Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Laravel + Nuxt.js + FirebaseでDXと開発コストを意識したSPA開発

Laravel + Nuxt.js + FirebaseでDXと開発コストを意識したSPA開発

Laravel + Nuxt.js + FirebaseでDXと開発コストを意識したSPA開発

Takayuki

June 25, 2019
Tweet

More Decks by Takayuki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Laravel + Nuxt.js + FirebaseでDXͱ
  ։ൃίετΛҙࣝͨ͠SPA։ൃ
  Laravel + Nuxt.js + FirebaseでDXͱ
  ։ൃίετΛҙࣝͨ͠SPA։ൃ

  View Slide

 2. 2 ٕज़બఆʹ͍ͭͯ
  Agenda
  3 νʔϜϏϧσΟϯάʹ͍ͭͯ
  1 ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. 1 ࣗݾ঺հ

  View Slide

 4. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ◆໊લ
  ླ໦ ޹೭(Suzuki Takayuki)
  ※ಉ੏ಉ໊ଟͯ͘ࠔͬͯ·͢ɻɻɻ
  ◆ࣗݾ঺հ
  ɾ1990೥ɺਆಸ઒ݝੜ·Εɻ
  ɾࣾձਓʹͳ͔ͬͯΒɺϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊΔɻ
  ɾ2015೥ʹϑϧεϐʔυʹೖࣾ͠ɺ2017೥ʹಠཱɻ
  ɾϑϦʔϥϯεͰϦϞʔτϫʔΫΛ൒೥΍ͬͨޙʹԭೄͰىۀ
  ◆झຯ
  ίεϓϨɺԻָϥΠϒɺϚϥιϯେձʹग़Δɺ໺ٿ؍ઓ
  ◆εΩϧ
  ɾPHP,
  Symfony2,CakePHP3,Laravel6
  ɾJavaScript,
  backbone.js,Angular4,Vue.js,Nuxt.js
  BDD(Ϗʔνۦಈ։ൃ)
  1.ࣗݾ঺հ

  View Slide

 5. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ԭೄͰ 150ਓن໛ͷΤϯδχΞ޲͚ษڧձΛओ࠵
  h&ps:/
  /phpcon.okinawa.jp/
  ҰؾʹΤϯδχΞͱͷܨ͕ΓΛ֦େͤ͞Δʂ
  PHPΧϯϑΝϨϯε͸ɺPHPΤϯδχΞʹΑΔ࠷େ
  ن໛ͷٕज़ऀΠϕϯτͱͯ͠ɺ౦ژɺؔ੢ɺ෱Ԭɺ๺
  ւಓͰ։࠵͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻ
  1.ࣗݾ঺հ

  View Slide

 6. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ࣗݾ঺հ
  1

  View Slide

 7. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ࣗݾ঺հ
  1

  View Slide

 8. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  1.ձࣾ঺հ
  ◆ձ໊ࣾ
  גࣜձࣾRe:Build
  ◆ॅॴ
  ԭೄݝԭೄࢢதԝ̍ஸ໨̍̒−̕
  ◆ࣄۀ಺༰
  ɾࣗࣾWEBαʔϏεͷاըɾ։ൃɻ
  ɾडୗ։ൃ
  ◆ࣾһ
  7໊
  ◆ΤϯδχΞͷಇ͖ํ
  ϦϞʔτϫʔΫՄೳͳࣗ༝ͳಇ͖ํΛਪ঑ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 9. 9
  ࣗࣾWebαʔϏεͷ։ൃ
  ɾαʔϏε໊
  Tadoru
  ɾγεςϜ֓ཁ
  ΤϯδχΞಛԽܕͷ
  ϦϑΝϥϧ
  Ϋϥ΢υιʔγϯά
  ɾ࢖͍ͬͯΔٕज़
  ݴޠ : PHP,JavaScript
  ϑϨʔϜϫʔΫ: laravel5,Nuxt.jsͳͲ

