$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

育休のすゝめ #devsumi 2023

育休のすゝめ #devsumi 2023

Developers Summit 2023 で登壇したときの資料です。
誤解を生む表現を一部補足修正しております。

内容
- 日本の育休制度について(主にお金の話)
- 育休から2年経ってみて感じていること(個人の学び)

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20230209/session/4185/
https://event.shoeisha.jp/devsumi

Takahiro Tsuchiya

February 10, 2023
Tweet

More Decks by Takahiro Tsuchiya

Other Decks in Education

Transcript

 1. ҭٳͷ͢ʍΊ
  Developers Summit 2023
  10-B-4 ࢠҭͯxΤϯδχΞʹΑΔϦϨʔηογϣϯ
  ͜ΖͪΌΜ / @corocn
  1

  View Slide

 2. - ͜ΖͪΌΜʢ࠺͔Β͸͜͜਺೥ຊ໊Ͱݺ͹Ε͍ͯͳ͍͠ɺ͓ͦΒ͘ଉࢠ΋ࢲͷຊ໊Λ஌Βͳ͍ʣ
  - ࢲɺ࠺ɺ3ࡀ👦 ͷ3ਓͰذෞࢢࡏॅ
  - ϦϞʔτϫʔΧʔʢ6೥໨ʣ
  - ݱࡏ͸ Leaner Technologies Inc. ͱ͍͏ελʔτΞοϓʹ͍·͢
  - ͜͜1೥͸ PdMɺ։ൃɺΤϯδχΞ࠾༻ = 5:4:1 ͙Β͍ͷׂ߹
  - ձࣾಠࣗͷҭٳ੍౓ࡦఆʹ΋ͪΐΖͬͱؔΘΓ·ͨ͠
  ࣗݾ঺հ
  2

  View Slide

 3. - ໿1೥ؒɺ෉්ͰҭٳΛऔಘʢ2019ʙ2020ʣ
  - ʮҭٳ͸͡ΊͯΨΠυʯͷ੍࡞ & ٕज़ॻయͰ൦෍
  - ಉਓ׆ಈ with Πϛʔ @13imi & ϜϥΩ @u_vf3
  - noteͰൢചத͕ͩɺগ͠৘ใݹ͍Ͱ͢🙏
  - https://note.com/corocn/n/ne2c781e4a25e
  - உੑҭٳ࣮੷ͷ͋Δձࣾ·ͱΊ
  - ֤ࣾಠࣗͷࢠҭͯࢧԉ੍౓Λ·ͱΊ͍ͯΔ
  - corocn/paternity-leave-in-japan Ͱ؅ཧ
  - ͦ͜·ͰϝϯςͰ͖ͯͳ͍🙏
  ҭٳؔ࿈ͷ׆ಈ
  3

  View Slide

 4. ࢿྉެ։લఏͰ͍͢͝ྔʹͳͬͯ
  ͠·͍·ͨ͠ɻ


  ࠓ೔͸ཁ఺͚ͩ཈͑ͯۦ͚଍Ͱ࿩
  ͠·͢🙏


  ޙ೔εϥΠυެ։͞Ε·͢ʂ
  4

  View Slide

 5. - ೔ຊͷҭٳ੍౓ʹ͍ͭͯ
  - ҭٳ͔Β2೥ܦͬͯΈͯײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  5

  View Slide

 6. ೔ຊͷҭٳݱঢ়ʢஉੑʣ
  ↑ࢲ͕औಘ

  ͨ͠ͱ͖
  औಘ཰ औಘظؒ
  ݱࡏ͸औಘ཰14%ʹ͍͕ۙɺ2िؒະຬͷऔಘ͕50%
  ͍ΘΏΔͳΜͪΌͬͯҭٳ͕ଟ͍͔΋ʁ
  ग़య: ްੜ࿑ಇল - ҭࣇɾհޢٳۀ๏ͷվਖ਼ʹ͍ͭͯ

