Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

potatotips 27

potatotips 27

Takeru Chuganji

September 28, 2016
Tweet

More Decks by Takeru Chuganji

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebP͸΋͏࣌୅஗Ε!?! ৽͍͠ը૾ܗࣜ”BPG”Λࢼͯ͠Έͨ

 2. None
 3. Better Portable Graphics • ༰ྔ͕খׂ͍͞ʹߴ඼࣭ • ՄٯѹॖϞʔυ΋αϙʔτ • ϒϥ΢β൛΋ެ͕ࣜαϙʔτʢJSೖΕΔ͚ͩʣ •

  ΞχϝʔγϣϯΛαϙʔτ
 4. — Gigazine “JPEGը૾ͷ໿൒෼ͷϑΝΠϧαΠζͰ ಉ඼࣭ͷ΋ͷΛදࣔͰ͖Δը૾ܗࣜ”

 5. BPG vs PNG / JPEG / WebP http://xooyoozoo.github.io/yolo-octo-bugfixes/

 6. ҹ৅ • ϒϩοΫϊΠζ͕໨ཱͨͳ͍ʢ׈Β͔ʹͳΔʣ • αΠζ͕খ͘͞ͳͬͯ΋඼࣭͕མͪʹ͍͘ • …͍͢͝🎉

 7. $ brew install libbpg Τϯίʔμ / σίʔμΛΠϯετʔϧ

 8. $ bpgenc infile.[jpg|png] BPG΁ͷม׵

 9. $ bpgdec infile.bpg BPG͔Βͷม׵

 10. iOSͰͷσίʔυ ϥΠϒϥϦ࡞Γ·ͨ͠🚀

 11. https://github.com/chuganzy/HCImage-BPG

 12. HCImage+BPG • macOS / iOSΛαϙʔτ • Carthage / CocoaPodsͰಋೖՄೳ •

  Ξχϝʔγϣϯαϙʔτ
 13. HCImage+BPG

 14. WebPͱσίʔυ࣌ؒͷൺֱ💥

 15. None
 16. BPG 1136 × 818 | 13.6KB

 17. WebP 1136 × 818 | 13.3KB

 18. σίʔυ࣌ؒൺֱ • WebP: 0.7226 / BPG: 2.8070͋ • σίʔυ͸஗͍😂 •

  നঢ়͢ΔͱΤϯίʔυ΋஗͍
 19. ޲͍͍ͯΔͱ͜Ζ • ճઢ͕ͱʹ͔͘஗͍ • ͖Ε͍ͳը૾Λද͍ࣔͨ͠ • σίʔυΛසൟʹ͠ͳͯ͘Α͍

 20. ࠾༻ࣄྫ

 21. …ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨ😢 ࢖ͬͯΔΞϓϦ͸͋Δͷ͔΋ʁ

 22. “Some of the HEVC algorithms may be protected by patents

  in some countries.” BPG͕HEVCͷಛڐΛ࢖༻͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Γ ར༻͢Δͱ͖͸৭ʑؾΛ͚ͭͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
 23. — LWN.net “ٕज़తʹJPEGΑΓ༏Ε͍ͯΔ͕ JPEGͷ୅ΘΓʹͳΔՄೳੑ͸௿͍ͩΖ͏”

 24. 😩

 25. • BPG͸ؒҧ͍ͳ͘ૉ੖Β͍͠ϑΥʔϚοτ🚀 • iOSͰ΋؆୯ʹ࢖͑ΔΑ͏ʹͨ͠🙋 • ࢖ͬͯΈ͚ͨͲσίʔυ͸݁ߏ஗͍😂 • ಛڐؔ܎ʹؾΛ͚ͭΔඞཁ͕͋Δ🙄 • ࣮ઓ౤ೖʹ͸·ͩ৭ʑͱૣ͗͢Δ͔΋💧

  ·ͱΊ