  View Slide

 10. 2 ٕज़બఆʹ͍ͭͯ

  View Slide

 11. 11
  ౰࣌ͷ։ൃϝϯόʔͷεΩϧηοτ
  SPAͷWebΞϓϦܦݧ
  ऀ Ұਓ
  αʔόαΠυ(Laravel)
  ͸ಘҙͳਓ͕ଟ͍
  Vue.js(MPA)͸৮ͬͨ͜ͱ
  ͋Δϝϯόʔ͕ଟ͍
  20୅લ൒ʙ20୅ޙ൒Ͱ
  ։ൃܦݧ͸গ͠ઙ͍

  View Slide

 12. 1 2
  ։ൃεέδϡʔϧ
  2018೥12݄ʙ 2019೥3݄ 2019೥4݄ʙ6݄
  ։ൃ։࢝ Ϋϩʔζυβ൛׬੒
  ࠷௿ݶͷ։ൃج൫ɺυ
  Ωϡϝϯτɺ։ൃମ੍
  Λ੔උͯ͠ɺ͕ͬͭΓ
  ։ൃΛਐΊΔ
  ଟগɺόά͕͋ͬͯ΋
  ྑ͍ͷͰɺશମతʹ࠷
  ௿ݶͷॳظͷػೳ͕Ϧ
  Ϧʔε͞Ε͍ͯΔঢ়ଶ
  Λ໨ࢦ͢ɻ
  γʔυϥ΢ϯυͷࢿۚ
  ௐୡ༧ఆ
  ॳظͷػೳ͕ϦϦʔε
  ͞Ε͓ͯΓɺ͋Δఔ౓ɺ
  Ϣʔβͷొ࿥΋֬อ͞
  Ε͍ͯΔঢ়ଶΛ໨ࢦ͢

  View Slide

 13. 1 3
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺
  ࠓޙɺࢢ৔ͱͯ͠஫໨͞Ε
  ͦ͏ͳٕज़
  ݕࡧͨ͠Β͋Δఔ౓ɺωοτʹ
  υΩϡϝϯτ͕͋Δ
  ԭೄͰ͸ઑ͍ͬͯΔٕज़
  ։ൃίετ͕ߴ͗ͣ͢ɺఔ
  Α͘௅ઓ͍ͨ͠

  View Slide

 14. 1 4
  DXͱ͸ʁ
  Developer Experience ʢ։ൃମݧʣͱ͸ɺ͋Δγ
  εςϜΛʮؾ࣋ͪΑ͘։ൃɾอकͰ͖Δ͔Ͳ͏͔ʯ
  Λࣔ͢΋ͷ
  ։ൃऀ͸։ൃɾอकͱ͍͏ߦҝΛ௨ͨͦ͡ͷγε
  ςϜͷϢʔβʔͰ͋ΓɺDX͸UXͷҰछͰ͋Δ
  https://gfx.hatenablog.com/entry/2018/06/28/100103

  View Slide

 15. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ؾ࣋ͪͷ༨༟͕ͰΔͱίʔ
  υͷ඼࣭͕͕͋Γอक࣌
  ͷσάϨ΋ݮΒͤΔ
  ೔ʑͷ։ൃΛָ͠ΊΔΑ
  ͏ʹͳΓɺؾ࣋ͪʹ༨༟
  ͕Ͱ͖Δɻ
  DX͕ྑ͍ࣄࣗମ͕DXΛߴ
  ΊΔಈػʹͳΓɺਖ਼ͷεύ
  ΠϥϧΛݟࠐΊΔɻ
  1 2 3
  https://gfx.hatenablog.com/entry/2018/06/28/100103
  DX͕ߴ͘ͳΔͱԿ͕ྑ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 16. 1 6
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺(ओ؍)
  ࢢ৔Ձ஋͕ߴ͍
  ΤϯδχΞͷ฼਺ଟ͍
  ΤϯδχΞͷ฼਺গͳ͍
  ࢢ৔Ձ஋͕௿͍
  ͜͜Λૂ͏ʂ
  ༏लͳਓࡐΛ
  ࠾༻͠΍͍͢