  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf 6
  ΠϚίί

  View Slide

 7. લ൒
  ೔ຊͷҭٳ੍౓
  7

  View Slide

 8. ٳΊΔ৚݅ͱڅ෇͕ۚ໯͑Δ৚݅͸ผʂ
  - ʮٳΊΔʯ੍౓
  - ͭ·ΓɺٳΜͰ΋ෆརӹΛඃΒͳ੍͍౓
  - ࣗ෼͸ٳΊΔͷ͔ʁ ͲΕ͚ͩٳΊΔʁ
  - ʮڅ෇ۚʯ͕΋Β͑Δ੍౓
  - ͭ·ΓɺٳΜͰΔؒʹ͓͕ۚ΋Β͑Δ੍౓
  - ࣗ෼͸͓͕ۚ΋Β͑Δͷ͔ʁ ୭͔Βʁʢޏ༻อݥʁ݈߁อݥʁձࣾʁʣ
  ͜ͷ؍఺Λ࣋ͭͱ੔ཧ͠΍͍͢
  ͜ΕΒͷ؍఺Ͱௐ΂Δͱཉ͍͠৘ใ͕ಘΒΕ΍͍͢
  ւ֎Ͱ͸ʮٳΊΔʯ͚ͩͰϝϦοτʹͳΓͦ͏
  8

  View Slide

 9. - ٳΊΔ
  - ҭࣇɾհޢٳۀ๏
  - ҭࣇٳۀ੍౓ʢ2022/10/01͔Β৽੍౓ʣ
  - ग़ੜ࣌ҭࣇٳۀ ͍ΘΏΔ “࢈ޙύύҭٳ” ʢ৽ઃʣ
  - ଞʹ΋෮৬࣌ͷ࣌୹ۈ຿ͳͲ৭ʑؚΈ·ׂ͕͢Ѫ͠·͢
  - ࿑࢖ڠఆ
  - ձࣾͱैۀһͷؒͰ݁Ϳ
  - ͓ۚ
  - ҭࣇٳۀڅ෇ۚ
  ࠓ೔࿩੍͢౓ʢ͜ͷޙৄ͘͠ʣ
  9

  View Slide

 10. ·ͣ͸ʮٳΊΔʯͷ࿩
  10

  View Slide

 11. - ग़࢈͢ΔํͱύʔτφʔͰҟͳΔ
  - ঁੑ͸࢈ٳͷޙʹҭٳ΁
  - ࢈ޙ8िؒͷ͋ͱҭٳ΁
  - ࢈ٳ͸݈߁อݥɺҭٳ͸ޏ༻อݥͰͦ΋ͦ΋อݥ͕ҧ͏
  - உੑ͸ੜ·Εͨ௚ޙ͔ΒҭٳʹೖΕΔ
  - ਖ਼֬ʹ͸ʮग़࢈༧ఆ೔ʯʮग़ੜ೔ʯͷૣ͍ํ͔Β
  - ༧ఆ೔ʹੜ·Εͯ͘Δͱ͸ݶΒͳ͍ͨΊ
  - ࢈ٳͱҭٳ͸ผͷ࿩
  લఏͷ੔ཧ
  11
  - ຊࢿྉͰ͸Ұ෦ ঁੑɾஉੑ ͱ͍͏දهΛ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
  - ྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide

 12. - ݪଇͱͯ͠1ࡀ·Ͱ
  - 1೥Ͱ͸ͳ͍
  - ۩ମతʹ͸1ࡀͷ஀ੜ೔ͷલʑ೔ʢຽ๏ͷؔ܎Ͱগ͠Θ͔Γʹ͍͘ʣ
  - ్த͔Βऔಘͯ͠΋1ࡀ·Ͱ
  - ෉්ͰҭٳΛऔಘ͢ΔͱԆ௕Ͱ͖Δ੍౓΋͋Δ
  - ύύϚϚҭٳϓϥε

  - อҭԂʹೖΕͳ͍ͱԆ௕Ͱ͖Δ
  - ͦͷଞɺཆҭऀͷࢮ๢΍පؾͳͲ
  ҭٳͷظؒʢҭࣇٳۀ੍౓ʣ
  12

  View Slide

 13. - جຊతʹޏ༻͞Ε͍ͯΕ͹୭Ͱ΋औಘՄೳ
  - ͨͩ͠ɺແظޏ༻ʢਖ਼ࣾһؚΉʣͱ༗ظޏ༻Ͱѻ͍͕ҟͳΔ
  - ҭٳ͸෮ؼ͢Δ͜ͱΛલఏͱ͍ͯ͠Δ
  - ༗ظޏ༻ͷ৔߹͸ɺΑΓৄࡉʹ৚݅ͷ֬ೝ͕ඞཁ

