Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CodeIgniterと若者 加筆修正版 / 20161104-CodeIgniterNight-LT

Ayato
November 04, 2016

CodeIgniterと若者 加筆修正版 / 20161104-CodeIgniterNight-LT

2016年11月4日
CodeIgniter Night LT資料
浅草文化観光センター 中会議室 にて

CodeIgniter Advent Calendar 2016 はこちら
http://qiita.com/advent-calendar/2016/code_igniter

Ayato

November 04, 2016
Tweet

More Decks by Ayato

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CodeIgniterͱएऀ
  @ayato_tw
  2016/11/04 CodeIgniter Night

  View Slide

 2. [email protected]_tw
  • ͨͿΜ͜ͷதͰҰ൪ए͍ʁ

  ฏ੒ੜ·Εͷํ͍·ͤΜ͔ʙ
  • ܦݧ΋Ұ൪ઙ͍͸ͣ
  • ͜ͷࢿྉͷʮए͍ʯʮएऀʯͱ͍͏ݴ༿Λ
  ʮதڃऀະຬʯͱ͍͏ҙຯͰଊ͑ͯ΋͏Ұ౓
  ಡΜͰΈͯԼ͍͞

  View Slide

 3. ࡢ೔ͷPHPCon2016Ͱ͸

  LTͰCodeIgniterωλ͕2ͭʂ

  View Slide

 4. ϑϨʔϜϫʔΫௐࠪͰ͸No.5

  View Slide

 5. एऀ͕ࢥ͏CodeIgniterͷَ໳
  1. ϥΠηϯε໰୊ʢ຋༁ؚΉʣ
  2. ࠃ಺ͷ৘ใͷগͳ͞
  3. Ϣʔβʔ͕਎ܰʹಈ͖ͮΒ͍

  View Slide

 6. ׆ൃʹಈ͚Δए͍ਓΛ

  ૿΍͢ඞཁ͕͋ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 7. CodeIgniterͷେ͖ͳϝϦοτ
  • ֶशίετ͕௿͍

  View Slide

 8. ֶशίετ͕௿͍ͷ͸

  େ͖ͳ෢ث
  • ೔ʑͷֶश͕શྗͰͰ͖͍ͯͳ͍
  • ݫ͍͠؀ڥͰಇ͍͍ͯΔ
  • ͕࣌ؒແ͍


  ͜ͷΑ͏ͳਓ͔Β͸ಛʹັྗత
  㱺 ए͍ΤϯδχΞʹ΋ͬͱ৮ͬͯཉ͍͠

  View Slide

 9. ֶशίετ͕௿͍ͷ͸

  େ͖ͳ෢ث
  • ֶशίετ͕௿͍

  ≠ ͦΕ͚ͩษڧ͢Ε͹े෼
  • ͦ΋ͦ΋CodeIgniter͸ԿͰ΋͜Ε1ຊͱ͍͏

  ελΠϧͰ͸ͳ͍

  View Slide

 10. ֶशίετ͕௿͍ͷ͸

  େ͖ͳ෢ث
  • ֶशίετ͕௿͍

  㲈 ڭ͑΍͍͢ / ڭΘΓ΍͍͢


  View Slide

 11. ֶशίετ͕௿͍ͷ͸

  େ͖ͳ෢ث
  • ֶशίετ͕௿͍

  㲈 ڭ͑΍͍͢ / ڭΘΓ΍͍͢

  㲈 ϑϨʔϜϫʔΫ࢖͍͜ͳ͠ςΫχοΫʹ

  ɹऴ࢝͠ͳ͍ͰࡁΉ

  View Slide

 12. एऀ͕ຊ౰ʹֶͼ͍ͨ΋ͷ
  • DRYͷਫ਼ਆ
  • ϑϨʔϜϫʔΫ౳ΛదࡐదॴͰ࢖͍෼͚Δ൑அྗ
  • PHPͷҋͱճආज़
  • ηΩϡϦςΟ
  • etc...

  View Slide

 13. ͱʹ͔͘৘ใ͕΄͍͠

  View Slide

 14. ੈؒʹग़ճΔ৘ใ͕গͳ͍ͱ…
  • ࢀೖোน͕ߴ͍··
  • ׆ൃʹಈ͘ए͍ਓ͕গͳ͘ͳΔ
  • Ϣʔβʔ૚ͷߗ௚ʹܨ͕Δ
  • ෛͷϧʔϓ
  • ͭΒ͍

  View Slide

 15. ੈؒʹग़ճΔ৘ใ͕ଟ͚Ε͹ʂ
  • ࢀೖোน͕Լ͕Δʢ࣮֬
  • ׆ൃʹಈ͘ਓ͕૿͑Δʢ͔΋
  • Ϣʔβʔ૚͕ް͘ͳΔʢ͔΋
  • ߋʹ৘ใ͕૿͑ͯྑ͍ϧʔϓʢʹ͍ͨ͠

  View Slide

 16. ੈؒʹग़ճΔ৘ใ͕ଟ͚Ε͹ʂ
  • ٕज़ྗΛ্͛Δʹ͸ެࢲΛ໰Θͣ

  ࣗ෼ͰαʔϏεΛ࡞Δ/վળ͢ΔʹݶΔ͕

  ૉͷPHP͚ͩͰͦΕ͸೉͍͠ɻ

  ଞͷϑϨʔϜϫʔΫͰ͸ෑډ͕ߴͯ͘΋

  CodeIgniterͳΒ͋Δ͍͸……ͱ͍͏एऀ͸ઈର͍Δϋζ
  • CodeIgniterΛ͖͔͚ͬʹ

  PHPࣗମ΍ଞͷϑϨʔϜϫʔΫΛ΋ֶͿࣄ͕ग़དྷΔʢ͔΋

  View Slide

 17. ࣮֬ʹॏཁ͸͋Δ͸ͣ
  • nanapi
  • schoo
  • LIG
  • U-NOTE
  • Τ΢ϨΧ
  ͳͲͳͲʢܟশུʣ

  View Slide

 18. Թނ஌৽
  2ܥͷ࣌ʹ࢖͕͑ͨ̋̋

  3ܥ΍4ܥͰ΋ಈ͍ͨ!!ͷ༷ͳ

  ୯७ͳಈ࡞ݕূͰ͢Β

  தڃऀະຬʹ͸༗Γ೉͍

  View Slide

 19. ͡Ό͋ԿΛ͢Δͷ͔

  View Slide

 20. CodeIgniter
  Advent Calendar
  2016

  View Slide

 21. ൃද࣌ʹ·ͩແ͚Ε͹

  ࠓ࡞Γ·͢
  㱺 ࡞Γ·ͨ͠ʂ

  http://qiita.com/advent-calendar/2016/code_igniter

  View Slide

 22. ࠷ޙʹ
  • ৘ใͷ৽௠୅ँͱॳֶऀͷଘࡏ͕ඞཁͩͱ͍͏ҙ
  ຯΛࠐΊͯʮए͍ʯʮएऀʯͱ͍͏ݴ༿Λ࢖͍·
  ͨ͠
  • ͜ͷࢿྉͷʮए͍ʯʮएऀʯͱ͍͏ݴ༿Λʮதڃ
  ऀະຬʯͱ͍͏ҙຯͰଊ͑ͯ΋͏Ұ౓ಡΜͰΈͯ
  Լ͍͞
  • ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide