Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

docker再入門

9b9229895b9975a529f712e57565d998?s=47 clicktx
August 21, 2021

 docker再入門

Gunma.web#42の発表内容。
dockerを再度使い始めるまでの話。

9b9229895b9975a529f712e57565d998?s=128

clicktx

August 21, 2021
Tweet

Transcript

 1. docker࠶ೖ໳ 2021-8-21 Gunma.web #42 OnLine

 2. ࣗݾ঺հ • ͳ·͑ɿ͗͢ΉΒɹΉͶͷΓ • Twitterɿ@ckickt x • Perl/PHP/JavaScript/HTML/CSS … •

  blogɿhttps://perl.no-tubo.net • ͠͝ͱɿECαΠτ؅ཧਓ • ͠ΎΈɿϓϩάϥϛϯάɺࢁา͖ɺΩϟϯϓ
 3. Ωϟϯϓ༻඼

 4. পɻ

 5. ͯ͞

 6. ಈػɾ؀ڥ • M1 Macʹ৐Γ׵͑Δʹ͋ͨͬͯΫϦʔϯ Πϯετʔϧ͔Βͷ؀ڥߏங • MAMP͕ಈ͔ͳ͍ͷͰdockerͱ͍͏બ୒ • dockerͱ͸͍͑docker for

  Mac • αʔόαΠυدΓͷweb։ൃ
 7. ·ͣ͸ खΛಈ͔͢

 8. खΛಈ͔͢ ͦͷ1 ख࢝Ίʹdocker for macΛΠϯετʔϧͨ͠ ࣌ʹνϡʔτϦΞϧ͕ग़ΔͷͰ࣮ફͯ͠Έ Δɻ

 9. खΛಈ͔͢ ͦͷ1 ख࢝Ίʹdocker for macΛΠϯετʔϧͨ͠ ࣌ʹνϡʔτϦΞϧ͕ग़ΔͷͰ࣮ફͯ͠Έ Δɻ → git clone

  ͯ͠ ΠϝʔδΛϏϧυ → ίϯςφʔ্ཱͪ͛ → docker hubʹpush
 10. docker hub΁push͢Δͱ͜Ζ·Ͱ΍Δͱ6೥ લʹpushͨ͠ΠϝʔδΛൃݟʂ ͜ͷࠒ͸virtual boxʹlinuxೖΕͯಈ͔͍ͯ͠ ͨ…ؾ͕͢Δ

 11. खΛಈ͔͢ ͦͷ2 Qiita DockerͰ؀ڥߏங͢ΔͨΊͷ࠷௿ݶͷ ֓೦ཧղ 3෦ߏ੒Ͱdockerͷجຊ͔Βdocker-compose Λ࢖ͬͨ؀ڥߏங·Ͱஸೡʹղઆ͞Ε͍ͯΔ ΤϯτϦ

 12. ͍͟؀ڥߏஙʂ

 13. ߏங؀ڥ • ্هΤϯτϦͦͷ··ɻ • NginxͰϦόʔεϓϩΩγཱͯΔ • ϙʔτ൪߸ʹ೰·͞ΕΔࣄͳ͘”myapp.local.localhost” ͳͲͷυϝΠϯ໊ͰΞΫηεͰ͖Δ(chromeݶఆ) • SSL௨৴Ͱ͖Δ(mkcert)ɻϫΠϧυΧʔυͷূ໌ॻͰແ

  ݶʹ؀ڥ࡞ΕΔ ʲMac/WinରԠʳDockerͰPHPϩʔΧϧ։ൃ؀ڥͷ࠷ڧߏஙํ๏
 14. ߏங؀ڥ • ߏங؀ڥΠϝʔδ సࡌɿʲMac/WinରԠʳDockerͰPHPϩʔΧϧ։ൃ؀ڥͷ࠷ڧߏஙํ๏ΑΓ

 15. ߏங؀ڥ • ߏங؀ڥΠϝʔδ

 16. ߏங؀ڥ

 17. ࠷ڧͷΦϨΦϨ MAMP׬੒ʂ

 18. ·ͱΊ • MAMPͱͯ͠࢖͑Ε͹ྑ͍ • ϩʔΧϧͷϓϩΩγαʔόΊͪΌศར • υϝΠϯ໊ͰΞΫηε࠷ߴ

 19. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ ͏͍͟͝·ͨ͠