Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

aportacions valors 2024

Manel
January 19, 2024

aportacions valors 2024

Manel

January 19, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. APORTACIONS DELS DIFERENTS GRUPS ALS VALORS PEL TREBALL HÍBRID AUTONOMIA:

    • La interconnexió de tots els valors és fonamental per fomentar l'autonomia. • Potenciar la creativitat està directament lligat a la pràctica de l'autogestió. • És crucial definir responsabilitats i tasques abans d'introduir comportaments a l'equip. • La supervisió i l'assessorament són essencials per al desenvolupament de responsabilitats individuals. • Detectar i comunicar les necessitats d'acompanyament a l'equip és una pràctica clau. • La delegació de responsabilitats requereix confiança plena en l'equip. • Relacionar tasques amb talents individuals és important, però evitant sobrecarregar algunes persones. • El comandament ha de ser proactiu en la detecció de necessitats de formació per garantir l'autonomia, però... • ...degut a dificultats derivades de la manca de temps, és fa difícil identificar les necessitats de formació. COMUNICACIÓ: • Mostrar accessibilitat a l'equip és fonamental per fomentar una bona comunicació. • L'establiment d'espais de comunicació no-formals és essencial per a un ambient col·laboratiu. • En relació a les reunions, tenir un ordre, revisar la durada i fomentar resolucions amb espai per compartir és clau. • Delegar presència en reunions, reconeixent que no tots han de participar en tots els àmbits. • Interactuar amb el personal de teletreball de la mateixa manera que en situacions presencials és imprescindible. CONFIANÇA: • L'establiment d'un pla de teletreball amb funcions segmentades i temps dimensionat contribueix a generar confiança. • Reunions periòdiques i la cerca de consens en solucions són pràctiques clau per construir i mantenir la confiança de l'equip. • Centrar el control en els processos, no en les persones, és essencial per consolidar la confiança. • Informar amb sinceritat sobre assoliments i fracassos és una pràctica fonamental. • La confiança no és espontània; es requereix treball constant i comportaments coherents. • La interacció regular és vital per construir la confiança, ja que els comportaments inconsistents poden minar-la. • La necessitat de control al llarg del procés és crucial, no només dels resultats finals.
  2. COOPERACIÓ: • Compartir coneixement sense sobrecarregar és una pràctica essencial

    per fomentar la cooperació. • Explicar el perquè de les peticions contribueix a un enteniment mutu i a una millor cooperació. • La cooperació és una peça clau per a la interrelació efectiva de tots els valors. • La voluntat de claredat i transparència és fonamental per a una cooperació eficaç. RESPONSABILITAT I COMPROMÍS: • L'assignació de responsabilitats ha de ser feta amb cura, tenint en compte la legalitat. • Assegurar que tothom estigui informat sobre com organitzar-se és un element clau de la responsabilitat. • La voluntat de claredat implica transparència en totes les responsabilitats assignades. • Compartir coneixement mitjançant tècniques específiques fomenta la responsabilitat i el compromís. • El consens de l'equip és fonamental per augmentar la cohesió i el compromís en les responsabilitats assignades.