  - ࿑࢖ڠఆͰೖࣾ1೥ະຬͷࣾһ͸औಘͤ͞ͳ͍Α͏ʹ΋Ͱ͖Δ
  - స৬ݕ౼தͷ৔߹͸νΣοΫਪ঑
  - ΤϯδχΞ͸స৬ࢢ৔͕׆ൃͳͷͰ஫ҙ
  - ٯʹελʔτΞοϓ͸࠾༻νϟϯεͰ΋͋Δ
  - ଴۰Λ֬ೝ͢Δஈ֊ͰͪΌΜͱฉ͍ͨ΄͏͕͍͍͕...ฉ͖ʹ͍͘
  - େ͖͍اۀͩͱ੍͍͍ͩͨఆ͞Ε͍ͯΔ͔΋
  - ૬ஊͯ͠ͳΜͱ͔ͳΔ͜ͱ΋͋Δ
  ҭٳͷऔಘ৚݅ʢҭࣇٳۀ੍౓ʣ
  13

  View Slide

 14. - ࡢ೥͔Βஈ֊తʹվਖ਼͞Ε͍ͯΔʢ2022/04 ~ʣ
  - ҭٳΛ෼ׂͯ͠औಘ͠΍͘͢ͳͬͨ
  - ࠓ·Ͱ͸ݪଇ෼ׂෆՄͩͬͨ
  - ࢈ޙύύٳՋͷ৽ઃ
  - ੜޙ8ि͕ؒର৅
  - ҭࣇٳۀ੍౓ͱ͸શ͘ผͷ੍౓ʢͪΐͬͱෳࡶʹͳͬͪΌͬͨͶʣ
  - 8िؒͷ͏ͪ4िؒॊೈʹ෼ׂͯ͠औಘͰ͖Δ
  - ࿑࢖ڠఆͰআ֎Մೳ͕ͩɺҭࣇٳۀ੍౓ͱ͸ผʹ݁͹ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  - ࠷ॳ͔Β2ϲ݄Ҏ্औಘ͠Α͏ͱࢥ͍ͬͯΔ৔߹͸͋·Γؔ܎ͳ͍͔΋
  - Ϛωʔδϟʔ޲͚
  - ैۀһ΁ͷҭٳ੍౓ͷप஌
  - औಘ཰ͷެදٛ຿ʢେاۀʣ
  ࠷ۙͷվਖ਼ͰԿ͕มΘͬͨʁ
  14

  View Slide

 15. ࣍ʹʮ͓ۚʯͷ࿩
  15

  View Slide

 16. - ޏ༻อݥ͔Βࢧڅ͞ΕΔ
  - ͭ·Γޏ༻͞Ε͍ͯΔํΛର৅ͱ͍ͯ͠Δ
  - ݸਓࣄۀओɺϑϦʔϥϯεɺܦӦऀ͸ର৅֎
  - ҭٳʹؔΘΒͣϦεΫͪΌΜͱߟ͑ͯͶͬͯ࿩Ͱ͸͋Δ

  - ৚݅: ௚ۙ2೥ؒͰ௨ࢉ12ϲ݄ࣾձอݥ෷ͬͯΕ͹OK
  - ݫີʹݴ͏ͱ12ϲ݄ͷ׬શ݄ʢ11೔Ҏ্ͷब࿑೔ʣ͕ඞཁ
  - స৬ͯ͠΋Ҿ͖ܧ͕ΕΔ
  - ΤϯδχΞస৬͞ΕΔํଟ͍ͱࢥΘΕΔͷͰڧௐ
  - ࣦۀख౰Λਃ੥ͨ͠λΠϛϯάͰϦηοτ͞ΕΔͷͰ஫ҙ
  - స৬࣌ʹϑϦʔϥϯε΍ແ৬ظؒڬΉ৔߹͸Α͘ߟ͑ͯ
  - ͙͢ୈ2ࢠ͕ੜ·Εɺ࿈ଓͯ͠ҭٳʹೖΔ৔߹͸৚͕݅؇࿨͞ΕΔ
  ҭࣇٳۀڅ෇ۚ
  16