  View Slide

 17. 1 7
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺(ओ؍)
  ࢢ৔Ձ஋͕ߴ͍
  ΤϯδχΞͷ฼਺ଟ͍
  ΤϯδχΞͷ฼਺গͳ͍
  ࢢ৔Ձ஋͕௿͍

  View Slide

 18. 1 8
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺
  Laravel͸ࠓޙ΋ਓؾ͸ଓ͖ͦ͏

  View Slide

 19. 1 9
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺
  ͏ʔΜɺΘ͔Βͳ͍ɻɻɻ

  View Slide

 20. 2 0
  ΤϯδχΞ࠾༻Ͱͷٕज़બఆ؍఺
  ౦ژͷNuxt MeetupʹࢀՃͯ͠ࢀՃऀͷ൓Ԡ΋ݟͯΈΔࣄʹͨ͠ʂ
  2018/10/18
  ࢀՃ࿮100ਓʹରͯ͠ɺ
  Ԡื͕161ਓ΋͍Δʂʂ

  View Slide

 21. 2 1
  ౰೔ͷ༷ࢠ
  https://techblog.scouter.co.jp/entry/2018/10/19/153000
  ը૾͸SCOUTER։ൃऀϒϩάΑΓҾ༻ͤͯ͞௖͖·ͨ͠ɻ
  ੌ͍೤ؾʂʂ

  View Slide

 22. 2 2
  ࢀՃऀͷ੠
  ࢖͍͍͚ͨͲɺ·ͩ౦ژͷ
  ձࣾͰ΋ͳ͔ͳ͔ɺಋೖ͠
  ͍ͯΔاۀ͸গͳ͍
  ϓϥΠϕʔτͰ͸ษڧͯ͠
  ͍Δਓ͕ଟ͍
  Nuxtͷٻਓࣗମ͸૿͖͑ͯ
  ͍ͯΔҹ৅

  View Slide

 23. 2 3
  બఆٕͨ͠ज़
  ■ٕज़ཁ݅
  ɾαʔόαΠυ
  PHP(Laravel6)
  ɾϑϩϯτΤϯυ
  JavaScript(Vue.js,Nuxt.js)
  ɾςετ
  PHPUnit,Cypress
  ɾ੩తղੳ
  ESlint,PHPStan
  ɾΠϯϑϥ
  AWS(EC2,S3,RDS(mariadb))
  ɾ։ൃ؀ڥ
  php7,nginx,mariadb,docker,webpack
  ɾͦͷଞ
  gitlab,gitlabCI(ࣗಈσϓϩΠͳ
  Ͳ),Slack,phpStorm

  View Slide

 24. ϑϩϯτΤϯυ αʔόαΠυ
  શମߏ੒
  Gitlab CI
  ςετɾLintͳͲ
  Firebase
  ςετɾLintͳͲ

  View Slide

 25. શମͷΞʔΩςΫνϟ(̐ͭͷυϝΠϯผ)
  ϑϩϯτΤϯυ αʔόαΠυ
  blade
  MPAߏ੒
  ϑϩϯτΤϯυ αʔόαΠυ
  SPAߏ੒
  αʔόαΠυ
  ϑϩϯτΤϯυ αʔόαΠυ
  blade
  MPAߏ੒
  ϫʔΧʔը໘ ΤʔδΣϯτը໘
  اۀը໘
  SPAߏ੒
  ϑϩϯτΤϯυ
  ӡӦը໘
  MPA
  SPA

  View Slide

 26. (1)PUSH
  (2)GitlabCI࣮ߦ (3)ίϯςφىಈ
  Gitlab
  (6)Envoy࣮ߦ
  ςετ࣮ߦ
  ίϯςφ
  σϓϩΠ࣮ߦ
  ίϯςφ
  (5)ίϯςφىಈ
  (4)UnitTest࣮ߦ
  (7)Pull
  εςʔδϯά؀ڥ
  ϦϙδτϦ
  Gitlab CI

