Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GolangCI を使ってコードの品質を保ちながら快適な Golang 生活を送る話 #gounco / GolangCI

d-kuro
January 31, 2019

GolangCI を使ってコードの品質を保ちながら快適な Golang 生活を送る話 #gounco / GolangCI

Go(Un)Conference(Goあんこ)LT大会 5kg で発表した資料です
https://gounconference.connpass.com/event/112942/

d-kuro

January 31, 2019
Tweet

More Decks by d-kuro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GolangCI Λ࢖ͬͯ
  ίʔυͷ඼࣭Λอͪͳ͕Β
  շదͳ Golang ੜ׆ΛૹΔ࿩
  19/01/31 Go(Un)ConferenceʢGo͋Μ͜ʣLTେձ 5kg
  Dai Kurosawa / @ponde_m

  View full-size slide

 2. Έͳ͞ΜɺLint ࢖ͬͯ·͔͢

  View full-size slide

 3. ઌ೔ͷ golang.tokyo #21
  Ͱ΋͜Μͳ͓࿩͕͋Γ·ͨ͠

  View full-size slide

 4. ՝୊ͷϑΟʔυόοΫ
  From: 34ਓͷGoͷ՝୊ΛϨϏϡʔͯ͠ײͨ͜͡ͱ

  (https://docs.google.com/presentation/d/1TAwxT9mRmiEjQOZurz-TbXc8SQf0mlEJDS8tL49Q-M4)

  View full-size slide

 5. ՝୊ͷϑΟʔυόοΫ
  From: 34ਓͷGoͷ՝୊ΛϨϏϡʔͯ͠ײͨ͜͡ͱ

  (https://docs.google.com/presentation/d/1TAwxT9mRmiEjQOZurz-TbXc8SQf0mlEJDS8tL49Q-M4)

  View full-size slide

 6. πʔϧ࢖͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

  View full-size slide

 7. ࠓ೔͸͍ͭ͜ͷ࿩Ͱ͢

  View full-size slide

 8. GolangCI ?
  ʕ ◔ϖ◔ʔ

  View full-size slide

 9. GolangCI ͱ͸
  • GitHub ͷ Pull Request ͷ໰୊Λݕ஌ͯ͠ίϝϯτͯ͘͠ΕΔ Golang ༻
  ͷ CI αʔϏε
  • ͍ΖΜͳ Linter Λ࣮ߦͯ͘͠ΕΔ
  • OSS ͳΒແྉͰ࢖͑Δ
  • Private Repo ͸1Ϣʔβ $20/mo
  • GolangCI ࣗମ΋ OSS ͳͷͰιʔε͕શ෦ެ։͞Ε͍ͯΔ
  • https://github.com/golangci
  Image From: https://golangci.com/

  View full-size slide

 10. ࣮ߦͯ͘͠ΕΔ Linter
  • શ 31 छྨ (19/01/31 ݱ࣌఺ ͷυΩϡϝϯτ্)
  • ΊͬͪΌ͋Δ
  • ࣮ࡍ͸ Linter ͕ merge ͞ΕͨΓͯ͠ΔͷͰਖ਼֬ͳछྨ਺
  ͱͯ͠͸΋ͬͱগͳ͔ͬͨΓ͢Δ
  • جຊͷ gofmt, goimports, govet ͔Β

  errorcheck ͳͲҰൠతʹ࢖ΘΕͯͦ͏ͳ΋ͷ͸໢ཏ͞Ε
  ͯΔ͸ͣ

  View full-size slide

 11. ࣮ߦΠϝʔδ

  View full-size slide

 12. ࢖͍ํ
  • https://golangci.com/ ʹߦͬͯ
  GitHub ೝূͯ͠ϦϙδτϦબ୒
  ͢Δ͚ͩ
  • 30 ඵͰऴΘΔͷͰΈΜͳ΍Ζ͏ʂ

  View full-size slide

 13. ద༻͢Δ Linter ͷΧελϚΠζ
  • .golangci.yml ʹ৭ʑॻ͍ͯ͋͛Δ
  • σϑΥϧτͩͱແޮʹͳ͍ͬͯΔ
  Linter ͕݁ߏଟ͍ͷͰ஫ҙ
  • https://github.com/golangci/golangci-
  lint#enabled-by-default-linters