  View Slide

 17. - ҭٳதʹڅ෇͞ΕΔʢҭٳத = ҭࣇٳۀ੍౓ or ࢈ޙύύٳՋʣ
  - ݪଇ1ࡀ·ͰͳͷͰɺجຊతʹ1ࡀ·Ͱڅ෇͞ΕΔ ͱߟ͑ͯΑ͍
  - ࠷ॳͷ൒೥͸݄ऩͷ67%ɺҎޙ͸50%
  - ݄ऩ455,700ԁ x 0.67 = 305,319ԁ ͕ࢧڅ্ݶ
  - ग़య: 2022.08.01 ްੜ࿑ಇলΑΓ https://www.mhlw.go.jp/content/000967026.pdf
  - ྫ͑͹݄ऩ100ສͰ΋݄ऩ໿45ສԁͱͯ͠ѻΘΕΔ
  - ͜ͷ্ݶʹͻ͔͔ͬΔΤϯδχΞ͕૿͖͍͑ͯͯΔ
  - ୅ΘΓʹɺձࣾಠࣗͷࢧԉ੍౓΋૿͖͍͑ͯͯΔ 👍
  - ੈଳͰ͸ͳ͘෉්ͦΕͧΕͰܭࢉ͞ΕΔ
  - ڞಇ͖ x ݻఆඅ͕௿͍ʢ஍ํ౎ࢢͳͲʣ
  - ෉්͕όϥϯεΑ͘Ք͍Ͱ͍ΔͱϝϦοτΛڗड͠΍͍͢
  څ෇ۚͷظؒͱֹۚ
  17

  View Slide

 18. - ҭٳத͸ࣾձอݥྉ͸໔আ
  - ඇ՝੫ॴಘͱͯ͠ࢧڅ͞ΕΔ = ॴಘ͕େ෯ʹݮΔ
  - ཌ೥ͷॅຽ੫΍อҭྉ΁ͷΠϯύΫτ͕େ͖͍
  - ࢥͬͨΑΓ΋खऔΓऩೖ͕ݮΒͳ͍έʔε͸े෼͋Δ
  - ͦͷ೥ͷॅຽ੫͸෷͏ඞཁ͕͋Δ͜ͱʹ஫ҙ
  - ॅ୐ϩʔϯ͕௨Γʹ͘͘ͳΔ
  - ࢠڙ͕ੜ·ΕͯՈߪೖΛݕ౼͢Δਓ΋ଟ͍ͱࢥ͏ͷͰ...
  - ݯઘ௃ऩථΛݟͯࣗಈͰ͓அΓ͞ΕΔύλʔϯ΋͋Δ
  - ࢧڅ͕2ϲ݄εύϯͳͷͰɺ͋Δఔ౓ͷஷ஝͕ඞཁ
  - ॳճͷڅ෇͕஗ΕΔ͜ͱ΋͋Δ
  څ෇ۚͷϝϦοτɾؾʹ͓ͯ͘͠΂͖͜ͱ
  18

  View Slide

 19. - ਖ਼ࣾһͰ1೥ಇ͍ͯΕ͹໰୊ͳ͘ҭٳʹೖΕΔ
  - ܦӦऀ΍ϑϦʔϥϯε͸ର৅֎
  - స৬͢Δ৔߹͸࿑࢖ڠఆʹ஫ҙ
  - ҙ֎ͱऩೖ͸ݮΒͳ͍͔΋
  - ࢼࢉͯ͠ΈΔͱ௕ظͰٳΜͰ΋໰୊ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δ͔΋
  - ࡒݯਚ͖ͯൈຊతʹվֵ͞ΕΔՄೳੑ͸͋Γ͋Γ
  ͬ͘͟Γ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  19

  View Slide

 20. ޙ൒
  ҭٳͦͷޙ
  20

  View Slide

 21. - ॾࣄ৘Ͱ྆਌ͷॿ͚͕ಘΒΕͳ͍
  - ཬؼΓग़࢈͸બ୒ࢶʹͳ͍
  - 2ਓͰͳΜͱ͔͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͔ͬͨ
  - ΋ͱ΋ͱϦϞʔτϫʔΫɾಇ͖ํͷྖҬʹ͍ͨ
  - ҭٳ͕औΕΔ͜ͱ͸஌͍ͬͯͨ
  - ৄ͘͠ௐ΂ͯΈͨΒ͘͢͝ྑ੍͍౓ͩͬͨʂ
  - पΓΈΜͳऔͬͯͳ͍͚Ͳɺϑϧ׆༻ͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ͳͥҭٳऔಘ͠Α͏ͱࢥͬͨʁ
  21

  View Slide

 22. - Ոࣄɺҭࣇʢ౰વ͚ͩͲ...ʣ
  - ՈݐͯΔ֮ޛΛܾΊͨͷͰͦͷ४උ
  - ࢠڙͷࢄา͍ͭͰʹۙॴͷՈͷ࡞ΓΛݟͯճ͍ͬͯͨ
  - ߦ͘৔ॴ΋ωλ͕ਚ͖ͯ͘ΔͷͰలࣔ৔ߦͬͨΓ
  - ίϩφՒ͕ͩͬͨɺฏ೔͸Ͳ͜΋ۭ͍͍ͯͯؾָͩͬͨ