  View Slide

 27. 3 νʔϜϏϧσΟϯάʹ͍ͭͯ

  View Slide

 28. 2 8
  TwitterͰืूͯ͠ΈΔ
  ஌Γ߹͍ͷΤϯδχΞ͞Μ
  5ਓ͘Β͍͔Β࿈བྷ͕͖ͨʂ

  View Slide

 29. 2 9
  ։ൃνʔϜߏ੒
  Suzuki Takayuki
  ਖ਼ࣾһ
  (ि5೔ۈ຿)
  Kakazu Yuki
  (ਖ਼ࣾһ)
  Ϛωδϝϯτ&։ൃ
  ։ൃ
  ϑϦʔϥϯε
  (ि2೔ۈ຿)
  ϑϦʔϥϯε
  (ि2೔ۈ຿)
  ϑϦʔϥϯε
  (ि2೔ۈ຿)
  ϑϦʔϥϯε
  (ि1೔ۈ຿)
  ཁ݅ఆٛ
  UI/UX
  ਖ਼ࣾһ
  (ि5೔ۈ຿)
  ෭ۀ
  (ि1೔ۈ຿)

  View Slide

 30. LaravelΛख़஌͓ͯ͠Γɺ
  ਂ͍஌͕ࣝ͋Δ
  εΫϥϜϚελʔͷ
  ܦݧ͕͋Δ
  ϑϩϯτΤϯυ
  (Nuxt.jsɺVue.js)͕ಘҙ
  3 0
  ϑϦʔϥϯεͷํͷεΩϧηοτ

  View Slide

 31. 3 1
  ϑϦʔϥϯεͷํʹґཔ͢Δ࢓ࣄ
  ϑϩϯτΤϯυ(Nuxt.js)ͷ։ൃ
  ৽͍ٕ͠ज़ͷબ୒ʹ
  ͋ͨͬͯͷ૬ஊ
  (Firebase΍CypressͳͲ)
  શମͷΞʔΩςΫνϟͷ૬ஊ
  εΫϥϜͷճ͠ํͷ૬ஊ

  View Slide

 32. 3 2
  ϦϞʔτϫʔΫͷ׆༻
  ౦ژ
  ٶ࡚ ԭೄ
  ීஈ͔ΒϦϞʔτϫʔΫΛಋೖ
  ͍ͯ͠ΔࣄʹΑͬͯɺ
  ݝ֎ͷํʹ΋࢓ࣄΛґཔͰ͖Δ

  View Slide

 33. 3 3
  ෼ใͷ׆༻

  View Slide

 34. 3 4
  εΫϥϜ։ൃ
  ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔
  Sprint
  ϙʔΧʔϓϥϯ
  χϯά/։ൃ
  σΠϦʔεΫϥ
  Ϝ/։ൃ
  σΠϦʔεΫϥ
  Ϝ/։ൃ
  σΠϦʔεΫϥ
  Ϝ/։ൃ
  εϓϦϯτϨϏ
  ϡʔ/

  ϦϦʔε
  εϓϦϯτϓϥ
  ϯχϯά

  View Slide

 35. 3 5
  εΫϥϜ։ൃ

  View Slide

 36. 3 6
  ·ͱΊ
  ɾٕज़બఆ͸ษڧձʹࢀՃͯ͠ɺ࣮ࡍͷԹ౓ײ΋ݟΔ
  ɾٕज़తʹকདྷੑ͕͋Γͦ͏ͳ΋ͷΛબఆ
  ɾϦϞʔτϫʔΫͷ׆༻Ͱ࠾༻ൣғ͸શࠃʹ޿͛ΒΕΔ

  View Slide

 37. 3 7
  ࠂ஌
  2020೥ PHPΧϯϑΝϨϯεԭೄ։࠵͠·͢ʂ

  View Slide

 38. 3 8
  ࠂ஌
  2020೥ 2݄͝Ζʹ୆࿷ͰLaravelϛʔτΞοϓΛ΍Γ·͢ʂ

  View Slide