  View full-size slide

 14. Ͱ΋ Linter ͸ CI ͚ͩͰ͸ͳ͘
  ϩʔΧϧͰ΋ಈ͔͍ͨ͠
  (push ͠ͳ͍ͱ݁ՌݟΕͳ͍ͷ͸ͩΔ͍)

  View full-size slide

 15. GolangCI-Lint

  View full-size slide

 16. Golang-CI Lint
  • ϩʔΧϧͰ GolangCI Ͱಈ͘ Lint Λ࣮ߦͰ͖Δ
  • CircleCI ͳͲͷ CI αʔϏεʹ૊ΈࠐΉ
  • VSCode ͳͲͷΤσΟλͱ౷߹Ͱ͖Δ
  • ࣅͨΑ͏ͳ Linter ʹ gometalinter ͕ଘࡏ͢Δ͕ͦΕΑΓ΋ߴ଎ʹಈ࡞
  ͢Δͷ͕ಛ௃
  • ଞʹ΋৭ʑվળ͞Ε͍ͯΔ (ޙड़)
  • Istio ΍ kustomize Ͱ࢖ΘΕ͍ͯͨΓ͢Δ

  View full-size slide

 17. gometalinter ͱͷൺֱ
  From: https://github.com/golangci/golangci-lint#golangci-lint-vs-gometalinter

  View full-size slide

 18. gometalinter ͱͷൺֱ
  • 2 ~ 7ഒ͘Β͍଎͍
  • 26%͘Β͍ϝϞϦফඅ͕গͳ͍
  • ฏߦॲཧ਺ͪΌΜͱ੍ޚͰ͖Δ
  • ग़ྗϑΥʔϚοτΛΧελϚΠζͰ͖Δ
  • আ֎ϦετͳͲΛ࢖ͬͯҰൠతͳޡݕ஌ʹରԠ
  • Git ͷεςʔδϯά, τϥοΩϯά͞Εͯͳ͍ϑΝΠϧͷΈʹ࣮ߦ,

  ಛఆͷϦϏδϣϯҎ߱ͷίϛοτʹର࣮ͯ͠ߦΈ͍ͨͳઃఆ͕Ͱ͖ΔͷͰେن໛ͳίʔυ
  ϕʔεʹ΋ಋೖ͕Ͱ͖Δ
  • Linter ͷݸผͷΠϯετʔϧ͕ෆཁͰ GolangCI-Lint ͚ͩΠϯετʔϧ͢Ε͹Α͍
  • YAML Ͱઃఆ͕Ͱ͖Δ
  From: https://github.com/golangci/golangci-lint#golangci-lint-vs-gometalinter

  View full-size slide

 19. gometalinter ͱͷൺֱ
  From: https://github.com/golangci/golangci-lint#comparison-with-gometalinter

  View full-size slide

 20. ΊͬͪΌൺֱͯ͠Δ

  View full-size slide

 21. Φεεϝͷ࢖͍ํ (?)
  • ೴ࢮͰ enable-all
  • શ෦ͷ Linter ͕ಈ͘

  View full-size slide

 22. ͱݴ͍͍ͨͱ͜Ζ͚ͩͲ
  ྲྀੴʹͭΒ͍

  View full-size slide

 23. ͭΒ͍ྫ
  • gochecknoinits
  • init ؔ਺͕͋ΔͱౖΒΕΔ
  From: https://github.com/leighmcculloch/gochecknoinits

  View full-size slide

 24. Lint ͸ద੾ʹ࢖͏
  • ݫ͗͢͠Δ Lint ͸ෛ୲ʹͳΔ
  • ಛʹ CI ͷϫʔΫϑϩʔʹ૊Έࠐ·Ε͍ͯΔ৔߹
  ͸ڧ੍ྗ͕͋ΔͷͰ஫ҙ͢Δ
  • νʔϜ։ൃͷ৔߹ͳͲ͸ແཧͳ͘औΓ૊ΊΔΑ͏ɺ
  খ͘͞গͣͭ͠ಋೖͯ͘͠
  • ద੾ͳબ୒ɺΧελϚΠζΛ͠Α͏

