPNDMPKVSFDMPKVSFTDSJQUXJLJ+BWB4DSJQU.PEVMF4VQQPSU "MQIB

  ެࣜXJLJϖʔδ
  ‣ $PNQJMJOH$MPKVSF4DSJQU1SPKFDUT8JUIPVUUIF+7.
  IUUQTBONPOUFJSPDPNDPNQJMJOHDMPKVSFTDSJQUQSPKFDUTXJUIPVUUIFKWN
  "OUÓOJP/.POUFJSP -VNP։ൃऀ
  ʹΑΔ+7.ͳ͠Ͱͷ$MPKVSF4DSJQUͷϏϧυͷղઆهࣄ

  View full-size slide

 29. ࢀߟ
  ‣ 1MBODL
  IUUQTHJUIVCDPNNpLFTQMBODL
  ‣ -VNP
  IUUQTHJUIVCDPNBONPOUFJSPMVNP
  ‣ DBMWJO
  IUUQTHJUIVCDPNFHJOF[DBMWJO

  View full-size slide