  - ֶͼ௚͠ɺ෺ॻ͖ͳͲɺ௒ෆఆظͰ࿑ಇͨ͠ΓͳͲ
  - ࠺͸ͨ·ʹ࢓ࣄ΁ߦͬͯετϨεൃࢄ͍ͯͨ͠
  - ίϩφͰ৬৔ʢҩྍ৬ʣ΋େมͦ͏Ͱ win-win ͬΆ͍ײͩͬͨ͡

  ※ҭٳத͸ݪଇब࿑ېࢭͳͷͰձࣾʹ֬ೝΛ
  - ࠷ޙ͸݁ߏ༨༟Ͱ͖ͯͯɺࢿ֨ΛऔͬͨΓ
  ҭٳதʹԿΛ͍ͯͨ͠ʁ
  22

  View Slide

 23. - ΤϯδχΞ͕ؔΘΔۀքΛɺҭࣇʹ༏͍͠ۀքʹ͔ͨͬͨ͠
  - ࣗ෼͕ҧ͏ྖҬʹνϟϨϯδ͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌ʹɺࢠҭͯʹ༏͍͠ձ͕ࣾ૿
  ͑Ε͹νϟϨϯδ΋͠΍͘͢ͳΔʢࣗ෼ͷͨΊʹ΋ͳΔʣ

  - ࢈ٳ͸8िؒɺͭ·Γ8िؒ͸ঁੑ͸҆੩ʹ͍ͯ͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍
  - ͔ͩΒύʔτφʔ͕ͪΌΜͱαϙʔτ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  - ࢲ͕2ϲ݄Ҏ্ͷҭٳΛਪ঑͢Δͷ͸͕͜͜ج४
  ຊΛॻ͍ͨ౰࣌ࢥ͍ͬͯͨ͜ͱ
  23

  View Slide

 24. - ΩϟϦΞ͸ࣗ෼͚ͩͰͳ͘Ո଒ͱҰॹʹߟ͍͑ͯ͘͜ͱʹͳΔ
  - ࣗ෼͚ͩͰ͸ܾஅͰ͖ͳ͍͜ͱ΋ଟ͘ͳΔ
  - ࢠڙͷকདྷΛݟਾ͑ͨஷ஝ɺͦͷͨΊͷೋਓͷΩϟϦΞɺΩϟϦΞҎ֎ͷ΍Γ͍ͨ
  ͜ͱ etc…Λ࿩͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ

  - ͜ΖͪΌΜՈͷྫ
  - ࢲ΋࠺΋࢓ࣄ͸൒෼झຯ੒෼͕͋Δ
  - ʮݏʹͳͬͨΒ͍ͭͰ΋࢓ࣄ΍Ί͍͍ͯʯͱ໿ଋ͍ͯ͠Δ
  - ͦͷͨΊʹੜ׆ਫ४Λ্͛ͳ͍ɺՈܭ؅ཧͪΌΜͱ΍Δ
  - ෼୲ΑΓ΋ޮ཰Խʹѹ౗త౤ࢿʢՈߪೖ΋ͦͷԆ௕ʣ
  - ۭ͍ͨؾ࣋ͪͷ༨ྗͰɺ͍ͭͰ΋࢓ࣄ͕ݟ͔ͭΔঢ়ଶΛอͭ
  ࠓৼΓฦͬͯࢥ͏͜ͱ 1
  24

  View Slide

 25. - ҰॹʹҭࣇΛελʔτ͢Δͷ͕େࣄ
  - ࠷ॳ͔Β෼୲͠ͳ͍
  - ଐਓԽ͢Δͱෛ୲͕دͬͯ͠·͍ɺޙʑʹരൃ͢ΔՄೳੑ΋
  - ͋ͱ͔Βɺ࢓ࣄ͠ͳ͕Β௥͍ͭ͘ͷ͸େม
  - ยํʹԿ͔͋ͬͯ΋ͳΜͱ͔ͳΔ = ҆৺ײ
  - ͍͔ʹηʔϑςΟωοτΛ͍͔ʹͭ͘Δ͔
  - ετϨε͕͔͔ΔػձΛݮΒ͢
  - ݁ՌతʹҰਓͰ͓ग़͔͚͠΍͘͢ͳͬͨ
  - ࠺: ࢿ֨ࢼݧͷͨΊͷ͓ധΓ΍ɺҭٳ͚͋Δ௚લʹιϩཱྀߦʹߦͬͨ
  - ࢲ: ധ·ΓͰͷΧϯϑΝϨϯε΍ษڧձʹࢀՃ͠΍͘͢ͳͬͨΓ
  ࠓৼΓฦͬͯࢥ͏͜ͱ 2
  25

