$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Kubernetes のソースコードとの付き合い方 #gounco / Kubernetes source code reading

Kubernetes のソースコードとの付き合い方 #gounco / Kubernetes source code reading

Go(Un)Conference(Goあんこ)LT大会 6kg で発表した資料です
https://gounconference.connpass.com/event/129090/

d-kuro

May 27, 2019
Tweet

More Decks by d-kuro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kubernetes ͷ
  ιʔείʔυͱͷ
  ෇͖߹͍ํ
  19/05/27 Go(Un)ConferenceʢGo͋Μ͜ʣLTେձ 6kg

  @ponde_m

  View Slide

 2. View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟʹ͍ͭͯ
  • Kubernetes ͷιʔείʔυΛಡΉࡍʹ

  ໾ʹཱͭ࿩
  Go ͷษڧձ͚ͩͲ Kubernetes ͱ͸ͳΜͧ΍

  Έ͍ͨͳ࿩͕݁ߏ͋Γ·͢ (Gopher ͘Μ͸͍ͬͺ͍ग़·͢)

  View Slide

 4. Kubernetes ͱ͸

  View Slide

 5. Kubernetes ͱ͸
  • ίϯςφΛಈ͔ͨ͢ΊͷϓϥοτϑΥʔϜ
  • ίϯςφΛ͍͍ײ͡ʹӡ༻͢ΔͨΊͷػೳΛ
  ͍ͬͺ͍͍࣋ͬͯΔ
  • σϓϩΠ, εέʔϦϯά, ࣗݾम෮ etc…
  k8s ͬͯॻ͔ΕͨΓ͢Δͷ͸

  Kubernetes ͕ (k + 8 จࣈ + s) ͔ͩΒ

  View Slide

 6. Kubernetes ͷ

  ΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 7. • ΞʔΩςΫνϟʹ͍ͭͯཧղ͢Δͱ,

  ࣗ෼ͷಡΈ͍ͨ෦෼ͷίʔυ͕

  Ͳͷίϯϙʔωϯτʹ͋Δͷ͔Θ͔Δ
  • ͦΕͧΕͷίϯϙʔωϯτͱ

  ͦͷ੹຿ʹ͍ͭͯཧղ͠Α͏
  Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  ࣍ͷϖʔδ͔Βͬ͘͟Γͱ

  ਤΛ༻͍ͯઆ໌͠·͢

  View Slide

 8. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  Master
  Node
  Node
  API
  API

  View Slide

 9. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  Master
  Node
  Node
  API
  API

  View Slide

 10. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd

  View Slide

 11. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd
  API Server
  Kubernetes ͷ ϦιʔεΛ؅ཧ͢Δ API Server
  શͯͷϦιʔεૢ࡞͸ API Server Λܦ༝ͯ͠ߦ͏

  View Slide

 12. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd
  Contoroller

  Manager
  API Server Ͱ͸Ϧιʔε৘ใͷ CRUD ͙Β͍͔͠ߦͳͬͯ
  ͓ΒͣɺϦιʔεʹର͢Δ࣮ࡍͷॲཧͷத਎͸ Controller
  ͱݺ͹ΕΔίϯϙʔωϯτ͕ඇಉظͰߦͳ͍ͬͯΔ
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  ىಈ

  View Slide

 13. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd
  Scheduler
  Pod (ίϯςφ) Λϊʔυ΁ׂΓ౰ͯΔ

  View Slide

 14. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd
  ϦιʔεͷӬଓԽʹ࢖ΘΕΔ෼ࢄ KVS
  etcd

  View Slide

 15. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  Master
  Node
  Node
  API
  API

  View Slide

 16. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  kube-proxy
  Pod
  Pod
  Pod
  Internet
  kubelet

  View Slide

 17. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  kubelet kube-proxy
  Pod
  Pod
  Pod
  Internet
  kubelet
  ֤ϊʔυͰಈ࡞͢Δ
  Pod Λىಈ, ؅ཧ͢ΔΤʔδΣϯτ
  kubelet

  View Slide

 18. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  kube-proxy
  Pod
  Pod
  Pod
  Internet
  kube-proxy
  kubelet
  ֤ϊʔυͰಈ࡞͢Δ
  Service ͷఆٛΛݩʹϧʔςΟϯά
  ͯ͘͠ΕΔωοτϫʔΫϓϩΩγ
  kube-proxy

  View Slide

 19. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  kube-proxy
  Pod
  Pod
  Pod
  Internet
  Pod
  Pod
  Pod
  kubelet
  Container Runtime
  Docker Ҏ֎΋ಈ͘
  Pod
  Pod
  Pod

  View Slide

 20. Kubernetes ͷ
  ιʔείʔυʹ͍ͭͯ

  View Slide

 21. Kubernetes ͷιʔείʔυʹ͍ͭͯ
  • github.com/kubernetes/kubernetes
  • Go Modules ରԠͯ͠ΔͷͰ go mod ίϚϯ
  υΛ࣮ߦ͢ΔͱϏϧυͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • ಡΉ࣌͸ IDE ͰίʔυδϟϯϓΛ࢖͓͏
  4݄͙Β͍ʹ Go Modules ରԠͨ͠

  https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/74877

  View Slide

 22. Kubernetes ͷιʔείʔυʹ͍ͭͯ
  • ϒϥ΢β͔Β௥͏࣌͸ SourceGraph Λ

  ೖΕΔͱศར
  • ϒϥ΢β͔Β Code Jump Ͱ͖Δ
  • https://about.sourcegraph.com/

  View Slide

 23. Kubernetes ͷιʔείʔυʹ͍ͭͯ
  • Kubernetes ͷίϯϙʔωϯτͷ࣮૷Ͱ͸

  github.com/spf13/cobra ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • Server ͱͯ͠ৼΔ෣͏΋ͷ΋ cobra Ͱ࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  • ࣮ߦ࣌ͷ Option ͰύϥϝʔλΛ౉ͨ͠ΓͰ͖Δ