  View full-size slide

 25. Ͳͷ Linter Λ࢖͏໰୊

  View full-size slide

 26. @ponde_m ͷීஈ
  • ΘΓͱ೴ࢮͯ͠Δ
  • ແޮʹ͍ͯ͠Δ Linter
  • gochecknoglobals
  • άϩʔόϧείʔϓͷม਺͕͋ͬͨΒౖΒΕΔ
  • gochecknoinits
  • init ؔ਺͕͋ͬͨΒౖΒΕΔ

  View full-size slide

 27. ͜ͷ··ͩͱ
  ͋·ΓࢀߟʹͳΒͳ͍ͷͰ

  View full-size slide

 28. ࢖͍ͬͯΔ Linter Λ
  ެ։͍ͯ͠Δձࣾ͞Μͷ঺հ

  View full-size slide

 29. ϝϧΧϦ͞Μ
  From: Microservices implementation guide in Go at Mercari Inc

  (https://speakerdeck.com/ygnmhdtt/microservices-implementation-guide-in-go-at-mercari-inc?slide=27)

  View full-size slide

 30. αΠϘ΢ζ͞Μ
  From: Neco ϓϩδΣΫτͷεΩϧνΣοΫγʔτ

  (https://gist.github.com/ymmt2005/bd92296166e52d1beba9df8ac516a9db)

  View full-size slide

 31. ͔͜͜Β͸
  ࠓग़͖ͯͨ Linter
  +
  ͓͢͢Ί Linter ͷ
  ঺հίʔφʔ

  View full-size slide

 32. gofmt
  • ίʔυ੔ܗ
  • جຊ

  View full-size slide

 33. gofmt -s
  • -s ΦϓγϣϯΛ͚ͭΔͱίʔυΛγϯϓϧʹͯ͘͠ΕΔ

  View full-size slide

 34. goimports
  • gofmt + import ͷमਖ਼Λͯ͘͠ΕΔ
  • جຊ

  View full-size slide

 35. golint
  • Effective Go ΍ CodeReviewComments ʹج͍ͮ
  ͯίʔσΟϯάελΠϧΛࢦఠͯ͘͠ΕΔ
  From: Effective Go

  (https://golang.org/doc/effective_go.html)

  From: CodeReviewComments

  (https://github.com/golang/go/wiki/CodeReviewComments)

  View full-size slide

 36. govet
  • ίϯύΠϥ͕ݕग़ͯ͘͠Εͳ͍ΤϥʔΛࢦఠͯ͘͠ΕΔ

  View full-size slide

 37. errcheck
  • error ͷϋϯυϦϯάͯ͠ͳ͍ͱౖΒΕΔ

  View full-size slide

 38. staticcheck
  • αʔυύʔςΟ੡͚ͩͲ৭ʑͳ໰୊Λݕ஌ͯ͘͠ΕΔ
  • govet ͬΆ͍΍ͭ
  • νΣοΫͯ͘͠ΕΔ΋ͷ͸ຊ౰ʹ৭ʑ͋ΔͷͰυΩϡϝϯτࢀর
  • https://staticcheck.io/docs/checks

  View full-size slide

 39. misspell
  • ίϝϯτ಺ͷεϖϧϛεΛݟ͚ͭͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 40. interfacer
  • ͜͜ͷҾ਺ΠϯλϑΣʔεʹͰ͖ΔΑΈ͍ͨͳͷΛڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 41. prealloc
  • ࣄલʹׂΓ౰ͯՄೳͳεϥΠεΛݟ͚ͭͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 42. lll
  • 1ߦ௕͗͢໰୊Λڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 43. ·ͱΊ
  • GolangCI-Lint ͸୯ମͰ·ͱΊͯ Linter Λ࣮ߦ
  Ͱ͖ΔΠέͯΔπʔϧ
  • Linter ͸ద੾ʹઃఆ͢Δ
  • ಋೖ͸খ͘͞গͣͭ͠
  • ݸਓɺνʔϜʹ߹ΘͤͨΧελϚΠζΛ

  View full-size slide

 44. ͓͠·͍
  ʕ ◔ϖ◔ʔ

  View full-size slide