  View Slide

 26. - ҭٳΛऔಘͨ͜͠ͱͰɺࠓޙΩϟϦΞܗ੒ͷ౔୆͕Ͱ͖ͨ
  - ࠓ೔Ұ൪ݴ͍͍ͨ͜ͱ
  - ҰॹʹҭࣇΛελʔτͨ͠ͷͰɺҭٳऴΘΓʹ͸શྗͰ૸Γग़ͤͨ
  - Ո΋ݐͯΔͷ΋ಇ͖ͳ͕Βͩͱ݁ߏେมͩͬͨͱࢥ͏
  - ࢲ͸౦ژͷελʔτΞοϓͰશྗ࣬૸ͯ͠Δ
  - ࠺͸஍ݩͷҩྍ৬͕ͩɺ෮ؼ͔ͯ͠Β೉ؔࢿ֨Λ2ͭऔͬͨ
  - ΋͠2ਓ໨͕Ͱ͖ͨΒɺ·ͨ౔୆Λ࡞Γ௚ͤ͹͍͍
  ࠓৼΓฦͬͯࢥ͏͜ͱ 3
  26

  View Slide

 27. - ҭٳ͸ࠓޙͷੜ׆ͷ౔୆ͮ͘Γͷظؒͱͯ͠׆༻͠Α͏
  - ੍౓Λཧղͯ͠ར༻Ͱ͖Δ΋ͷ͸શྗͰར༻͠Α͏
  ·ͱΊ
  27

  View Slide

 28. - ؾ͍ͮͨΒࢠڙ͕ੜ·Ε͔ͯΒ3೥൒ܦͬͨ
  - ͋ͬͱ͍͏·ͩͬͨ... Ͱ΋ࢠڙ͸εΫεΫҭͬͨ 👍 

  - ৸ͳ͍ʂ৯΂ͳ͍ʂΈ͍ͨͳେม͞΋ྑ͍ࢥ͍ग़ʹͳΓͭͭ͋Δ
  - ͦ͏ߟ͑Δ༨༟Λ࣋ͯΔΑ͏ʹ͢Δͷ΋େࣄ

  - ΩϟϦΞ΋େࣄ͕ͩɺࢠڙͱա࣌ؒ͢͝͸ͲΜͲΜݮ͍ͬͯ͘
  - ࢠͱ௚઀ίϛϡχέʔγϣϯͰ͖Δ࣌ؒͷ1/3͙Β͍ա͍͗ͯΔͷͰ͸ʁ
  - ࢲ͸খֶੜ͙Β͍͔Βύιίϯ͹͔Γ͍ͯͨ͠͠...
  - ಉ྅ʮখֶੜʹͳΔͱฏ೔ग़͔͚ʹ͘͘ͳΔ͔Βɺࠓͷ͏ͪʹͨ͘͞Μ༡ͼʹߦ͓ͬͯ͘ͱ͍͍Αʯͩͦ͏
  ༨ஊ1
  28

  View Slide

 29. - ͨ·ʹՈࣄҭࣇύʔϑΣΫτϚϯΈ͍ͨʹݟΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ
  - Ոࣄҭࣇ͸ҰఆͰ͖Δࣗ৴͸͋Δ͕ɺҭࣇ͸Լखͩͱࢥ͍ͬͯΔ
  - ಛʹࢠڙ΁ͷ઀͠ํ͕ԼखͰɺࠓͰ΋࠺ʹౖΒΕɺ൓ল͠ͳ͕Β΍ͬͯΔ
  - உಉ͔࢜ͩΒର߅ҙ͕ࣝժੜ͑ͯΔ͔΋
  - ϋʔυϧΛ্͛͗͢ͳ͍Α͏ʹָ͠ΜͰ͍͜͏ʢࣗռʣ

  ༨ஊ2
  29

  View Slide

 30. Enjoy!
  @corocn
  30

  View Slide