  View Slide

 24. main package ͸
  Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔

  View Slide

 25. main package ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔
  • cmd package ͷதΛݟΔͱ֤ίϯϙʔωϯτ͝
  ͱʹ͞Βʹ package ͕෼͔Ε͍ͯΔ

  View Slide

 26. github.com/kubernetes/
  kubernetes/cmd/
  ͖ͬ͞ݟͨΑ͏ͳ໊લ͕ͪΒ΄Β

  View Slide

 27. • main package ͸ͦͷ഑Լʹ͋Δ
  main package ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔

  View Slide

 28. View Slide

 29. Controller ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 30. Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ
  API Server
  Contoroller

  Manager
  Scheduler
  etcd
  Contoroller

  Manager
  API Server Ͱ͸Ϧιʔε৘ใͷ CRUD ͙Β͍͔͠ߦͳͬͯ
  ͓ΒͣɺϦιʔεʹର͢Δ࣮ࡍͷॲཧͷத਎͸ Controller
  ͱݺ͹ΕΔίϯϙʔωϯτ͕ඇಉظͰߦͳ͍ͬͯΔ
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  ىಈ
  ͓͞Β͍

  View Slide

 31. • Ϧιʔεʹର͢Δ࣮ࡍͷॲཧͷத਎͸ Controller ͱݺ͹ΕΔί
  ϯϙʔωϯτ͕ඇಉظͰߦͳ͍ͬͯΔ
  • ྫ͑͹ Deployment ͷಈ͖ͷ࣮૷͕ݟ͍ͨʂ

  ͬͯͳͬͨ࣌ʹ API Server ͷίʔυΛಡΈʹߦͬͯ΋

  Կ΋ॻ͍ͯͳ͍
  • Controller Λಡ΋͏
  Controller ʹ͍ͭͯ
  ͜ͷ͜ͱΛ஌Βͣʹ࠷ॳ API Server ͷίʔυಡΜͰ·ͨ͠

  View Slide

 32. Controller ʹ͍ͭͯ
  Contoroller

  Manager
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  Controller (goroutine)
  ىಈ
  • ࣮ࡍʹͲΜͳײ͡ͳͷ͔ίʔυͰݟͯΈΔ

  View Slide

 33. ͜Μͳײ͡ͷ map Ͱఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/v1.14.2/
  cmd/kube-controller-manager/app/
  controllermanager.go#L341-L384

  View Slide

 34. Controller ͷ໊લͱ
  Controller Λ࣮ߦ͢ΔͨΊͷؔ਺

  View Slide

 35. func StartControllers() Ͱ Controller ΛൃՐ
  (ΊͬͪΌίʔυ࡟ͬͯΔ)
  https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/v1.14.2/
  cmd/kube-controller-manager/app/
  controllermanager.go#L461-L501

  View Slide

 36. ͖ͬ͞ͷ map Λ for Ͱճͯ͠
  ͜͜Ͱ Controller ͷ࣮ߦؔ਺ΛݺΜͰΔ

  View Slide

 37. ྫͱͯ͠ Deployment ͷ Controller ͷ࣮ߦؔ਺
  https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/v1.14.2/
  cmd/kube-controller-manager/app/apps.go#L82-L97

  View Slide

 38. ίϯετϥΫλͰ Controller Λ࡞ͬͯ
  goroutine Ͱ Controller Λ࣮ߦ

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  • Kubernetes ͷΞʔΩςΫνϟ͸

  ͓֮͑ͯ͘ͱ໾ʹཱͭ
  • Kubernetes ͷιʔείʔυ͸ҙ֎ʹಡΊΔ
  • Go ͸ಡΈ΍͍͢
  ΈΜͳ΋ಡ΋͏

  View Slide

 40. ͓·͚

  View Slide

 41. ໾ʹཱͭϦϯΫͱ͔
  • github.com/jamiehannaford/what-happens-when-k8s
  • Kubernetes ͕ىಈ͔ͯ͠ΒͲΜͳ͜ͱΛ͍ͯ͠Δ͔

  ιʔείʔυϨϕϧͰղઆͯ͘͠ΕΔ
  • ͳΜͱ೔ຊޠ ver ΋͋Δ
  • ιʔείʔυͷϦϯΫ͕ݹ͔ͬͨΓ, ϦϯΫ੾Εͩͬͨ
  Γ͢ΔͷͰ PR Λग़ͦ͏! (ग़ͯ͠Δ)

  View Slide

 42. ໾ʹཱͭϦϯΫͱ͔
  • https://gopherize.me/
  • Զ͚ͩͷ࠷ߴʹ͔Θ͍͍ Gopher ܅Λ࡞ΕΔαΠτ

  View Slide

 43. ͓͠·͍

  View Slide